"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Assamblea del PSM

psm-pollenca | 30 Novembre, 2009 12:46 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui a les 21h a l'estudi d'en Toni Marquet. Carrer Albeguins. Obert a tots els militants i simpatitzants. Ple de dimarts, ple de Contractació, mocions, precs i preguntes, redacció de El Castell, etc...

Ple de Novembre, l'1 de Desembre.

psm-pollenca | 30 Novembre, 2009 08:43 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ordre del Dia comentada del Ple de dimarts dia 1. PDF

Acte del Ple anterior, de 29 d'octubre. PDF

 

El proper dimarts dia 1 es farà el Ple de Novembre. Ja és un costum que en aquest
poble tot arribi tard: el pressupostos s'aproven tard, les liquidacions s'aproven tard, la
ocupació de via pública que no arriba...i ara fins i tot els plens arriben tard, quan ja ha
passat el mes. No podem sino criticar que almenys els plens ordinaris tinguin el seu
dia fix i es respectecti, no tots els regidors son polítics professionals que s'ho poden
organitzar com volen.
D'aquest Ple cal destacar que el Batlle no ha cumplit amb el seu compromís de dur
una proposta consensuada respecte del Camí de Ternelles
. Veure a l'acta:


"... el Sr. Batle exposa que, a instància dels portaveus de tots els grups municipals de
la Corporació, s’ha proposat la retirada del present punt de l’ordre del dia així com del
punt setè relatiu a la moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa al
camí públic de Ternelles i la moció del grup municipal PSM relativa a l’obertura
d’expedient de recuperació del camí de Ternelles prevista presentar, si prosperava la
seva inclusió, per via d’urgència atesa la complexitat de l’assumpte a tractar de la que
tots els grups municipals són conscients i als efectes de valorar conjuntament i amb la
tranquil·litat necessària tots els aspectes procedimentals a tenir en compte abans de
l’adopció dels acords que procedeixin en la propera sessió plenària."

La proposta del Batlle també arribarà tard. Per això hem decidit tornar a presentar la nostra moció
sobre el tema.


ORDRE DEL DIA


I.- PART RESOLUTIVA


1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 d’octubre
de 2009.


En aquest punt cal recordar les paraules despectives del regidor del PP, Tomeu C.
Ochogavia
cap al públic de la Sala. Veure a l'acta:

" el Regidor Sr. Cifre Ochogavía anifesta que la sortida de la major part del públic assistent a la sessió plenària ha semblat de l’exèrcit de Panxo Villa, pel soroll provocat per les escales, i que també deu ser senyal que tenen molts doblers atesa la importància del present punt de l’ordre del dia per la butxaca dels pollencins (...)

Pren la paraula el Regidor Sr. Cifre Bennassar i manifesta al Regidor Sr. Cifre
Ochogavía que assistia en aquest plenari amb dotze folis per a defensar la seva
actuació respecte l’assumpte del camí de Ternelles i que les seves paraules li semblen
una falta de respecte al públic assistent a la sala de sessions."


2.- Resolució de la declaració de compatibilitat de la Sra. Mireia Capllonch Cifre,
arquitecta tècnic, funcionària de carrera


3.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa a la creació d’una comissió de
seguiment de propostes de despeses.

4.- Aprovació, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus.


L’Equip de Govern va presentar la taxa als mitjans de comunicación abans que als altres
grups poítics. Aquesta taxa s’ha pogut baixar, en bona part per la bona gestió feta a
EMSER. Tanmateix, segons Intervenció, no es podrá aplicar pel 2010 perque la
presenten MASSA TARD.


5.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV per instar al Consell de Mallorca la
retirada definitiva del Pla Director Sectorial de Carreteres.


Si no s'aprova la modificació pactada entre els grups del Consell de Mallorca quedaria
en vigorl'actual Pla aprovat per PP i UM.


6.- Moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la creació d’un punt verd al Port de
Pollença


7. - Moció presentada pel grup PSM-EN relativa a l’obertura d’expedient de recuperació
del camí de Ternelles/Camí de l’Horta/Camí del Castell del Rei i de Cala Castell.


Es tracta de començar el procés administratiu per recuperar el camí de la usurpació
que ha sofert, tal i com marca la llei.


8.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa al camí públic de Ternelles


9.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa a la delimitació del camí públic
de Ternelles.


10.- Moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la creació d’una assemblea i llocs de
lleure per els joves de Pollença


11.- Propostes/Mocions d’urgència


Moció del PSM per tal que la planificació d'ocupació de carrers i de circulació durant la
Fira
es posi a exposició pública i els ciutadans puguin al·legar.


Moció del PSM per la legalització i remodelació integral de la Deixalleria de Pollença i
el seu finançament a càrrec del nou Pla E.


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT


1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes


Esperam les vostres suggerències de Precs i Preguntes, formulades en persona al
regidor o membres del partit, o bé al nostre mail psmpollenca@mallorcaweb.net amb
nom i llinatges, si és possible.

Embull i mentides entorn dels contractes.

psm-pollenca | 26 Novembre, 2009 16:53 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Des que els grups de l'oposició varem demanar la celebració d'un Ple Extraordinari per tractar el tema de la contractació s'han anat succeint les pressions i les manipulacions per intentar mostrar que el que es blanc és negre i que el que és negre es blanc.

L'Equip de Govern (UM-UNPI-PSOE) va començar a difondre que complir la Llei de Contractes (cal recordar que la llei no és opcional, sinó obligatòria) suposaria no poder donar la feina a les empreses pollencines. Res més lluny de la realitat. Moltes empreses que fan feina sense contracte per res son pollencines, algunes amb les factues més elevades de l’Ajuntament. I tampoc no passa res, estan en el seu dret de treballar per l'Ajuntament, però que el trio UM-UNPI-PSOE no ens vulgui vendre que es salten la llei per donar feina als pollencins. Amb això han pretès crear un clima de pànic entre les empreses pollencines i posar-les contra la oposició.

Apart d'això ha estat de molt mal estil que hagin fet arribar els informes primer a qui els interessava a ells abans que als que els havien sol·licitat (els regidors de la oposició).

Al ple es va debatre un primer punt :  Reprovació dels regidors que han justificat despeses facturades per empresaris o proveïdors que realitzen tasques per a l'administració local, que tinguin amb els anteriors algun grau de parentiu o altres (afiliació política, subordinació, etc.), que impedeixin aquesta responsabilitat.

Si s'hagués aprovat tal i com estava redactat no suposava reprovar a cap regidor en concret, amb nom i llinatges, sinó genèricament a tots els que ho haguessin fet malament. Això suposa que també s'haguessin pogut sentir reprovats alguns membres de l'oposició que han/hem estat governat, si en qualque moment no han/hem complit amb la llei de contractes. Era una proposició generosa, i així i tot no la valen voler aprovar. A Pollença si te saltes una tanca per accedir a un camí públic et destitueixen; si incompleixes la llei de contractes ni tan sols et reproven.

El segon punt: Declaració de nul·litat en relació amb les despeses que incompleixen la Llei de Contractes.

Aquest punt suposava complir estrictament amb la Llei, i el trio de govern UM-UNPI-PSOE, varen decidir tornar-se a passar la llei pel folre. Declarar la nul·litat NO significa per res que no es pagui a les empreses. Al contrari, significa revisar els contractes (o factures) pagar les feines fetes i a partir de llavors treballar amb uns contractes correctes. Declarar la nul·litat era tota una garantia per les empreses. Però l’Equip de Govern va voler difondre tot el contrari, que les empreses així es quedarien penjades i amb la feina sense pagar; ara les empreses continuen en les seves mans, pendents de cobrar en funció de la voluntat de UM-UNPI-PSOE, i no amb un procés regulat que hagués garantit el cobrament.

Després del Ple han continuat les mentides. Al mes de JUNY la secretària ja va advertir que les comunitats de bens no podien contractar amb l’ajuntament. El Govern municipal es va fumar un puro amb aquell informe i va continuar com si res durant mesos. Ara, després del Ple, anuncien a les empreses que son C.B. que ja no podran treballar amb l’Ajuntament i en donen la culpa a la celebració del Ple (donen la culpa a l’oposició). Res té que veure el Ple amb l’assumpte de les C.B.s. Si el trio UM-UNPI-PSOE vol seguir contractant amb C.B.s que ho faci com ho feia fins ara, res no ha canviat. Però el que realment volen és, a partir del Ple, crear algunes víctimes i culpar-ne l’oposició.

És llastimós que es manipuli i utilitzi a les empreses de Pollença amb finalitats polítiques, especialment en aquests temps de crisi econòmica. I més llastimós encara veure el trist paper que fan els nostres governants locals, movent Cel i terra per evitar que els ciutadans coneguin d’una manera transparent el que passa amb els seus doblers.

 

 

 El trio UM-UNPI-PSOE fa com el calamar, que per fugir de la seva responsabilitat intenta embullar la situació amollant un núvol de mentides i mitges veritats.

 

Ple Extraordinari: El govern no assumeix els seus errors

psm-pollenca | 23 Novembre, 2009 14:19 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui dematí s'ha duit a terme el Ple Extraordinari Urgent que havia de tractar sobre la manera de contractar de l'Ajuntament de Pollença.

L'Equip de Govern (UM-UNPI-PSOE) han rebutjat la reprovació dels regidors que han contractat incumplint la Llei de Contractes. La proposta de reprobació no anomenava cap regidor en concret, però així tot l'han rebutjada. es veu que a Pollença inclumplir la Llei (tal com diuen els informes de Secretaria i Intervenció) surt gratis, en canvi accedir a un camí públic costa la destitució: on és la coherència de l'Equip de Govern ?

El Batle Joan Cerdà (UM-UNPI) i el Regidor d'Hisenda (PSOE) s'han dedicat a intentar rebatre els arguments de la oposició.  També ha intervingut el Regidor de Serveis i Camins (UM-UNPI) per defensar la seva gestió.

Al Ple ha quedat clar que no es pretenia perjudicar a cap empresa, tot i l'intent del Govern (UM-UNPI-PSOE) de voler fer veure el contrari. Han reconegut les enormes mancances en temes de contractació que hi ha a l'Ajuntament, pero això no s'ha reflectit en el seu vot.

Finalment, per unanimitat, s'ha acordat fer un seguiment de l'estat de la contractació en la reunió de la Comissió d'Economia, que es reunirà aposta com a màxim cada dos mesos.

Veure informes de Intervenció i de Secretaria.

Sentir el Ple en MP3 (ens falta un bocí d'en mig, entre les 12 i les 12,30, per equivocació tècnica)

Pel cumpliment de la Llei de Contractes

psm-pollenca | 21 Novembre, 2009 19:29 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Nota de premsa en relació al Ple de dilluns (11h). Val la pena llegir-la perque aquests dies s'ha desfermat una campanya d'intoxicació i desinformació, per part d'UM-UNPI fent telefonades i contant mentides o mitges veritats per deixar en mal lloc a l'oposició. En contra del que ells afirmen i pregonen pels bars, aquest Ple no té per objectiu investigar ni jutjar el comportament de cap empresa, sino debatre l'actuació dels REGIDORS pel que fa a la contractació.  Per tant cap empresa té motius per sentir-se perseguida, en canvi a aquells regidors que hagin incumplit la Llei sí que els volem exigir responsabilitats.  Que les coses es facin correctament en qüestió de contractació revertirà en benefici dels ciutadans, en benefici de les empreses contractades i en benefici de la credibilitat de l'Ajuntament.

Avui (per divendres 20) ha tingut lloc la comissió informativa extraordinària preparatòria del Ple Extraordinari  que es farà el dilluns a les 11 del matí .

El fet que tota la oposició, integrada per partits de ideologia força diferent, haguem ajuntat esforços en la convocatòria d’aquest ple dona mostra de la importància que donam a  l’assumpte que s’ha de tractar, considerant que es tracta d’una actuació en benefici del poble i de la credibilitat de l’Ajuntament.

Per la importància de  l’assumpte hem expressat la nostra protesta a la Comissió Informativa per la realització del Ple al matí, dificultant l’assistència dels ciutadans al mateix, el que demostra l’ interès per part de UM i PSOE d’ amagar aquest tema a la ciutadania. També resulta molt significatiu que el batlle hagi  convocat una roda de premsa després del Ple, per presentar la nova taxa de residus (taxa que encara no s’ha presentat ni al Consell d’Administració d’EMSER ni  als portaveus dels partits de l'oposició). Hem demanat que almenys que es garanteixi la retransmissió en directe a través de la Ràdio Municipal, qüestió que el batlle  s’ha compromés a garantir avui a la Comissió informativa.

Tots els grups a l’oposició de l’Ajuntament de Pollença hem sol·licitat la celebració d’un Ple Extraordinari, Ple que es celebrarà dilluns dia 23 a les 11 del matí al casal de Can Llobera. La finalitat d’aquest Ple és la de debatre les contractacions que ha estat efectuant i manté l’Ajuntament de Pollença. L’ordre del dia serà el següent:

1-      Reprovació dels regidors que han justificat despeses facturades per empresaris o proveïdors que realitzen tasques per a l’administració local, que tinguin amb els anteriors algun grau de parentiu o altres (afiliació política, subordinació, etc.), que impedeixin aquesta responsabilitat.

2-      Declaració de nul·litat en relació amb les despeses que incompleixen la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

3-      Constitució d’una comissió específica de seguiment de la Contractació, de la que formi part un representant de cada grup municipal.

Volem deixar clar que la reprovació no va destinada a cap empresa, sinó als regidors que han justificat despeses incomplint la llei, i que dins aquest incompliment hi ha diferents graus. De moment amb la informació que tenim podem afirmar ja que ha hagut un clar, reiterat i greu incompliment de la Llei De Contractacions Públiques  per part del segon Tinent de Batlle i Regidor De Serveis I Camins Veïnals, senyor Martí Ochogavía.

També és destacable que al mes de juliol Secretaria ja va advertir mitjançant informe de l’incompliment de la Llei, i des de llavors l’única mesura que s’ha pres respecte del regidor Ochogavia ha estat obligar-lo a abstenir-se en l’aprovació de factures a les Juntes de Govern, sense que s’hagi pres cap mesura per corregir les contractacions il·legals realitzades fins llavors.

En el moment actual de crisi econòmica, resulta més important que mai que l’Ajuntament contracti amb els empresaris i proveïdors privats seguint les determinacions de la Llei de Contractes. El compliment de la Llei garanteix que les diferents feines i subministraments es contractin de manera transparent i amb les mateixes oportunitats per tots els empresaris i autònoms del poble. Amb la informació de que ja disposem  podem afirmar que aquests criteris actualment no es compleixen (i restam a l’espera de nombrosa informació que hem sol·licitat i que encara no ens han lliurat).

Així mateix els regidors de l’equip de govern haurien de tenir especial respecte amb la legalitat quan tenen vincles familiars o personals amb les empreses a les que contracten. Dels informes de la pròpia Secretaria municipal  se n’extreu que algun o alguns regidors haurien incomplit la llei en aquest sentit, com ja hem indicat.

També reclamam que les feines o subministres que es contractin siguin avalats pels tècnics municipals, donant  fe de que efectivament les feines encarregades o subministres s’han realitzat correctament , i no deixant-ho únicament a criteri dels polítics.

Finalment demanam que, tal i com diu la Llei, les feines encarregades sense disposar de crèdit en el pressupost municipal ho siguin per raons d’urgència o de necessitat, ja que en cas contrari les primeres perjudicades son les pròpies empreses, per les demores en els pagaments que això suposa.

 

A Pollença el 20 de Novembre de 2009.

 

Grup Municipal Partit Popular – Unió Mollera Pollencina.

Grup Municipal del Partit Socialista de Mallorca – Entesa Nacionalista.

Grup Municipal d’Alternativa – Esquerra Unida – Els Verds.

Cal apuntar finalment, que el fet que un regidor tengui parentiu o relació amb propietaris d'una empresa no impedeix que aquesta contracti amb l'Ajuntament (excepte si es tracta del cònjuge, que llavors ja impossibilita), sino que el que els contracta no pot esser el propi regidor, i que aquest regidor s'ha d'abstenir d'aprovar les despeses, despeses que sempre han devenir certificades per un tècnic municipal. Es tracta de fer les coses bé i que a més sembli que es fan bé.

Convocat per dilluns el Ple Extraordinari per tractar la contractació irregular.

psm-pollenca | 19 Novembre, 2009 16:24 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Finalmet el ple que estudiarà la contractació irregular efectuada per algunes àrees de l'Ajuntament s'ha convocat (veure l'ordre del dia) per dilluns dia 23. El Ple s'ha convocat a les 11 del matí, una hora gens adeqüada perque la gent hi pugui acudir. Perque es convoquen els plens extraordinaris que demana la oposició a unes hores tan intempestives? no interessa que la gent hi vagi? esperem que dilluns la Radio Municipal no tingui algun desafortunat "accident" que també impedeixi la retransmissió en directe.

Parlant de la Radio, avui dijous el Batlle hi ha anat a fer el la seva intervenció setmanal. Això ho pot fer perque és el batlle del poble i allà hi va en funció del seu càrrec institucional a parlar de l'Ajuntament. Pero avui s'ha tret el trajo de batlle i s'ha posat la vestimenta de Super UM, i així ha aprofitat el seu espai a la Ràdio, pagat amb doblers públics, per despotricar contra l'oposició pel fet d'haver demanat aquest Ple Extraordinari. Si UM ho ha fet tan bé a l'Ajuntament no hauria de tenir cap problema per explicar la seva gestió pel que fa a contractació, pero sembla que al batlle li han tocat qualque fibra sensible perque la seva recció des que es va demanar el ple ha sortit de pollaguera.

La sol·licitud del Ple no esmenta cap regidor en concret ni cap contracte determinat dels que ha efectuat l'Ajuntament, ja que els sol·licitants del Ple (PSM,PP-UMP,i A-EU-EV) no donam per suposat cap irregularitat, no som juristes, sino que confiam en la feina de Secretaria i Intervenció. Tampoc pretenem jutjar la feina de les empreses, ja sabem que qui més qui menys fa la feina el millor que pot. Es tracta d'esbrinar si hi ha hagut regidors que hagin actuat malament, saltant-se la llei a l'hora de contractar.

Una noticia periodística apareguda ahir al Diari de Mallorca ha acabat d'encendre els ànims del primer edil (ja és sabut que tenen més influència damunt ell un article de diari que mil informes tècnics, la seva obsessió amb la premsa ja és malatissa). 

Caldria afrontar el Ple amb més calma ja que el que s'ha de debatre és prou important i té una gran trascendència en la credibilitat i confiança dels ciutadans amb l'Ajuntament pels motius que ja explicàrem.

Demà a les 11 es durà a terme la comissió informativa prèvia al ple extraordinari, on suposadament s'hauria de lliurar als portaveus dels partits l'informe de secretaria. El fet és que ja tenim l'informe perque des de batlia s'ha inentat presionar a certs dirigents de partits per aturar aquest Ple, i els han fet arribar l'informe abans que als regidors. Ells, amablement, ens han passat còpia. Esperem que la pressió no hagi fet reia en ells. Perque vegeu que amb aquest Ple qualque ull de poll es deu haver prepitjat.

De UM, ja sabem que opinen. Que opina el PSOE? De moment això.

Maria Antònia Munar declara davant el jutge

psm-pollenca | 17 Novembre, 2009 09:23 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

 Na Munar, presidenta d'honor(?) d'UM, és la del mig (foto d'arxiu)

De Tribuna Mallorca

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha estatavui dematí l’escenari d’una de les estampes més esperades per alguns, més vergonyoses per altres, però sonada de totes maneres: la declaració com a imputada de la presidenta del Parlament, expresidenta del Consell i d'Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, pel cas Can Domenge.

La presidenta d'honor d'UM ha arribat al TSJB devers les 9:45 del dematí, entre crits i xiulets d'una cinquantena de manifestants"contra la corrupció". Entre la petita multitud que protestava hihavia alguns joves d'EU, per una banda, i membres del grupuscle ultradretà Círculo Balear, encapçalats pel seu portaveu, Jorge Campos. Campos se suposa que és el director de l’oficina del'Ajuntament de Calvià "Calvià por el clima", un dels molts organismes de dubtosa utilitat creats pel batle Delgado per recol·locar amics i fidels després de perdre el poder autonòmic ara fa dos anys.

(veure més, article de Tribuna Mallorca)

Ple Extraordinari de Contractació

psm-pollenca | 16 Novembre, 2009 12:37 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Els grups polítics de la oposició, PSM, PP-Ump, i A-EU-EV, hem demanat que es celebri un Ple Extraordinari per tractar com l'Ajuntament ha anat fent la contractació de determinats serveis i obres.

Per contractar, les administracions s'han de regir per la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,  que disposa tota una serie de normes per tal que les contractacions siguin transparents, obertes i el més beneficioses possibles a nivell econòmic. Tots els grups de la oposició tenim la impressió més que fonamentada, que lAjuntament ha anat incomplint aquesta llei i que, com a mínim, diversos regidors han contractat alegrement sense atenir-se a les normes.

Aquest fet és especialment delicat en els moments actuals de crisi econòmica, on totes les empreses de Pollença haurien de tenir les mateixes possibilitats de fer feina per l'Ajuntament. A més, la contractació irregular sovint perjudica a les pròpies empreses, que es cnverteixen en víctimes d'aquest sistema, ja que es contracten feines de paraula o sense seguir el procediment legal, fet que provoca que després no es disposi de crèdit per efectuar els pagaments, que els pagament es retardin enormement, i que s'hagin de refer factures "amb data de l'any següent", sense que resulti extrany que s'aprovin factures per serveis fets anys anteriors.

Per tot això, i sobre tot tractant-se de doblers públics, és molt convenient debatre l'assumpte de la contractació , reprendre els regidors que han actuat de manera incorrecta i prendre desicions per regularitzar els nombrosos contractes i feines que es fan sense el control que marca la Llei.


Les amenaces del PSOE de Balears

Resulta molt curiós el missatge que està llançant el PSOE de Balears en el sentit que podrien acabar la legislatura governant en solitari, justificant-ho en els casos de corrupció.  Ara es vol fer passar justos per pecadors, i els membres del BLOC, que no té cap imputat en les seves files, es ficaran dins el mateix sac que els d'UM, amb més de mitja dotzena d'imputats. Si hagués de governar en solitari el grup que no té cap imputat, aquest hauria de ser el BLOC, ja que el PSOE també en té un, en Xicu Tarrés pel cas Eivissa Centre.

Al cap i a la fi tot respon al malestar pels bons resultats que el BLOC ha tret de fer pressió en els cas de la crisi al Consell de Mallorca pel tema de Son Baco a Campos, o per com s'ha resolt el Pla de Carreteres. i tot això sense crear els conflictes i tensions que ha creat UM tant en el Consell com en el Govern Balear, ells qe s'autoanomenen "partit de govern" (partit de mal govern, diria jo). El PSOE s'hauria de deixar de funambulismes i apostar per dur endavant el programa del Pacte, i si per això li fa nosa algú, que es tregui el llast dels imputats d'UM, pero que no faci més jocs de mans.

Indisciplina urbanística

psm-pollenca | 10 Novembre, 2009 08:11 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

 

El retard en la tramitació dels expedients de disciplina urbanística ha arribat a nivells absolutament escandalosos. La manca de mitjans i de suport polític als tècnics ha generat un llistat enorme de infraccions urbanístiques a les que no s'ha obert expedient.

Aquest fet és especialment greu per dos motius: el primer i més important, és pel nivell de construcció il·legal al que s'ha arribat a Pollença des de fa uns anys, que té repercusions molt negatives damunt el medi ambient, el paisatge i el negocis legítims de lloguer de cases legals, que es veu perjudicat per les il·legals. En aquest sentit hem de recordar les implicacions tan negatives de la Llei de Vivendes Vacacionals, que es va aprovar la passada legislatura i que va servir per permetre l'activitat de lloguer a cases il·legals. L'altra motiu és que l'Ajuntament de Pollença té pressupostat pel 2009 uns ingressos de 1.200.000 E per multes urbanístiques. Si no es tramiten i cobren les multes el balanç pressupostari no es es cumplirà i l'Ajuntament tindrà dèficit. D'aquesta quantitat no se n'ha cobrat, a aquestes alçades de l'any, ni la quarta part.

A tal nivell ha arribat la falta d control damunt les infraccions que a la Junta de Govern del 6 d'Octubre hagueren de ser els funcionaris municipals els que presentaren un llistat de 71 obres!!! amb clars indicis d'il·legalitat, i reclamar la intervenció municipal. L'equip de Govern va haver d'aprovar el començament de la inspecció d'aquestes obres. Evidentment, si no es reforcen els serveis d'inspecció el col·lapse està garantitzat i el risc de prescripció de les infraccions per deixadesa municipal, plana damunt tot aquest enorme volum d'expedients.

Excursió o manifestació ?

psm-pollenca | 09 Novembre, 2009 12:02 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Al darrer Ple el batlle de Pollença se'n va enfotre de les paraules del Conseller Moragues quan parlà en nom del Govern, en el sentit de que: "va ser feta d'acord amb la normativa i tenia autorització per fer-se, i d'acord amb les resolucions que la Comissió d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric" (veure diari de sessions). El Batlle va dir que no havia estat una excursió, sino una manifestació, i que acceptar-ho com a excusió era "aceptar pulpo como animal de compañia" (textual del Batlle, quin nivell). Recordem que el grup d'excursionistes estava amparat per la normativa en "accés de grups acompanyats de monitors", pero el Batlle no ho va voler acceptar així.

Pel que es veu la policia local (a la que va utilitzar per fer cumplir les seves ordres polítiques) no està d'acord amb ell, perque tal i com diu l'informe (hem embullat el text on posa noms propis):

(...)

"Es va encarregar al torn d'horabaixa que efectués un reconeixement al camí una vegada haguessin sortit els participants a l'excursió per tal de comprovar si s'havien produït mals o hi havia bruticia comunicant que "no es va trobar cap signe o mal al llarg del recorregut que deixàs constància del la marxa reivindicativa" i que el mateix manifestaren el pagés de la finca i l'administrador.

(...)

Per si queda cap dupte:

Diccionari IEC:"marxa": f. [LC] Moviment amb què la tropa, un seguici, una processó, etc., desfila en un cert ordre.

No diu res de manifestació.

Això és una manifestació ?
Powered by LifeType - Design by BalearWeb