"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de Setembre: Aprovació del pressupost del 2010 i mocions del PSM

psm-pollenca | 30 Setembre, 2010 14:29 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui a les 20h hi ha el ple ordinari de setembre. Aquesta és l’ordre del dia:

D’acord amb el que s'estableix a l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d'aquesta Batllia s'ha convocat sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 30 de setembre de 2010, a les 20,00 hores sota el següent

 

                                                                  ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

           

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior de dia 3 de juny de 2010

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior de dia 8 de juliol de 2010

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior de dia 27 de juliol de 2010

4.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària anterior de dia 20 d’agost de 2010

5.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de subvenció pel Pla d’Obres i Serveis 2011 

Al 2010 no hi ha hagut subvencions del Pla d’Obres i Serveis, per això pel 2011 es tornen a presentar els mateixos projectes que l’any passat:

1- Pont d’accés peatonal al polisportiu (surt als programes electorals de tots els partits)

2- Asfaltat de l’aparcament devora el pavelló (és discutible que, amb les necessitats que hi ha a Pollença, sigui un projecte prioritari –rehabilitació Can Llobera, eliminació de barreres arquitectòniques als edificis municipals i al municipi en general, millora de molts barris i urbanitzacions…etc.-)

 6.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la proposta d’accés públic a la zona de domini públic enfront de la base aèria del Port de Pollença.

Aquí tenim àmpliament explicada la nostra moció.

http://psm-pollenca.balearweb.net/post/91662 i http://psm-pollenca.balearweb.net/post/91854

 7.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General 2010.

A tres mesos per acabar l'any, aproven el pressupost del 2010! Rebutgen les esmenes presentades per la oposició, encara que els informes d’intervenció diguin que les esmenes son correctes. Es passen els informes tècnics pel folre. Respecte a les presentades pel PSM, no se n’ha acceptada cap: ni escoleta, ni adecentament de la radio, ni control de la despesa dels movils dels regidors, res.                     

 8.- Aprovació, si procedeix, del conveni entre la CAIB i l’Ajuntament de Pollença per a la realització de les obres relatives al projecte “Ampliació de l’IES Guillem Cifre de Colonya amb un pavelló poliesportiu cobert”   

Es tracta d’un conveni per construir aquest pavelló a l’Institut, conveni pel que l’ajuntament demana el crèdit i la Conselleria paga l’amortització i els interessos.

9.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa al manteniment de les bonificacions del 50% al transport aeri i marítim.

Aquí tenim àmpliament explicada la nostra moció.

 10. –  Aprovació, si procedeix, de la designació de conseller general en representació de l’Ajuntament de Pollença a l’Assemblea General de Sa Nostra.

Per primera vegada Pollença té un representant com a Ajuntament a l’assemblea General de Sa Nostra. Un senyor que no coneixem representarà al nostre ajuntament.

 11.- Aprovació, si procedeix, de la separació de l’Ajuntament de Pollença del Consorci Pangea Arco Mediterrani.

Un consorci al que l’Ajuntament s’adherí l’any 2003 i que només li ha servit per tirar endavant un projecte. L’Ajuntament haurà de pagar el deute amb consorci que puja a 8.300E.

12.- Aprovació, si procedeix, del Pla Municipal Serveis Socials 2010-2013.

Aquest Pla és una passa necessària per poder optar a moltes subvencions. Com així no s’ha aprovat fins ara, quan altres ajuntaments ja han rebut ajudes econòmiques i Pollença no per no tenir-lo fet?

 13.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN sobre suport a la declaració del cant de la Sibil·la com a patrimoni de la Humanitat.

Aquí tenim àmpliament explicada la nostra moció

 14.- Propostes/Mocions d’urgència

No en presentam perque l’equip de govern té per sistema no acceptar-ne, a no ser que siguin presentades per ells.

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

 

1.- Informació de Batlia

 2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

 3.- Precs i preguntes

 Aquest son els que presentam el PSM. Un ampli recull d’assumptes.

Vaga General el 29-S

psm-pollenca | 28 Setembre, 2010 11:27 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 
Motius per la Vaga General
 
Videos explicant la vaga a CanalUGT
 

El PSM-Entesa Nacionalista ja ha mostrar el seu suport a la convocatòria de vaga general feta pels sindicats de les Illes Balears, prevista per demà dia 29 de setembre. Per això, el partit ha decidit manifestar la seva solidaritat amb l’aturada generalitzada reduint l’activitat habitual.

 

D’aquesta manera, la seu del partit tancarà les seves portes durant tot el dia de demà, així com els grups institucionals del BLOC, és a dir el grup parlamentari i el grup de consellers del CIM, que també romandran tancats.

 

Per la seva part, els diputats del BLOC per Mallorca i PSM-Verds reduiran la seva activitat habitual al mínim imprescindible en solidaritat amb els treballadors. I els consellers del Govern mantindran les seves tasques imprescindibles per responsabilitat i respecte de cara als ciutadans.

 

En qualsevol cas, els serveis mínims del partit preveuen l’atenció telefònica als mitjans de comunicació.

 

El PSM-EN demana al Govern espanyol si pensa retornar l'ús públic de la base aèria del Port de Pollença

psm-pollenca | 28 Setembre, 2010 07:58 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

El senador Pere Sampol recorda a l'Executiu de l'Estat que el Congrés va acordar la creació d'una comissió mixta per tractar aquesta qüestió. També el Parlament va demanar per unanimitat, a proposta del BLOC, l'ús civil de les bases militars

El PSM-Entesa Nacionalista està tramitant iniciatives per interessar-se pel retorn de l'ús públic de la base aèria del Port de Pollença i de la base militar d'Alcúdia. El senador nacionalista Pere Sampol ha registrat una pregunta adreçada al Govern espanyol en què li demana "quan pensa (...) complir l'acord del Congrés dels Diputats de 14 de març de 2007 de crear una comissió mixta entre el Govern espanyol, el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments d'Alcúdia i Pollença, amb la finalitat de determinar el possible ús públic de la base aèria del Port de Pollença".

El senador del PSM-EN també demana al Govern de l'Estat si "pensa atendre les peticions municipals i del Parlament de les Illes Balears per a permetre l'ús públic de la base aèria del Port de Pollença".

També cal recordar que el mes d'abril de 2009 el Parlament de les Illes Balears va aprovar, per unanimitat i a proposta del BLOC-PSM-Verds, una proposició no de llei per instar al compliment del citat acord del Congrés dels Diputats i per posar en marxa la comissió mixta esmentada amb l'objectiu de retornar l'ús civil de les bases militars de Pollença i Alcúdia.

Veure moció de PSM al Ple Municipal de dia 30 de setembre de 2010

 

 

 

Assemblea amb en Biel Barceló

psm-pollenca | 27 Setembre, 2010 12:10 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Demà dimarts 28 celebrarem l'Assemblea de cada mes del PSM, per parlar del Ple d'aquest dijous.

Comptarem amb la visita del Secretari General del partit, Gabriel Barceló, que visitarà l'agrupació de Pollença dins la ronda de contactes que manté de cara a les primaries per triar el candidat autonòmic a les eleccions de maig del 2011.

Dimarts 28, 21h, estudi de'n Toni Marquet (c/Albeguins).

Festes extraordinàries i urgents

psm-pollenca | 27 Setembre, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Feim una menció a la Junta de Govern Extraordinària de dia 26 de juliol de 2010, on bàsicament es prengueren acords sobre festes. Convé fer aquesta menció perquè posa de manifest de manera clara quin es el sistema de funcionar de l’equip de govern.

Les juntes de govern son reunions quinzenals que fan els tinents de batle per decidir qüestions que son de la seva competència sense haver de pasar pel Ple.

A aquesta hi assistiren tots els tinents de batle, hi va haver quòrum suficient, no com en anteriors ocasions, que es varen haver de suspendre (i això que tots tenen dedicació exclusiva):

Batle-President: Sr.  Joan Cerdà Rull  (UM-UNPI)

Regidora Sra. Francisca Ramon Pérez de Rada  (PSOE)

Regidor Sr.   Martí Ochogavía Mayol  (UM-UNPI)

Regidor Sr.   Joan Josep Mir Polar  (PSOE)

Regidor Sr.   Miquel Ramon Amengual  (UM-UNPI)

Regidora Sra. Maria del Mar Sastre Llompart  (PSOE)

Era el dia 26 de juliol, Santa Aina, primer dia de les festes de la Patrona i amb el programa de festes circulant pel poble. Doncs els artistes encara no estaven contractats. Això significa que les propostes s’havien d’aprovar sí o sí, si no no hi havia festes de la Patrona. La possibilitat de discrepar del membres de la Junta de Govern, llavors es nul·la. Per coses com aquestes (en qüestions de més pes que les festes), dugueren al PSM a discrepar obertament de la manera de funcionar de l’Equip de Govern.

També val la pena reflexionar sobre en quines son les prioritats a l’hora de gastar de l’Ajuntament:

S’adjudica l’equip de so i llums a Serso Palma S.A. per procediment negociat sense publicitat (a dit) per valor de 26.000 E (IVA inclòs), per donar servei als actes Marxa Fresca Infantil de dia 30, Marxa Fresca de dia 31 i Alborada de dia 1.  Argumenten que es segueix aquest procediment “per mor de l’especialitat tècnica” com si ningú més a Mallorca fos capaç de fer aquesta feina. Per tant no es comparen pressupostos ni ofertes, el que significa que no es cerca el preu més assequible.

S’aprova un altre negociat sense publicitat a General Music S.L. per import de 50.000 E (IVA inclòs) per dur a Pollença als artistes “Trio Nautix”, “Los Mikis” i “Escuela de Calor” per actuar els dies 28, 29 i dia 1. També inclou el “Xop Park” i els equips de so i llum.

S’aprova un tercer contracte negociat sense publicitat a Mallorca So S.A. per import de 35.400 E(IVA inclòs), per concepte de l’actuació del grup “Romantics” del dia 30 així com els lloguer d’equips de so i llum dels dies 25 (que ja ha passat !) i 27.

En definitiva, es contracta, a dit, per import de 111.400,00 E. I només és una part del programa de festes.

La partida per “Activitats culturals i didàctiques” de l’Ajuntament de Pollença per tot l’any és de 51.694,77 E. Pollença, és el poble més cultural de Mallorca?

Veure l'acta de la Junta de Govern

Les llengues del Món a les Balears

psm-pollenca | 24 Setembre, 2010 07:47 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Per si vos acostau per Palma aquests dies...

 

 

 

Moció per l'ús public del passeig de la Base del Port de Pollença

psm-pollenca | 23 Setembre, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 
Gran desplegament de mitjans militars: hamaques, para-sols, motos d'aigua...
 
 

 El passseig té la seva continuació natural dins La Base

Una qüestió que periòdicament s’ha  de recordar, ja que els avanços fets fins ara no han donat cap fruit pràctic. Es tracta de poder fer accessibles els terrenys de la base a tots els ciutadans. Com diu la Proposició No de llei aprovada pel Parlament Balear el 5 de maig de 2009:

"1.  El  Parlament  de  les  Illes  Balears  insta  el  Govern espanyol a fer compatibles els usos civils i militars dels terrenys i les instal·lacions militars als municipis de Pollença (Base del Port de Pollença) i d’Alcúdia (Cap des Pinar), com a primera passa per a la plena reincorporació a l’ús per a la població civil.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a estudiar la compatibilitat dels usos civils i militars de la resta dels  terrenys  i  les  instal·lacions  militars  situades  a  diversos indrets de les Illes Balears que, estant a disposició del Ministeri de  Defensa,  no  són  decisius  ni  imprescindibles  per  al  Pla estratègic de defensa de l’Estat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Español a crear una comissió mixta amb el Govern de les Illes Balears i  els  ajuntaments  de  Pollença  i  d’Alcúdia  per  estudiar  les possibilitats de donar ús civil a les zones de les bases militars d’aquests dos municipis que actualment no tenen funcionalitat per a la defensa."

 

Com que no s’ha avançat gens cap a fet compatibles aquests usos ni molt manco per la plena reincorporació a l’ús per la població civil, ni tampoc s’ha convocat la comissió mixta, demanarem al Ple de l’Ajuntament de Pollença que, malgrat sigui de manera unilateral, es faci una proposta al Ministeri de defensa per obrir al públic la continuació del passeig Voramar-Hernan Cortés. Aquest passeig té un interès turístic innegable i suposaria augmentar l’atractiu de la nostra primera línea de mar.

Tan sols és una primera passa, que no satisfà totes les expectatives d’accés a la Base, i que no arriba al sostre que marca la proposició no de llei. Però seria una passa que, de donar-la, obriria la porta a noves millores en el futur, i que demostraria que no l’accés públic no perjudica a l’ínfim ús militar que se’n fa de la Base. Ara només cal que el Ple l’aprovi i que en el Ministeri siguin receptius (i en aquesta tasca el PSOE local té molta feina a fer amb la seva companya, la ministra de Defensa, Sra. Chacón).

Aquest és el text de la moció:

El Grup Municipal del PSM-Entesa Nacionalista de Pollença, presenta a consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix la següent, MOCIÓ:

 PROPOSTA D’ACCÉS PÚBLIC AL LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC ENFRONT DE LA BASE AÈRIA DEL PORT DE POLLENÇA

 Exposició de motius

 

Vist que en la situació d’actual crisi econòmica i turística les destinacions turístiques, com és el cas del Port de Pollença, s’han d’esforçar en oferir productes atractius als nostres visitants. I considerant que un dels indrets més valorats turísticament  en el Moll és el passeig Voramar-Colon-Hernan Cortés, conegut internacionalment amb el sobrenom de “Pine Walk”, passeig que actualment acaba sobtadament en el mur de la Base Aèria. El grup municipal del PSM considera que es milloraria considerablement el caràcter d’aquest passeig fent-lo accessible fins al seu final, en el mollet de la base aèria.

Tenint en compte que el 14 de març de 2007 el Parlament Espanyol va aprovar la Proposició No de Llei que instava a l’Estat Espanyol a crear en 6 mesos una comissió mixta formada pels ajuntaments de Pollença i d’Alcudia, el Govern Balear i el Govern Espanyol.

També que el 29 de novembre de 2007 el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar instar al Govern Espanyol a crear la comissió mixta i a retornar, en el termini de 5 anys, els terrenys de la Base Aèria en els termes que es recullen a la Proposició No de Llei.

En la mateixa línia, el Parlament de les Illes Balears aprovà el 5 de maig de 2009 la Proposició No de Llei en la que instà al Govern Espanyol a fer compatibles els usos civils i militars en els terrenys de l’actual Base, com a primera passa per a la plena reincorporació a l’ús per a la població civil i instà novament al Govern Español a la creació de la comissió mixta tantes vegades anomenada i mai constituïda.

I vist que tant les demandes del Parlament Espanyol, com les del Parlament Balear com les de l’Ajuntament de Pollença han estat reiteradament ignorades per part del Govern Espanyol i en especial, par part del Ministeri de Defensa.

 Es demana l’adopció del següents acords

 Primer. L'Ajuntament de Pollença redactarà una proposta de zona d’accés públic en els terrenys de la Base, coincident amb la zona maritimoterrestre, per permetre l’allargament del passeig Hernan Cortés fins a l’espigó del moll de la Base. Aquesta proposta es farà arribar al Ministeri de Defensa per tal que s’hi pronuncií.

 

Segon. L'Ajuntament de Pollença insta el Govern de l'Estat a atendre les Proposicions No de Llei dels parlaments Espanyol i Balear indicades en l’exposició de motius, per tal d’avançar cap a la plena reincorporació a l’ús per a la població civil dels terrenys actualment restringits a l’ús militar.

 

Precisament ahir va aparèixer una carta al director al Diari de Mallorca que també parla sobre el passeig peatonal, interromput per la zona militar. Reproduïm la carta apareguda als diaris, assenyalant que l’autor no és militant del PSM, i probablement desconeixia la nostra moció (la negreta és nostra):

Carta al Director. Diario de Mallorca 22-09-2010

Agatha Christie en el Moll de Pollença

Muy interesante el artículo dominical de Vanessa Sánchez sobre la estancia de la escritora inglesa en nuestra isla. Tengo acreditadas al menos dos visitas de Agatha Christie al Moll en los años treinta y en ambas se alojó en el Hotel Illa D´Or. En la primera y como relata la autora en Problema en Pollensa se dirigía a Formentor; pero quedó maravillada contemplando nuestra bahía. Entonces hizo parar al taxista y fue atendida en el hotel por un matrimonio muy amable, que no hablaba inglés ni francés y que eran parientes de las actuales propietarias. Su segunda visita, también en la época republicana, coincidió con una huelga de la CNT y una de las actuales propietarias del hotel aún recuerda como su madre le decía: "No toques la mantequilla, que es para la escritora". En ningún caso en esa época, podía haberse alojado en el bello hotel de los seis pinos -hoy sin ellos por culpa de los temporales- ya que el Hotel Sis Pins es de 1952.
Posiblemente, la señora Christie fue una de las primeras personas que llamó Pine Walk o ´Paseo de los pinos´ al bello camino peatonal, que entonces llevaba hasta el faro. Muy cerca del Hotel Illa D´Or (Pin D´Or en el relato) estaba el Hotel Maricel (convertido en ´Hotel Mariposa´ por la novelista). Entre ambos hoteles sucede la romántica trama que protagoniza el detective Parker Pyne (apellido más que curioso y sugerente).
No he podido encontrar ninguna documentación sobre estancias posteriores de la Christie en Pollença. En todo caso, si hubiera venido, no habría podido realizar su habitual caminata hasta el Faro, para contemplar la puesta del sol; ni volver al Hotel Maricel, expropiado con notario y pistolas, durante la guerra. La sempiterna abulia, desidia, apatía, desinterés y pasividad de los sucesivos ayuntamientos de Pollença para con el Moll, han logrado que setenta y cinco años despúes el bello paseo peatonal de los Pinos, el Pine Walk, siga acabando abruptamente en una alambrada.
Como me decía en los años 80 la viuda del poeta Paul Éluard, citando a Jorge Semprún: "Il semble que la guerre n´est pas finie ici" (Parece que aquí aún no se haya acabado la guerra).

Xavier Márquez. Port de Pollença.

Dia Mundial Sense Cotxes

psm-pollenca | 22 Setembre, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dimecres és el Dia Mundial Sense Cotxes. Anys enrera es feren experiències de tancament de centres urbans, que provocaren grans embussos i la indignació dels automobilistes. Certament, de poc serveix un dia de restriccions, quan el que cal és el foment del transport públic i un progressiu abandonament del trans port en cotxe privat.

Els avantatges d'aquesta tèndència cap al transport públic son evidents: millor mobilitat dins les ciutats, descongestió, reducció del consum energètic, millora en la qualitat de l'aire i intentar paliar el canvi climàtic.

Aquestes mesures sempre topen amb l'oposició de certs sectors de la societat que veuen amenaçat el seu modus vivendi o que no accepten les infrastructures quan afecten molt directament a les seves propietats. És el fenòmen NIMBY (Not in my back-yard, no al meu pati de darrera) que a Mallorca es manifesta en certs moviments contra el tren de llevant o en el seu moment contra en traçat nord del tren fins a Alcúdia per Son Fé. Les administracions tenen el deure de vetllar per l'interés general i no claudicar davant aquestes pressions particulars.

Tot això s'hauria de tenir en compte quan a Pollença es fan certes propostes respecte al trànsit i als aparcaments, sovint pensant massa en el transport privat.

La Conselleria de Mobilitat i Medi Ambient ha organitzat la Setmana de la Mobilitat, de la que encara avui es celebraran alguns actes.

Aquest video il·lustra bé els efectes del transport públic en el medi ambient (en castellà).

Ara també som al Facebook i al Twitter

psm-pollenca | 21 Setembre, 2010 10:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Segui l'actualitat amb el nostre perfil al Facebook o al Twitter. Feis-vos amics i recomanau-lo als vostres contactes.

 

 

 

 

29-S

psm-pollenca | 21 Setembre, 2010 07:02 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui, a les 18h., al saló parroquial del Moll, el sindicalista Juan Zamorano (Comissions Obreres) farà una xerrada per explicar els efectes de la reforma laboral impulsada pel govern Zapatero i la conveniència de la vaga general convocada pel 29 de setembre.

Des del PSM donam suport als sindicats en els motius que els han duit a convocar la vaga, ja que la reforma laboral fa pagar les conseqüències de la crisi als sectors socials més febles, mentre que manté els privilegis precissament a aquells que han estat els causants de la mateixa. Una vegada més es demostra que les polítiques dirigides des de Madrid perjudiquen als treballadors i als sectors productius de les Balears, i ens animen a continuar reclamant més sobirania política per dirigir el nostre futur sense haver de dependre dels interessos del govern de l'estat.

Exposició dels efectes de la reforma laboral i motius per secundar la vaga, pel sindicat STEI-i.

Clicar la imatge
 

 

1 2 3  Següent»
Powered by LifeType - Design by BalearWeb