"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple del 28 d'Octubre. Resultats.

psm-pollenca | 29 Octubre, 2010 07:55 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Feim un primer resum del ple d’ahir dijous. Un ple, que com ve essent habitual darrerament, destaca per la falta de propostes de l’Equip de Govern, amb una ordre del dia ben magre, on si no hi ha mocions i preguntes de l’oposició pràcticament no es discuteix de res.

I.- PART RESOLUTIVA      

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària anterior de dia 8 de juliol de 2010

2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària anterior de dia 27 de juliol de 2010

3.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària anterior de dia 20 d'agost de 2010

4.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària anterior de dia 30 de setembre de 2010

5.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l'estudi de detall per a l'adopció del règim de propietat horitzontal en mòduls d'edificació als solars B-15, B-16 i B-17, del sector UP4-A (Expedient núm. 420/09. Promotor: Xubec Inversions, S.L. 

Es tracta de tres solars del polígon que es volen constituir en règim de propietat horitzontal per poder vendre o llogar naus més petites. Per poder fer això el Pla General obliga a presentar un estudi de detall i aprovar-lo en Ple. Varem argumentar el nostre vot favorable perquè es la manera de poder posar en el mercat naus més petites. Una altra cosa és el preu, que en el polígon és excessiu per l’especulació dels terrenys que s’ha fet.

Aprovat per unanimitat.

6.-  Moció presentada pels grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la realització d'un pla de millora d'aparcaments 

Es tracta d'una moció que va en la línia de la nostra reiterada petició d'aprofitar millor els aparcaments la circumval·lació i planificar millor les inversions en els aparcaments i no anar improvisant a cop de convocatòria de subvenció.

L’equip de Govern va argumentar que no feia falta fer aquest pla, que ja s’havien fet informes (que fins ara no ens han mostrat) sobre la qüestió.

Rebutjada. Vots a favor: Alternativa i PSM ; Vots en contra:UM-UNPI-PSOE ; Abstencions: PP

7.-  Moció presentada pels grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la rescissió del contracte del pla de mobilitat 

El Pla de Mobilitat encara no està aprovat. Aquesta eina és molt important per preveure aparcaments, zones peatonals, transport públic, etc. Sembla que l'empresa que havia de redactar l'estudi ha incorregut en alguns incompliments de les seves obligacions contractuals. Tot i reconèixer aquests incompliments l’Equip de Govern va defensar que encara es podia fer ben fet i que no s’havien pagat res encara a aquesta empresa. A la votació, emperò, es varen abstendre possibilitant l’aprovació de la moció. Suposam que ho feren perque no es pugui dir que defensen una empresa que ha incumplit un contracte. Tanmateix qui té la competència per rescindir el contracte és la Junta de Govern, no el Ple, i per tant la Junta pot fer cas –o no- al que amb aquesta moció es va aprovar.

Aprovada. Vots a favor: Alternativa, PSM, PP ; Abstencions: UM-UNPI-PSOE.

8.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 3/2010 de reconeixement extrajudicial de crèdits

Tota una llista de factures per aprovar amb despesa sense pressupost dins l'any 2009. Es va retirar per demanar algun informe tècnic sobre les factures.

9.- Aprovació, si procedeix, de l'adhesió a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans de Mallorca.

Una declaració d’intencions que, com es va posar de manifest, l’ajuntament incompleix al llarg i ample. Varem expressar la nostra nul·la confiança en que el que diu aquesta carta s’apliqui a Pollença.

Aprovada per unanimitat.

10.- Propostes/Mocions d'urgència.

Aqui presentam la nostra moció de defensa de la llei de Normalització lingüística i el Decret de Mínims

Tot i que varem explicar la urgència en que per motius personals sobradament justificats del nostre regidor va ser impossible presentar la moció abans de dia 15, l’equip de govern (UM-UNPI-PSOE)  no va voler entrar a discutir la moció. Tant que s’omplen la boca en la defensa de la nostra llengua, quan és hora de posar vots damunt la taula la defensa queda en res. Es discutirà el mes que ve.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Farem un article sobre els precs i preguntes. Respecte de les antenes el batle no va poder contestar perquè no s’ho havia estudiat. Sobre les explicacions que demanarem respecte dels testimonis del Cas Ibatur que implicaven l’Ajuntament en contractacions irregulars i pagament de comissions, s’indignaren molt er haver de donar-les. No son mai indiscretes les preguntes , ho son les respostes, i si no hi ha res que amagar no hi ha motius per la indignació.

 

Necessitam un nou equip de govern amb il·lusió per millorar Pollença
 

 

Antenes a Pollença

psm-pollenca | 28 Octubre, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Fa dos anys i nou mesos que l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció per regularitzar la situació de les antenes emissores de telefon mòbil, TDT, ràdio i altres fonts electromagnètiques. Sembla que després de tot aquest temps res s'ha fet en el sentit de cumplir amb allò que es va aprovar, i mentre la inquietut dels ciutadans va en augment. En el ple de dijous demanarem a l'equip de govern quines passes han donat per posar ordre en aquesta assumpte.

Acords en la moció aprovada el 28 de gener de 2008:

(...)

1. Instar al Govern de les Illes Balears perquè promogui l'aprovació d'una normativa que reguli el projecte, la instal·lació i el manteniment de les antenes de telefonia mòbil.

 

2. Elaborar una ordenança municipal específica que, atenent a criteris de minimització dels impactes mediambiental, visual, d’alarma social, urbanístic i sobre la salut de les persones.

 

3. Instar als operadors de telefonia mòbil que no ho hagin fet a presentar els projectes d’activitats corresponents, en especial de la justificació de que no sobrepassen els nivells d’exposició electromagnètica recomanats per l’OMS, certificat per un professional competent en la matèria i visat pel col·legi corresponent.

 

4. En cas de que es detecti alarma social, engegar una campanya d’informació respecte l’exposició a radiacions electromagnètiques, en especial a escoles i zones d’especial protecció  

 

 

             No obstant, el Ple de l’Ajuntament acordarà el que cregui més convenient.

 

Pollença, 25  de gener  de 2008

El  President de la Comissió”

 

PRECS I PREGUNTES DEL PSM AL PLE DE 28/10/2010

Respecte de les antenes

1.    El 30 de gener de 2008, fa dos anys i nou mesos, aquest Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció relativa a la regulació de les instal·lacions de telefonia mòbil. S’ha complit cap dels acords adoptats?

 

2.    L’Ajuntament té localitzades totes les antenes emissores de TDT, Ràdio, Telefonia i senyal Wi-Fi de servei públic del terme municipal?

 

3.    S’ha fet cap recerca per localitzar les antenes instal·lades sense els permisos corresponents? S’ha fet un mapa d’antenes?

 

4.    Respecte de les antenes del Puig d’Albeguins, situades a 40m del sol urbà, a 260m del Col·legi Joan Mas i a 210m de l’escola de Sant Jordi: coneix aquest Ajuntament quantes antenes i de quines característiques hi estan instal·lades? Tenen concedides totes les pertinents llicències?

 

5.    S’ha fet cap passa en l’adaptació del Pla General per cercar ubicacions alternatives, més allunyades del sol urbà, i per evitar concentracions excessives d’emissors en llocs concrets?

 

6.    S’ha començat a treballar en l’elaboració d’una ordenança municipal al respecte, tal i com definia la moció “per minimitzar els impactes mediambientals, visuals, d’alarma social, urbanístics i sobre la salut de les persones”?

 

7.    S’ha plantejat l’Ajuntament realitzar un estudi de camps electromagnètics sobre el terreny per comprovar que no es superin els màxims fixats per la legislació espanyola i europea, i en concret pel Reial Decret 1066/2001?

 

Dimecres Assambla del PSM: Ple Municipal i Programa electoral.

psm-pollenca | 26 Octubre, 2010 14:20 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Dimecres 27, a les 21,30h, quedau convocats tots els militants i simpatitzants del PSM de Pollença a l'assemblea mensual. Com sempre a l'estudi d'en Toni Marquet (Carrer Albeguins num.16).

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de dijous, a les 20,00h a la sala de plens:

I.- PART RESOLUTIVA      

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior de dia 8 de juliol de 2010

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior de dia 27 de juliol de 2010

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària anterior de dia 20 d’agost de 2010

4.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior de dia 30 de setembre de 2010

5.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall per a l’adopció del règim de propietat horitzontal en mòduls d’edificació als solars B-15, B-16 i B-17, del sector UP4-A (Expedient núm. 420/09. Promotor: Xubec Inversions, S.L. 

Es tracta de tres solars del polígon que es volen cnstituir en règim de propietat horitzotal per poder vendre o llogar naus més petites. Per poder fer això el Pla General obliga a presentar un estudi de detall i aprovar-lo en Ple.

6.-  Moció presentada pels grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la realització d’un pla de millora d’aparcaments 

Es tracta d'una moció que va en la linia de la nostra reiterada petició d'aprofitar millor els aparcaments la circumval·lació i planificar millor les inversions en els aparcaments i no anar improvitzant a cop de convocatòria de subvenció.

7.-  Moció presentada pels grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la rescissió del contracte del pla de mobilitat 

El Pla de Mobilitat encara no està aprovat. Aquesta eina és molt important per preveure aparcaments, zones peatonals, transport públic, etc. Sembla que l'empresa que havia de redactar l'estudi ha incorregut en alguns incompliments de les seves obligacions contractuals.

8.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 3/2010 de reconeixement extrajudicial de crèdits

Tota una llista de factures per aprovar amb despesa sense pressupost dins l'any 2009.

9.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans de Mallorca.

10.- Propostes/Mocions d’urgència

Aqui presentam la nostra moció sobre la llei de Normalització lingüística.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 

Pel Català al bressol de Costa i Llobera

psm-pollenca | 25 Octubre, 2010 05:41 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Audio de José Ramon Bauzà (PP)

 

Si Mn. Costa i Llobera ves on ha anat aparar la dreta balear s'enduria les mans al cap (del blog de M.López Crespí)

Aquestes darreres setmanes hem observat amb preocupació la deriva que el Partit Popular ha efectuat en matèria lingüística. Si mai ha estat un partit gaire sensibilitzat en donar la importància que es mereix a la nostra llengua, al menys sí que havia permès que les inquietuds de la nostra societat es poguessin vehicular a través de lleis i normatives que avançaren cap a la normalització del català. L’impuls en la normalització del català ha vingut, en les darreres dècades, de sectors més propers a l’esquerra i al nacionalisme, però durant els govern del PP, al manco per evitar l’agitació social, s’havien fet passes com la Llei de Normalització Lingüística, aprovada per unanimitat en el Parlament Balear, o el Decret de Mínims. Amb la nova direcció de José Ramon Bauzà veim com aquesta linia s’ha trencat, i la bel·ligerància cap a l normalització lingüística s’ha convertit en senya d’identitat del PP. Això ha duit a Bauzà a afirmar que derrogarà la Llei de Normalització, per després corregir i dir la modificarà i que el que eliminarà serà el Decret 92/1997 de Mínims de Català a l’Ensenyament.

Aquesta postura extremista contra el català (disfressada de defensa del malloquí-menorquí-evissenc, en una polèmica sobre el nom de la llengua totalment estentissa) es molt preocupant venint d’un partit que està tan aprop de tornar a Governar les Balears (el nombre de diputats que disposa parla per si mateix). Per això pensam que aquesta ofensiva contra el català s’ha de trobar amb l’oposició fronal de tota la societat, començant pels ajuntaments, l’administració és propera als cutadans.

Es cert que l’Ajuntament de Pollença NO pot donar gaire llum en aquest aspecte (vot en contra de la nostra moció per a l’aplicació de la normativa de normalització a Ràdio Pollença, befa de la nostra sol·licitud de programari en català per l’ascensor de l’ajuntament, disminució del pressupost per a normalització...). Ara l'Ajuntament, i també els representants del PP a Pollença, tindran una bona oportunitat de rectificar amb l’acceptació d’aquesta moció que presentam al ple del proper dijous 28:

PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA – ENTESA NACIONALISTA


El Grup Municipal del PSM-Entesa Nacionalista de Pollença, presenta a consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix la següent, MOCIÓ:

MOCIÓ PER LA LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ILLES BALEARS I EL DECRET 92/1997 DE MÍNIMS D’ÚS DEL CATALÀ EN L’ENSENYAMENT

 (Segueix)

Mallorca Ara 27:Pressupost, Transport Marítim, Televisió Sense Fronteres, Planicia...

psm-pollenca | 23 Octubre, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com  Número 27 
Divendres, 22 de Octubre de 2010  
 
La pròrroga pressupostària es deu a la irresponsabilitat de l´oposició i al maltractament fiscal per part de l´Estat
El PSM-EN afirma que el Govern no podia cedir a les exigències de l´oposició, ja que implicaven renunciar a la despesa en serveis públics i en economia productiva
Llegir mes >>
El PSM-EN proposa ajornar la contribució de Balears al Fons de Suficiència fins que entri en vigor el nou sistema de finançament
Els nacionalistes proposen un acord a la resta de formacions que suposaria fins a 270 milions d´euros més per a les arques autonòmiques. Biel Barceló afirma que en aquest cas seria "negociable" la pujada d´impostos, qüestió que ara bloqueja els pressuposts
Llegir mes >>
Els vots en contra de PSOE i ERC i l´abstenció del PP fan perdre a Balears 50 milions d´euros
El Senat rebutja la proposta de Pere Sampol per incloure les Illes en el Fons de Compensació Interterritorial arran de la "caiguda vertiginosa" de la renda per càpita del nostre país els darrers anys: "si el PSM-EN tengués dos diputats en el Congrés, aquesta proposta s´aprovaria"
Llegir mes >>
El Senat aprova apujar els impostos a les rendes més altes i lluitar contra el frau fiscal
Pere Sampol ha aconseguit el suport al Senat per dur endavant dues mocions per millorar la situació dels autònoms del sector de l’artesania i millorar els mecanismes de control del frau fiscal
Llegir mes >>
El BLOC proposa que el Parlament rebutgi l’increment de taxes aeroportuàries en els PGE
La coalició vol que s’insti al Govern de l’Estat a modificar els Pressuposts atenent a les especificitats dels aeroports de les Illes Balears, i reclama un sistema tarifari propi
Llegir mes >>
El PSM reivindica per a les Balears la vintena de competències que el PNB ha aconseguit per al País Basc
Els nacionalistes feliciten el PNB per aconseguir el desplegament de l´Estatut de Gernika i lamenten la servitud dels diputats illencs per assolir compromisos equiparables
Llegir mes >>
El PSM-EN vol un Pla de Reconversió de la Platja de Palma més respectuós amb el patrimoni i amb la tipologia tradicional de s´Arenal
Antoni Verger registra unes al·legacions que demanen esbucar grans hotels obsolets en compte de cases baixes i preveuen la conservació dels elements patrimonials i la supressió del bulevard de Can Pastilla i del centre comercial de ses Fontanelles
Llegir mes >>
El Parlament aprova per unanimitat la Llei d’Ordenació del Transport Marítim
La norma impulsada per la Conselleria de Mobilitat, rep el suport de tots els diputats per garantir el servei interilles i contribuir a la cohesió necessària del país
Llegir mes >>
El PSM considera un insult el rebuig del govern espanyol a ILP de Televisió sense Fronteres
Els nacionalistes titllen d’aberrant la decisió de l’executiu espanyol a l’al·legar qüestions econòmiques per vetar la tramitació al congrés de la Iniciativa Legislativa Popular que ha de permetre la lliure recepció dels canals de televisió de les llengües cooficials
Llegir mes >>
El PSM reivindica l´obertura dels accessos a la finca pública de Planícia
Els nacionalistes han participat avui en l´excursió organitzada per desenes d´entitats pro camins públics i que ha transcorregut amb “total normalitat i de manera molt respectuosa”
Llegir mes >>
La retirada del PTE és una irresponsabilitat del PSOE i un incompliment del pacte
La coalició PSM-Iniciativa-Verds considera que la decisió de Xicu Tarrés demostra poca sensibilitat ecologista i afecta l’estabilitat del Pacte de govern
Llegir mes >>
El PSM lamenta que UM reivindiqui més creixement urbanístic a primera línia de la costa d´Artà
Els nacionalistes celebren la protecció del territori lamenten però avisen que les conseqüències de les polítiques urbanístiques desproporcionades anteriors recauen en els ciutadans, ja que en aquest cas la justícia obliga el Govern a pagar 3,6 milions d´indemnització
Llegir mes >>
Per donarse de baixa pots fer-ho a la nostra web www.psm-entesa.cat
Segueix-nos (PSM)    Segueix-nos (Federació PSM)    Segueix-nos a twitterDescarregar en PDF

Auditoris o persianes

psm-pollenca | 22 Octubre, 2010 09:22 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Aquest és el sesultat de vuit anys de "gestions"

A la passada Tertúlia de polítics es va obrir un debat intens entre el Batle i els regidors de l’oposició respecte del ja famós auditori que suposadament s’ha de construir a Pollença. La creació d’una sala d’actes-multifuncional-teatre-auditori-com-se-li-vulgui-dir és una reivindicació que a Pollença ja du bastants anys de recorregut. A la legislatura del acte de progrés 1999-2003 ja es va plantejar la possibilitat d’adquirir el cinema Capitol per aquestes funcions. També en aquesta legislatura es va començar el procés per comprar el solar de Can Conill, amb un preu que semblava avantatjos per les possibilitats que oferia aquest espai.

Després del pacte PP-UM, que segons es va vendre en aquell moment es justificava per les immenses inversions que havien d’arribar a Pollença d la ma d’en Jaume Mates, compromès amb aquest pacte a fer de Mr.Marshall pel nostre poble, es va fer seu el projecte de la sala multifuncional i el va reorientar cap a la creació d’un Auditori, que per afegitó aniria signat de la ma d’uns dels mestres de l’arquitectura mundial com és Rafael Moneo. La Conselleria de Turisme, dirigida per l’imputat Joan Flaquer (PP) va concedir la subvenció al projecte per 3 milions d’euros amb càrrec al Pla de Desestacionalització, que després es vehicularen a través de l’INESTUR augmentant-se fins a 5,5 milions d’euros, per tal de donar joc al també imputat Toni Oliver (UM). Ja en aquesta legislatura es va negociar amb la Conselleria de Presidència l’avançament de les subvencions del Pla de Cooperació Local per import de 4,7 milions d’euros, subvencions que es reparteixen entre tots els pobles i que, per causa de l’auditori, Pollença ja té hipotecades per molts anys. En total 10,2 milions d’euros per aquest edifici.

Així i tot sembla que els doblers no basten i el batle es queixava amargament de que Cultura del Consell de Mallorca no posa doblers per aquest projecte, arribant fins i tot, a acusar als membres de l’oposició municipal, i en concret al PSM, de no haver anat  a cercar-li les subvencions per arribar als 12,5 milions que es necessiten per pagar aquesta obra. Es va oblidar” de dir que ell, que és el responsable de l’Ajuntament, mai no ha anat a demanar cap subvenció al Departament de Cultura. Ni ho farà, perca cultura subvenciona projectes culturals i, de moment, l’auditori pollencí no és ni un projecte cultural ni res que se li assembli. Tampoc no ha fet ni el més mínim intent de consensuar el projecte amb els membres de l’oposició, per tant és cínic que ara exigeixi la nostra complicitat. Fins i tot al nostre regidor, Tomeu Cifre, se li va denegar la possibilitat d’examinar el projecte arquitectònic, amb l’argument que “l’Ajuntament no l’havia pagat i que per tant no era propietat de l’Ajuntament”.

Per tant ens trobam amb una “idea” que té assignats per part del Govern Balear 10,2 milions d’euros, però qui no ha complit amb el seus deures és l’Ajuntament de Pollença: ni tenen projecte arquitectònic, ni tenen un pressupost clar de l’obra, ni tenen un estudi objectiu de la capacitat que hauria de tenir l’auditori, ni tenen clars els costos de manteniment futur de l’edifici, ni tenen un projecte cultural per programar-hi els continguts, ni tenen un model de gestió per l’auditori, no saben si serà un auditori d’àmbit local o mallorquí,  ni tenen la part municipal de pressupost perquè l’Ajuntament no té ni un duro. I així hi tot el batle vol donar la culpa als altres: a l’oposició , al Govern, a qualsevol manco a si mateix.

En el PSM apostam per fer una sala multifuncional, adaptada a les característiques del nostre municipi, amb una capacitat ajustada al que necessitam (no les 800 places que s’han arribat a plantejar), amb un model de gestió i de programació estudiats abans d’executar l’obra. I sobretot, que no suposi més endeutament per Pollença, que a efectes reals ja superam els 6 milions d’euros de deute (crèdits+remanents negatius+deutes a proveïdors). Si un arquitecte de renom com Moneo pot adaptar el seu projecte al que realment necessitem, fantàstic, si no el projecte pot sortir a concurs per tal que el faci un altre.

Pensam que la sala multifuncional no ha de desplaçar al Festival de Pollença del Claustre. Uns dels principals atractius del Festival és el lloc on es du a terme. Una nit d’estiu de bona música en un lloc agradable és el que cerca la gent que ens visita pel Festival, auditoris ja els n’ofereixen moltes ciutats a les que no igualarem en aquest aspecte. Probablement seria molt més assenyat pensar en una sala multifuncional més discreta de les que s’han plantejat fins ara, i per contra fer una forta inversió al Claustre del Convent i a les dependències annexes per donar més comoditat i qualitat en les audicions del Festival. Tampoc es realista pensar en un estival que es desenvolupi més enllà dels dos mesos que actualment ocupa, que ja és una temporada llarga pel que son els festivals de música que hi ha a l’estat (Perelada dura un mes, el Grec dura un mes, Porta Ferrada un mes...).

Com assenyala Llàtzer Moix al seu llibre “Arquitectura Milagrosa”, ja ha passat el temps dels projectes faraònics, i ens fa aquesta reflexió que ve com un guant al cas de Pollença: “el fenomen de l’arquitectura estelar que durant molts d’anys va enlluernar a responsables polítics varis del dobler públic, fent-los creure que, després de l’impacte del Museu Guggenheim de Bilbao i la recuperació d’aquesta ciutat, qualsevol edifici signat per un arquitecte de renom internacional tindria u efecte màgic d’atracció de turistes, imposició de codis culturals i solució de problemes d’endarreriment. Darrera aquesta embogida pràctica que ens ha deixat qualque construcció impressionant, altres faraòniques i un reguitzell de problemes de manteniment, no hi havia una reflexió profunda”

Seny i mesura en els projectes que du endavant l’ajuntament, i adaptar-se a les possibilitats reals del municipi. Quan es va plantejar el projecte, al 2003, la situació econòmica era ben diferent. En un poble on les persianes del Centre Cultural cauen a trossos, cal pensar bé les coses abans de gastar 12 milions d’euros.

Veure recull de premsa sobre l'Auditori

Mallorca Ara 26: Pressupost, català, camins...

psm-pollenca | 20 Octubre, 2010 10:31 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

  Número 26 
Divendres, 15 de Octubre de 2010  
 
Biel Barceló i Francesc Antich pacten una proposta de pressuposts que manté la despesa social i el suport a l’economia productiva
El secretari general del PSM-EN demana “seny i responsabilitat” a PP i a UM perquè aprovin uns comptes que preveuen un increment d’ingressos per compensar la reducció del dèficit
Llegir mes >>
El nomenament de Rubio evidencia que el veto de Bauzá als imputats a les llistes és una excusa per fer purgues ideològiques
La falta d´escrúpols del líder del PP a l´hora de designar com a portaveu al CIM a un imputat pel cas Can Domenge demostra que la decisió d´excloure els candidats encausats només persegueix depurar els desafectes a l´eix Bauzá-Delgado
Llegir mes >>
Biel Barceló: “Bauzá ha demostrat que és un ignorant i que està entregat a Delgado, per tant és doblement perillós”
El secretari general del PSM-EN considera que la “rectificació” del president del PP sobre les seves intencions envers la política lingüística “confirma la deriva radical, antimallorquina i ultradretana” del líder conservador
Llegir mes >>
Barceló: “Si el PP governés a Balears faria tan mal a la llengua catalana com ho està fent a Galícia”
El líder dels nacionalistes s’ha reunit amb Carlos Callón, representant d’A Mesa pola Normalización Lingüística de Galícia, per analitzar els continus atacs a la llengua que realitza el govern gallec del PP
Llegir mes >>
Biel Barceló: "la coalició PSM-Iniciativa-Verds és una aposta seriosa, de continuïtat i que té possibilitats de futur"
El secretari general del PSM-EN respon a les preguntes dels ciutadans al xat del Diario de Mallorca
Llegir mes >>
Satisfacció per la sentència definitiva sobre el castell d’Alaró
L’Audiència Provincial de Palma determina que els 4.000 metres quadrats de la fortificació són propietat de l’Església, i per tant ara se’n podrà fer ús lliure
Llegir mes >>
El PSM-EN assistirà diumenge a l´excursió reivindicativa a Planícia
Biel Barceló i altres dirigents i militants nacionalistes faran costat a les entitats ciutadanes pro camins públics, i confia que el treball de les institucions i el compromís del batle de Banyalbufar facin que les barreres estiguin obertes
Llegir mes >>
El PSM-EN celebra l’obertura del camí des Fangar
Biel Barceló: “el PSM-EN està al costat de les plataformes ciutadanes que reivindiquen els camins públics”
Llegir mes >>
El PSM vol que l´Ajuntament d´Inca aclareixi si hi ha hagut arranjaments de concursos de fires i festes
Un testimoni del cas Ibatur hauria reconegut que se manegaren els concursos per a fires i festes d´Alcúdia, Pollença, Inca i Llumajor
Llegir mes >>
´Vol que en parlem, senyor Bauzá?´
Article d´opinió de la Regidora de Cultura de l´Ajuntament de Palma i vicesecretària general del PSM-EN, publicat al DM (12/10/10)
Llegir mes >>
  Per donarse de baixa pots fer-ho a la nostra web www.psm-entesa.cat
 
  Segueix-nos (PSM)    Segueix-nos (Federació PSM)    Segueix-nos a twitter

Preguntes al ple de setembre i qualque resposta.

psm-pollenca | 14 Octubre, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquestes son les respostes als precs i preguntes fets pel PSM al passat ple del 30 de setembre.

 Ho paga llegir-les:

1.    Quants de convenis de cooperació tècnica ha signat l’Ajuntament de Pollença amb el Consell de Mallorca, considerant la gran quantitat de projectes que s’han hagut de redactar pel diferents plans E?

(El Consell ajuda als ajuntaments a redactar els projectes, al petits i als no tan petits. L’Ajuntament s’ha gastat desenes de milers d’euros en aquest concepte (Monti-sion, Miquel Capllonch, nau del polígon, escoleta, etc.) )

(De la Web del Consell: "Assessorament i cooperació tècnica. S’ha engegat un servei de cooperació tècnica per als ajuntaments de menys de 20.000 habitants per a la confecció de projectes i la direcció d’obres. El servei és gratuït per als municipis de menys de 6.000 habitants, mentre que es carrega un percentatge simbòlic a la resta.")

Resposta del batle: No s’ha signat cap conveni.

 

2.    Perquè enguany no s’ha sol·licitat cap subvenció al Consell de Mallorca per a realitzar excavacions arqueològiques al municipi?

(L’ajuntament té 28.274 E per excavacions arqueològiques que al 2010 no ha gastat. No passaria res si els hagués estalviat però s’hagués fet la feina amb subvencions del Consell (com va passar l’any passat). Enguany ni excavacions, ni subvencions.)

Resposta del batle: No s’ha fet servir aquest pressupost ni s’ha demanat subvenció.

 

3.    Quina explicació dona l’equip de govern a l’expulsió del municipi de la Xarxa Balear de Sostenibilitat, composada pels municipis que desenvolupen les seves Agendes Locals 21?

Resposta de Juan josep Mir: S’ha implantat un nou organigrama i en base a aquest organigrama transversal resulta que no s’han pogut complir els compromisos amb la Xarxa Balear.

(Tenim organigrama però no tenim Agenda Local 21)

 

4.    Té cap relació la no realització de tasques vinculades a l’Agenda local 21 al fet que el pagament de 14.675,28 € a l’AA.VV. del Port de Pollença es fes a costa de la partida de “subvencions a entitats mediambientals” ? Quines entitats rebien aquestes subvencions en exercicis anteriors ?

Resposta de Juan Josep Mir: No té cap rel·lació i no es donaven les subvencions a ningú (perquè eren damunt el pressupost, donç?)

 

5.    El divendres 24 de setembre es va retirar l’aprovació de Catàleg de Patrimoni que s’havia de tractar a la Comissió Insular d’Urbanisme i Patrimoni històric, ja que l’informe emès pel Departament d’Urbanisme del Consell posava en evidencia alguns defectes del catàleg. Fa mesos el batle va qualificar les deficiències detectades per Patrimoni com a “de molt difícil reparació”. Considera també “de molt difícil reparació” les deficiències detectades per Urbanisme ?

Resposta del batle: Les deficiències detectades per urbanisme son les mateixes que per patrimoni. (No quedavem que eren unes deficiències arbitraries? A lo vis urbanisme ha ratificat a patrimoni)

 

6.    Quina data fixa l’Ajuntament per a l’obertura de la nova escoleta municipal? Quants alumnes matriculats es consideren com el nombre mínim per posar aquesta infraestructura en marxa? Es cert que no hi ha cap garantia que s’obri al gener i que simplement “s’avaluarà la seva obertura”, tal i com s’indica a la premsa?

Resposta de M.Mar Sastre: S’obrirà el 10 de gener. Ja es veurà quin serà el nombre mínim. No es cert que no hi hagi garanties (per tant ho garantitzen).

 

7.    En quina data es varen signar els contractes per contractar als grups  “TRIO NAUTIC”,  “LOS  MIKIS”  i  “ESCUELA  DE  CALOR” que actuaren a les festes de La Patrona 2010 els dies 28 i 29 de juliol i 1 d’agost ?

Resposta de Miquel Ramon: Es varen signar el mes de juliol.

Rèplica de Tomeu Cifre: És fals, al juliol només s’aprovaren els plecs i a dia d’avui, dos mesos després, aquests grups estan sense contracte.

Incís (salvavides) del batle: Això no és un diàleg.

Rèplica de Tomeu Cifre: Estan sense contracte i que em corregeixi l’interventor si el que dic no és cert (l’interventor no el corregeix)

 

8.    Quina activitat esportiva es va realitzar amb les 50 taules i 500 cadires llogades a l’empresa Mallorca So per import de 2.262,00 €,  pagades amb el pressupost de l’Àrea d’Esports sense partida pressupostària prevista per aquesta activitat?

Resposta de Miquel Ramon: Era per les activitats esportives d’estiu (esport+dinar=vots)

 

9.    En quin punt es troba l’execució dels projectes de la segona fase del Pla E ?

Resposta del batle: Aviat es concretaran.

 

10.  S’ha fet cap gestió per evitar que el mirador de la Creueta estigui ple de restes de paper, llaunes i altres restes ?

Resposta de Fca.Ramon: Sí, s’ha fet i ara es du un control.(si hi tornau a veure brutor avisau a la regidora que du un control)

 

11.  Ja s’ha posat a treballar l’empresa adjudicatària del servei de neteja viària?

Resposta: No encara, per Nadal.(qui dia passa, any empeny)

 

12.  S’ha començat a organitzar La Fira de Pollença d’enguany? Disposen de pressupost per a la seva organització o s’hauran de pagar les despeses a compte de l’extrajudicial, com va passar l’any passat?

Resposta de Catalina Campomar: Sí, s’han posat a fer feina i han reduït el pressupost.

 

13.  Per quin motiu no hi ha papereres a la Plaça Major de Pollença?

Resposta de Martí Ochogavia: En hi ha pels voltants

 

14.  Quina es la destinació dels 220 exemplars del llibre “L’Illa d’Antígona” comprats al Gall Editor per import de 3.167,05 €?

Resposta del batle: S’envien per les biblioteques de Mallorca

 

15.  S’ha executat la instal·lació de fontaneria necessària per tornar a col·locar la font de la Plaça Major a Can Teresa?

Resposta del batle: No encara, esperen a veure com quedarà a façana, ja que sembla que al lloc de la font ara hi ha una finestra (Per favor, qualcú pot moure la font del Gall que fa nosa tan enmig?)

 

16.  Podrien fer qualque gestió per tal que l’ascensor de l’Ajuntament parles en català, en compliment del Reglament de Normalització Lingüística d’aquest Ajuntament, ja que l’empresa fabricant té programari per fer-ho?

Resposta del batle: Que és molt complicat i que li ensenyi català en Tomeu Cifre. (o sigui, als funcionaris els fem tenir nivell C i els ascensors estan dispensats del reglament de normalització lingüística. Per cert, resposta de Tyssen Iberica a la pregunta: tenen programari en català pels seus ascensors? Es clar, cap problema)

Fa un any de Ternelles

psm-pollenca | 11 Octubre, 2010 15:59 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El 12 d’octubre fa un any de l’excursió a Ternelles, una data en la que tants de pollencins i mallorquins i també el PSM reclamarem el dret que tenim a poder passar pels camins públics. Allò va suposar pel PSM de Pollença l’expulsió de l’Equip de Govern, que es va materialitzar tres dies després, quan el batle decretà la destitució del nostre regidor.

Han passat moltes coses des de llavors, tant a Pollença com a Mallorca. Els membres del PSM que accedirem al camí de Ternelles rebérem el suport del Govern, del Parlament i del Consell. El mateix dia Guillem Ginard expulsava a Joan Joan (PSM) a Campos, avui en Ginad es fora d’UM i en Joan Joan és batle de Campos. A Pollença tinguérem un Ple Extraordinari per demanar responsabilitats per la irregular política de contractes de l’Ajuntament, especialment de l’Àrea de Serveis; na Munar deixà de ser presidenta del Parlament per la seva imputació en casos de corrupció; també l’uemita Tomeu Vicenç abandonà el parlament després d’una temporada al grup mixt i finalment compleix pena de presó; esclatà el Cas Voltor que involucra directament qualque membre de UM de Pollença, l’aixecament del secret de sumari va permetre conèixer dades del cas que mostraren els manejos, si no delictius, sí que moral i políticament reprovables d’altres membres d’UM de Pollença, amenaces a la oposició incloses i mentides públiques del batle al ciutadans. A Balears UM ja no governa i a Pollença tot continua pitjor. Es prengué declaració a en Jaume Mates i els mallorquins ens n’adonaren d’una cosa que per molts ja era evident, que aquest senyor “havia vingut a riure-se’n dels simples mortals”, tal com digué el jutge. Tinguérem un Ple “calent” per l’abril, on es posà damunt la taula el desgovern tractant de l’adjudicació de les platges, la corrupció i el naufragi econòmic municipal. Finalment l'Ajuntament (batle inclòs) ha vingut a les nostres i defensa als tribunals el caràcter públic del camí de Ternelles, gracies a la documentació facilitada per la Plataforma.

A la fi, un any intens i gens fàcil. Diuen estar a la oposició és senzill. Res més lluny de la realitat, ho hem tocat amb les mans. El qui governa té mals-de-caps, però té l’aixoplug institucional, el contacte directe de les associacions, la cobertura dels mitjans de comunicació i les seves accions sempre tenen una presumpció de correcció i de seriositat de cara a la societat. En canvi, com diuen alguns, a la oposició “sí que hi fa fred”; des de l’oposició s’ha de controlar al govern amb traves constants per exercir aquest control,  s’han de denunciar les males pràctiques havent de lluitar contra el clientelisme exercit des del govern i trepitjant ulls de poll, costa aconseguir que els mitjans recullin la feina feta, i en una societat que valora tant el triomf es difícil acostar als ciutadans als plantejaments de partits que estan a l’oposició.

De tota manera el balanç d’aquest darrer any molt positiu. Mantenir-se dins un equip de govern amb el que ja no compartíem el projecte (que és el mateix des de l’any 2003, primer UM-PP i ara UM-PSOE) no tenia sentit. Davant aquesta situació hi havia dues actitud possibles: dimitir o actuar seguint els nostres principis, malgrat no coincidissin amb els socis. Optarem per aquesta segona via, perquè teníem voluntat de governar, però governar segons el programa pel que ens havíem presentat a les eleccions. Si això ens havia de costar la destitució era un risc que estàvem disposats a córrer, de vegades esser coherent no surt gratis.

D’un any ençà han passat 11 plens ordinaris i tres d’extraordinaris, hem presentat 17 mocions (d’aquestes 9 aprovades pel Ple), al·legacions als pressuposts, al Pla General, a la ordenança d’ocupació de via pública i a l’adjudicació del contracte de les platges. També hem mogut a Pollença la campanya “Per una televisió sense fronteres” perquè TV3, C33, 3/24 es puguin veure en la seva versió original a tot l’estat, també aquí. Els nostres representants al Consell han impulsat la catalogació des l’escar dels Durais com a Bé Catalogat i la declaració del Centre Històric de Pollença com a Bé d’Interés Cultural. A nivell intern hem aconseguit representació del PSM de Pollença en l’executiva del partit i hem ampliat la representació al Consell de Direcció Política. En definitiva, podem presentar un bon balanç de la feina feta i oferir-nos als pollencins per continuar fent-la amb més energia si així ho voleu.

 

 

Ternelles, una fita en la recuperació dels camins públics, una batalla que s'està guanyant (encara que poc a poc) com mostra la recuperació de Fangar i de Planicia.

Mallorca Ara 25: Bauzá és "indigne", Biel Vicens arriba a un acord amb el Ministeri de Defensa, Planicia

psm-pollenca | 10 Octubre, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

  Número 25 
Divendres, 08 de Octubre de 2010  
 
El PSM-EN diu que Bauzá és "indigne" de presidir una formació que representa el 45% dels ciutadans de Balears
Els nacionalistes fan una crida perquè els dirigents del PP no alineats amb Bauzá i Delgado es rebel·lin contra la deriva radical, antimallorquina i ultradretana del seu president i en forcin el cessament immediat, després que hagi avançat que si governàs derogaria la Llei de Normalització Lingüística
Llegir mes >>
Biel Barceló defensa l’actuació del Govern per combatre la crisi econòmica i reclama una actitud “ferma i clara” davant el Govern espanyol
El portaveu nacionalista reivindica la “independència fiscal” i insta el president que el conjunt de l’Executiu s’impliqui en la promoció del català com a llengua comuna i de cohesió social
Llegir mes >>
El BLOC lamenta que PP i PSOE rebutgin assolir el concert econòmic per Balears
Biel Barceló critica la falta de voluntat dels principals partits en aquesta qüestió, tot i que la majoria de la cambra ha donat el suport a les propostes de resolució presentades pel BLOC durant la tercera sessió del Debat de Política de Balears, inclosa la creació d’un cos propi de servis informatius dins IB3
Llegir mes >>
El PSM felicita la Conselleria insular de Medi Ambient per dur endavant el Pla d’usos dels accessos a Planícia
Avui el ple del CIM ha aprovat la proposta presentada pel Departament de Marilena Tugores per tal de garantir que els camins de Planícia siguin de lliure circulació
Llegir mes >>
Biel Vicens arriba a un acord amb el Ministeri de Defensa per a l´ús compartit de la base de Cap de Pinar
El conveni se signarà aquí a un mes a Mallorca i es planteja que puguin visitar la zona entre 50 i 65 persones diàries
Llegir mes >>
El PSM-EN vol que Costes precisi el límit del domini públic al Molí den Regalat
Els nacionalistes confien que en la propera comissió territorial del CIM, Costes s’hagi pronunciat sobre la delimitació de la distància respecte el mar i poder resoldre la construcció d’una urbanització en aquesta zona d’Artà
Llegir mes >>
Coherència i racionalitat a la Platja de Palma
El PSM de Palma i Llucmajor han presentat avui els punts principals de les al·legacions que presentaran els nacionalistes al projecte de remodelació de la Platja de Palma per evitar destruir l’essència mediterrània de la zona
Llegir mes >>
Sampol critica l’actuació de les Nacions Unides respecte els crims de genocidi de Ruanda
El senador del PSM-EN ha ofert aquesta setmana una conferència a Can Alcover per explicar els resultats de la protesta davant l’ONU, junt amb Joan Carrero
Llegir mes >>
´El PSM i el nou Bloc planten cara al bipartidisme´
Article d´opinió de Joan Antoni Salas, exsecretari d´organització del PSM-Entesa Nacionalista
Llegir mes >>
  Per donarse de baixa pots fer-ho a la nostra web www.psm-entesa.cat
 
  Segueix-nos (PSM)    Segueix-nos (Federació PSM)    Segueix-nos a twitter
Powered by LifeType - Design by BalearWeb