"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Deixadesa

psm-pollenca | 19 Novembre, 2010 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Tres mostres de la deixadesa i poques ganes de l'actual equip de govern. La primera la situació d'EMSER, que es troba sense gerent des de la setmana passada (en les causes de la seva dimissió ja hi entrarem en un altre moment). El gerent, després de tres anys de tasca meritòria i de retornar l'empresa al camí dels beneficis i la viabilitat (amb la imprescindible col·laboració dels treballadors), que ha permés reduir les taxes fins i tot superant els incumpliments de l'Ajuntament en les assignacions econòmiques que tenia compromeses cap a l'Empresa, va anunciar que renunciava al càrrec el passat estiu, donant tres mesos a l'Ajuntament per cercar un substitut. Fins i tot després de vèncer el termini ha donat una setmana més de marge. Així i tot l'Ajuntament no ha cercat el seu substitut i EMSER funciona sense gerència. Si hem de confiar amb la dedicació dels membres del Consell d'Administració, Amb el batle com a President i el regidor Mir com a incorporació des de l'any passat, estam ben arreglats.

La segona, la caducitat d'expedients sancionadors per no haver donat l'Ajuntament les passes pertinents i permetre que la infracció prescrivís. Es recull a l'acta de la Junta de Govern. Això suposa una presumpta falta que quedara impune i una pèrdua d'ingressos en concepte de multa.

Finalment el debat en Comissió Informativa sobre la moció de suport a la Sibil·la com a Patrimoni de la Humanitat. Al Ple, finalment hi votaren a favor, pero a la comissió informativa l'entusiasme no va ser tan gros, fins i tot en una qüestió tan poc polèmica com pugui esser aquesta.

A continuació els extractes de les actes:


ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Identificació de la sessió

Sessió núm.: 23/2010

Caràcter:  ordinària

Data:  2 de novembre de 2010

Horari: de 9’10 a 10’40 hores

Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari,2)

Assistents

Batle-President: Sr.  Joan Cerdà Rull 

Regidors i Regidores:

Sra. Francisca Ramon Pérez de Rada 

Sr.   Martí Ochogavía Mayol 

Sr.   Joan Josep Mir Polar 

Sr.   Miquel Ramon Amengual 

Sra. Maria del Mar Sastre Llompart 

(...)

4.4.- Varis

4.4.1.- Vist el procediment sancionador tramitat contra el Sr. D.O.F. per haver dipositat residus de manera incorrecte a l’àrea d’aportació de El Vilà.

Atès que el procediment sancionador es va incoar per acord de Junta de Govern en sessió ordinària de dia de 6 d’octubre de 2009.

Atès el decret 14/94 pel qual s’aprova el reglament del procediment a seguir per la Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora que estableix a l’article 23 que el procediment sancionador s’ha de resoldre en el termini d’un any comptat des de la data de l’acte d’inici del procediment.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Declarar la caducitat del procediment sancionador incoat al Sr. D.O.F., per haver dipositat residus de manera incorrecte a l’àrea d’aportació de el Vilà, iniciat per acord de Junta de Govern Local en sessió celebrada dia 6 d’octubre de 2009.

Segon.- Acordar l’arxiu de les actuacions de l’expedient núm. 4486, als efectes pertinents.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes corresponents.

(...)

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.

Vist i plau,

El BATLE                                                                                        La Secretària

Joan Cerdà Rull      


ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ASSUMPTES SOCIALS  

Data: 24.09.10

Hora de començament: 12h. 35m.

Hora d’acabament: 13h.00 m

Lloc: sala de sessions Casa Consistorial

Assistents:

President delegada: Francisca Ramon Pérez de Rada

Vocals:

Catalina Campomar Escalera

Margalida Llompart  Lorenzo

Maria del Mar Sastre Llompart

Antoni Martorell Cànaves 

Bartomeu Cifre Bennàssar

Bartomeu Cifre Ochogavía (suplent)

Secretària

(...)

4- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN sobre suport a la declaració del cant de la Sibil·la com a patrimoni de la Humanitat

A continuació es dona compte de la moció presentada pel grup municipal PSM-EN  i que es transcriu a continuació:

(Text de la moció)

El Sr. Cifre Bennàssar exposa el contingut de la moció presentada assenyalant la importància de donar suport a la mateixa a nivell institucional.

Passats a votació, la comissió es dóna per assabentada i per 1 vot a favor:   PSM-EN , i 6 abstencions: UM-UNPI, PSOE i PP-UMP, acorda elevar aquest punt a consideració del Ple de l’Ajuntament.

(...)

I sense més assumptes per tractar, per ordre del Sr. President s'aixeca la sessió, essent l'hora al començament assenyalada, com a Secretària, certifico.

 Vist i Plau,                                

EL PRESIDENT                                                         La Secretària

Joan Cerdà Rull                                     

 


 

L'Equip de Govern no s'estressa

 


Powered by LifeType - Design by BalearWeb