"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

El que el ple dona de sí. 27 de gener de 2010.

psm-pollenca | 31 Gener, 2011 09:08 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquests son els resultats de les votacions dels pocs punts de l'ordre del dia del darrer ple. És una bona m,ostra de la inactivitat de l'equip el govern per dur endavant la seva gestió. El batle argumentà que podrien fer un ple cada dos mesos (com a Santa Eugènia o Escorca) i que feien un ou de dos vermells perque el feien cada mes.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 4 de novembre de 2010

Aquí vàrem demanar que constes la nostra darrera intervenció en l’aprovació extrajudicial de factures, on el regidor va dir que era partidari de retirar la factura de J.J.Roy si encara havien quedat dubtes sobre l’encàrrec de la feina.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 de novembre de 2010

Aprovada per unanimitat.

3.- Ratificació, si procedeix, del decret de Batlia núm. 007 de 7 de gener de 2011 

Es tractava d’un recurs de l’empresa Llabres Feliu contra la desició de l’Ajuntament d’adjudicar la neteja viària a la UTE d’Amer e Hijos. Les dues empreses que no s’endugueren el contracte han recurrit judicialment l’adjudicació. Es tractava d’anomenar advocat i procurador. Com sempre, independentment de qui tingui la raó, l’ajuntament té dret a defensar-se amb els lletrats oportuns, com qualsevol ciutadà.

Aprovat per unanimitat.

4.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa al pla de manteniment de camins i millores al camí del Puig de Maria .

Es tractava de la moció que ja explicàrem en aquest article.

El regidor de camins, tot i la seva dedicació exclusiva, no va parlar gens en la discussió d’aquesta moció. El batle va argumentar que els camins de Pollença estaven tots molt bé, que no hi havia motiu per fer cap pla i que el fet que aquesta área tingues extrajudicials era normal, com en totes les àrees. Donaria molta tranquilitat als pollencins saber realment on s’han posat aquests 605.445,40E que, de moment, duen excedides les àrees del regidor Ochogavia. Més de cent milions de pessetes donen per tapar molts de clots.

Es rebutjà. A favor: PSM, PP-UMP, Alternativa. ; En contra: UM-UNPI, PSOE

5.- Moció presentada pels grups municipals PP-UMP, PSM-EN i Alternativa EU-EV  relativa a la plaga del becut vermell.

La moció presentada conjuntament per tota la oposició. Aquí, en principi, el regidor responsable de jardins, Martí Ochogavia,  tampoc va parlar. Qui va argumentar contra la moció de la oposició va ser el Batle, amb arguments realment poc convincents: que si s’havia fet molt contra la plaga del becut vermell, que el mal estat de les restes del solar de Llenaire era a causa de vandalisme, que la Conselleria no els dona prou suport (quina pedrada contra els seus socis del PSOE!). Quan va acabar la seva argumentació prengué la paraula el regidor Ochogavia per fer una argumentació que no tenia res a veure amb el becut i dedicar-se a recitar gloses, en una intervenció que passarà a la història de la política municipal pel seu baix nivell. Explicacions, cap ni una.

Es rebutjà. A favor: PSM, PP-UMP, Alternativa. ; En contra: UM-UNPI, PSOE

 

En un altre article exposarem les contestacions als nostres precs i preguntes.

Veure noticia del Diario de Mallorca de 29 de gener.

Veure dossier complet de informacions sobre el Ple.

Un espectacle lamentable

psm-pollenca | 28 Gener, 2011 09:57 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

·         Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, R.O.F., Secció Quarta. Del Ple. Article 49: “Corresponen al Ple: (...) 2.-Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipal”.

·         Diccionari de la Llengua Catalana, IEC, “Fiscalitzar: Sotmetre a un examen minuciós les accions d’un altre”

Ahir el ple es va centrar en dues mocions relacionades amb la gestió de regidor Martí Ochogavia. La primera, presentada pel PSM, sobre el manteniment dels camins municipals i en especial del camí del Puig, l’altra presentada conjuntament per tota la oposició, sobre la gestió de la plaga del becut vermell a Pollença. El contingut del que se demanava era molt clar, concret, i totalment dins l’àmbit del que els regidors han de discutir en un ple (moció camins i moció becut).

Us pensau que el regidor Ochogavia va sortir a explicar la feina feta per les seves àrees? Que va defensar la seva gestió? Que va exposar les mesures que prendrien per lluitar contra la plaga? Res de tot això. La seva única intervenció va consistir en convertir el Ple en un “Salsa Rosa” i treure a rotllo foguerons, gloses i utilitzar la seva família per defensar-se políticament.

Per fer això s’havia preparat be l’escenari. La sala de plens s’havia omplert de gent, especialment militants d’UM-UNPI i molta família del regidor. Un ambient molt favorable a agombolar els excessos verbals que el regidor Ochogavia protagonitzaria més tard. La defensa de la gestió municipal i la rèplica a les mocions la va fer el propi batle (no fos cosa que el regidor Ochogavia s’afiques dins qualque “jardí” defensant la seva pròpia feina). Com que els arguments no convenceren a ningú, el Batle va decidir deixar de banda la política i donar pas al “morbo” més descarnat, que és el que capta l’atenció dels mitjans de comunicació i dels ciutadans (i d’això, de desviar l’atenció, en Joan Cerdà n’és un especialista).

El regidor Ochogavia, com ja va fer fa un any en el ple sobre contractació irregular, va qualificar la fiscalització de la seva gestió com un “judici”, va titllar la crítica a les contractacions irregulars de “linxament a la seva família”, traslladant el focus de l’atenció des de la seva persona cap als membres de la seva família, i va llençar atacs personals molt durs, especialment contra el regidor d’Alternativa. I el batle, de vegades tan bo per tallar les intervencions, va deixar fluir la verborrea, satisfet per l'espectacle. Cal preguntar-se: qui utilitza la família políticament? Aquell que denuncia la contractació irregular d’empreses basant-se en informes del propi Ajuntament o aquell que fa venir a la família a un Ple per no haver de donar compte de la seva gestió com a polític?

No hi ha cap problema en que les empreses dels familiars del regidor Ochogavia treballin per l’Ajuntament. El problema és que aquests treballs vinguin de contractes irregulars de la pròpies àrees gestionades per en Martí. I tanmateix la qüestió té una solució mol fàcil: que el regidor Ochogavia triï, o les empreses familiars o fer de regidor. No se pot esser a missa i repicar, ningú l’ha obligat a ser regidor. Si ell ha fet la tria de continuar com a regidor ha d‘esser conseqüent en que això li provoca als seus familiars problemes d’incompatibilitat. I d’això no en té la culpa l’oposició, sinó ell mateix quan ha triat quines son les seves prioritats.

En definitiva, les dues darreres legislatures de UM-Unpisme ens han portat a aquesta degradació lamentable de la política municipal que va tenir el seu reflex en el ple d’ahir. Només esperam que la crispació d’alguns no ens dugui a situacions perilloses conforme s’acosten les eleccions, ja que ahir es sentiren coses molt dures que poden portar a qualque exaltat degudament “encalentit” a fer animalades.

Ah! Les dues mocions varen esser desestimades pel govern municipal (UM-UNPI-PSOE) i el becut continua menjant-se les palmeres.

El ple cada vegada s'assembla més a n'això.

 


 

Ple de dijous 27 de gener: becut, pla de camins i Puig...

psm-pollenca | 27 Gener, 2011 10:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

                                      EDICTE

            D’acord amb el que s'estableix a l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d'aquesta Batllia s'ha convocat sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 27 de gener de 2011, a les 20,00 hores sota el següent

                                                                  ORDRE DEL DIA

 

I.- PART RESOLUTIVA     

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 4 de novembre de 2010

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 de novembre de 2010

3.- Ratificació, si procedeix, del decret de Batlia núm. 007 de 7 de gener de 2011 

4.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa al pla de manteniment de camins i millores al camí del Puig de Maria 

5.- Moció presentada pels grups municipals PP-UMP, PSM-EN i Alternativa EU-EV  relativa a la plaga del becut vermell   

6.- Propostes/Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 

Pollença, 24 de gener de 2011 

Planificació arreglant camins

psm-pollenca | 27 Gener, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Cada any l'Àrea de Serveis i Camins presenta les despeses extrajudicials més grosses de tot l'ajuntament. Just aquesta legislatura (i encara no s'han comptabilitzat les de 2010) ja du gastats de més 605.446,40E. La justificació habitual es que s'ha d'arreglar molts de camins de manera imprevista i que la més passar-se del pressupost que deixar els clots. Per ajudar al regidor de camins (Martí Ochogavia, UM) a planificar millor la seva feina hem proposat una moció en la que es demana un Pla de Manteniment de Camins Municipals.

Així s'evitarien sorpreses i es planificaria millor la despesa de les intervencions ,que abastiariendiversos anys per poder anar efectuant les millores en els camins d’una manera programada. Així, a més, a l'hora de fer els pressuposts municipals es podrien ajusta millor les partides.

Dins aquest pla de manteniment i millores creiem que hauria de tenir una intervenció prioritària el manteniment del Camí del Puig de Maria. Aquest camí, que als anys setanta va suposar la destrucció parcial de l’antic Camí del Puig, presenta ara un estat de forta degradació. El Puig de Maria és una de les visites clàssiques de Pollença tant pels pollencins com pels visitants, i el seu camí és l’única via d’accés per terra en cas d’emergència. Per això, abans que succeeixi qualque fet que s’hagi de lamentar, demanam que s’hi facin les intervencions necessàries per millorar el ferm i la seguretat. Dins aquesta intervenció s’hauria de preveure la rehabilitació del tram empedrat final, respectant el seu valor constructiu tradicional. Per tant no es tracta d'ampliar el camí ni d'asfaltar-lo dràsticament, sino de fer-hi aquelles petites intervencions que necessita per garantir la funcionalitat i la seguretat, intervencions que ara per ara ve sufragant l'Obreria del Puig, tot i tractar-se d'un camí públic municipal.

A aquests efectes hem presentat la moció que s’adjunta pel seu debat al proper ple del 27 de gener. :

 

El Grup Municipal del PSM-Entesa Nacionalista de Pollença, presenta a consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix, la següent, MOCIÓ:

PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS i MILLORES AL CAMÍ DEL PUIG DE MARIA

Exposició de motius:

Una de les demandes més habituals dels ciutadans de Pollença es el manteniment correcte dels camins en general i en particular a aquest ajuntament, dels que son de titularitat municipal.

Ens trobam cada any amb la necessitat d’aprovació de despeses extrajudicials (no pressupostades i sense crèdit) de l’Àrea de Serveis i Camins, pel fet d’haver-se realitzat inversions en reparacions i asfaltats que no estaven correctament previstes en els pressuposts. En algunes ocasions aquestes inversions no han estat ni tan sols aprovades per la Junta de Govern, encara que el seu import excedeixi àmpliament els 1.500€.

Per altra banda s’ha de considerar que el Catàleg de Camins determina que el camí d’accés al Puig de Maria és de titularitat municipal. Aquest camí té trams asfaltats, altres formigonats i el tram final empedrat.

És notori que el camí presenta un important grau de degradació. El camí és transitat per un gran nombre de persones que visiten el Puig de Maria, essent un lloc d’importància excursionista, turística i d’esbarjo pels pollencins, i a més és la única via d’accés al mateix en cas d’emergència.

Per això es demana l’adopció del següents acords:

1.- Que s’elabori un Pla de Manteniment i Millores (ja sigui de vigència anual com plurianual) dels camins municipals, prèviament a l’aprovació del pressupost del 2011 per poder ajustar les partides pressupostaries a les inversions previstes per aquest Pla.

2.- Que en aquest Pla es prioritzin les inversions necessàries en el camí del Puig de Maria pel seu manteniment amb càrrec al pressupost del 2011, ja sigui amb una intervenció completa o parcial.

 

 

 

Unió de la oposició contra la plaga del becut vermell

psm-pollenca | 26 Gener, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La oposició demana la retirada de les competències de jardineria al regidor Martí Ochogavia per la seva lamentable gestió en la crisi del becut vermell

En una moció que es discutirà en el proper ple municipal exigim a l’Ajuntament la correcta aplicació les mesures preventives imposades per la Conselleria d’Agricultura

 

Del blog Amics Arbres

 

Els partits de l’oposició municipal de Pollença (PP, PSM-EN i Alternativa), en l’afany de cercar solucions davant la reiterada negligència de l’Equip de Govern (UM-UNPI-PSOE), ens hem unit presentant una moció conjunta que es discutirà en el proper plenari.

La moció demana la retirada de les competències de jardineria al regidor Martí Ochogavia (UM-UNPI), ja que la seva actuació en el tractament de les palmeres municipals, lluny d’aturar l’extensió de la plaga del becut vermell, no ha fet altra cosa que crear les condicions perquè la plaga s’estengui encara més, tal i com posen de manifest el dos informes emesos fins ara per la Conselleria d’Agricultura.

Aquests partits demanam que qui el substitueixi apliqui correctament les mesures fitosanitàries adients a les palmeres de propietat municipal. També que les tasques de control de la plaga siguin realitzades per una empresa contractada mitjançant un procés de negociat amb publicitat per contractar l’empresa més adient  per continuar fent feina al control de la plaga i substituir els exemplars eliminats per altres espècies pròpies de les Balears, ja que aquest procediment de contractació garanteix preus mes ajustats i ofereix més garanties que l’empresa escollida serà capaç de fer la feina amb eficiència.

També demanam que es cerquin vies per ajudar als particulars a lluitar contra la plaga i que es demani la col·laboració d’altres administracions, vista la incapacitat de l’Ajuntament.

La moció es va exposar en la comissió informativa del passat divendres dia 20 i l’equip de govern no ens va oferir cap tipus d’informació sobre les actuacions dutes a terme fins ara ni sobre la reunió mantinguda amb representants de la Conselleria, en un lamentable exercici d’opacitat mentre la mateixa informació es traslladava, en canvi, als mitjans de comunicació.

A l’indicada comissió ni tan sols hi va assistir el regidor de jardins, quan aquest disposa d’una substanciosa dedicació exclusiva per atendre les seves obligacions municipals, en una mostra més de desconsideració cap als ciutadans representats pels grups de la oposició.

Moció:

Normal 0 21 false false false CA X-NONE X-NONE

Bartomeu Cifre Ochogavia en representació del grup PP-UMP, Bartomeu Cifre Bennassar en representació del grup PSM- EN i José Luis García Salvador, en representació d'Alternativa EU-EV presenten al proper ple ordinari per a la seva discussió i aprovació, la moció relativa a la plaga de becut vermell

Exposició de motius

Atès que l'arribada del coleòpter asiàtic, conegut com becut vermell (Rhynchophorus ferrugineus), a Mallorca és conseqüència la manca de control comercial a l'hora de transportar determinades mercaderies vegetals i animals. I d’aquest la manca de control són responsables en primer lloc l’empresa o empreses que van introduir exemplars afectats per la plaga, com l’administració que no va impedir la seva entrada.

 

Atès l’extensió de la plaga del becut vermell a Pollença  que s'ha convertit en la zona zero de la plaga ; afectant a centenars de fassers  i cocoters (Phoenix, Elaeis guineensis, Cocos nucifera) tan públics com privats. Una plaga que es va detectar fa més de dos anys, i des de llavors la inactivitat municipal enfront a les mesures i recomenacions fetes per l´administració autonòmica s´han fet paleses fins al punt que mes d´un 75% dels fassers públics han desaparescut

Atès que hi ha una responsabilitat municipal a l’extensió de la plaga per la nefasta gestió del regidor de jardins; des de la manca de rigor i normes bàsiques de l’administració pública en la contractació d’empreses  a la gestió del solar municipal de Llenaire (polígon 10 parcel·la 530) on s’han fet abocaments de palmeres afectades per la plaga sense aplicar correctament les mesures fitosanitàries obligatòries, com han demostrat les inspeccions d'agricultura, i amb la prevenció i tractament dels fassers que era directament responsable per les seves atribucions com a regidor delegat parcs i jardins.

Atès que la mort massiva de palmeres suposa un deteriorament molt important del paisatge urbà  i que l’extensió de la plaga és un greu problema ecològic, sent un perill potencial pel "garballó" i altres especies del mateix gènere.

Atès que aquesta plaga ha afectat a altres comunitats autònomes on s´hi ha lluitat amb resultats satisfactòris com es el cas de Canàries o a la Comunitat Valenciana on les mesures per erradicar la plaga han necessitat de intervenció immediata i ajudes públiques als afectats particulars.

Atès  l’elevat cost de eliminar les palmeres afectades, la responsabilitats institucional en l’extensió de la plaga i les perilloses conseqüències que pot tenir l’actual ritme d’extensió de la plaga en el nostre municipi en particular i

Per tot això, aquests regidors presenten al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta:

 

Proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acords:

 

1- La retirada de les atribucions de regidor responsable de jardineria per part del batle al regidor de jardins, sr D. Martí Ochogavía.

2- L’Aplicació de forma immediata al solar de Llenaire i a les palmeres municipals de  les mesures per fer front a la plaga indicades des del Servei d´Agricultura de la Conselleria de Presidència del Govern Balear.

3- Obrir un procés de contractació per triar  l’empresa més adient  per continuar fent feina de control de la plaga i substituir els exemplars eliminats per altres espècies pròpies de les Balears amés d’habilitar una partida econòmica per fer front a aquesta situació excepcional.

4- Ajudar als particulars a l’eliminació de les palmeres afectades per la plaga amb tots els recursos que li siguin  possibles; en forma de subvenció o col·laboració amb mitjans materials i tècnics.

5- Demanar de manera immediata i urgent l’ajuda i  col·laboració d'entitats supramunicipals per aturar la plaga.

 

 

Assamblea el dimarts 25

psm-pollenca | 24 Gener, 2011 14:52 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Demà dimarts dia 25 de febrer farem l'assemblea ordinaria a l'estudi d'en Toni Marquet, a les 21,30h.

Parlarem del ple de dijous, de la llista electoral i del programa.

Ens hi veim.

Ja es al carrer El Castell (num.33)

psm-pollenca | 24 Gener, 2011 08:34 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Des d'abans de Sant Antoni ja s'està repartint El Castell en format de paper. Per qui no l'heu rebut el podeu baixar aqui en format PDF. Aquest número fa unareflexió sobre la situació política i social a Pollença així com un repas a les mcions que el PSM ha presentat durant el 2010.

 

Clica damunt
 

 

A Pollença, feina feta.

psm-pollenca | 22 Gener, 2011 07:25 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest és un dels videos que projectàrem al fogueró de Sant Antoni, on es pot veure la feina d'aquesta legislatura, tant a Pollença com a les Balears.

El Consell elimina definitivament la A.R.T. de l’Ullal

psm-pollenca | 20 Gener, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Al PSM ens felicitam d'aquesta  desició del Consell, que sempre hem recolzat i que sentim com una victòria. UM es mantingué defensant la irracionalitat d'aquesta urbanització i PP i PSOE votaren al Consell el contrari que a Pollença.

El Ple del Consell de Mallorca del passat dia 13 de gener va resoldre les al·legacions i va eliminar definitivament les Àrees de Reconversió Territorial del Pla Territorial de Mallorca. Recordem que les ART eren uns instruments urbanístics que permetin construir directament en sol rústic, en operacions suposadament d’esponjament i millora.  A Pollença una d’aquestes ART era la pretenia traslladar l’edificabilitat des de Cala Carbó fins a l’Ullal. Aquesta operació tenia una part bona (protegir Cala Carbó) i una dolenta (edificar la zona humida de l’Ullal, a més amb una edificabilitat encara més alta que a Cala Carbó). Per evitar haver de dur a terme aquesta operació, a principis de la legislatura, la Llei de mesures Urgents Urbanístiques elaborada per la Conselleria del Territori (Gabriel Vicenç, PSM-Bloc) va desclassificar la urbanització de Cala Carbó convertint-la en zona ANEI (Àrea Natural d’Especial Interès), fent innecessari  haver de traslladar cap edificabilitat a l’Ullal.

Els interessos de l’Equip de Govern pogueren més que la lògica urbanística i quan al mes de juny el Consell va decidir eliminar les A.R.T., l’Ajuntament va al·legar contra aquesta eliminació, argumentant que sí que s’havia de construir a l’Ullal, ara justificant-ho amb l’excusa que això permetria fer la peatonalització. Llavors ja varem criticar aquesta proposta (El Castell num 32) i varem dir que era un solemne despropòsit i una excusa per construir a la zona humida de l’Ullal. La urbanització de l'Ullal hagués suposat reincidir en un model de creixement que ha duit al Port de Pollença a la crisi, que ha fet que perdes part de l'encant que el va fer famós i pròsper turísticament. A sobre, tots els propietaris llevat d'un (el "gros", una empesa inversora), estaven en contra dels propòsits de l'Ajuntament.

La sorpresa va ser que no només UM donava suport a aquesta urbanització, sinó també el PP i el PSOE, dos partits que al Consell han votat just el contrari. Perquè l’interès d’UM en urbanitzar l’Ullal? Per això, per “interès”. Perquè l’interès del PSOE? Probablement per no fer el contrari a UM, com sempre. Perquè l’interès del PP? Segurament per pressions molt locals difícils de concretar.

En canvi el PP “de Palma” sí que ha donat suport a eliminar les A.R.T. del Pla Territorial que ells mateixos aprovaren la passada legislatura. Perquè? Per eliminar un element que havia dut a la imputació de Jaume Font, pels interessos particulars amagats al darrera; també perquè així s’elimina un element de polèmica (de fet la desclassificació ha passat gairebé desapercebuda als mitjans de comunicació, quan abans havia estat un element molt polèmic), si haguessin continuat donant suport a les A.R.T. (recordem que tenien la clau, ja que amb UM feien la majoria) a tan pocs mesos de les eleccions això hagués mobilitzat als sectors ecologistes i progressistes de Mallorca, cosa que ara per ara no els interessa.

La qüestió és que finalment no es podrà edificar a l’Ullal i es preservarà la zona humida. L’únic partit que ha estat coherent amb aquesta postura de protecció de la qualitat del medi ambient del Moll, defensant el mateix tant a Pollença com a Palma, ha estat el PSM. En canvi la postura caparruda de l’Equip de Govern en insistir en aquesta urbanització només ha provocat enfrontaments, pèrdua de temps als serveis tècnics municipals, i despesa innecessària. Per quan un poc de racionalitat a l’urbanisme pollencí? Sembla que si no l’aporten de fora l’Ajuntament no es capaç d’aplicar el seny que cal.

Veure dossier complet sobre l'Ullal, amb les noticies i BOIBs del juliol i els d'aquest gener

 

Al juliol ja varem manifestar la nostra oposició als des-propòsits de l'Ajuntament. Ara el Ple del consell de mallorca ens havingut a les nostres.

 

Reflexions post Sant Antoni

psm-pollenca | 18 Gener, 2011 08:36 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Primer hem d’agrair la gran quantitat de gent que va passar pel fogueró del PSM. El plantejament era molt senzill: fer un repàs al que ha estat el darrer any de vida política balear i pollencina. A un costat es projectava un recull de premsa i televisió (que tothom ja ha pogut veure abans) on la gestió de l’Ajuntament de Pollença i la corrupció a Balears n’eren protagonistes. A l’altre cara la gestió feta pel PSM a les institucions en aquesta legislatura i les iniciatives a Pollença del darrer any. El muntatge va agradar a molta gent, però també hi va haver qualcú que no ho trobà bé. Noltros tampoc trobam be el que ha passat a Balears i a Pollença darrerament, també ens sembla lamentable, però la realitat és la que és i aquesta és la que es projectava al fogueró. Si qualcú no hi està d’acord a qui ha de demanar responsabilitats és als autors de les malifetes que han omplit els diaris durant tot l’any,  o si troba que son mentides, denunciar als mitjans de comunicació. Si no, no hi ha més remei que acceptar les crítiques. L’Equip de Govern no les ha sabudes acceptar i diumenge no passaren pel fogueró complint amb la seva obligació institucional. També hem rebut qualque amenaça velada que per la bona salut democràtica del poble (i dels nostres càrrecs públics) esperam que no es materialitzi.

Finalment esperam que el ferit en la festa del Pi es recuperi aviat. Per la resta una festa participada, sense incidents i amb qualque millora (que ja havem reclamat en anys anteriors) com es la d’avançar el correfoc i d’entregar els premis dels foguerons un altre dia.

 

L'infern

 

I el Paradís

Glosat

Enguany no ha estat necessari,

pensar gaire per ser coent.

Criticar l’Ajuntament?

Si mos basta obrir el diari !

 

En Mates aquí un any cremaren,

i a n’Ordines també.

Encara curt varen fer,

i n’hi hagué que s’exclamaren.

 

Mem si s’exclamen així

en veure la realitat.

Fa mes por un imputat

que l’escena al Rasputí.

 

N’han fetes de tot color,

de tot hem hagut de sentir.

Mos han fet empegueir !

d’ençà que vola el Voltor.

 

Veïns en manifestació,

corrupció, becut vermei.

Que pel maig sigui un clamor:

Amb aquests no hi ha remei !

 

Que en partir rodin la clau,

no els anirem a encalçar.

Deixin ja de comandar,

que Pollença està que cau.

 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb