"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de dijous 27 de gener: becut, pla de camins i Puig...

psm-pollenca | 27 Gener, 2011 10:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

                                      EDICTE

            D’acord amb el que s'estableix a l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d'aquesta Batllia s'ha convocat sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 27 de gener de 2011, a les 20,00 hores sota el següent

                                                                  ORDRE DEL DIA

 

I.- PART RESOLUTIVA     

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 4 de novembre de 2010

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 de novembre de 2010

3.- Ratificació, si procedeix, del decret de Batlia núm. 007 de 7 de gener de 2011 

4.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa al pla de manteniment de camins i millores al camí del Puig de Maria 

5.- Moció presentada pels grups municipals PP-UMP, PSM-EN i Alternativa EU-EV  relativa a la plaga del becut vermell   

6.- Propostes/Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 

Pollença, 24 de gener de 2011 

Planificació arreglant camins

psm-pollenca | 27 Gener, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Cada any l'Àrea de Serveis i Camins presenta les despeses extrajudicials més grosses de tot l'ajuntament. Just aquesta legislatura (i encara no s'han comptabilitzat les de 2010) ja du gastats de més 605.446,40E. La justificació habitual es que s'ha d'arreglar molts de camins de manera imprevista i que la més passar-se del pressupost que deixar els clots. Per ajudar al regidor de camins (Martí Ochogavia, UM) a planificar millor la seva feina hem proposat una moció en la que es demana un Pla de Manteniment de Camins Municipals.

Així s'evitarien sorpreses i es planificaria millor la despesa de les intervencions ,que abastiariendiversos anys per poder anar efectuant les millores en els camins d’una manera programada. Així, a més, a l'hora de fer els pressuposts municipals es podrien ajusta millor les partides.

Dins aquest pla de manteniment i millores creiem que hauria de tenir una intervenció prioritària el manteniment del Camí del Puig de Maria. Aquest camí, que als anys setanta va suposar la destrucció parcial de l’antic Camí del Puig, presenta ara un estat de forta degradació. El Puig de Maria és una de les visites clàssiques de Pollença tant pels pollencins com pels visitants, i el seu camí és l’única via d’accés per terra en cas d’emergència. Per això, abans que succeeixi qualque fet que s’hagi de lamentar, demanam que s’hi facin les intervencions necessàries per millorar el ferm i la seguretat. Dins aquesta intervenció s’hauria de preveure la rehabilitació del tram empedrat final, respectant el seu valor constructiu tradicional. Per tant no es tracta d'ampliar el camí ni d'asfaltar-lo dràsticament, sino de fer-hi aquelles petites intervencions que necessita per garantir la funcionalitat i la seguretat, intervencions que ara per ara ve sufragant l'Obreria del Puig, tot i tractar-se d'un camí públic municipal.

A aquests efectes hem presentat la moció que s’adjunta pel seu debat al proper ple del 27 de gener. :

 

El Grup Municipal del PSM-Entesa Nacionalista de Pollença, presenta a consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix, la següent, MOCIÓ:

PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS i MILLORES AL CAMÍ DEL PUIG DE MARIA

Exposició de motius:

Una de les demandes més habituals dels ciutadans de Pollença es el manteniment correcte dels camins en general i en particular a aquest ajuntament, dels que son de titularitat municipal.

Ens trobam cada any amb la necessitat d’aprovació de despeses extrajudicials (no pressupostades i sense crèdit) de l’Àrea de Serveis i Camins, pel fet d’haver-se realitzat inversions en reparacions i asfaltats que no estaven correctament previstes en els pressuposts. En algunes ocasions aquestes inversions no han estat ni tan sols aprovades per la Junta de Govern, encara que el seu import excedeixi àmpliament els 1.500€.

Per altra banda s’ha de considerar que el Catàleg de Camins determina que el camí d’accés al Puig de Maria és de titularitat municipal. Aquest camí té trams asfaltats, altres formigonats i el tram final empedrat.

És notori que el camí presenta un important grau de degradació. El camí és transitat per un gran nombre de persones que visiten el Puig de Maria, essent un lloc d’importància excursionista, turística i d’esbarjo pels pollencins, i a més és la única via d’accés al mateix en cas d’emergència.

Per això es demana l’adopció del següents acords:

1.- Que s’elabori un Pla de Manteniment i Millores (ja sigui de vigència anual com plurianual) dels camins municipals, prèviament a l’aprovació del pressupost del 2011 per poder ajustar les partides pressupostaries a les inversions previstes per aquest Pla.

2.- Que en aquest Pla es prioritzin les inversions necessàries en el camí del Puig de Maria pel seu manteniment amb càrrec al pressupost del 2011, ja sigui amb una intervenció completa o parcial.

 

 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb