"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

48 Certàmen d'Arts Plàstiques

psm-pollenca | 30 Juny, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dijous 30 de juny, a les 20,30h s'inaugura al Museu de Pollença el 48è Certamen d'Arts Plàstiques. El Certamen va néixer al 1962 com a "Salon Estival de Pintura", el mateix any que el Festival de Música, com un mitjà de donar contingut al Museu de Pollença. Anys més tard l'abast del certament es va ampliar a la resta d'arts plàstiques i es va fer internacional. Cada any rep centenars de propostes d'obra per exposar, des de diferents països. Entre els estrangers, destaca la participació d'obra sud-americana. Entre tots els dossiers rebuts, el jurat n'escull una dotzena, que seran les obres que finalment s'exposen. D'entre aquests s'escullen el guanyador i el finalista. L'Ajuntament assigna un pressupost a la compra d'alguna obra, que normalment és la guanyadora, si el preu és assumible pel pressupost destinat a compra. També ha estat un costum durant molts anys que Colonya i el Club Pollença adquirissin alguna obra d'entre les seleccionades (encara no sempre aquestes institucions han comprat obra).

La internacionalització del Certamen en el seu moment va servir per renovar les propostes que es presenten al mateix. Desprès de tots aquests anys i un creixent desinterès dels ciutadans cap a aquest esdeveniment, cal plantejar-se, de cara a futures edicions, un nous plantejaments pel Certamen. És un esdeveniment consolidat i cal no perdre el bagatge que això suposa. Però per altra banda s'ha de donar solució a algunes ombres que planteja el Certamen:

La qüestió econòmica: El Certamen suposa una càrrega important pel Museu de Pollença. El Museu compta amb un pressupost per enguany (pressupost prorrogat del 2010) de 80.000 E. D'aquests, enguany es va aprovar una despesa de 28.664 E pel Certamen (junta de Govern de  25/01/2011), despesa que és més de la tercera part del pressupost anual. Això és un inconvenient per un Museu que, apart de tenir exposada la col·lecció permanent, hauria de produir exposicions pròpies, fer divulgació, i mantenir els seus fons en condicions òptimes.

El problema d'espai: El muntatge de l'exposició del Certamen suposa que durant els mesos en que està exposat els visitants del Museu no poden gaudir de la col·lecció permanent. Com que estam parlant dels mesos de juliol i agost, que son es de més afluència de visitants, estam privant a bona part d'ells de conèixer el que realment és el Museu de Pollença.

El concepte del Museu: Finalment cal plantejar-se el que significa el Certamen dins la proposta expositiva del Museu de Pollença. Si el Certamen és d'art contemporani nodreix d'obra al Museu, significa això que el nostre Museu pretén esser un referent en art contemporani? Ho podria esser, com ho pretén esser Es Baluart de Palma, i llavors sabrem amb quin tipus de models hem de competir. Però també hi ha altres opcions pel nostre Museu, potser més modestes, però també més realistes, que passen per la difusió de la història, el patrimoni i l'etnologia pollencina, que inevitablement inclou la història pictòrica del nostre poble. Es un debat que s'ha de fer, de caire cultural i artístic més que no polític, i que sense cap dubte condiciona quin tipus de Certamen volem pel futur.

Ara ja tenim el Certamen del 2011 aquí, per tant aquests debats cal deixar-los per següents edicions, i gaudir de les obres que a partir d’aquest dijous a les 20,30h podrem trobar al Museu de Pollença, obres de qualitat, sense cap dubte, i entre les que podrem trobar les de qualque pollencí.

 

 

 

Una nova irregularitat a la Carretera Vella de Lluc

psm-pollenca | 29 Juny, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La Plataforma Pro camins Públics Oberts ha denunciat davant el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença les obres que s'han duit a terme a la barrera situada a l'alçada de l'Empeltada. La Carretera Vella de Lluc va ser declarada de titularitat pública pel Consell de Mallorca i se'n va fer la delimitació de la majoria del seu recorregut. La Carretera Vella, propietat del Consell, coincideix en alguns trams amb el camí vell, com es el cas d'aquest punt. Lluny d'haver retirat la barrera, l'actual propietari està duguent a terme obres, fins i tot damunt el ferm de la carretera, per tal d'electrificar la barrera, fet que suposa una flagrant il·legalitat.

Pel fer d'esser propietat del Consell, ningú no pot fer-hi cap actuació sense permís d'aquesta administració. per altra banda, la realització d'aquesta obra hauria de comptar amb la pertinent llicència municipal, per tant, l'Ajuntament també hi te qualque cosa a dir en aquest afer.

Esperam que els polítics que regeixen els nous governs municipal i del Consell siguin sensibles a la recuperació dels  camins públics. No podem permetre que un patrimoni com aquest es perdi per deixadesa o connivència. I molt manco ara que la Serra de Tramuntad ha estt declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

 

Barrera tancant la Carretera Vella a l'endret de l'Empaltada
 
 
S'ha col·locat un mecanisme empotrat al ferm de la Carretera Pública
 
 

 

 

La Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat

psm-pollenca | 28 Juny, 2011 10:53 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Estam d'enhorabona per la Declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat. Aquesta es la discusió de la moció de suport que es va discutir a l'ajuntament de Pollença el passat 25 de novembre de 2010.(acta del Ple):

8.-  Moció conjunta de tots els grups polítics municipals de suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial de la UNESCO 

A continuació es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Educació, Cultura i Assumptes Socials , de data  19 de novembre de 2010, que a continuació es transcriu:

“MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS PARTITS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA QUE ES PRESENTA AL PLE PER A LA SEVA APROVACIÓ SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SERRA DE TRAMUNTANA COM A PATRIMONI  MUNDIAL DE LA UNESCO

Atès que el Consell de Mallorca va impulsar la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural.

Atès que el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura del govern espanyol va escollir la Serra de Tramuntana com la única candidatura que presenta Espanya l’any 2010 com a Paisatge Cultural davant la UNESCO.

Atesos els innegables valors naturals, paisatgístics, històrics i patrimonials que fan de la nostra Serra de Tramuntana un espai únic per a entendre l’evolució de la nostra illa i l’acció de l’home sobre la natura.

A la vista de què per tal d’assolir el reconeixement de la UNESCO és important que tota la població de Mallorca i tota la gent que estima aquesta terra doni suport a aquest projecte. I així resulta necessari que facem públic el nostre suport a aquesta candidatura per demostrar l’adhesió de la ciutadania de Mallorca  a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Convençuts de tot això i en conseqüència, presentem al Ple de l'Ajuntament la següent proposta d’acord:

  1. L’Ajuntament de Pollença expressa el seu suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural.
  1. Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca i al Ministeri de Cultura per tal que s’inclogui dins l’expedient de la candidatura presentat a la UNESCO”

Pren la paraula el Regidor Sr. García i manifesta que el grup municipal d’Alternativa EU-EV donarà suport a la moció presentada, exposant que s’ha de donar suport municipal conjunt a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial al considerar-la també personalment mereixedora d’aquest reconeixement, pel que espera que les declaracions formulades no quedin en paper banyat davant la protecció d’aquest paisatge atès que no pot alhora comprendre que es duguin a terme, per altra banda, projectes com el de Es Guix (Escorca), sol·licitant alhora més intervenció i implicació per part de les administracions competents dels municipis inclosos dins la Serra de Tramuntana.

El Regidor Sr. Cifre Bennàssar manifesta estar d’acord amb el contingut de la moció però que, apart de donar suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana, s’han de valorar altres actuacions dutes a terme en el seu entorn, com ara, la desclassificació de Cala Carbó- L’Ullal; el projecte de Es Guix (Escorca); la situació dels camins públics existents; etc ... semblant li quan menys curiós i en certa manera profundament hipòcrita ara donar suport a la present moció i no donar-lo a la incoació del procediment de declaració BIC del sistema hidràulic de Ternelles.

A la vista de les exposicions el Sr. Batle intervé i manifesta que no tot és tan senzill a nivell d’actuació administrativa atès que també hi ha drets de ciutadans a protegir.

Pren la paraula el Regidor Sr. Cifre Ochogavía i manifesta als portaveus dels grups municipals d’Alternativa EU-EV i PSM-EN, respectivament, que un cop presentada una moció conjunta per donar suport a la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial, que es suposa consensuada,  són provocadors al respecte i que el que realment s’hauria de sobrepesar és la seva part positiva en conjunt  i mirar tot el que s’ha fet al respecte, tenint en compte realment els seus valors patrimonials i paisatgístics  i no treure ara a coalició camins i urbanitzacions.

El Regidor Sr. García manifesta que tan sols ha demanat que aquests valors que ara es demana protegir davant la UNESCO també es puguin executar a nivell municipal.

El Regidor Sr. Cifre Bennàssar exposa que té clar que protecció no significa que no es puguin fer altres actuacions però que són altres els que estan en contra d’aquestes figures existents de protecció del patrimoni, tot i que políticament es puguin debatre.

El Sr. Batle li manifesta que sembla ser que no l’ha entès atès que hi ha propietaris privats que també tenen els seus drets els quals poden ésser exercitats per via judicial.

Finalment la Regidora Sra. Ramon, a la vista del debat generat, reitera que serà la darrera vegada que proposa presentar una moció conjunta. 

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la moció precedent i els acords continguts en la mateixa.

 

Consumat el desgavell a les àrees de govern de l'Ajuntament

psm-pollenca | 27 Juny, 2011 09:21 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Les delegacions entre els vuit regidors del govern de dretes (P.P.-Ll.R.) respon únicament a quotes de repartiment de poder i no a una lògica de bon govern municipal

Aqui podeu trobar el decret del Balte delegant les diferents àrees entre els membres del govern municipal P.P.-Lliga

http://www.box.net/shared/exl7hhdl70gyn63srmvu

L’equip de govern de Pollença (P.P.-Lliga Regionalista) ha anunciat públicament el repartiment de les àrees de gestió entre els vuit regidors que el conformen i el Batle ja ha fet el decret pertinent.

Tot i que a la resta de partits ja se’ns va anunciar el passat dimarts, hem volgut esperar a que el propi equip de govern ho fes públic abans de fer-ne una valoració. Des del PSM consideram que el repartiment d’àrees NO s’ha fet seguin criteris lògics cercant el bon govern de l’Ajuntament, sinó que respon a la recerca d’equilibris de poder interns dins el propi Equip de Govern.

Així, valoram negativament que àrees que podrien estar unificades i actuar coordinadament com Ensenyament, Cultura i Festes estiguin dividides entre tres regidors diferents. Tampoc ens sembla de rebut que la gestió de la Residència geriàtrica municipal s’hagi deslligat de l’àrea de Serveis Socials, i es significatiu que la Residència recaigui en la regidora del Moll; significa això que al final la única residencia que quedarà serà la privada del Moll?

Consideram que la gestió d’Economia i Hisenda hauria d’anar conjuntament amb la de Personal. No ens sembla adequat que les festes del Port de Pollença i les de Pollença tinguin responsables polítics diferents. Altre tant passa amb els mercats de Pollença i del Port de Pollença.

També consideram que el lògic seria que la Delegació del Port de Pollença recaigués en el mateix regidor que la de Turisme (pel pes d’aquest sector en el nucli del Moll), i que la Delegació de Cala Sant Vicenç ho fes en la del Regidor de Serveis (per les mancances que té el nucli en aquest aspecte). Tampoc ens sembla adient que sigui el propi batle el que gestioni Urbanisme, ja que en aquest àmbit cal emprendre reformes que creiem que no poden esser assumides en exclusiva pel batle a hores perdudes.

Finalment valoram molt negativament que no s'hagi anomenat un delegat de Comerç, que hauria de gestionar també les Fires. Pensam que aquesta delegació va ser molt demanada durant la passada campanya electoral i creim que és necessària la designació d’aquesta àrea damunt un regidor amb dedicació exclusiva, ja que aquest sector necessita molta atenció per part de l’Ajuntament.

Vist com han quedat les àrees sospitam que la seguent passa serà anomenar més càrrecs de confiança, gerents polítics posats "a dit" que faran augmentar la despesa municipal, per tal de suplir les mancances i la falta de coneixements d'alguns regidors sobre les seves àrees.

Una vegada decidides les delegacions pensam que, al manco moralment, aquestes son incompatibles amb alguns càrrecs que exerceixen certs regidors, com son la presidència d’alguna associació de caràcter social o la direcció d’un centre escolar, per tal d’evitar suspicàcies i equívocs entre el que es la tasca municipal i les feines en aquests càrrecs.

Fetes aquestes valoracions, sols manifestam la voluntat del nostre partit de col·laborar en les diferents tasques que tenen encomanades els regidors i reiterar el nostre compromís adquirit des de les passades eleccions de fer complir amb els seus compromisos als nous regidors delegats.

 

El "nou" Ajuntament sembla que "en vers d'esmolar fa osques"

 

Reunió de grups municipals: diem "no" a reduir els plens

psm-pollenca | 24 Juny, 2011 07:55 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Creiem totalment desencertada la proposta de reduir la periodicitat dels plens per fer-los només cada dos mesos.

Aquest dimarts tots els grups municipals de l’oposició (A,CiUP,UMP,PSM i ER) varem esser convocats per una reunió amb els portaveus del nou equip de Govern (PP-Lliga). El representant del PSOE no va acudir perquè sembla que la convocatòria no li va arribar.

La reunió per ella mateixa ja fou un element positiu. Més que res va esser per donar informació, acords no se’n prengueren, però la millora de la transparència es molt necessària en aquest Ajuntament i la reunió va anar en aquest sentit. Festival de Música, Platges, Piscina de Moll, economia, festes, delegacions a regidors... varen esser alguns dels assumptes que es tractaren.

Se’ns va fer una proposta, en canvi, que consideram totalment desencertada i així ens manifestàrem immediatament: la reducció dels plens a un cada dos mesos. L’argument del Pacte es que els plens duen molts feina i val més fer reunions de portaveus per tractar els assumptes. Sabem que els plens duen molta feina perquè hi hem presentat moltes mocions i sabem que tenir una idea precisa dels temes que s’hi tracten cada mes per poder votar-los requereix hores d’estudiar la documentació (taxes, planejament, pressupostos....). Duen molta de feina tant al polítics del govern com als de l’oposició com en els funcionaris. Però precisament allà on resideix l’esperit democràtic de l’Ajuntament, allà on poden participar els ciutadans, allà on haurien de poder intervenir per explicar directament les seves inquietuds, es al Ple. El Ple s’hauria de regular per fer-lo més àgil i participatiu, més obert a la gent... no eliminar-ne la meitat (actualment son mensuals).

Es cert que la feina que du el ple es una càrrega important pels funcionaris, però...s’ha reestructurat ja el personal municipal, tal i com varen anunciar, per optimitzar el funcionament? Segur que no es poden recolocar més funcionaris en aquesta tasca?.

Ens sembla que reduir la periodicitat dels plens seria una passa enrere molt gran en l’esperit democràtic i la transparència de l’Ajuntament. No es poden substituir les funcions del ple per reunions a porta tancada d’esquena als ciutadans. I tampoc es acceptable cap casta de xantatge del tipus “o llevam plens o farem un reglament que limitarà la participació de l’oposició”, tal i com es va plantejar la qüestió. Aquests darrers anys els plens han funcionat mitjanament bé, i si no han estat més útils ha estat per la incapacitat o falta de voluntat del govern municipal de dur-hi propostes de govern; això s’ha suplert, en bona part, gràcies a les mocions de la oposició, que han donat contingut a molts plens. Es el que tenen els plens, que no son de ningú, ni del govern ni de l’oposició, sinó de tots, inclosos els ciutadans. Pollença té problemes (molts) que hem de tractar als plens. Esperam que finalment no caiguin el l’error d’imposar aquesta mesura.

Ternelles

Per altra banda encara queda pendent una jornada del Judici per la Titularitat del Camí de Ternelles. Ens agradaria haver vist al representants de l’Equip de Govern que assistiren al ple amb més energia defensant la titularitat pública, pero un lacònic “acatarem qualsevol sentència” del batle ens deixa profundament preocupats respecte a si es farà cap recurs en cas de perdre el judici en primera instància. No dubteu que Menani(l'empresa de la Familia March) sí que ho farà en cas de perdre.

Vegeu aqui la noticia sobre el judici a partir del minut 5:25

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informatiu-balear/informatiu-balear-22-06-11/1136286/?date=1308757904107

Mallorca Ara 59: Madrid, Política Lingüística, transport marítim...

psm-pollenca | 22 Juny, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com  Número 59 
Dimarts, 21 de Juny de 2011  
 
Biel Barceló: “serem bel·ligerants perquè el PP no faci polítiques a favor de molt pocs” i perquè no “redueixi la nostra llengua a una peça de museu”
El portaveu del grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa recorda a José Ramón Bauzá que la seva majoria absoluta “no suposa cap patent per poder fer i desfer sense tenir en compte el parer dels ciutadans”
Llegir mes >>
El PSM-EN farà propostes perquè Bauzá i Antich defensin a Madrid els interessos de Balears
Els nacionalistes reuneixen el Consell de Direcció Política a Manacor per analitzar la situació política postelectoral i planificar l’estratègia de futur
Llegir mes >>
Sampol (PSM): "si PP i PSOE s´haguessin unit per defensar els interessos de Balears fa un any, ara Bauzá tendria 500 milions més de pressupost"
El senador nacionalista, que arriba demà al final del seu mandat, recorda que els dos partits centralistes votaren en contra de l´esmena que proposava millorar el finançament balear: "quan s´alien PP i PSOE és per perjudicar-nos, jo ja tremol"
Llegir mes >>
PSM-IV-ExM considera que la supressió de Política Lingüística demostra que el PP actua contra el català
La coalició afirma que aquesta actuació es contrària a l’esperit de l’Estatut i de la llei de normalització lingüística, i posa de manifest la necessitat de promoure el català com a llengua de cohesió social per tal d’afavorir la integració de la població nouvinguda
Llegir mes >>
PSM-IV-ExM, preocupats perquè el concurs públic per explotar les línies marítimes entre les illes i la península pugui quedar desert
Critiquen la poca implicació del Ministeri de Foment per fer del transport marítim de passatgers una realitat de comunicació viable
Llegir mes >>
‘Bauzà i la corrupció’
Article d’opinió del bloc d’Antoni Alorda, diputat del PSM-EN
Llegir mes >>
  Per donarse de baixa pots fer-ho a la nostra web www.psm-entesa.cat
 
  Segueix-nos (PSM)    Segueix-nos (Federació PSM)    Segueix-nos a twitterDescarregar en PDF

Transparència i solucions

psm-pollenca | 20 Juny, 2011 10:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Desprès de la pre-campanya i campanya electoral i de les setmanes de negociació dels pactes de govern, arriba l’hora de la veritat, d’enfrontar-se amb els problemes del municipi complir amb les promeses electorals. Son quatre anys de feina per endavant i no es canvia el rumb d’un Ajuntament en dos dies. Ara bé, per canviar el rumb cal saber cap a quina direcció ens dirigim.

Per això ja és hora que el govern municipal (PP-Lliga) faci públic el contingut del seu pacte de govern: quins assumptes prioritzaran, com gestionaran la situació econòmica, quines  inversions d’altres administracions a Pollença s’han pactat... Els pollencins tenen dret a saber quins son els motius que han dut a les seves respectives cadires als que ara mateix governen el poble. La transparència, el donar el net als ciutadans, és una premissa que tots els partits varem exposar durant la campanya i ara cal demostrar que aquest compromís de proximitat al poble es quelcom més que paraules.

Fins ara coneixem el programa dels diferents partits, PP (quatre retxes) i Lliga(un triptic), i també la proposta de pacte que va fer la Lliga als partits d’esquerres. Amb aquests documents és amb els que fins ara ens podem basar per saber cap a on aniran les coses.

Una primera prova pel nou govern ha estat la seva reacció davant els casos de les Platges i de la Piscina Municipal. Son herències de l’anterior legislatura, però la manera de solucionar els problemes ja depèn d’aquesta. En ambdós casos sembla que no s’estan complint els plecs de condicions de les adjudicacions de les explotacions.

Des del PSM pensam que la postura de l’Ajuntament ha de ser la d’exigir  el compliment dels plecs de condicions, ja que amb aquestes condicions les empreses varen poder guanyar els concursos públics. Si finalment no es compleix amb l’estipulat, l’Ajuntament té la obligació de rescindir les concessions.

Tenim molt clar que la concessió de l’explotació de es platges hauria de recaure directament damunt l’Empresa Municipal de Serveis, com ja hem explicat moltes vegades. En el cas de la piscina el que no s’ha de fer es permetre que les depeses siguin públiques (gas-oil, manteniment i ara també, l’electricitat) i  en canvi els beneficis de l’explotació siguin privats. La conjuntura actual i el nombre de piscines al nord de Mallorca dificulten que aquestes explotacions siguin rendibles, per això una de es opcions a contemplar hauria de ser la municipalització del servei si es veu que tanmateix els concessionaris no son capaços de fer front a les despeses de la instal·lació.


 

Dilluns dia 20 de maig a les 20h. al Centre Cultural Guillem Cifre.

L'associació dels Amics del Campament dels Soldats d'Artà, en col·laboració amb Inicitiva Ciutadana per Pollença, presentaran l'associació i amés aprofitarien per presentar el seu projecte de voluntariat arqueològic per poder fer una campanya arqueològica al citat campament.

Racionalitat en les arees de l'Ajuntament

psm-pollenca | 17 Juny, 2011 07:48 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

 

 

Aquests dies el nou Equip de govern, entre altres tasques, haurà de repartir entre els regidors les diferents àrees de govern. Quan el batle és elegit pel ple municipal, llavors ell mateix assumeix totes les funcions de l’Ajuntament. Per anar delegant aquestes funcions  en els regidors del seu Equip de Govern ha de fer els corresponents decrets on s’especifiquin quines funcions i damunt quins regidors delega aquelles tasques.

Aquesta situació ja l’hem viscuda quan hem estat en el govern, i per això pensam que val la pena fer-ne una reflexió per millorar la racionalitat en les delegacions de les diferents àrees. Sempre hi ha la tendència, i especialment quan es tracta d’un govern de varis partits, ha fer les delegacions en funció d’equilibris de poder. Això fa que sovint no es prioritzi la preparació de les persones a l’hora de desenvolupar el càrrec, o que es creïn àrees sense gaire lògica.

Així, noltros mateixos hem viscut la irracionalitat de gestionar una Àrea de Cultura de la que s’havia extret els Premis Pollença de Literatura, sense competències en Normalització Lingüística ni en cultura popular, en mans de Participació Ciutadana, o amb la gestió del Festival de Pollença i del Certamen d’arts Plàstiques, sense ostentar la presidència del patronat, que era del batle; i a sobre amb competències solapades amb Festes, que té més pressupost. També hem gestionat l’Empresa Municipal, però de manera “informal”, ja que la presidència del Consell d’Administració també estava en mas del batle. Això crea disfuncions i problemes a l’hora de prendre decisions i dirimir responsabilitats. En les negociacions per fer un pacte progressista a Pollença ja ho varem posar damunt la taula; les àrees s’han de regir pel principi de preparació i racionalitat.

Tampoc ha estat lògic que Urbanisme i Obres fossin dues àrees diferents o que Festes i Cultura no estassin unides (fins i tot incorporant ensenyament), com passa en la majoria de pobles, ja que les festes que organitza l’Ajuntament sempre han de tenir un component d’arrelament cultural en el poble. Tampoc ha estat molt lògic que en un moment donat hi hagués un mestre d’escola gestionant urbanisme i un arquitecte gestionés cultura. No vol dir que no pugui esser, sinó que simplement no és el més lògic.

Una organització distribuïda en vuit àrees, mes o manco lògica, podria anar en aquest sentit:

Batlia: Sense altres atribucions ja que la feina de coordinar un Ajuntament com el de Pollença ja es més que suficient. Amb dedicació exclusiva.

Urbanisme i Llicències.

Medi Ambient, Serveis i Presidència d’EMSER (Delegació Cala Sant Vicenç): per la manca de serveis d’aquest nucli podria tenir el mateix regidor.

Cultura (amb Nomalització lingüística i presidència del Festival) i Festes (també ensenyament s’hi podria afegir).

Economia, Hisenda i Personal: Amb dedicació exclussiva.

Ensenyament, Esports i Joventut.

Turisme, Comerç, Agricultura, Mercats i Fires (Delegació Port de Pollença): Pel pes del turisme en el Moll podria esser el mateix regidor. Es necessari que el comerç sàpiga qui es el seu regidor, i que aquest gestioni les fires des del punt de vista comercial, no festiu. Amb dedicació exclusiva.

Serveis Socials, Residència i Sanitat.

Evidentment hi hauria altres combinacions possibles, en funció de la disponibilitat dels regidors que no tenen dedicació exclusiva (aquí n’hem posades tres, que foren les que acordarem en les negociacions del pacte), pero l’aplicació dels criteris de preparació i racionalitat que hem esmentat ens duen cap a aquest esquema.

Estam segurs que, tal i com s’ha anunciat les darreres setmanes, aquests criteris presidiran l’acció de govern. En qualsevol cas esperam que en els propers dies ja es crearan les àrees de govern hi podrem opinar sobre el que s’ha fet.


Xerrada dels Amics del Campament dels Soldats a Pollença

L'associació dels Amics del Campament dels Soldats d'Artà, en col·laboració amb Inicitiva Ciutadana per Pollença, presentaran l'associació i amés aprofitarien per presentar el seu projecte de voluntariat arqueològic per poder fer una campanya arqueològica al citat campament.

Serà el proper dilluns dia 20 de maig a les 20h. al Centre Cultural Guillem Cifre. Comptarem amb alguns membres de l'associació a més del doctor Pere Salas.

 

Ple d'investidura de Pollença, en video

psm-pollenca | 15 Juny, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui encara no coneixem el repartiment d'àrees entre els diferents refidors de l'Equip de Govern ni quins assumiran les dedicacions exclussives (quantes?), així que deixarem les valoracions en saber-ho del cert.

Aqui teniu el ple de dissabte passat gravat. Al principi hi ha la votació del batle i despres les intervencions dels diferents portaveus.

Disculpau la qualitat, pero fou gravat amb el telèfon mòbil del nostre regidor. Per això mateix es a l'únic que no es veu quan fa la seva intervenció.

Per no autoreferenciar-nos ens quedam amb una frase de la nova tinent de batle, Malena Estrany: "Que la consciència de que no sempre podem obtenir el que volem ens faci de guia en la vida política. Es questió de sobreviure a llarg plaç". I una reflexió de collita pròpia: el més important per un polític es sobreviure?
 
http://www.youtube.com/user/psmpollenca#p/a/u/0/MVW6CLiFJVY

Ja s'ha constituït el nou ajuntament. Discurs en l'investidura.

psm-pollenca | 13 Juny, 2011 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Dissabte es constituï el nou Ajuntament. Aquest és el parlament del nostre regidor, Tomeu Cifre, en el torn d'intervencions dels difrents portaveus:

 

Pollencins i pollencines, bon dia a tots. M’alegra veure aquesta sala de plens amb tanta gent i vos anim a assistir a les sessions que cada mes tracta els temes mes importants del nostre poble.

Me permetreu que abans de tot faci uns primers apunts personals. Vull agrair en primer lloc el suport dels 536 pollencins que apostaren per la candidatura del PSM  en particular perquè jo pogués estar aquí avui. Jo ja he estat regidor, però per substitució del meu antecessor, i suposa un orgull personal poder ser la veu d’aquests pollencins que m’han confiat la defensa dels interessos de Pollença.

Vull agrair també a la meva família el seu suport en tot el temps que els he pres durant aquests darrers mesos.

Tomeu, cosí, enhorabona de tot cor (i no es un dir) per la fita que has aconseguit. La constància de presentar-te a tres eleccions consecutives finalment ha tingut prem. Estic segur que intentaràs dur aquest càrrec amb la dignitat que es mereix.

 

Dit això vull passar a fer una valoració política i per la legislatura que comencem, que segurament es el que mes interessa als que ens escolten.

Fins a dia d’avui no s’ha pogut formalitzar cap pacte que suposi un govern alternatiu al que encapçalarà el Partit Popular. Per tant es ben legítim que el més votat governi. Tot i la majoria del vot que suposen els partits d’esquerres, el govern municipal serà de dretes. Ben legítim, com he dit. Les regles del joc son aquestes.

Ara bé, tots els que estam aquí asseguts no tenim cap obligació de votar cap un vent o cap a l’altra. Els que han volgut apostar pel Partit Popular ho han fet per pròpia decisió. Tots som necessaris però ningú o es imprescindible. Des del PSM manteniem la porta oberta a que Pollença fos governada des de l’esquerra, com es el sentit majoritari del vot dels pollencins. Vist el resultat de la votació (la Lliga va votar el PP), aquesta porta ha quedat tancada.

Ara es l’hora de resoldre els problemes dels pollencins i de ser conseqüents amb tot el que hem dit durant la campanya. A nosaltres, al manco de moment, ens toca estar a l’oposició i exigirem que es compleixi amb els pollencins. I el primer que demanam es que compleixin amb la seva paraula als qui durant aquesta campanya han assegurat que no posarien mai al davant d’aquest ajuntament al Partit Popular i que si es veien en la situació d’haver-ho de fer abans abandonarien la política. Els que ho han dit, i en aquesta sala en veig uns quants, han de començar per respectar la seva pròpia paraula. Una persona val, el que val la seva paraula.

Molts reptes ens esperen. Massa assumptes penjats que necessiten solució. La gestió de les platges, el Festival de Música, l’adaptació de Pla General, el Catàleg de Patrimoni, la reorganització administrativa i de personal de l’Ajuntament, el pagaments als proveïdors, el deute del consistori, el Centre de Dia i la Residència... Tots aquests assumptes necessiten de l’acord entre els grups municipals. Esperam que el nou batle sigui capaç de liderar aquests acords.

També tenir el repte de posar als nostres ciutadans per davant les consignes dels partits. Duc un emblema posat dels vint-i-cinc anys de posada en marxa de la Llei de Normalització Lingüística. Esper que el consistori del meu poble, el bressol de Miquel Costa i Llobera, sabrà estar al seu lloc i defensar la nostra llengua catalana amb la bel·ligerància fins i tot si cal. Haurem de fer de contrapès de les mesures hostils contra el català que ja se’ns anuncien des dels nous governs insular i autonòmic. Esper que sabrem estar a l’alçada.

La societat pollencina es plural, i així s’ha reflectit en el resultat de les eleccions. Per tant aquesta pluralitat s’ha de veure en els acord que adopti aquest nou consistori. Demanam des d’ara mateix que la representació dels grups municipals en els patronats, consells, o empreses públiques també sigui plural, i que l’equip de govern no imposi els seus representants, sinó que d’una o altra manera tots els grups hi puguem esser presents.

I finalment demanam una nova manera de governar, que allunyi mols ingredients negatius que ha tingut la legislatura ja acabada. Demanam una manera de governar apropada als ciutadans, a tots els ciutadans, no només a certs grups privilegiats. Demanam participació, un diàleg constant amb les associacions, que es torni a posar en marxa l’Agenda local 21, que era un mecanisme efectiu per vehicular aquesta participació. Que s’aposti pels presupostos participatius, on els ciutadans puguin decidir directament cap allà on es destinaran una part dels recursos municipals, i també les consultes populars per decidir qüestions importants pel municipi. Demanam transparència en la gestió , que puguin conèixer el destí de cada un dels euros que han aportat dels impostos, que la informació sigui accessible i completa a traves de la plana web.

Des del PSM fa estona que intentam aplicar aquesta manera d’entendre la política. Tenim un bloc allà on els ciutadans ens poden fer arribar les seves preocupacions, queixes o suggeriments i jo mateix estic a disposició dels pollencins per dur a aquest ple la seva veu.

 

Enhorabona a tots els regidors, enhorabona al nou batle i enhorabona a tots els pollencins en aquesta nova etapa.

 

Pollença 11 de juny de 2011

Bartomeu Cifre Bennàsar.

 

Foto del Diario de Mallorca

 

 

 

 

 

Govern

1.- Tomeu Cifre Ochogavia. PP. Batle i Àrea d'Urbanisme. Havia estat regidor d'Hisenda i personal (2003-2007) i batle (2006-2007)

2.- Francisca Cerdà Nadal. PP. Possiblement Delegació del Moll.

3.- Miquel Llobeta Vives. PP. Possiblement Serveis Socials.

4.- Maria Petra Buades Cifre. PP. Possiblement Turisme. Havia estat regidora a l'oposició (2007-2011).

5.- David Alonso Garcia. PP. Possiblement Policia i Personal.

6.- Magdalena Estrany Espada. LL.R. 1a. Tinent de Batle, Hisenda i Cultura.

7.- Tomeu Fuster Capllonch. LL.R. Possiblement Esports i Joventut.

8.- Martí Roca Olivieri. Ll.R. Possiblement Ensenyament.

Soci preferent del Govern

9.- Nadal Moragues Llompart. UMP. Es votà a ell mateix pero probablement donarà suport al govern, sense assumir cap àrea o assumint-la més envant. Havia estat regidor pel CDS (1987-1991)

Oposició

10.- Tomeu Cifre Bennàsar. Regidor del PSM. Havia estat regidor de Cultura i EMSER (2008-2009) i a la oposició (2009-2011).

11.- Joan Ramon Mateu Torandell. Regidor de CiU.

12.- Miquel Ramon Amengual. Regidor de CiU. Havia estat regidor per UM de Festes i Esports (2003-2007) i Festes, Esports i Llicències (2007-2011).

13.- José Luís Garcia Salvador. Regidor d' A.

14.- Miquel Sànchez Vives. Regidor d' A.

15.- Maria del Mar Sastre Llompart. Regidora del PSOE. Havia estat regidora d'Ensenyament i Jovent (2007-2011)

16.- Antoni Cànaves Capllonch. Regidor del PSOE.

17.- Miquel Àngel Sureda Massanet. Regidor de E.R. Havia estat Director Insular d'Emergències (2007-2009).

Aquesta es una valoració subjectiva i la impressió que en tenim decom es repartiran les àrees. En els propers dies, quan coneguem els decrets de delegació, ja en farem una valoració més oficial.

De la premsa:

2011-06-10_Esquerra renuncia a firmar un pacto y posibilitará que Tomeu Cifre (PP) sea alcalde - Diario de Mallorca.pdf

2011-06-11_El PP y la Lliga cierran un pacto en el que Cifre será alcalde los cuatro años - Diario de Mallorca.pdf

2011-06-12_Cifre (PP) promete mejores canales de comunicación con el pueblo - Diario de Mallorca.pdf

Powered by LifeType - Design by BalearWeb