"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resultat del ple de juliol. Bona Patrona !!!

psm-pollenca | 29 Juliol, 2011 15:49 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


 

 

 


 

Aquest es el resultat del Ple Municipal d’ahir dijous 28 de juliol, celebrat a les 12h del migdia:

1.- Aprovació, si procedeix, de la correcció d’errors materials detectats en la documentació tècnica de compliment de prescripcions de l’adaptació del PGOU aprovada per acord de l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada dia 20 d’agost de 2010.

Es tracta d’unes modificacions en la delimitació de zones verdes i altres, per indicació del tècnics del Consell de Mallorca als dels Serveis Tècnics Municipals.

El que es va aprovar el 20/08/2010 incluia la cessió gratuïta de zona verda per part d’un particular que tenia una greu infracció urbanística, i per això no creiem que la cessió es fes a canvi de cap contraprestació, per això l’any passat ens abstinguerem i a n’aquesta correcció ferem el mateix.

Aprovat. A favor 12: PP+LLR+CIU+PSOE  Abstencions 5: PSM+A+ER+UMP

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’article 60 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern.

Es tracta de l’ordenança que regula les obres sorolloses en zones turístiques. De l’1 de maig al 15 de juny i del 1 d’octubre al 30 d’octubre s’hi podran fer obres si l’Ajuntamet les autoritza particularment.

Aprovat. A favor 15: PP+LLR+PSOE+A+CIU+PSM  Abstencions 2: UMP+ER

3.- Ratificació resolució de Batlia núm. 534 de dia 19 de juliol de 2011.

 

Es el nomenament d’advocar i procurador per defensar l’Ajuntament en un plet que ha posat un propietari de La Font per tal que el sistema d’execució de la unitat d’actuació sigui per compensació i no per cooperació (per tal que l’Ajuntament no participi en la gestió de la dotació dels serveis)

 

Aprovat per unanimitat

4.- Examen i aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 01/2011 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

Despeses sense crèdit de diversos exercicis anteriors, que s’han d’aprovar per Ple abans de procedir al pagament.

Com era d’esperar, va ser el punt “calent” del dia. Els extrajudicials son despeses que s’han d’evitar i intentar reduir-les progressivament. El que es xocant es que tant el batle Tomeu Cifre, com la tinent de batle, Malena Estrany, s’escandalitzessin d’un extrajudicial del 2010 de 474.656,51 E, quan governant tots dos al 2006 en feren un de 876.422,54 E. En farem un article específic.

Aprovat. A favor 15: PP+LLR+PSOE+A+CIU+UMP  Abstencions 2: PSM+ER

5.- Determinació de les festes locals per a l’any 2012

El 2012 no té novetats: Sant Antoni, 17 de gener, i La Patrona, 2 d’agost.

Aprovat per unanimitat

6.- Distincions La Patrona 2011

En aquest punt no hi hagut consens entre els diferents grups i per tant quedarà desert, enguany no es concediran distincions. Es va retirar el punt.

7.- Moció presentada pels sis partits polítics de l’oposició, relativa a la realització dels estudis previs per a l’elaboració d’un Catàleg de llocs de feina.

Ja al final de la legislatura 1999-2003 es va intentar aprovar un catàleg i no es va poder consensuar. Es tracta d’un document que defineix el nombre de treballadors que precisa l’Ajuntament, les seves funcions, l’organigrama de feina, i en definitiva, organitza el personal municipal. Una bona eina per millorar l’organització interna i per tant el servei als ciutadans.

El Batle va treure a la llum un catàleg el·laborat devers el 1998 que mai es va arribar a aprovar. Veurem d’esbrinar els motius perquè va passar això en el seu moment.

Aprovat per unanimitat.

8.- Varis

8.1.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.

Els diferents partits hem pactat les persones que ens representaran en diferents òrgans (patronat de la Ràdio, Patronat de Turisme, de la Residència, de l’Escola de Música, Consell Escolar Municipal, etc.). Com que fins dijous no ho tindrem tancat amb tots els noms i llinatges, desprès ja passaren la relació amb tots els representants.

Aquests son els nostres:

Escola de música:

Titular: Miquel Amengual Bibiloni                  Suplent: PSOE

Ràdio Pollença:

Titular: Lluís Garcia Coll                                            Suplent: PSOE

Residència:

Titular: Bartomeu Cifre Bennàsar                 Suplent: Gabriel Cerdà Buades

Patronat deTurisme:

Titular: PSOE                                                Suplent: Bartomeu Cifre Bennàsar

Consell Escolar Municipal:

Titular: PSOE                                                Suplent: Neus Bordoi Expósito

8.2.- Moció de la oposició a favor del manteniment de Ràdio i Televisió de Mallorca i reprovant la desició del tancament de la Presidenta, Maria Salom. (Veure moció)

A la mateixa hora al Consell el ple debatia el tancament d’aquest mitjà que ha fet tant per la difusió de l’actualitat de Pollença, que ha estat una eina de proximitat, plural i compromès amb la normalització lingüística.

Aprovada. A favor 12: PSM+A+PSOE+ER+CIU+UMP+LLR   Abstencions 5: PP

Precs i preguntes.

Farem un article específic per explicar les diferents respostes que ens donaren. Pels dies en que estam posam les que fan referència a les festes:

1.       Qui va ser el responsable de descartar la única proposta de disseny de programa de festes que s’havia presentat? Fan comptes en el futur continuar amb l’habitual convocatòria pública pel disseny del programa? Que ha costat l’edició del programa d’enguany?

El Regidor de Festes, M.Llobeta, va dir que ell mateix, i que se li havia passat per alt que hi havia una proposta de programa. En el futur continuaran amb la convocatòria de propostes i enguany ha costat devers 2.400 E.

2.       Al Punt Informatiu varem poder veure al Regidor de Festes declarant que per les festes es faria un concert de “Ojos de Brujo”, que ha passat amb aquest concert?

M.Llobeta :Feien comptes fer-lo però després s’ho repensaren i decidiren que era massa despesa per l’Ajuntament (ho xifrà en 24.000E)

3.       Es cert que hi va haver una oferta per part d’un/s particular/s per pagar els focs artificials del Port de Pollença?

Batle: Sí, pero faltaven només dos dies i ja no hi havia temps per organitzar-ho.

PSM: Esperam que en el futur es pugin recollir aquests oferiments per rebaixar el cost de les festes.

Aquest dijous 28, Ple de Juliol.

psm-pollenca | 27 Juliol, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El proper dijous dia 28, a les 12h del migdia, es celebrarà el Ple Municipal amb el seguent ordre del dia:

1.- Aprovació, si procedeix, de la correcció d’errors materials detectats en la documentació tècnica de compliment de prescripcions de l’adaptació del PGOU aprovada per acord de l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada dia 20 d’agost de 2010.

Es tracta d’unes modificacions en la delimitació de zones verdes i altres, per indicació del tècnics del Consell de Mallorca als dels Serveis Tècnics Municipals. El 20 d'agost de 2010 ens varem abstenir perque no ens convenceren els arguments del govern de llavors. 

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’article 60 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern.

Es tracta de l’ordenança que regula les obres sorolloses en zones turístiques.

3.- Ratificació resolució de Batlia núm. 534 de dia 19 de juliol de 2011.

Es el nomenament d’advocar i procurador per defensar l’Ajuntament en un plet que ha posat un propietari de La Font per tal que el sistema d’execució de la unitat d’actuació sigui per compensació i no per cooperació (per tal que l’Ajuntament no participi en la gestió de la dotació dels serveis)

4.- Examen i aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 01/2011 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

Despeses sense crèdit de diversos exercicis anteriors, que s’han d’aprovar per Ple abans de procedir al pagament.

5.- Determinació de les festes locals per a l’any 2012

El 2012 no té novetats: Sant Antoni, 17 de gener, i La Patrona, 2 d’agost.

6.- Distincions La Patrona 2011

En aquest punt no hi hagut consens entre els diferents grups i per tant quedarà desert, enguany no es concediran distincions.

7.- Moció presentada pels sis partits polítics de l’oposició, relativa a la realització dels estudis previs per a l’elaboració d’un Catàleg de llocs de feina.

Ja al final de la legislatura 1999-2003 es va intentar aprovar un catàleg i no es va poder consensuar. Es tracta d’un document que defineix el nombre de treballadors que precisa l’Ajuntament, les seves funcions, l’organigrama de feina, i en definitiva, organitza el personal municipal. Una bona eina per millorar l’organització interna i per tant el servei als ciutadans.

8.- Varis

8.1.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.

Els diferents partits hem pactat les persones que ens representaran en diferents òrgans (patronat de la Ràdio, Patronat de Turisme, de la Residència, de l’Escola de Música, Consell Escolar Municipal, etc.). Com que fins dijous no ho tindrem tancat amb tots els noms i llinatges, desprès ja passaren la relació amb tots els representants.

Precs i preguntes.

El PSM hem presentat les següents:

1.       Qui va ser el responsable de descartar la única proposta de disseny de programa de festes que s’havia presentat? Fan comptes en el futur continuar amb l’habitual convocatòria pública pel disseny del programa? Que ha costat l’edició del programa d’enguany?

2.       Al Punt Informatiu varem poder veure al Regidor de Festes declarant que per les festes es faria un concert de “Ojos de Brujo”, que ha passat amb aquest concert?

3.       Es cert que hi va haver una oferta per part d’un/s particular/s per pagar els focs artificials del Port de Pollença?

4.       Es cert que a Jose Mercer se li va signar uns pagaré per tal que actues en el Festival de Pollença? Si això es cert, no es aquesta una mesura discriminatòria per la resta de proveïdors que han d’esperar més d’un any a cobrar les seves factures?

5.       Que fan comptes fer amb la font que es va retirar de la façana de Can Teresa?

6.       Quines noves accions s’han posat en marxa per millorar els serveis a Cala Sant Vicenç? Ja funciona el servei de recollida de fems amb els contenidors soterrats?

7.       Quines noves accions en matèria de recollida selectiva s’han posat en marxa?

8.       Que fan comptes fer amb l’ordenança d’ocupació de la via pública ? Faran aplicar la que existeix o aprovaran definitivament la ordenança que va posar en marxa l’anterior equip de govern?

9.       Quan aprovaran la liquidació del 2010?

Evidentment ja no es complirà amb la obligació de l’article 193.5 del T.R. de la llei d’Hisendes Locals: “Les entitats locals remetran còpia de la liquidació dels seus pressupostos a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent” .

Son conscients que segons l’Article 36 de la llei 2/2011 d’Economia Sostenible, si no s’envia aquesta liquidació o una justificació raonada del retard (i la deixadesa no es justificació raonada), la Direcció General de Coordinació Financera am les CC.AA. i les Entitats Locals procedirà a retenir a partir del mes de setembre de l’exercici següent al que correspongui aquella liquidació i fins que es produeixi l’anomenada remissió, l’import de les entregues mensuals a compte de la participació en els tributs de l’Estat ?

Son conscients de que perilla l’ ingrés de 2.595.909,41 €, segons el pressupost del 2010 ? Que fan comptes fer?

10.    Quan fan comptes aprovar el pressupost pel 2010?

11.    Quina data se posen de termini per aprovar el pressupost pel 2011?

12.    Quines accions han emprés per solucionar el deteriorament de Can Morató i el tancament del camí adjacent ?

13.    Que s’ha fet per solucionar el problema dels abocaments devora el Bosquet de Bóquer ?

14.    Quin cost real ha tingut per l’Ajuntament l’exposició d’enguany de l’església del Roser (Convent), incloent la ma d’obra dels operaris municipals i el personal que fa la custòdia de l’església?

15.    Quan faran qualque millora al solar de Can Conill? També fan comptes deixar-hi les pedres?

16.    Que saben respecte de les subvencions per a la construcció de l’Auditori? Recuperaran pel nostre poble aquestes quantitats o permetran que es perdin?

17.    Per quin motiu hi ha tants problemes amb la plana web de la Ràdio Municipal?

18.    Ens varen assegurar que abans d’aquest ple haurien fet públic el contingut del Pacte de Govern. Els ciutadans tenen dret a saber amb quines condicions es va produir el pacte, fan comptes presentar-lo?

19.    S’han retornat els telèfons mòbils de propietat municipal dels regidors de l’equip de govern sortint, especialment els comprats més recentment?

20.    S’ha empres qualque mesura respecte d’una antena de telefonia mòbil col·locada recentment prop del carrer Cecili Metel?

21.    Hem pogut llegir les declaracions del Batle a diversos diaris dient que es podrà donar la llicència a l’Hotel Formentor sense la condició de l’execució de la dotació de serveis. Compten amb els informes tècnics i jurídics que avalin aquestes declaracions?

Està d’acord el Regidor de Serveis en que l’execució del projecte dotació de serveis es pot deixar pendent d’executar?

 

Encara ens podeu fer arribar les vostres preguntes pel govern municipal, que farem de paraula en el Ple.

Animau-vos a venir o escoltau-lo a Ràdio Pollença, 107.9 de la FM o a www.radiopollensa.es

 

Molts d'anys a tots els pollencins. Han començat les festes pero no ens aturam de fer feina.
 

 

Setmana de festes. Que no ens l’amarguin.

psm-pollenca | 25 Juliol, 2011 07:56 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


Es confirma que demà dimarts, des de les 6 del matí fins a les 13h els operaris de l'Ajuntament reposaran el paperí de la Plaça Major amb els paperins que els duguin els ciutadans (a la venda a les papereries MOLT MÉS, L'ULL VIU, CAN VALLORI i TONINES, a preu de cost). Si voleu ccol·laborar, ja ho sabeu, podeu dur el paperí a Plaça. No es podrà posar tot el paperí amb només un matí, sino només la part central, la resta quedarà sense endomassar. Abans de l'esclafit de canons a les 14h es llegirà un manifest unànim de condemna dels actes de vandalisme.

 

Avui comencem una setmana que serà la de les festes de Pollença, que demà donen el sus!. Com tothom ja sap a hores d’ara, la nit de divendres a dissabte es produïren uns actes vandàlics que consistiren en la cremada del paperí del la Plaça Major, que de retruc va afectar al material de les terrasses del bars de la Plaça, especialment el Juma, així com el robatori de la bandera mora de dalt el puig d’Albeguins.

Son uns actes totalment condemnables que posen en perill la seguretat de les persones, perjudiquen les propietats de les persones i ataquen a tots els pollencins en un element tan simbòlic com son les festes.

Ahir diumenge es va convocar una concentració de ciutadans a través d’internet per mirar de trobar una solució per reposar el paperí. Al voltant de setanta persones es reuniren oferint el seu treball voluntari per posar el paperí; també tres empreses oferiren gratuïtament els seus camions amb grua-canasta per col·locar els domassos.

De les nostres converses amb el batle i del que ahir va publicar la premsa se n’extreia que el paperí no es tornaria a posar, per falta de temps. En canvi durant la concentració d’ahir sembla que els regidors de la Lliga es comprometeren a facilitar la feina dels voluntaris per col·locar el paperí a partir d’avui dilluns a les 10 del matí. La intervenció del batle al final va imposar que no es faria res fins que es celebri la Comissió Informativa del grups polítics municipals aquest matí mateix. Per acabar podem llegir al facebook de la concentració que sí es posarà el paperí per part de la brigada municipal el dimarts a partir de les 6 del matí. En definitiva, moltes vacil·lacions en una qüestió en la que encara desconeixem la postura del Regidor de Festes. Esperam que a la Comissió Informativa d’avui dematí s’aclareixin les coses. Seria una llàstima que una mobilització ciutadana , amb el que costa mobilitzar a la gent, no tingues el suport de l’Ajuntament.

Per altra banda volem demanar als ciutadans la seva col·laboració per tal que els actes vandàlics no es repeteixin; prendre consciència de que son actituds egoistes i fins i tot criminals es important, però també identificar els culpables de la malifeta.

Dimarts comencen les festes. Aquest es el programa que ha editat l’Ajuntament i aquesta la fe d’errades del programa. Convidam a la participació cívica de tots els pollencins per fer poble i trobar-nos en uns dies que han d’esser de passar-ho bé.

Dijous al matí (12h) hi haurà el ple ordinari de juliol, el primer ordinari de la legislatura. Penjarem l’ordre del dia, les mocions i els precs i preguntes que hi presentam.

 

El paperí després de l'incendi intencionat.
 

 

A Formentor, agilitat en la gestió sí, privilegis no.

psm-pollenca | 22 Juliol, 2011 07:52 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La llicència a l’Hotel Formentor no pot tenir privilegis respecte de la resta d’establiments turístics.

La llicència d’obres a l’Hotel, a més d’estar pendent de l’acord dels propietaris per la junta de compensació, resta pendent d’adaptar als requeriments de la Comissió Balear de Medi Ambient per reduir l’impacte ambiental

Davant les declaracions de l’Equip de govern de Pollença (P.P.-Lliga Regionalista) a través del Batle, el PSM de Pollença vol fer les següents puntualitzacions:

Compartim que l’Hotel Formentor, com altres del municipi, necessita inversions per actualitzar els seus serveis i augmentar la qualitat de l’oferta turística, inversions que durant molts d’anys no s’han fet per part dels propietaris.

Molts negocis turístics, hotelers i de restauració, així com altres negocis d’altres sectors s’han trobat amb problemes per executar millores en les seves instal·lacions. A Pollença el retard en la concessió de llicències és un problema que pateixen tots els ciutadans, siguin empresaris o no.

Per això consideram que no s’han de fer “parts i quarts” a l’hora de tramitar la llicència de l’Hotel Formentor i que tots els sectors econòmics locals s’han de poder beneficiar d’una millora en l’agilitat de la tramitació de llicències, no tan sols l’Hotel Formentor. Correspon al Batle, que ostenta la delegació d’urbanisme, posar en marxa aquestes millores per a tots els ciutadans, no només per un empresari en concret.

Per altra banda, en el cas de Formentor, les presses per concedir la llicència no poden anar en perjudici de l’adaptació del projecte als condicionants mediambientals assenyalats per la Comissió Balear de Medi Ambient. La península de Formentor és un indret especialment sensible (com s’ha pogut comprovar amb el desgraciat cas de “Villa Cortina”) i podria esser molt pitjor per la península una obra mal feta que no haver d’esperar per adaptar el projecte.

A més, el municipi ha de rebre compensacions a canvi de la dotació dels serveis de la urbanització de Formentor en forma de zona d’aparcament o zones verdes que faran que d’una o altra manera tots els pollencins se’n beneficiïn, i que no poden quedar ajornades “sine die”. Es evident que l’impuls principal en la dotació de serveis depèn de l’Hotel, ja que és el més interessat, i si es permetés fer la reforma sense fer la dotació, molt probablement la millora dels serveis i les cessions dormiran “el son dels justos” per la passivitat de la resta de propietaris.

Finalment apuntam que si es pretenen fer modificacions en el planejament, aquestes precisen de l’acord del Ple Municipal, on actualment l’Equip de Govern no hi té majoria. Per tant creiem que abans de plantejar aquestes modificacions públicament s’hauria de cercar l’acord de la resta de grups a l’oposició.

Per acabar recordam que la Lliga Regionalista, socia de PP, duia en el seu programa electoral “4.a Dotació de serveis a les urbanitzacions de la Font, Formentor i el Vilar”, i que suposaria un incompliment del programa el fet d’acceptar que no s’executés la dotació de serveis de Formentor.

 

Serveis precaris a Formentor, sense voreres i les canonades d'aigua en superfície.
 

 
Recordau que avui a les 21h ens veurem a la plaça dels pins de Cala Sant Vicenç a la tremponada d'estiu del PSM de Pollença. Fins després.
 

 
 

 

Tremponada d'estiu del PSM

psm-pollenca | 20 Juliol, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest divendres el PSM de Pollença farem la tremponada d'estiu a Cala Sant Vicenç. Després de les eleccions i amb el temps més relaxat que suposa l'estiu es bon moment per retrobar-nos, militants, simpatitzant i amics, i agafar forces pel nou temps polític que ens espera en els propers mesos.

El PSM es un partit assembleari i obert, en el que hi volem a tota la gent amb inquietuts per la bona gestió de la crisi a nivell municipal, el treball social desenvolupat per l'Ajuntament, la cura per un model basat en el respecte al nostre medi natural, la participació dels pollencins en les desicions de cada dia i el treball per l'autogovern des de l'Ajuntament, l'administració més acostada als ciutadans.

Volem que la tasca que feim a l'oposició municipal sigui propera i transparent als pollencins. Una bona manera d'acostar-se a la nostra feina i intercanviar impressions es aquest sopar d'estiu al que no podeu faltar.

Lloc? Plaça dels Pins de Cala Sant Vicenç.

Quan? Divendres 22 de juliol, a les 21h.

Si voleu venir tan sols ens ho heu de confirmar per qualque mitja, dient quants sereu:

per correu electrònic a psmpollenca@mallorcaweb.net

a la plana del Facebook

o telefonant al següents números:

647 551 526 (Tomeu Cifre)

649 842 361 (Biel Cerdà)

 

Fa 75 anys començà una guerra, també a Pollença.

psm-pollenca | 18 Juliol, 2011 09:30 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui fa 75 anys de la l’aixecament feixista que provocà la Guerra Civil Espanyola. Aquesta rebel·lió d’una part de l’exèrcit espanyol, amb el suport de les forces polítiques de dretes, contra el govern legal de la Segona República va desembocar en una guerra de tres anys que provocà més de 600.000 morts i l’establiment d’una disctadura presidida pel General Francisco Franco que durà fins a la seva mort, al 1975.

La Guerra Civil tingué la seva repercussió a Pollença, tal i com s’explica àmpliament en la recentment publicada Història de Pollença. Segle XX. (Pere Salas Vives, 2011). Recomenam la lectura dels capítols dedicats a aquesta època. La repressió provocada pel bàndol "nacional"posterior al cop militar va deixar un caramull d’assassinats arreu de Mallorca i també al nostre poble. Pere Josep Cànaves, Antoni Cantallops Cifre, Guillem Company Crespí, Joan Lluís vives, Josep Seguí rotger, Rafael Rotger, Manuel Perez Salas, Joan Torrandell March, Francesc Vives Torrandell i Martí Vicenç Vilanova, foren afusellats per la repressió del bàndol feixista. A banda d’aquests, tretze pollencins més moriren o desapareixeren  sense judici previ, pel fet d’haver estat acusats d’esser fidels a la República.

Nombrosos llocs de Pollença guarden la memòria de la repressió, com son el camp de presoners de Can Mir al Port de Pollença, el Camp militar de Treballadors d’Albercuix o el de Coves Blanques a Sant Vicenç, on nombrosos detinguts feien treballs forçats en la construcció de carreteres.

A Pollença, a instàncies del PSM, el 25 de Novembre de 2010 es va aprovar una moció per dedicar un carrer a Pere Josep Cànaves, qui era el batle en el moment del cop militar i que finalment fou afusellat per defensar la legalitat republicana. Encara és l’hora que s’hagi fet efectiva aquesta moció; ara correspon als nous gestors de l’Ajuntament el compliment d’aquest acord de Ple que exigirem en la propera sessió.

 

Aquest monument a l'entrada del Moll homenatjava als morts per la causa "nacional" (oblidant, per suposat, a la resta). Al 2001 va ser retirat despres de la insistència regidor del PSM, Toni Marquet, per desfer aquest agravi.
 

 

Què en farem del Consell ?

psm-pollenca | 15 Juliol, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El company Joan Ramon Bosch Cerdà ens fa arribar un encertat article sobre el Consell de Mallorca, intitució primer questionada i ara presidida pel PP amb Maria Salom al capdavant:

Després d’una legislatura al Consell Insular de Mallorca que, al meu parer, es va significar molt per marcar un discurs i uns acords favorables sobre protecció de territori, llengua i cultura, tot i que després en ocasions no s’acabà de veure a nivell pràctic, molts cops segurament  a causa de la conjuntura d’un govern entre diferents partits, i altres potser, per manca de decisió, es va arribar a les eleccions que donaren majoria al Partit Popular, fet que, com ja és sabut, ha suposat un canvi de govern a totes les institucions.

Vaig poder seguir el discurs d’investidura de la senyora Salom i no em va sorprendre el seu tarannà,  propi d’una persona que està allà on creu que pot tocar poder, però va deixar anar algunes perles que em preocupen:

1.- Que el Consell Insular de Mallorca ha de perdre greix, però poc després ha aprofitat la possibilitat de nomenar consellers no electes per donar càrrecs a persones que no anaven a les llistes electorals, curiosa forma de fer perdre greix a una institució, és a dir, nomenar més gent quan es disposa d’una ampla majoria per formar un govern. Per altra banda, no entenc com un partit que en un moment determinat considera que el Consell Insular és innecessari, pot després presidir aquest mateix consell.

2.- Es veu que al discurs va parlar de recuperar el català prenormatiu; o sigui que ara resulta que totes les llengües del món van cap a un ús normatiu de les llengües, i ella pretén tornar endarrere! A més, en aquest moment en va deixar anar una de bona, es veu que algú li degué escriure al discurs que les rondalles de M. A. M. Alcover, en referència a l’il·lustre manacorí, Mossèn Antoni Maria Alcover, eren escrites en un català no normatiu, i aquí esdevingué el lapsus: ens va parlar de recuperar el mallorquí prenormatiu de Maria Antònia Maria Alcover, si aquesta línia és la de preservar la nostre cultura, anem bé.

3.- Finalment, no vull deixar de dir que segons el Partit Popular sembla que el problema de tot plegat és la televisió de Mallorca, un mitjà que ha dut a terme una feina de difusió que no ofereix cap altre mitja de comunicació, i que per això mateix crec que justificava la seva existència. Vull agrair a tots els qui han fet possible que molts haguem gaudit de programes i informatius, la seva bona tasca, i dir que si es consuma la desaparició, enyorarem una televisió plural i, tal vegada, molesta per als consellers del Partit Popular?

Veient el discurs d’investidura, només dir que desitj molts d’encerts a la senyora Salom, i que es llegeixi alguna rondalla, que sempre ajuden a veure més a prop el poble, i que no es preocupi, pot llegir tranquil·la, no hi trobarà ni túnels de Sóller, ni Mapaus, ni Palma Arena... tot això fou després de Mossèn Antoni Maria Alcover.

Esper que a finals de legislatura puguem trobar una illa amb un territori preservat a la vegada que accessible per a residents i visitants, a més d’una identitat i una llengua que siguin defensades per les nostres institucions.

 

Maria Salom, actual Presidenta del Consell, declarant pel Cas Túnel de Sóller juntament amb Gabriel Canyelles (que finalment fou condemnat). Foto del Diario de Mallorca.

 

PSM-IV-ExM: tancar RTVM seria un “greu error”

psm-pollenca | 13 Juliol, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Enviaria més de 100 persones a l’atur i suposaria un “atac” a la indústria audiovisual

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa consideram que el tancament de RTVM seria un “greu error” que enviaria més de 100 professionals qualificats a l’atur i suposaria “un cop molt dur per a la indústria audiovisual del país”.

Els portaveus dels grups de PSM-IV-ExM al Parlament i al Consell de Mallorca, Biel Barceló i Joan Font, han rebutjat els arguments del Partit Popular, basats en el suposat estalvi que implicaria la supressió de l’ens públic. “Incrementar les llistes de l’atur i atacar un sector econòmic que necessita suport com és l’audiovisual, que genera valor afegit, dóna feina a professionals qualificats i no consumeix territori, no és precisament la millor mesura en temps de crisi”, han dit.

Els nacionalistes i ecosocialistes consideream que el PP està “entrampat”, perquè va prometre en campanya electoral que tancaria RTVM. Però han fet una crida als conservadors perquè “reconsiderin” una mesura tan dràstica.

Barceló i Font han recordat que l’actual direcció de RTVM ha fet durant tot el mandat 2007-2011 una excel·lent gestió al capdavant de l’ens, que presenta una situació financera perfectament sanejada, sense deute. “El PP està a punt de tirar al fems tota la feina que s’ha fet en el aquest passat mandat per racionalitzar la gestió de RTVM”.

Cal recordar que  Pollença s'aprovà una moció de suport a RTV Mallorca que s'aprovà amb tots els vots a favor, llevat del PP, que s'abstingué.

Una de les cançons que habitualment hem de sentir de la dreta es que a aquesta tele "no la mira ningú". La nostra experiència es totalment la contraria, i quan qualque inicitiva del PSM de Pollença ha tingut cobertura per part de [M] el ressò entre el ciutadans ha estat important. Per desmentir tòpics basta veure l'audiència del juny, reflexada en l'estudi de IBES, que reflexa uns espectadors únics (no repetits) de més de 60.000 persones.

 

 
Visitau el lloc Fecebook de "No al tancament de RTV Mallorca" amb molta informació recent.
 

 

Comissió de Festes i l'Alborada

psm-pollenca | 11 Juliol, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Dijous a vespre es va reunir la Comissió  de Festes. S’havia de parlar de les festes del Moll i de la Patrona. La qüestió de la revetlla de la Patrona havia sortit en els diaris per la possibilitat que l’Ajuntament elimines la revetlla, per reduir despeses i acabar amb el “botellot”; també s’havia parlat de fer una votació popular per decidir si es feia la revetlla o no.

La sala de plens era plena de gent interessada i el regidor de Festes, Miquel Llobeta i la Regidora del Moll, Francisca Cerdà, varen exposar les idees de l’Equip de Govern. Respecte del Moll s’eliminarà la festa a la Platja pels joves i el castell de focs artificials, que quedarà just amb un correfoc. No hi hagué gaire controvèrsia sobre aquests canvis.

Respecte de Pollença les seves idees passaven per eliminar la revetlla de dia 1, i no posar-ho a votació popular, ja que no hi hauria temps de preparar el programa, segons va explicar. Aviat varen sortir assistents a demanar que no s’eliminés la revetlla, i , per solventar el cost econòmic, es va proposar que els concerts de dia 31 es passessin a dia 1, deixant pel 31 una ballada de pagès. Així mateix la revetlla del dia 1 durarà fins les 2,30h per reduir costos d’equips i tallar la festa amb temps suficient abans de l’Alborada. Per la qüestió del “botellot” es parlarà amb altres ajuntaments des dels que surten autobusos cap a la revetlla, demanant-los que controlin que no es pugin begudes. Així i tot això només és una part del “botellot” . Malgrat aquestes propostes el regidor Llobeta a insistir en la seva idea d’eliminar completament la revetlla del dia 1, encara que finalment es va acceptar el canvi de la revetlla del 31 pel dia 1.

Tampoc no hi haurà focs artificials a Pollença amb una traca després de tocar el Visca Pollença damunt Plaça. També es cert que la pirotècnia posava problemes per fer els focs, ja que l’Ajuntament els deu varis muntatges.

La festa “Marxa Fresca” es farà, amb manco pressupost, i la “Marxa Fresca Infantil” també, ja que tot i la intenció de l’Equip de Govern d’eliminar-la, l’oferiment d’un grup de voluntaris i la cessió gratuïtat de l’equip de so per part de l’empresa “Mai Sona” farà possible dur endavant aquest esdeveniment pels més joves.

Sembla que si es fa cas del que va sortir de la Comissió al final sí hi haurà revetlla de l’Alborada; en qualsevol cas la darrera palaula la té l’equip de govern.

En qualsevol cas s’han d’agrair les aportacions desinteressades i el voluntariat per dur endavant la festa.

                                                                    *   *   *

No hi ha cap dubte que les festes a Pollença mouen als ciutadans. La Comissió de Festes té un funcionament fins ara bastant informal, d’assessorament al regidor delegat de Festes. Molt poca difusió es feia de les reunions de la Comissió i la immensa majoria de ciutadans desconeixen com participar d’aquesta. Pensem que la comissió de Festes s’hauria d’organitzar un poc millor, deixant ben clares quines son les entitats a les que es convida expressament a participar-hi per la seva relació amb les festes, i com ho han de fer els ciutadans per poder ser-ne part.

Sense minvar el seu esperit assembleari, s’haurien de definir millor les seves funcions, deixant actes escrites de les decisions que s’hi prenguessin i de com fer votacions internes per decidir sobre les diferents qüestions. No pot quedar la impressió de que al final allò que es fa es el que defensa el que tingui més capacitat d’oratòria.

Massa sovint els regidors de festes han fet servir la Comissió com a excusa per fer o no fer una determinada cosa, i quan els ha interessant han obviat el que s’havia decidit a la Comissió. Per tant, malgrat els acords de la Comissió no siguin vinculants, al manco n’hauria de quedar constància escrita en forma d’acta. També hauria de quedar constància dels assistents i fer mes difusió de com “apuntar-se” a la Comissió de Festes, per fer-ho més obert a tots els ciutadans.

 

 

 

Ple Extraordinari de funcionament: es mantenen els plens mensuals.

psm-pollenca | 07 Juliol, 2011 15:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Escolta la gravació de Ràdio Pollença

Avui a les 12 del migdia s’ha fet el Ple Extraordinari per l’organització de l’Ajuntament. S’han retirar les qüestions que podien ser conflictives i ha anat així, resumidament:

 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior.

E.R. ha demanat que es canvias i allà on va prometre el càrrec el seu regidor es corregis canviant “el poble de le Illes Balears” per “el nostre poble”.

Aprovat per Unanimitat

 

2.- Periodicitat de les sessions del Ple.

Finalment el Batle no ha presentat la proposta de fer els plens cada dos mesos ja que no tenia els suports necessaris per aprovar aquesta mesura. Es mantindran cada mes, com sempre el darrer dijous a les 20h. A l’agost i al desembre no hi haurà plens ordinaris.

El PSM hem demanat que es pugui intervenir directament per part de la gent al final del ple.

Alternativa ha demanat que els plens extraordinaris també es facin els capvespres a les 20h per facilitar l’assistència.  

Aprovat per Unanimitat

 

3.- Creació i composició de les comissions informatives permanents.

Es crea una sola Comissió Informativa d’Assumptes Generals (substituint les tres que hi havia fins ara) que es reuneix el divendres anterior al ple entre les 12 i les 13h, on s’informa dels assumptes que es tractaran al Ple.    Es crea la Comissió Especial de Comptes. Totes dues comissions tenen la següent composició:

PP: 3 regidors

LLR: 2 regidors

A: 1 regidor

PSOE: 1 regidor

CiU: 1 regidor

UMP: 1 regidor

PSM: 1 regidor

E.R.: 1 regidor

Cal observar que el Govern hi té 5 representant i la Oposició 6.

Aprovat per Unanimitat

 

4.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.

Només s’han anomenat aquells que per estatuts fixen els representants municipals en el Batle o Regidors delegats, pero no la resta d’organs ja que encara no s’ha arribat a un acord per la distribució de representants.

Aprovat. A Favor:16, PP, LLR, A, PSOE, CiU, UMP i PSM ; Abstencions: 1, E.R.

 

5.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de Tinents de Batle, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides, nomenaments de personal eventual i dació de compte de constitució de grups polítics municipals

Hem felicitat als regidors per les seves delegacions i ens hem posat a la seva disposició per ajudar-los amb les seves tasques. Així mateix també hem dit que les delegacions, tal i com s’han repartit, a criteri nostre estaven molt mal organitzades, com ja explicarem en aquest article.

També hem apuntat que els regidors han de valorar si la seva tasca municipal es compatible amb els càrrecs que ostenten a fora de l’Ajuntament. En aquest sentit en Miquel Llobeta, regidor de serveis socials, ha explicat que des del passat 4 de juliol ha deixat la presidència d’AFAMA, fet que des del PSM valoram positivament per evitar suspicàcies. En canvi en Martí Roca, regidor d’Ensenyament i Serveis, ha dit que fa comptes continuar com a director de l’Escola Costa i Llobera i que sap diferenciar perfectament una feina de l’altra. Creiem que es un error, ja que per molt que ell sigui escrupolós en aquesta diferència de funcions, no es podrà evitar que es qüestioni la seva objectivitat a l’hora d’exercir com a regidor.

Aquest punt no s’ha votat, ja que només era una dació de comptes del decrets de batlia.

 

6.- Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual.

S’han renovat les places de confiança d’arquitecte, direcció de la Ràdio Municipal,  cap del servei d’obres i secretaria de batlia. D’aquestes s’ha anomenat a l’arquitecte i a la directora de la Ràdio.

El PSM hem assenyalat que creiem que no està justificat que aquestes places siguin “de confiança”, sinó que s’haurien de cobrir amb un procés selectiu normal, que, a més, donaria més estabilitat laboral a les persones que les ocupen. També hem demanat si a aquests regidors se’ls exigiria un control horari i ens han contestat que no.

Tampoc no s’ha votat, ja que només era una dació de comptes del decrets de batlia.

 

7.- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions i retribucions corresponents.

Hi haurà tres dedicacions exclusives: El Batle, Tomeu C. Ochogavia, amb 2.914,66 E bruts/mensuals, 14 pagues. La regidora de Hisenda i Cultura, Malena Estrany, i la regidora de Turisme, Medi Ambient i Policia, Maria Petra Buades, amb 2.636,70 E bruts/mensuals, 14 pagues.

Aprovat. A favor: 12, PP, LLR, A, PSOE ; Abstencions: 5, CiU, UMP, PSM i ER.

 

8.- Assignació de dotacions als grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions i assistències per als membres de la Corporació.

Queden igual que fins ara, amb l’afegit que si els regidors no assisteixen a un ple o a una comissió se’ls descomptarà 150 E per sessió.  

Tinents de batle: 16.800 E/any

Regidors delegats: 14.000 E/any

Regidors sense delegació (oposició): 6.000 E/any

 

El primer ple ordinari serà el dijous 28 d'agost a les 12,00h del migdia, per no coincidir amb els actes de les festes de la Patrona. Vos hi esperam.

 

Google Street View ja ha incorporat els carrers del nostre municipi. Des de tot el Mon es pot fer una visita virtual a Pollença abans de venir-hi de vacances. També qualsevol pot veure moltes coses que necessiten sol·lució al nostre Poble. Un motiu més per esforçar-nos en tenir-lo cuidat i que quan vinguin es sorprenguin...positivament.


Mostra un mapa més gran
Powered by LifeType - Design by BalearWeb