"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de Setembre: Projectes, mocions, pressupost del 2011...

psm-pollenca | 30 Setembre, 2011 14:58 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ahir es va celebrar el Ple Ordinari de Setembre, amb aquest resultat:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària anterior celebrada dia 7 de juliol de 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada dia 28 de juliol de 2011

3.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2011

Després del passat ple de l'1 de setembre, on es varen retirar per no tenir prou suport, s'han fet reunions (a petició de la oposició). La nostra concussió es que els pressuposts son dolents, però també que el marge de maniobra de l'Equip de Govern, a aquestes alçades de l'any, era petit. Per això varem optar per abstindre'ns i presentar al·legacions de cara a la aprovació definitiva.

Aprovat. A Favor: 8 :PP, LLR Abstencions:9: PSM,A,PSOE,UMP,ER4.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de subvenció de les obres a incloure en el POS 2012

Aquest punt es va barrejar amb el punt 14, ja que estan relacionats. Verem exposar la inprovització en la planificació de les obres municipals i la falta d'una planificació àmplia per la mobilitat entorn del poliesportiu, l'escola Joan Mas els accessos a Pollença. Varem rebutjar l'eliminació del projecte del pont sense un consens amb els col·lectius afectats, ja que es tractava d'una promesa electoral de tots els partits. També posarem en questió que la rehabilitació la coberta de Can Llobera inclou actuacions que superen el que es la reparació (ascensor, instal·lacions) sense que hi hagi un projecte clar del que es vol fer amb l'edifici. Considerarem que la remodelació de l'accés a la rotonda del Gall s'hauria de pensar dins un projecte més ampli, ja que pot provocar seriosos problemes de trànsit a causa dels semàfors en el que és l'accés més utilitzat del poble. També varem considerar que la urgència de la rehabilitació de Can Llobera s'hauria de plantejar a costa del projecte de l'aparcament, no del pont. També que s'haurien d'estudiar opcions perque el pont fos utilitzat en vers de rebutjar-lo, i potser de reutilitzar a cost més baix el pont que ens cedirien des de Sa Pobla. Finalment també qüestionarem la urgència de les actuacions proposades a l'entorn del Calvari quan al municipi hi ha tantes necessitats i que ni al Moll ni a Sant Vicenç es pensava fer cap obra.


En aquest punt es votà només la remodelació de l'accés a la rotonda del Gall, ja que l'Equip de Govern va retirar el projecte del Calvari.


Aprovat. A favor: 16: PP,LLR,A,CIUP,PSOE,UMP,ER. Abstencions: 1: PSM


5.- Ratificació del decret de Batlia núm. 588 de dia 9 d’agost de 2011

Nomenament d'advocat i procurador en un plet sobre la taxa de fems posat per una empresa que té bars i restaurants al Moll.

Aprovat per unanimitat


6.- Ratificació del decret de Batlia núm. 690 de dia 7 de setembre de 2011

Nomenament d'advocat i procurador en un plet sobre una llicència anul·lada ala zona del Calvari.

Aprovat per unanimitat

 

7.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a l’aprovació definitiva del catàleg de camins del municipi de Pollença.

Despres de que el batle exposàs la seva postura contra la moció utilitzant els arguments llegits de l'advocat de la part acusadora contra l'Ajuntament en el judici sobre el camí de Ternelles (el batle utilitzant arguments dels que van contra l'Ajuntament!!!), es va fer un reces i pactarem aprovar la moció limitant-la als camins que estan recollits en el Catàleg i que sense dubte son públics, a l'espera de resoldre els judicis i els expedients d'investigació.


Aprovat per unanimitat amb una esmena.


8.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la sol·licitud al Consell de Mallorca de modificació del reglament de cooperació municipal del Pla d’Obres i Serveis.

Es tracta de proposar al Consell que aquestes subvencions es puguin destinar a manteniment d'obres ja executades si a la despesa corrent que generen, així com que siguin del 100% de les actuacions (que l'Ajuntament no hi hagi de posar doblers).


Aprovada per unanimitat


9.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al Festival Internacional de Música de Pollença.

Demanaven al Govern que les ajudes pel Festival 2011 arribin, així com les dels anys successius. El batle considerava que era un atac contra Carlos Delgado i el va defensar amb vehemència (ens pensàvem que no eren de la mateixa corda i es veu que sí).


Aprovada. A Favor:12: PSM, LLR, A, CIUP, PSOE, UMP, ER Abstencions: 5: PP


10.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al català com a requisit d’accés a la funció pública.

Per respecte a la nostra llengua i perque estigui en igualtat d'oportunitats que els castellà, el català ha de ser un requisit per treballar a l'administració, com ho es el castellà. Recentment el Tribunal Superior de Justícia de Balears ha avalat la legalitat de l'exigència del català i la seva necessitat ineludible. El batle va manifestar que ell sempre usa el català (com si això tingués cap transcendència política).


Aprovada. A Favor:12: PSM, LLR, A, CIUP, PSOE, UMP, ER Abstencions: 5: PP


11.- Designació de representant municipal a l’Obreria del Puig.

L'Equip de Govern a proposta de la pròpia Obreria, va proposar Maria Cifre Cànaves.


Aprovada per unanimitat.


12.- Aprovació, si procedeix, de la Modificació de lasol·licitud de l’obra “Passarel·la per als vianants a la cra. MA 220 per accés a poliesportiu” inclosa en el Pla Plurianual d’Obres i Serveis 2011-2012-2013-2014

Era el canvi d'aquest projecte pel de la reforma de la coberta i altres de Can Llobera, que ja hem comentat al punt 4.


Aprovada. A Favor: 14: PP, LLR, UMP, CIUP, PSOE, ER En Contra:1: PSM Abstencions: 2: A


13.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència al projecte socio educatiu “Escola Viva” al Port de Pollença i de l’ordenança reguladora de preus públics de l’Escola d’Adults de Pollença.

La primera pujada d'impostos de l'actual Equip de Govern. Varem reclamar que l'acollida en català per adults continuï essent gratuïta i estarem en contra que la modificació de taxes es pugui aprovar simplement per la junta de govern sense anar a ple. Respecte de les taxes d'Escola Viva, amb el temps amb que ens donaren la informació, ha estat impossible contrastar si els preus son ajustats o no.


Aprovada: A Favor: 11: PP, LLR, PSOE, UMP Abstencions; 6: PSM, CIUP, A, ER


14.- Propostes/Mocions d’urgència


Moció presentada per l'oposició perquè enguany els municipis cobrin íntegrament del Govern Balear el Fons de Cooperació Local.

Això afecta poc a Pollença, ja que des del 2007 no cobra aquests fons, ja que es varen incrementar amb la condició que es destinassin a l'Auditori. Com que no s'ha fet no es cobra i son unes subvencions que l'Equip de Govern haurà d'intentar recuperar. Es una moció que s'ha presentat a tot Mallorca ja que els municipis necessiten aquests doblers pel seu funcionament ordinari.


Proposta de l'Equip de Govern per nomenar advocat i procurador en un plet sobre l'expropiació de la zona verda a la part posterior del Centre Cultural, que s'havia valorat en 1.100.00 E i que els propietaris demanen 2.360.000 E.

Aprovada per unanimitat


Proposta de l'Equip de Govern d'aprovació del Conte General del 2009, llevat de la del Festival, que o s'ha publicat encara al BOIB.

Ens abstinguérem per que aquesta qüestió s'havia tractat en Comissió de Comptes l'any passat, però com es lògic, una qüestió aparcada un any no la tenim prou present com per pronunciar-nos en una moció d'urgència que ens mostraren cinc minuts abans del Ple.


Aprovat. A Favor: 16: PP, LLR, A, PSOE, CIUP, UMP, ER Abstencions:1: PSM


Aprovat per unanimitatII.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT


1.- Informació de Batlia


Comunicació del Consell d'anulació d'una subvenció de 40.000 E per les excavacions de Bóquer del 2007 perquè l'Ajuntament no havia justificat les despeses.


El Govern ha desestimat el recurs de reposició a l'INESTUR que havia posat l'Ajuntament davant l'anulació de la subvenció per l'Auditori, per incompliment del conveni per part de l'Ajuntament. 3 milions d'Euros perduts en aquest gran despropòsit que ha estat tota la història de l'Auditori.


Anunci que que s'ha acabat d'elaborar la liquidació del 2010, i enviat al Ministeri el darrer dia de termini.


TOCAREN LES 12 I EL PLE S'ACABÀ SENSE TEMPS PELS PRECS I PREGUNTES.

Avui dijous, Ple de Setembre.

psm-pollenca | 29 Setembre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


DECRET DE BATLIA NÚM. 748.- En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present RESOLC:

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 29 de setembre de 2011, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària anterior celebrada dia 7 de juliol de 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada dia 28 de juliol de 2011

3.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2011

4.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de subvenció de les obres a icloure en el POS 2012

5.- Ratificació del decret de Batlia núm. 588 de dia 9 d’agost de 2011

6.- Ratificació del decret de Batlia núm. 690 de dia 7 de setembre de 2011

7.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a l’aprovació definitiva del catàleg de camins del municipi de Pollença


8.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la sol·licitud al Consell de Mallorca de modificació del reglament de cooperació municipal del Pla d’Obres i Serveis.

9.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al Festival Internacional de Música de Pollença.

10.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al català com a requisit d’accés a la funció pública.

11.- Designació de representant municipal a l’Obreria del Puig.

12.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de l’obra “Passarel·la per als vianants a la cra. MA 220 per accés a poliesportiu” inclosa en el Pla Plurianual d’Obres i Serveis 2011-2012-2013-2014

13.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència al projecte socio educatiu “Escola Viva” al Port de Pollença i de l’ordenança reguladora de preus públics de l’Escola d’Adults de Pollença

14.- Propostes/Mocions d’urgència


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes


Preguntes formulades pel PSM:


 1. S'ha penjat al tauló d'anuncis de l'Ajuntament l'Acord del Plenari del Consell de Mallorca de 7 dabril de 2011 referent a la delimitació de la carretera Vella de Lluc ? Si no s'ha fet, quin ha estat el motiu ?

 2. S'ha acceptat finalment la renuncia de l'inspector en el seu càrrec de coordinador de la policia? S'ha fet cap tipus de negociació per intentar que continuï exercint aquest càrrec?

 3. S'ha donat instruccions a la Policia Local per tramitar les denuncies

 4. La plana web de Radio Pollença continua únicament accessible a través del domini radio pollensa.es. S'han fet o es pensen fer les gestions oportunes perquè també sigui accessible a través del domini radiopollenÇa.cat, que permetria posar-hi la Ç trencada?

 5. Tenim entès que l'horari de les oficines de turisme s'ha escurçat en aquesta nova legislatura, ja que abans obrien les portes a les 8h i ara a les 9, una hora més tard, sense que això signifiques un major cost econòmic. En canvi de 13 a 16h hi ha més personal, justament quan es manco necessari. Perquè s'han fet aquest canvis en perjudici del servei ?

 6. Estan previstos canvis o incorporacions al personal destinat a l'organització dels mercats o a Tresoreria? Si es fan noves incorporacions o substitucions de personal, quin criteri selectiu s'aplicarà?

 7. Quines quantitats de subvencions s'han cobrat efectivament l'anys 2010 i el que duim de 2011?

 8. Hem rebut una versió inquietant respecte de l'actuació de l'Equip de Govern en el contracte de serveis informàtics. Quina és la versió de l'Equip de Govern respecte d'aquesta contractació? Com es justifica l'existència de dos informes tècnics respecte de les ofertes i que es prioritzes l'informe extern en lloc del redactat pel funcionari municipal?

 9. Ens varen assegurar que abans de La Patrona haurien fet públic el contingut del Pacte de Govern. Els ciutadans tenen dret a saber amb quines condicions es va produir el pacte, fan comptes presentar-lo?

 10. Quan fan comptes executar la moció aprovada respecte de posar-li a un carrer el nom del batle Pere Josep Cànaves?

 11. Quan fan comptes executar la moció per a la reposició de pins a la primera línia del Port de Pollença?

 12. Quantes actuacions en solars s'han duit a terme en aplicació de la moció sobre tancament de solars aprovada pel Ple Municipal?

 13. Quines mesures econòmiques han posat en marxa per accelerar el pagament de factures als proveïdors?

 14. Hem pogut llegir al blog del Regidor d'Esports una amplia informació explicant el mal estat de la piscina municipal de Port de Pollença. Poden garantitzar al 100% la seguretat de les persones que usen les instal·lacions considerant tots els desperfectes que s'hi troben?

 15. Ens pot explicar el Regidor d'Esports en quin estat es troba el conveni respecte de les pistes de tenis annexes al complex DUVA, si ha esbrinat la quantia del deute de l'Ajuntament amb aquesta empresa o si s'ha cobrat el cànon corresponent?

 16. Es ratifica el Sr. Fuster, Regidor d'Esports, en l'afirmació que es pot llegir al seu blog quepart del funcionariat no rendeix com cal? Quines mesures adoptarà en les seves àrees per evitar-ho? A que o a qui atribueix aquesta falta de rendiment? Ha obert cap expedient sancionador per aquesta manca de rendiment?

 17. Es ratifica el Sr. Fuster en l'afirmació que es pot llegir al seu blog quetot ha de passar per la secretaria, un autèntic embut? Si es així, quines mesures ha pres l'equip de govern per evitar aquest fet ?

PREGUNTES ORALS

 1. S'ha interessat l'ajuntament per l'expedient de la carretera vella de Lluc?

 2. Podria sol·licitar l'ajuntament que el consell inclogui dins els seus pressuposts l'asfaltat de la carretera de Formentor al far, donat el seu pèssim estat, i l'elevat nombre de trànsit que suporta?

 3. Ara que s'arriba a final de temporada, és recollira cap valoració dels visitants en la valoració del nostre municipi per tal de desenvolupar millores en diferents temps:satisfacció serveis de les  platges, ofertes culturals, senyalització, atenció turística, oferta de rutes senderistes,  informació en xarxa... ?

 4. Que està fallant perquè el Becut Vermell continuï estenent-se per les palmeres de propietat municipal? Quines actuacions s'han fet aquest estiu?

 5. Fan comptes fer res per evitar que les moreres del Carrer Cecili Metel continuïn destorbant el trànsit d'autobusos amb les seves branques?

Precs conjunts de la oposició


Demanam que es posin plaques amb els noms a tots els carrers del municipi en els que manquen.

Demanam que les notificacions als regidors no s'entreguin al domicili si ho ha de fer la Policia Municipal, sinó que cada regidor les passi a recollir per quarter de la policia.


La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes oportuns.

Començam a recollir avals.

psm-pollenca | 28 Setembre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

PSM-IV-ExM comença la campanya de recollida d'avals per poder presentar-se a les eleccions generals.

A Pollença, el passat diumenge ja varem començar a recollir dades d'avaladors, a partir d'ara directament recollirem els avals signats, ja que s'ha publicat la convocatòria d'eleccions.

 

El passat diumenge varem recollir dades d'avalistes. A partir d'ara anirem recollint directament els avals.

 

La coalició nacionalista i ecosocialista vol aprofitar aquest entrebanc introduït per PP i PSOE per donar-se a conèixer com una opció que “actua i pensa diferent als dos partits centralistes”

 


 

Avui matí la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha començat a la plaça de Cort, a Palma, la campanya de recollida de signatures per tal de poder presentar-se a les eleccions generals del proper 20 de novembre. La darrera modificació de la llei electoral pactada pel PP i pel PSOE obliga als partits que encara no tenen representació al Congrés o al Senat a recollir les signatures d’aval corresponents al 0,1% de la població inclosa en el cens electoral de la circumscripció per la qual es presenta. A les Illes Balears representen un mínim de 713 avals.

 

Els quatre candidats principals de la coalició (Miquel Ensenyat, cap de llista al Congrés dels Diputats, David Abril, coordinador d’IniciativaVerds i número 2 al Congrés, i els dos candidats al Senat per Mallorca, Jaume Català i Xisca Mas) han signat els formularis per recollir els avals. També hi han signat la vintena de voluntaris, que han començat a recollir signatures entre els ciutadans i ciutadanes que s’acostaven a la taula informativa de la coalició.

(Veure article complet)

Enèsim atac antimallorquí del PP per canviar la llei de normalització lingüística

psm-pollenca | 27 Setembre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

 

 

 

 

La coalició PSM-IV-E s'oposa frontalment a la modificació de la Llei de Funció Pública així com a la darrera proposta del PP que vol modificar la Llei Normalització Lingüística agreujant el trencament del consens social i històric. (Veure l'article complet)

 

I els polítics, rendeixen com cal ?

psm-pollenca | 26 Setembre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ja era un clàssic en el mon de l'administració pública: els funcionaris i tothom que fa feina per l'administració, son uns ganduls. Un mantra que s'ha repetit fins assaciar durant dècades i que ara s'ha elevat a l'enèsima potència. Per justificar les retallades en sanitat o ensenyament, i de passada reduir els drets laborals dels treballadors, es torna a repetir que els funcionaris i demés personal de l'administració son gairebé els màxims culpables de l'estat ruïnós les finances públiques. Es un argument que molts polítics també es fan seu, ja que així amaguen les seves pròpies mancances com a gestors de la cosa pública. Sembla que el dispendi en autopistes innecessàries, en Palmas Arenas que costaren el doble del pressupostat, en metros inundables, o els sobres que corrien a les totes no en tenguin la culpa del forat econòmic del nostre Govern Balear; tot es culpa dels interins que treballen per l'administració. Un argument que ha repetit n'Esperanza Aguirre posant als peus dels cavalls al personal docent quan afirmà que feien poques hores de feina.

Malauradament aquest argumentari també ha arribat al nostre poble. El Regidor d'esports, joventut i Cala Sant Vicenç, Sr. Tomeu Fuster (Lliga Reg.) va obrir un blog per comunicar-se més directament amb els ciutadans (fet lloable, per altra banda, en benefici de la transparència). Malauradament la immediatesa del mitjà potser li ha fet una mala jugada en no repensar-se allò que hi afirma. En un article titulat “...tres mesos després” hi podem llegir afirmacions com que part del funcionariat no rendeixen com cal” o que “casi tot passa per la secretaria, un autèntic embut”. Val la pena analitzar-les..

Un polític amb responsabilitats de govern no pot dir que part del funcionariat no rendeixen com cal” i quedar-se tan ample. Això ho pot dir qualsevol a una barra de bar, però no un regidor que governa en un blog on hostenta el seu càrrec. Bé o malament l'Ajuntament ha funcionat durant anys amb un personal, que si desapareixes, paralitzaria la institució. Quan un polític detecta un problema no pot fer una afirmació com aquesta sense, a l'instant següent, plantejar la solució. Si el personal no rendeix com cal perquè no vol, la seva responsabilitat es obrir expedients sancionadors per castigar aquest comportament. Ho ha fet el senyor Fuster? Si el personal no rendeix com cal perquè no pot, apart de deixar-ho ben clar en les seves afirmacions, el Sr. Fuster ha de proposar les solucions perquè pugui rendir. Si no fa res d'això podria semblar que està cercant excuses per justificar les mancances de la seva pròpia gestió, posant al personal al seu càrrec en entredit davant tot el poble.

Altra tant podem dir de l'altra afirmació “casi tot passa per la secretaria, un autèntic embut”. Que significa això? Que la persona que exerceix aquest càrrec no fa correctament la seva feina? Una persona que fa molts més anys que el Sr. Fuster que fa aquesta feina, amb un molt elevat grau d'aprovació per part de tots els grups polítics, no es pot posar en entredit sense un mínim d'argumentació. Si el que ha volgut dir el Sr. Fuster es que el departament de Secretaria està saturat, novament està en les seves mans (les del govern PP-Lliga) el posar-hi remei. O, si el que ha volgut dir es que no hauria de fer falta tant de control de Secretaria, el que demostraria seria una falta de respecte cap a la legalitat que és el que aquest càrrec funcionarial garantitza amb la seva feina.

En definitiva, esperàvem un poc més d'originalitat del nou govern a l'hora de justificar que no han pogut girar Pollença damunt-davall en tres mesos (com sembla que prometeren). També esperàvem més propostes en positiu i no caure en els tòpics de sempre, tirant pilotes fora, culpant “als d'abans” o “als funcionaris”. I també esperàvem que sabessin si els treballadors de les seves àrees son funcionaris o no, ja que davall les ordres del Sr. Fuster, funcionari, no n'hi ha cap. Tot son contractats o falsos autònom que, amb un treball més estable, probablement tendrien mes “motivació” de la que ell reclama.

La oposició hem demostrat que sabem que en qüestions de personal hi ha problemes, i els hem viscut en carn pròpia quan ens ha tocat governar. Però no hem anat esbombant misèries, sinó intentant solucionar-ho amb eines com el Catàleg de Llocs de Feina que proposàrem i aprovarem al passat Ple de Juliol. Aquest és el camí correcte que esperam que en endavant segueixi també l'equip de govern.

 

 

 

 

PSM-IV-ExM insta el Govern a acatar la sentència del TSJIB sobre la llengua i a retirar el projecte de llei de funció pública

psm-pollenca | 23 Setembre, 2011 13:49 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

PSM-IV-ExM insta el Govern a acatar la sentència del TSJIB sobre la llengua i a retirar el projecte de llei de funció pública

 

Els magistrats de l’alt tribunal assenyalen que l’eliminació del requisit de coneixements de llengua catalana suposaria un “retrocés en el procés de normalització lingüística”

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa insta el Govern a acatar la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) que avala el decret que regula el requisit de català per accedir a la funció pública i desestima el recurs presentat pel sindicat USO contra alguns punts d’aquest decret.

En aquest sentit, instam el Govern a retirar el projecte de llei de funció pública, amb el qual l’Executiu presidit per José Ramón Bauzá pretén eliminar el requisit lingüístic.

Els magistrats del tribunal afirmen en la sentència que "el català, com tots saben, és l'idioma propi de les Illes Balears, de tots els seus ciutadans i entitats, i resulta plenament constitucional que se n'exigeixi el coneixement per accedir i promocionar en l'àmbit de la funció i treball públics de l'Administració de la Comunitat Autonòma”.

Així mateix, la sentència del TSJIB estableix que l’eliminació genèrica del requisit de l’acreditació del coneixement de la llengua catalana entre els funcionaris provocaria el "retrocés del curs natural del procés de normalització lingüística en què ens trobam".

www.pensadiferent.cat

 

Les retallades del PP

psm-pollenca | 22 Setembre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquests dies han començat les protestes dels professors per les retallades en l'ensenyament públic impulsades en les Comunitats Autònomes presidides pel PP. També a Balears els sindicats s'han manifestat davant la Conselleria d'Educació dirigida per Rafel Bosch (PP). Entre els que es manifestaven hi podem veure a l'ex-regidor pollencí del PP Antoni Martorell, actualment president d'AMPE-Balears, devora els representants d' STEI-i, CC.OO. i UGT.(Veure notícia del Diario de Mallorca)

Els efectes de les retallades s'han fet notar especialment a la Comunitat Autònoma de Madrid, presidida per Esperanza Aguirre (PP), pero ben aviat tindrem el seu model implantat a Balears. Aquestes seran les nefastes conseqüències damunt l'ensenyament públic:

 

 

... i 100 dies d'oposició.

psm-pollenca | 21 Setembre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Les passades eleccions varen dibuixar un panorama de diversitat de grups en el ple municipal. Després del pacte del PP i la Lliga Regionalista., els altres sis partits, PSM, A, UMP, CiUP, PSOE i ER, varem quedar a la oposició sumant la majoria de regidors (9).

Aquest fet ens obliga a un esforç de responsabilitat, ja que les propostes que es formulin des de l'oposició tenen molta probabilitat d'anar endavant. Per això, després de la dinàmica positiva que varen suposar les converses entre els partits de centre-esquerra per configurar un pacte de govern -que al final no va poder esser-, es va mantenir el diàleg ampliant-lo a els altres dos partits, UMP i CiUP.

Des del primer ple del mes de juliol hem anat presentat propostes conjuntes i mocions que hem consensuat entre tots els grups, deixant en segon pla el protagonisme dels partits per cercar solucions que ajudin a millorar el poble.

D'aquesta manera varem poder aturar la pretensió de l'Equip de Govern de fer només un Ple cada dos mesos. Al ple del 28 de juliol varem presentar dues mocions conjuntes, una a favor de RTV Mallorca i reprovant a Maria Salom, i l'altra per crear un Catàleg de Llocs de Feina de l'Ajuntament, per millorar les funcions que es desenvolupen per part del diferents funcionaris i treballadors. També en el Ple Extraordinari de l'agost varem fer rectificar a l'Equip de Govern impedint que s'aprovàs el pressupost del 2011 amb precipitació i sense cap tipus de consens. De cara al ple del 29 de setembre també hem preparat quatre mocions conjuntes que tot apunta que sortiran aprovades.

Pensam que aquesta manera de treballar és positiva ja que permet aportar idees també des de l'oposició. El govern té la responsabilitat de fer complir les propostes que s'aprovin, malgrat no les comparteixin, ja que hauran sortit del Ple Municipal, la màxima representació de la sobirania municipal.

Confiam en que aquesta dinàmica en mantingui ja que obliga a un diàleg entre els partits de l'oposició i amb els del govern. Serà més difícil que es mantingui si finalment el govern s'amplia incorporant un altre soci. Paradoxalment, amb una mica més pluralitat al govern hi hauria molta menys pluralitat en el Plens. Coses de la política.

 

 

 

PSM-IV-ExM: el patrimoni dels diputats

psm-pollenca | 20 Setembre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

La coalició nacionalista i ecosocialista també anunciam iniciatives per contrarestar les retallades del PP en matèria educativa: “Bauzá està fent passes enrere que minvaran la qualitat del sistema educatiu”, diu Biel Barceló.

 

 

 

 

 

Veure article complet

100 dies.

psm-pollenca | 19 Setembre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui es compleixen 100 dies del nou govern municipal, des que l'onze de juny es constituís formalment. Aquests cent dies son els que es sol dir que s'han de concedir als nous governs per posar-se en marxa abans jutjar-los per les seves actuacions.

Fins ara havíem reaccionat davant alguna de les actuacions que s'havien duit a terme per part del nou govern, però no havíem entrat a valorar la seva gestió ni en conjunt ni la duita individualment pels regidors.

Ja es hora de fer un primer balanç, més procedent encara pel fet de trobar-nos al començament d'un nou curs polític, després del parèntesi que suposen els mesos d'estiu.

Com sempre haurem d'analitzar aquelles coses que consideram que son més positives i aquelles que no en agraden tant.


PLATGES

Herència enverinada i incapacitat de reaccionar.

Una de les primeres qüestions que el nou govern va haver d'abordar. Es va trobar amb la concessió a una nova empresa, després de molts d'anys d'haver-ho gestionat l'AA.VV del Moll. Davant els incompliments del contracte per part de la nova adjudicatària l'Ajuntament no ha estat capaç de fer-lo complir.

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Continua la desorganització.

Després d'una primera reunió que donava esperances d'un nou tarannà per part de l'equip de govern varen venir les primeres decepcions. La delegació d'àrees es va fer seguint criteris de repartiment de quotes entre els socis del govern municipal i molt poc tenint en compte la lògica de les diferents àrees de govern. Això després s'ha pogut constatar amb la deixadesa respecte a temes de comerç o amb les confusions entre les àrees de festes, de joventut, Cala Sant Vicenç o el Moll, des d'on s'han donat missatges contradictoris respecte de les diferents festes (La possible eliminació de l'Alborada o l'eliminació de les festes de la Cala, que després es tornaren enrere).

PACTE DE GOVERN

100 dies després continuam sense saber que pactaren el PP i la Lliga

Ens varen prometre la publicació dels eu pacte de govern abans de la Patrona, i encara l'esperam. Els ciutadans han de conèixer que pactaren aquests partits per governar Pollença, tenen dret a saber capa on volen dur el nostre municipi. Es un exercici de transparència bàsic per després poder passar comptes i conèixer si hi ha res més enllà que el pacte per unes cadires.

FESTIVAL DE MÚSICA

Un cinquantenari deslluït

Tot i l'acord de Ple que es va aprovar proposant la creació d'un Patronat que gestiones el cinquantenari, incorporant altres administracions per tal de que la celebració fos especial, res d'això es va fer. L'anterior equip va deixar la feina sense concretar i el nou ha venut com tot un èxit el fet que s'hagi pogut dur a terme el Festival d'enguany. Això seria passable si no fos per l'espectacle que s'ha oferit, amb una presentació pública del Festival a la Conselleria de Turisme de Carlos Delgado, el mateix que al final ha denegat els 180.000 E que cada any aportava Turisme. No hem sentit als responsables municipals queixar-se per aquest fet, quan per molt manco el batle de Manacor, Antoni Pastor, ha reclamat la subvenció per la Fira de Teatre malgrat això l'hagi enfrontat a membres del seu propi partit.

URBANISME

Preocupants primeres passes

No ens consta que s'hagi agilitzat la concessió de llicències ni la tramitació dels expedients d'infracció. En canvi el propi batle va anunciar que el que s'intentaria agilitzar és la llicència per a la reforma de l'Hotel Formentor, malgrat això suposàs haver de canviar les actuals lleis per per-ho possible. Una preocupant maniobra d'urbanisme a la carta, ja que haurien d'esser totes les empreses pollencines les que es beneficiassin de l'agilització de tràmits burocràtics.

NETEJA

Els punts negres continuen intactes

La nova legislatura no ha suposat fins ara una millora dels serveis que reben els ciutadans, i molt particularment la neteja dels punts negres que continuen generant estampes deplorables per tot el nostre municipi. Les acumulacions de brutor i enderrocs en alguns punts continuen presents tot i les reiterades denuncies dels veïnats.

CAMINS

Passotisme municipal en la recuperació dels camins públics

Tot i l'acord del Consell de Mallorca que ordenava que es retiressin les barreres que obstaculitzen la Carretera Vella de Lluc, l'Ajuntament, a través del seu batle, va manifestar que que no pensava moure fitxa, i que aquesta qüestió no anava amb l'Ajuntament. Com si el camí estes a Mart. Com si els camins públics no fossin un patrimoni amb un enorme potencial pel turisme pollencí.

BECUT VERMELL

No arriben les ajudes del Govern

Al menys s'ha fet qualque cosa per eliminar les restes infectades, cremant-les. Segurament hi hauria altres sistemes no tan impactats pel Moll (una crema com aquesta en el mes d'agost no dona una imatge òptima per la zona de Llenaire), com seria traslladar-les a Son Reus, però al manco ja es tracta de qualque actuació per afrontar el problema. Tot i que el PP va promoure una moció demanant ajudes al Govern Balear, de moment aquestes no arriben malgrat el mateix color polític en ambdues institucions.

SERVEIS SOCIALS

La Residència de Pollença, a la corda fluixa.

Un informe del Consell de Mallorca va advertir l'Ajuntament del mal estat de les dependències de la Residència de persones majors de Pollença. Els responsables municipals es manifestaren en el sentit de mantenir la Residència oberta, incorporant el primer pis del nou centre de dia per fer-hi més habitacions que permetessin tancar les que no son adaptables a la legislació actual. Estarem vigilants perquè la solució passi per mantenir la Residència oberta, ja que la del Moll no cobreix les necessitats del municipi, que precisa una residència dins el nucli urbà.

PRESSUPOST

La manca de diàleg ha impedit la seva aprovació.

Segurament ha estat, fins ara, la patinada més gran de l'actual equip de govern. Després de redactar un nou pressupost pel 2011 (modificant els que s'havia deixat “embastat” per part de l'anterior govern) es va pretendre aprovar sense comptar amb la col·laboració de la resta de grups polítics de l'oposició. Com si confiassin amb la seva infal·libilitat es va convocar un ple extraordinari on els grups que estam a l'oposició varem manifestar el nostre desacord en aprovar un pressupost sense conèixer la liquidació del 2010 i sense haver pogut participar del procés per elaborar-lo. Davant aquesta situació l'Equip de Govern, en minoria, va retirar el pressupost, però a dia d'avui encara no s'ha convocat cap junta de portaveus per tractar la qüestió.

TEMES PENDENTS

Una llarga llista de feines que no es poden posposar.

Durant la campanya electoral es varen posar damunt la taula qüestions que s'han de resoldre, i que fa massa temps que estan aparcades. D'aquestes encara no tenim noticia que s'hagin fet avanços i cal posar-s'hi immediatament:


Ocupació de via pública. Modificar l'ordenança o fer complir l'actual, més necessària que mai davant un cert descontrol al que fins ara no s'ha posar ordre.

Pla General. Cal tornar a posar en marxa l'adaptació del Pla General al Pla Territorial per permetre dinamitzar el sector de la construcció d'una manera sostenible.

Catàleg de Patrimoni. S'ha de redactar el nou catàleg per evitar que es continuïn perdent elements de valor històric-artístic (edificis, jaciments, elements etnològics-sinies, marges,etc-).

Expedients de camins públics. Va quedar pendent l'estudi de la titularitat d'un seguit de camins per incorporar-los al Catàleg de Camins de Pollença. També la inclusió de tots els camis públics en l'Inventari de Bens Municipals.

Recuperar les inversions. Quan ja sembla descartat el projecte de l'Auditori al solar de Can Conill, s'ha de treballar perquè les inversions que el Govern havia compromès pel nostre poble no es perdin, ni que sigui parcialment, per poder dedicar-los a altres millores més interessants pel nostre municipi.

Centre de dia. S'ha de posar en marxa quan abans millor. Fa massa temps que es troba en obres i ja s'ha començat a deteriorar abans d'haver-se inaugurat. Es un servei que un poble de la dimensió del nostre necessita.

Piscina coberta. S'ha de trobar una solució definitiva per evitar les interrupcions del servei que cada temporada patim, per falta de rendibilitat de les instal·lacions o impagament de la corrent elèctrica. O s'ha de fer un contracte que sigui beneficiós per les dues parts o s'ha de municipalitzar definitivament el servei.

Gestió de les platges. S'han d'evitar les demores en la prestació del servei de gandules i para-sols, que provoquen tantes queixes entre els turistes. Una gestió a través de l'Empresa Municipal podria ser una solució òptima.

Organització del personal. En aquesta questió es va fer una passa en positiu, aprovant la creació d'un catàleg de llocs de feina a proposta de la oposició. Ara cal que el govern municipal dugui la moció a la pràctica, per una millor organització de les àrees i del seu personal.


Segur que ens deixam alguna cosa. Ara es la nostra responsabilitat, la dels partits i la dels ciutadans, la d'exigir al governants el compliment de les seves promeses electorals i la dedicació que el poble es mereix.

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb