"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resposta sobre els circs amb animals

psm-pollenca | 31 Octubre, 2011 08:25 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En el Ple de dijous passat la moció que va tenir més repercusió mediàtica va ser la de prohibició de circs amb animals salvatges al municipi de Pollença (podeu veure la moció aqui). El passat dissabte el representant del Circ Giulio i de la Companyia Balear De Circ i Teatre ens va enviar aquest escrit amb tot un seguit d'arguments per rebutjar el contingut de la moció (veure l'escrit aqui). Ens consta que la mateixa carta ha arribat a altres grups polítics. Entenem la seva inquietut pero no podem compartir els arguments que ens exposa, així que li varem contestar i aquesta es la carta que li hem  fet arribar:

 

Benvolgut Sr. Canal Menéndez:

Li agraeixo que s'adreci al nostre grup per donar-nos la seva opinió sobre la qüestió de la moció per “declarar Pollença poble lliure de circs amb animals”.

Per respondre als seus diferents retrets li he de fer les següents puntualitzacions:

 1. Els Plens municipals son públics i oberts, per tant qualsevol persona té dret a assistir-hi, independentment que pertanyi a una o altra associació, fet que pertany al seu àmbit privat i per tant no pot ser considerat per l'Ajuntament. El fet que membres del públic portassin cartells es una qüestió d'ordre del Ple, que està sota la tutela del Batle-President, Sr. Cifre Ochogavia (PP), i a ell li corresponia prendre les determinacions oportunes sobre l'exhibició de cartells, no a la resta de regidors.

 2. Li record que la moció va ser aprovada per una àmplia majoria del Ple, sense cap vot en contra. Per tant, cap grup municipal, ni tan sols el del propi batle, va considerar que allò que deia la moció no era digne d'esser aprovat.

 3. La moció s'expressa en els termes en que està escrita, i es refereix a “contrari a l’exhibició d’animals salvatges”, no a animals de granja o domèstics, i es refereix a qualsevol acte en el terme municipal.

 4. Quan la moció expressa “no permetre l’entrada ni la instal·lació a Pollença d’animals salvatges de circs”, serà, evidentment, sempre dins l'àmbit de les competències de l'Ajuntament, ja que es un principi bàsic de l'actuació de les administracions el respecte per la legalitat vigent. Fins allà on pugui actuar aquest Ajuntament seran els juristes municipals els que ho determinin.

 5. Pel que respecta a la instal·lació del circ en terrenys privats, consideram que potser la seva argumentació s'ajusti a la legalitat, fet que no desvirtua per res el sentit de la moció. Les llicències d'instal·lació de l'activitat temporal de Circ s'han de regir per la legalitat; ja es veurà jurídicament si quan aquesta activitat es realitza en terrenys privats es pot prohibir, o no, que s'hi instal·lin circs amb animals salvatges. De tota manera li faig veure que el solar de Can Conill es de titularitat municipal, i l'aparcament del camí del Puig, tot i ser privat, està llogat per aquest Ajuntament.

 6. Li he de desmentir rotundament que el nostre grup rebutgi l'activitat del circ, sinó tot el contrari. Es un espai escènic que respectam i a on es poden dur a terme mostres artístiques de qualitat, entre les que no figura l'exhibició d'animals salvatges. La moció no pretén evitar la instal·lació de circs, sinó evitar que aquests duguin animals salvatges.

 7. Per tant res més lluny de la nostra intenció que perjudicar a cap empresa. Consideram, emperò, que que les lícites activitats econòmiques no tenen un dret il·limitat a utilitzar qualsevol mitjà per desenvolupar aquesta activitat.

 8. Reconeixem i aplaudim la resolució del Parlament Europeu, fet que no ens coarta de declarar que consideram l'exhibició d'animals salvatges com un espectacle alie als valors artístics que son lloables en el circ.

 9. Li faig notar que nosaltres hem presentat una moció conjuntament amb altres partits del consistori, però amb aquest fet no hem donat suport a cap associació (la moció no en menciona cap). Altra cosa es la satisfacció o disgust que l'aprovació de la moció hagi pogut suscitar en diferents col·lectius, però sobre això no en podem fer cap valoració.

 10. Respectam absolutament les competències que puguin tenir altres administracions distintes de l'Ajuntament de Pollença. El Ple de l'Ajuntament, com a màxima representació democràtica del poble, té tota l'autoritat per declarar el que consideri convenient, i a regular allò que entri dins les nostres competències.

 11. Per res consideram que la nostra moció sigui un insult, i més aviat l'haurien d'entendre en positiu, com un impuls a evolucionar el producte cultural que ofereixen en el circ, deixant de banda els aspectes que ja no son necessaris, i fins i tot anacrònics, com és l'exhibició d'animals salvatges. En tenim mostres d'alguns circs que han sabut evolucionar i no ancorar-se en models que ja han passat a la història.

 12. Finalment consideram que la validesa o no de la moció que varem aprovar no l'han de valorar vostès, sinó els serveis jurídics de l'Ajuntament de Pollença, o en el seu cas, els tribunals de justícia. No ens consta que cap de les mocions aprovades en el mateix sentit en altres pobles de les Balears hagi estat denunciada, ni molt manco, anul·lada, davant els tribunals de justícia.

Aprofit l'avinentesa per saludar-lo, igualment que a les empreses a les que representa, tot esperant poder veure novament el seu espectacle al nostre municipi, ja sense l'exhibició d'animals salvatges.

Atentament, a Pollença, 29 d'octubre de 2011

Bartomeu Cifre Bennàsar,

regidor-portaveu del grup municipal PSM-EN.

Ple d'octubre: 5 mocions aprovades.

psm-pollenca | 28 Octubre, 2011 07:17 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Així va nar el Ple d'ahir, amb les 5 mocions de l'oposició (amb diferents components) aprovades, quatre per unanimitat. Una bona mostra que les propostes constructives poden anar endavant si  es treballa conjuntament.

.- PART RESOLUTIVA           

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació puntual de l'article 60 i la correcció d'error material de transcripció de l'article 61 de l'ordenança municipal de Policia i Bon Govern.

Es tracta de corregir un error en l'ordenança que regula les obres sorolloses en centre històric durant la temporada turística.(aquesta ordenança es va modificar a petició de PSM, A i PP a l'any 2010 -veure ple 3/6/2010)

Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació, si procedeix, de la dissolució de l'organisme autònom Patronat Municipal de Turisme de Pollença.

Un organisme que no ha aconseguit gestionar millor la promoció del turisme a Pollença, i que no representa a tots els grups municipals. Les seves funcions seran assumides per l'Ajuntament com una àrea més.

Verem manifestar que volem que el turisme es gestioni amb un organisme més representatiu, i que si es fa un Consorci tots els grups hi puguem esser.

Aprovat per unanimitat.

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa  pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus.

Volen aprovar la pujada de les taxes de fems. El punt més debatut de la nit. Exposarem la nostra postura contraria, que ja hem explicat en anteriors articles

Aprovat: A favor:8, PP i Lliga En Contra: 6, PSM, A, ER, PSOE Abstencions:4, UMP, CIUP

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l'ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues) 

Es modificarà l'ordenança que regula el pagament de les plusvalues perque l'augment del valor cadastral no repercuteixi tant damunt la pujada de l'impost. Així tot suposarà un augment molt important d'aquest impost.

Aprovat,. A favor: 9, PP, Lliga, UMP Absytencions: 8, PSM, ER, A, PSOE, CIUP

5.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la declaració de Pollença com a poble lliure de circs amb animals. Veure la moció.

La sala de plens s'omplí de persones interessades en aquesta moció. El batle va comparar el maltractament dels animals de circ amb com es tracten els animals en granges intensives o en com es cultiven els vegetals; així mateix es va exposar que seria necessaria una regulació per aquest assumpte.

Aprovat. A favor: 10, PSM, Lliga, A, PSOE, UMP, ER Abstencions: 7, PP i CIUP

6.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa al compliment dels contractes signats amb les entitats pro-discapacitats. Veure la moció. 

El batle va voler donar a aentendre que si aquestes entitats no cobren es culpa de l'anterior Govern, oblidant que J.R.Bauzà ha prioritzat el pagament a Acciona, que construeix el Palau de Congressos, per davant les associacions socials, que no cobren.

Aprovada per unanimitat.

7.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana per a millorar el model de finançament local i rebutjar l'espoli fiscal. Veure la moció.

Es va fer una modificació dels acords per aconseguir un major consens, retirant referències a accions judicials, pero deixant clar que es farà una reclamació formal a l'Estat er no haver de tornar els més de 350.000 euros que ens reclamen.

Aprovada per unanimitat.

8.-  Propostes/Mocions d'urgència

    - Moció per la protecció de Can Franc i la resta d'edificis singulars del passeig Voramar - Colon - Hernan Cortes.

Es tractava de promoure accions per per protegir uns edificis que estan en perill i que formen part de la imatge del Port de Pollença (veure article anterior).

Es va modificar el text de la moció eliminant la referència explícita a la caducitat, ja que sembla que serà difícil, però reclamant que s'estudiïn tècnicament les accions que es poden fer per protegir aquests edificis.

Aprovada per unanimitat.


    - Moció pel manteniment de la Llei de Mesuress Urgents Urbanístiques que protegeix Cala Carbó i l'Ullal.

Va quedar ben clar que mentre es mantingui aquesta Llei, a l'Ajuntament se li solucionen molts problemes, i que aquests vindran si finalment el PP decideix eliminar aquesta llei proteccionista. Una llei que es va aprovar essent conseller d'Ordenació del Territori el company Biel Vicenç i que el nou conseller Gabriel Company vol derogar. (veure article anterior)

Aprovada per unanimitat


Tocaren les 12 i el Ple es va aixecar, sense poder-se discutir la resta de punts.

 

Membres d'un col·lectiu de defensa dels animals, en el Ple d'ahir.

Ple d'Octubre: Mocions i preguntes

psm-pollenca | 27 Octubre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

L'ORDRE DEL DIA del Ple és la següent:

Aquest dijous 24, a les 20h a la Sala de Plens, hi haurà el Ple Ordinari d'octubre amb aquests punts i mocions:

I.- PART RESOLUTIVA           

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació puntual de l'article 60 i la correcció d'error material de transcripció de l'article 61 de l'ordenança municipal de Policia i Bon Govern.

Es tracta de corregir un errror en l'ordenança que regula les obres sorolloses en centre històric durant la temporada turística.(aquesta ordenança es va modificar a petició de PSM, A i PP a l'any 2010 -veure ple 3/6/2010)

2.- Aprovació, si procedeix, de la dissolució de l'organisme autònom Patronat Municipal de Turisme de Pollença.

Un organisme que no ha aconseguit gestionar millor la promoció del turisme a Pollença, i que no representa a tots els grups municipals. Les seves funcions seran assumides per l'Ajuntament com una àrea més.

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa  pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus.

Volen aprovar la pujada de les taxes de fems, que ja hem tractat en anteriors articles

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l'ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues) 

Es modificarà l'ordenança que regula el pagament de les plusvalues perque l'augment del valor cadastral no repercuteixi tant damunt la pujada de l'impost.Aixíi tot suposarà un augment d'aquest impost.

5.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la declaració de Pollença com a poble lliure de circs amb animals.

Veure la moció.

6.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa al compliment dels contractes signats amb les entitats pro-discapacitats.

Veure la moció. 

7.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana per a millorar el model de finançament local i rebutjar l'espoli fiscal.

Veure la moció.

8.-  Propostes/Mocions d'urgència

    - Moció per la protecció de Can Franc i la resta d'edificis singulars del passeig Voramar - Colon - Hernan Cortes.
    - Moció pel manteniment de la Llei de Mesuress Urgents Urbanístiques que protegeix Cala Carbó i l'Ullal.

Veure els precs i preguntes que ha registrat el PSM.:

 

 1. Podria sol·licitar l'ajuntament que el Consell inclogui dins els seus pressuposts l'asfaltat de la carretera de Formentor al far, donat el seu pèssim estat, i l'elevat nombre de trànsit que suporta ?

 2. Ara que s'arriba a final de temporada, és recollira cap valoració dels visitants en la valoració del nostre municipi per tal de desenvolupar millores en diferents temps:satisfacció serveis de les  platges, ofertes culturals, senyalització, atenció turística, oferta de rutes senderistes,  informació en xarxa... ?

 3. Fan comptes fer res per evitar que les moreres del Carrer Cecili Metel continuïn destorbant el trànsit d'autobusos amb les seves branques?

 4. Com estan les negociacions amb Mondo Ibèrica per tal que substitueixin la defectuosa gespa artificial dels camps de futbol ?

 5. Està previst que la piscina del Moll s'hagi de tancar més dies ?

 6. No creuen que es un engany als participants el convocar un Certamen d'Arts plàstiques i no adquirir les obres guanyadores ?

 7. S'han fet avanços respecte de les quantitats reclamades per Duva per l'ús que en va fer de les instal·lacions el Club de Tennis del Moll ?

 8. Es te constància de cap mal funcionament de la depuradora municipal, ja que ens han arribat queixes d'un augment de les olors que provoca ?

 9. Ja han acordat cap tipus s'ajud o col·laboració amb el Govern Balear per la qüestió del Becut Vermell ?

 

Assemblea i ple d'octubre

psm-pollenca | 26 Octubre, 2011 08:10 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dimecres 23 farem l'assemblea del mes d'octubre i tractarem l'ordre del dia del Ple, així com la campanya per les eleccions Generals del 20 de Novembre.
A les 21,30h a l'Estudi d'en Toni Marquet

L'ORDRE DEL DIA del Ple és la següent:

I.- PART RESOLUTIVA           

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació puntual de l’article 60 i la correcció d’error material de transcripció de l’article 61 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern (obres en zona centre històric)

2.- Aprovació, si procedeix, de la dissolució de l’organisme autònom Patronat Municipal de Turisme de Pollença 

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa  pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus   

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues) 

5.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la declaració de Pollença com a poble lliure de circs amb animals 

6.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa al compliment dels contractes signats amb les entitats pro-discapacitats  

7.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana per a millorar el model de finançament local i rebutjar l’espoli fiscal 

8.-  Propostes/Mocions d’urgència

    - Moció per la protecció de Can Franc
    - Moció pel manteniment de la Llei de Mesuress Urgents Urbanístiques que protegeix Cala Carbó i l'Ullal.

La PPLliga-taxa, a la premsa.

psm-pollenca | 25 Octubre, 2011 07:19 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El Diario de Mallorca recull la pujada de taxes de fems a Pollença, juntament amb el tema de l'adaptació del Pla General al Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, encara que nomes es centren en la part que afecta a Formentor.

Pel que fa a la fujada de la taxa de fems, el diari recull el seguent:

Las tasas: recogida de residuos

El pacto tiene intención de aumentar las tasas de la basura
El PSM denunció ayer que el equipo de gobierno tiene intención de aprobar la subida de la tasa de recogida de basuras entre un 10 por ciento en el caso de las viviendas y un 27 por ciento en el de los comercios.

El PSM denunció ayer la intención del equipo de gobierno (PP-Lliga Regionalista) de aprobar un aumento de la tasa de recogida de residuos "en contra de lo prometido en la campaña electoral" y que supondrá una subida del 10,7 por ciento más en los recibos de las viviendas urbanas y de un 10,3 por ciento en los inmuebles rústicos. Según el portavoz nacionalista, Tomeu Cifre Bennàsar (PSM), el aumento alcanzará el 27 por ciento en los comercios tradicionales.
En este sentido, el alcalde justifica la modificación de la ordenanza en que la empresa municipal deberá asumir la recogida selectiva y en la reducción del déficit que arrastra el servicio.

(Veure l'article al diario de Mallorca de 25/10/2011)

Sempre hi ha qualque excusa per continuar ofegant els ciutadans. Ens pensavem que el sanejament dels comptes públics es faria millorant la gestió i que els ciutadans no en tenien la culpa de la mala administració (com havien anunciat el batle i la regidora d'Hisenda abans de les eleccions).

Les dades no son subjectives, sino que estan incloses a la seguent taula, que l'Ajuntament ens ha fet arribar corregint la que ens donaren a la Comissió Informativa. COM PODEU OBSERVAR, PEL QUE FA ALS HABITATGES LA SITUACIÓ ESCARA ÉS MÉS GREU, PERQUE LA PUJADA RESULTA QUE ARRIBA AL 15%. LA PUJADA A BOTIGUES I COMERÇOS TAMBÉ ES MÉS GRAN QUE LA QUE ES VA ANUNCIAR EN UN PRINCIPI:

Taula de taxes corregida. De 2011-10Octubre

 


 

 

 

PP i Lliga pujaran les taxes de fems incomplint les seves promeses electorals.

psm-pollenca | 24 Octubre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Tot i les promeses preelectorals de no pujar els impostos, el proper dijous el Pacte de Dretes (PP-LLR) vol dur a terme una nova pujada de taxes. Fins ara ja ha pujat les taxes d'Escola Viva i de l'Escola d'Adults, fet que no ha tingut gaire repercussió pel fet d'afectar a relativament poca gent.

Aquest dijous pensen pujar les taxes de fems. Les variacions més significatives corresponen a les taxes pels habitatges, ja que son les que afecten a una quantitat més gran de pollencins. Així cada habitatge urbà pagarà un 10,75% més fins arribar als 137,17 Eur. I els habitatges en sol rústic pujaran un 10,53% fins arribar als 161,18 Eur. Hem de tenir en compte que l'IPC previst pel 2011 és entorn de l'1%, per tant una pujada 9 punts per damunt de la inflació. Per afegitó l'Equip de Govern mostra el seu llautó de dretes quan aplica aquesta pujada als habitatges, excepte als xalets de Formentor, als que tan sols se'ls pujarà el 2,88%, en el que es un clar agravi comparatiu.

Per altra banda les noves taxes de fems castigaran a les botigues i comerços tradicionals. Així a les botigues de queviures se'ls pujarà la taxa un 26,97% fins als 435,15 Eur. I els comerços pagaran un 7,36% més fins als 411,87 Eur. Unes pujades realment abultades. Els beneficiats d'aquestes noves taxes: els supermercats-autoservei fins a 120m² que se'ls rebaixa la taxa un 36,17% i els bars de Formentor (un altra vegada Formentor), que baixen el 6,65 % i l'Hotel Formentor, que se li baixarà 3,10 Eur. per plaça hotelera.

Un incompliment més del programa electoral (el de govern encara el desconeixem, tot i les diferents promeses de presentar-lo). Recordem que deien Malena Estrany (Lliga Reginalista) i Tomeu C.Ochogavia (PP) al Punt Informatiu d'abans de les eleccions:

 

Malena Estrany: No es poden pujar els impostos per fer quadrar el pressupost de despeses, sinó que hi ha d'haver contenció de despesa pública prioritzant molt be les necessitats del poble. Proposarem que els impostos es puguin pagar de manera fraccionada durant tot l'any i que tothom sàpiga a que es destinaran aquests diners”

Tomeu C. Ochogavia: “Les arques municipals passen pels seus pitjors moments però amb la situació actual de crisi no pujarem els impostos perquè els pollencins no son els que han de pagar els plats romputs”.

 

Clicau per augmentar les imatges.

Quadre de les noves taxes de fems. De 2011-10Octubre

 

Les promeses electorals de PP i Lliga, també al poal dels fems. De 2011-10Octubre

Sentència salomònica a Ternelles

psm-pollenca | 21 Octubre, 2011 07:18 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Confirmat “l'accés públic i gratuït” pel Camí de Ternelles, pero admesa la titularitat privada.

Ahir es va comunicar el resultat de la sentència sobre el judici del Camí de Ternelles. Finalment la sentència reparteix raons entre Menani S.A. (la familia March) i l'Ajuntament de Pollença.

Per una banda afirma que la titularitat del camí és de Menani, pero per altra banda també dona per provada l'existència del dret d'accés públic que Menani pretenia negar.

La sentència ha admès l'existència d'un camí Real fins al 1811, però considera que des de la venda dels terrenys del Castell de Rei, també s'hi va incloure el camí. Probablement aquest sigui uns dels punts mes fluixos de la sentència, ja que com que expressament no es va excloure el camí, el jutge ha considerat que anava inclòs en el lot, tot i que tampoc s'hi va incloure expressament. El jutge ha obviat el fet que després existissin altres propietats diferents a les de Ternelles a les que també s'accedia pel camí. Els factors més determinants per donar la titularitat del camí a Menani han estat les pròpies accions de l'Ajuntament, entre elles que el Pla General de 1990 admetés que es tractava d'un camí privat.

Pero per altra banda el jutge confirma que hi ha dret a “accés públic i gratuit”, cosa que Menani pretenia que es negués. Així el jutge afirma que:

La actora (Menani) niega que la parte demandada haya constituido o adquirido tal servidumbre legal (...). No pueden compartirse los argumentos de la demanda, la acción negatoria de servidumbre paso no puede prosperar porque la parte demandada (Ajuntament) ha probado que la propiedad de la actora se halla gravada o limitada por la servidumbre legal de acceso público y gratuito al mar

i que per tant

no procede declarar la inexistencia de servidumbre de paso a favor del Ayuntamiento de Pollença

i finalment

No procede imponer el pago de las costas causadas en esta instancia a ninguna de las partes.

Queda, dons, confirmat el dret dels ciutadans a l'accés al Camí de Ternelles per arribar fins a Cala Castell. Per tant la sentència no suposa un retrocés en la recuperació de l'ús públic. Així i tot consideram que l'Ajuntament hauria de recórrer la sentència ja que hi ha arguments per fer-ho i tampoc no hi ha res a perdre fent-ho. El propi jutge manifesta:

es indudable la dificultad que, en un pleito sobre propiedad, se plantea cuando la existencia del bien litigioso se sitúa nada menos que entre los siglos XVIII y XIX, en el que tanto la demanda como la contestación contienen un extenso relato fáctico que introduce datos históricos y cuestiones que se remontan a 200 años, por lo que es evidente resulta complicado hacer afirmaciones categóricas y más allá que cualquier posible duda

per acabar dient:

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma pueden preparar por escrito en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir de su notificación

Per això des del PSM manifestam la nostra moderada satisfacció perquè s'hagi reconegut judicialment la legitimitat de l'ús públic, tot i la decepció per no haver pogut demostrar la titularitat. Encoratjam tant a l'Ajuntament com a les associacions implicades a continuar lluitant tant per aquest camí com per tots els que encara es troben fraudulentament tancats.

Veure text íntegre de la sentència.

 

La sentència confirma que no es pot prohibir l'entrada.
 

 

Cala Carbó, un altre cop en perill.

psm-pollenca | 20 Octubre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Demanam al govern municipal (PP-Lliga) que s'oposi fermament a la pretensió del Govern Balear de desprotegir Cala Carbó.

La Llei de Mesures Urgents Urbanístiques aprovada el 2008 va aconseguir protegir Cala Carbó i la part superior del Vilà.

 

 Una estampa que no volem que es faci realitat

La premsa ha recollit la notícia d'una reunió entre responsables de Territori del Govern i del Consell de Mallorca per urbanitzar els terrenys que la Llei 4/2008 va protegir. (Diario de Mallorca 18/10/2011: “El Govern autorizará ahora las diez urbanizaciones que el Pacto protegió“).

Des del PSM recordam que aquesta llei va protegir els costers de Cala Carbó, una reivindicació històrica de molts pollencins i entusiastes de Cala Sant Vicenç. Els blocs d'apartaments que ja s'hi han construït han suposat un mal irreparable a l'encant de Cala Carbó i la protecció del 2008 va aconseguir aturar aquesta destrucció.

També es va protegir la part alta del Vilà, una urbanització que hagués pogut suposar un impacte del tot perjudicial per la imatge del Port de Pollença, com han demostrat altres zones edificades en els darrers anys.

Consideram que aquest model d'urbanització ja ha donat de si tot més del que podia en el nostre municipi, i ara el que cal es millorar les urbanitzacions ja existents, en molt mal estat, no fer-ne de noves.

Per això demanam al Batle i Regidor d'Urbanisme, Tomeu C. Ochogavia, i al Regidor de Cala Sant Vicenç, Tomeu Fuster, que siguin ferms davant el Govern Balear i que no consentin ni col·laborin el la destrucció d'aquests espais naturals protegits.

Ahir va sortir publicada la nostra preocupació respecte de Cala Carbó i les reaccions dels caps de l'Equip de Govern. (dBalears,Torna l’amenaça dels 50 xalets). Valoram positivament que la Lliga s'hagi pronunciat a favor de mantenir la protecció (que esperam que es materialitzi en accions), però ens preocupa la deixadesa del Balte quan afirma que "és una cosa que excedeix les competències municipals i podem fer-hi poca cosa per evitar-hi la urbanització", quan el seu partit (PP) està governant Balears amb majoria absoluta i precissament serà el responsable d'aixecar la protecció de Cala Carbó. 

 

Aquesta tira la publicarem a El Castell l'any 2000.

Onze anys despres, el PP ressuscita vells fantasmes que semblaven superats.

 

Can Franc i el Passeig Voramar, en perill

psm-pollenca | 19 Octubre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Poc a poc el Passeig de Voramar (que inclou el Colon i Hernan Cortés) s'ha anat transformant i, perquè no dir-ho, perdent part del seu encant que durant dècades ha atret a moltíssims turistes. Aquest passeig del Moll es conegut en totes les guies internacionals com a “Pinewalk”.

En aquest passeig existien nombrosos habitatges de tipologia senzilla barrejats amb altres edificis de caràcter més senyorial, representants de les primeres cases d'estiueig i segona residència. Aquests edificis son una bona mostra d'arquitectura regionalista de principis del Segle XX, amb influències de diversos estils.

Malauradament el planejament municipal del 1990 no va tenir en compte la singularitat del passeig i va permetre edificis de planta baixa més dos pisos que incentivaren a molts propietaris a demolir els habitatges i fer-hi apartaments.

El fet que a dia d'avui Pollença no tingui un Catàleg de Patrimoni en vigor també provoca que els edificis singulars no tinguin cap protecció específica i estiguin sotmesos a les mateixes normatives que la resta d'edificis sense valor.

Aquest es el cas de Can Franc, que ocupa el punt on el passeig fa un trencament i canvia de nom, de Voramar a Colon. Es tracta d'un edifici amb planta baixa, elevat sobre un sòcol important, de planta quadrada i a quatre aigües. L'informe del Departament del Patrimoni a la proposta de Catàleg de l'Ajuntament ja advertia el 2008 de la conveniència d'incloure aquest habitatge en el Catàleg Municipal de Patrimoni.

Les passes per enderrocar aquest edifici i construir-hi pisos estan avançades i ens preocupa una pèrdua més en el caràcter del Passeig. Per això es ben necessària l'aprovació definitiva del Catàleg, per evitar que edificis com aquest puguin desaparèixer, com ha passat recentment amb altres edificis històrics com Can Colom de Cala Sant Vicenç. Cal que l'Equip de Govern es posi les piles per activar l'aprovació del Catàleg amb urgència i impliqui al Consell de Mallorca per evitar pèrdues irreparables.

Can Franc:

 

 
 
 
Altres edificis singulars del passeig que estan exposats a ser demolits per la falta de Catàleg:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualització 16:00 h

La noticia ha sortit avui a la premsa (Veure Ultima Hora). La nota de premsa sobre Can Franc l'hem feta conjuntament amb Alternativa, per això aquest partit també publica un article al seu blog (http://alternativa.balearweb.net/post/105659).

Sobre la notícia del diari i les declaracions del Batle, hem de desmentir rotundament que ell hagués parlat amb noltros sobre aquest tema. També hem de dir que ens consta que la demolició i construcció bloc de pisos té una llicència concedida amb projecte bàsic (pendent d'aprovació del projecte d'execució).

Finalment també hem de dir que per fer arribar les nostres preocupacions a la premsa no necessitam el permís del Sr. Batle, ja que ell per anar cada setmana a la ràdio o comunicar al diaris iniciatives que no ha anunciat a la oposició (malgrat necessiti el suport d'aquesta per esser aprovades), mai no demana permís. Els partits tenim el deure de comunicar-nos amb la societat; els fulls informatius, la radio -quan ens deixen-, els blogs o la premsa son mitjans que tenim la obligació d'utilitzar, malgrat això no li agradi al Sr. Batle.El partidisme l'hem deixat de banda des del moment que les iniciatives entorn de la protecció de Can Franc no son d'un o altre partit, sino d'un grup de partits al que esperam que s'uneixin els del govern municipal, per tan li agafam la paraula amb allò de «estudiamos la manera de proteger este y otros edificios del Moll ante las noticias que nos han llegado de que quieren derribar la casa».

El "Moneo" de Palma

psm-pollenca | 18 Octubre, 2011 07:41 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Antoni Verger assegura que seguir invertint 70 milions d’euros públics és una barbaritat mentre els serveis públics i les prestacions socials estan quedant desateses. A més, el portaveu municipal alerta d’una obsessió preocupant de l’equip de govern de Mateu Isern per tombar tot el fet per governs progressistes com és ara el cas de la intenció de descatalogar l’edifici de Gesa

 

El grup municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa ha anunciat avui durant el plenari extraordinari de Cort que és partidari d’aturar les obres del Palau de Congressos mentre la situació econòmica sigui tan crítica com ho és actualment, o almanco mentre no apareguin inversors privats que assumeixin la finalització de les obres de construcció d’aquesta gran infraestructura.

(Veure article complet)

Powered by LifeType - Design by BalearWeb