"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Cala Carbó, un compromís de tots.

psm-pollenca | 30 Novembre, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El PSM recorda al batle de Pollença que es va comprometre davant el Ple a garantir la protecció de Cala Carbó.

Les noticies aparegudes a la premsa, en la que el conseller Company es manifesta a favor d’urbanitzar aquest indret, contradiuen la moció aprovada al Ple de Pollença.

La reactivació de la urbanització de Cala Carbó amb les propostes que impulsa el PP no és cap mesura per reactivar l'economia local ni la construcció, ja que si qualque cosa sobren, ara per ara, son solars que no s'edifiquen i edificis que no es rehabiliten. La maniobra d'urbanitzar Cala Carbó-El Vilà i re retruc, l'Ullal, es merament especulativa de compra i venda de terrenys. Cal que aquest Ajuntament es posi a treballar en aquelles coses que afecten al dia a dia del ciutadans i que deixi d'embullar amb les coses que no son cap problema. 

El conseller Gabriel Company torna a manifestar la seva voluntat de permetre la urbanització de Cala Carbó mitjançant un Decret-Llei que derogui la Llei 4/2008 de Mesures urgents Urbanístiques que va declara la zona com a ANEI l’any 2008.

Davant aquest fet, el PSM exigeix al batle de Pollença que defensi davant la Conselleria d’ Ordenació de Territori, Medi Ambient i Agricultura, l’acord del Ple Municipal de 27 d’octubre de 2011, que defensava aquesta Llei i la protecció de Cala Carbó i el Vilà. Aquest acord va ser votat a favor per tots els grups polítics municipals, inclòs el PP.

S’ha de recordar que aquest urbà no estava desenvolupat i presentava un molt deficient nivell d’urbanització. La qualificació com a ANEI de Cala Carbó i la part superior de l’Ullar es va fer amb tots els informes tècnics favorables, i no estaria justificada la seva revocació, llevat de criteris de pura conveniència política.

També recordam que la urbanització de Cala Carbó i la part superior del Vilà suposaria una modificació de la Llei d’Espais Naturals vigent, i per tant, com a instrument d’ordenació territorial que és, necessita d’una Avaluació Ambiental Estratègica que ha d’aprovar la Comissió Balear de Medi Ambient, prèvia exposició pública i procés de consultes amb totes les parts afectades, i per tant la fórmula urgent del Decret-Llei, en el cas de desproteccions, no s’ajusta a la legalitat.

Finalment apuntar que l’elimincació d’aquesta ANEI (Arees Naturals d’Especial Interés) va contra l’esperit de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat, pet que podria fer perillar la declaració de la que tots els grups polítics se’n felicitaren.

El sorprenent son les dues cares que presenta el Pacte de Dretes de Pollença, que als plens vota una cosa i amb la seva actuació de cada dia en fa una altra. Per una banda votaren a favor de mantenir protegida Cala Carbó, i de fet fou el propi Jaume Font (llavors PP, ara Lliga) qui donà suport a l'eliminació de totes les Àrees de Reconvesió Territorial (inclosa la de Cala Carbó-L'Ullal), i en canvi hem hagut de sentir al Batle desqualificant al PSM per la protecció d'aquest indret. Seriositat, memòria, i sobretot, respecte al nostre medi ambient. 

(Veure noticia de l'Ultima Hora)

 

Pere Rotger, Maber Cabrer, Rosa Estaras i Maria Salom del PP, manifestant-se per la protecció de Cala Blanca (Andratx). Tendrem elspollencins la sort de veure als nostres polítics locals fer el mateix amb Cala Carbó quan el conseller Company pretengui signar la seva urbandefunció ?
 
L'ara President J.R.Bauzà va ser taxatiu quan s'eliminaren les ART: "No canviarem el model territorial en 10 anys"
(Veure video)
 

 

L’Ajuntament ha d’exigir al Consell l’obertura de la Carretera Vella de Lluc

psm-pollenca | 28 Novembre, 2011 08:22 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

No hi ha lloc a negociacions amb el propietari de la fi nca de l’Empaltada quan el Consell ja ha aprovat la retirada de tanques i reixes que suposen “usurpacions o pertorbacions” del camí públic.

Tenim pendent la publicació de les respostes a les preguntes que formularem al Ple del dijous passat. Deixarem el gruix de respostes per un article posterior i ens centrarem en una qüestió que va apunta el propi batle. Va anunciar que estava fent d'intermediari entre el propietari de la finca l'Empaltada i el Consell de Mallorca. A l'Empaltada encara existeix una barrera que impedeix el pas de la Carretera Vella de Lluc. Això després de que el Consell reconegués com a pròpia la propietat d'aquest camí i que el el 7 d'abril de 2010 enumerà les barreres que s'havien d'eliminar, entre elles la de la finca l'Empaltada. Sembla que no acabam mai amb aquests procesos malgrat hi hagi hagut resolucions, expedients i tota un enfilall administratiu que es queda en res si no hi ha la voluntat política dels governants de fer cumplir la llei.

El BOIB 70 de 12-05-2011 publicava l’acord del Consell de Mallorca de Delimitació del Camí públic de Lluc i retirada d’elements que pertorben el domini públic:

Iniciar, d’acord amb l’establert en l’article 146 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, l’expedient per a la recuperació d’ofici de la possessió del camí, per tant, retirada de les barreres, reixes i altres obstacles que impedeixen o limiten el lliure trànsit per la zona de domini públic”

Entre les barreres que s’han de retirar hi figura la situada a la finca de l’Empaltada (pol 7, par 308). Aquesta, llunya d’haver-se llevat, recentment s’ha motoritzat i electrificat.

Reiteradament el Batle ha reiterat que l'Ajuntament no té cap competència sobre el camí perquè és propietat del Consell de Mallorca. En canvi, en el ple d’ahir dijous va manifestar que fa d’intermediari entre el propietari de l’Empeltada i el Consell per veure si es pot arribar a una solució.

Des del PSM consideram que el Batle el que ha de fer es demanar al Consell que d’una vegada per totes es delimiti el camí i s’eliminin els obstacles que impedeixen que aquest camí pugui esser gaudit pels excursionistes, lant locals com turistes. No hi ha lloc a cap negociació en la que el propietari de l’Empaltada vulgui fer valer drets que no té damunt un camí public que no es de la seva propietat, sinó que limita amb ella. I molt manco que l’intermediari en aquesta negociació sigui el propi batle de Pollença.

Si tots els que han usurpat qualque tram d’aquest camí (relacionats en l’acord del Consell de Mallorca) han d’entrar en una negociació mai s’arribarà a la recuperació real del camí. Cal que tant l’Ajuntament reclami al Consell l’execució dels seus acords, eliminat tant la tanca de l’Empaltada com la resta de tanques que han impedit els pas en altres trams de la Carretera Vella de Lluc.

Veure la noticia a l'Ultima Hora de 27/11/2011

 

Tanca de l'Empaltada, ara, a més, motoritzada.

Resultat del Ple de Novembre.

psm-pollenca | 25 Novembre, 2011 09:19 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Així es varen resoldre els punts del Ple de Novembre:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 1 de setembre de 2011.

Era el Ple extraordinari sobre Pressuposts, que es retiraren. Veure l'acta

2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de setembre de 2011

Va ser el Ple on es dugue el pressupost del 2011 a l'aprovació inicial. Veure l'acta.

3.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de sessió extraordinària urgent celebrada dia 11 d'octubre de 2011

En aquest ple es varen tractar els projectes del Pla d'Obres i Serveis. Recordau que el canvi del Pont per Can Llobera ha fet perdre a l'Ajuntament 50.000 Euros. Veure l'acta

4.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 24 d'octubre de 2011

Era el Ple per triar els membres de les taules de les Eleccions Generals. Veure l'acta

5.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 24 d'octubre de 2011

Ple per l'aprovació de la modificació del Pla General per cumplir els requeriments del Consell Consultiu (Zones verdes de Formentor, entre altres). Veure l'acta.

Aprovades totes les actes per unanimitat, amb qualque correcció.

6.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2011.

Despres d'estudiar el pressupost consideram que es un pressupost agafat amb pinces, on es poden fer innombrables reclamacions de caràcter polític (això vol dir de prioritat en la despesa), pero que ja no tenen cap sentit al mes de novembre de l'any que es pressuposta. Esperam que de cara al 2012 el pressupost arribi, com a tard, al mes de gener, ja que si no es converteix en un POST-supost.

Veure article sobre els pressupost 2011.

Veure Informe Jurídic.

Veure informe Intervenció.

Es bàsicament el mateix que es va dur a aprovació inicial al mes de setembre. No s’hi ha incorporat modificacions proposades en la fase de consultes del mes de setembre ni les al·legacions. Ja varem comentar que ens semblava un pressupost amb una mala priorització de despeses que esperam que es corregeixi en el de l’any 2012, on hi haurà més capacitat de maniobra si s’aprova al principi de l’any , no quan falta un mes per acabar-lo.

Aprovat: A Favor: 8 PP, LL.RR ; Abstencions: 6, PSOE, ER, A, UMP ; En contra: 1 PSM

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments.

Es tracta de'habilitar un sistema per tal que les taxes es puguin pagar de manera fraccionada al llarg de l'any, en dues modalitats: al llarg de vuit mesos o un pagament per trimestre. S'ha de dir que es un pagament que avança els doblers a l'Ajuntament (o més exactament, a l'Agència Tributària), per això pensam que l'Ajuntament n'ha de poder disposar en forma de liquidesa, i que no els retingui l'Agència. Suposa un descompte del 2% pels ciutadans que s'hi acullin. Es una opció que pot satisfer a qualcú (no creim que doni alivi a gaires economies familiars, pero com a opció en pricipi no està malament). Veure l'ordenança.

Aprovat: Unanimitat

8.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d'acceptació a l'ICO per a la concertació d'operacions financeres d'endeutament (préstec) en el marc del RD-Llei 8/2011, d'1 de juliol ( Línia ICO-Entitats Locals 2011)

L'Ajuntament s'acollirà a un crèdit de l'Institut de Crèdit Oficial per pagar factures pendent, segons la secció 2ª del Reial Decret Llei 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios,  de  control  del  gasto  público  y  cancelación  de  deudas  con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad  empresarial  e  impulso  de  la  rehabilitación  y  de  simplificación administrativa, articles 4 a 13 (un reial Decret que inclou altres mesures interessants que cal estudiar).

Es pòt arribar a endeutar per import de 610.000 E, pero el llistat de factures que fan comptes pagar amb el crèdit de moment "nomes" puja a 457.259,11 E.  S'han de destinar a pagar factures reconegudes pendents de pagament, d'autònoms i petites i mitjanes empreses, prioritzant les més atrassades. Se n'hi ha "colat" unes quantes que no es pot dir que siguin d'empreses petites o mitjanes, pero NO ens semblarà malament si no s'arriba al límit màxim i es poden pagar totes les pendents de petites i mitjanes empreses. No hi poden entrar les factures extrajudicials pendents d'aprovar.

Quan al desembre de 2009 tota la oposició varem demanar un ple extraordinari denunciant l’incumpliment de la llei de Conttractes es va organitzar un bon rebumbori al poble i reberem pressions i desqualificacions de tot tipus. Ara es demostra que aquell incumpliment ha provocat que moltes empreses del poble hagin quedat fora de poder cobrar amb aquest prestec (les que no tenien contractes ben formalitzats , les CBs, les que no tenien les despeses justificades...), fent que l’Ajuntament no hagui pogut exhaurir el màxim de doblers que podia disposar. Al final el crèdit serà de 501.000 E. Al 6,5%

Aprovat per unanimitat.

9.- Nomenament de representants municipals en diversos òrgans col·legiats

Falta anomenar representants al Consorci de La Gola i a la comissió de l'Albufereta.

També a les comissions paritàries i de negociació de convenis de personal i funcionaris. Apart de membres de l'equip deGovern, aquests han oferit qalque membre a la oposició, però en principi al PSM no ens en correspon cap.

Finalment estarem a la comissió paritària de condicions de treball.

Aprovat per unanimitat.

10.- Moció presentada en relació al Dia internacional contra la Violència de Gènere

Una moció de suport a aquest Dia Internacional, proposada per l'Institut de la Dona, i que tendrà el suport de tots els grups. Veure.

Es evident que es una declaració en la que estam d’acord. El que també esperam es que de part de la directora d’aquest institut tinguem noticia de més activitat que es reflecteixi en resultats practics, i no es quedi en simples declaracions d’intencions. Veure noticia al respecte.

Aprovat per unanimitat.

11.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa als aparcaments municipals

Es tracta de que la zona blava del Port de Pollença sigui reduïda i gratuïta, i que s'aprofitin millor els aparcaments tudats en moltes zones del Moll. Pensam que si aquesta zona blava ha de tenir un cost pel manteniment del servei no ha de tenir afany recaptatori, sino únicament cubrir els costos i crear l'entorn per tal que el comerç del Moll tingui les millors condicions.Veure moció.

El batle va argumentar que la zona blava suposaria un cost que s’havia de cubrir de qualque manera. Perque la resta de la moció es pogues aprovar decidirem eliminar la referència a la gratuïtat, pero demanant que no tingui afany recaptatori, sino simplement cubrir les despeses.

Aprovat per unanimitat.

12.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana en defensa del manteniment dels serveis públics essencials per garantir l'Estat del Benestar.

Davant la retallada de serveis posada en marxa pel govern de J.R. Bauzà i el més que probable retall que posarà en marxa Mariano Rajoy, cal deixar ben clar que hi ha coses que no es poden retallar, i els serveis públics essencials en son una. Veure moció.

Aprovada. A favor: 9, PSM, PSOE, A, ER, LL.R  ; Abstencions: 6, PP, UMP

13.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

Despres que la Conselleria de Turisme retirés els doblers per a la construcció de l'Auditori, pensam que s'ha de firmar un nou conveni que permeti recuperar la inversió econòmica, pero no per fer un auditori, sino altres inversions més necessàries per Pollença. Veure moció.

El batle es va comprometre a recuperar per Pollença aquesta inversió de més de 5 milions d’euros que havia d’anar a l’Auditori, i que si es cumpleix la moció, es podrà invertir en altres necessitats.

Aprovada per unanimitat.

14.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per  Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana a favor d'un finançament just i suficient pels ajuntaments.

Els Ajuntaments son les administracions pitjor finançades. Son les que ofereixenels serveis més inmediats, molts d'ells fora de les obligacions municipals, i son els pobres de l'administració pública. Veure moció.

Com deixa clara l’exposició de motius, els ajuntaments ofereixen molts serveis i gestionen tan sols el 15% del pressupost de les administracions, mentres que l’Estat continua controlant el 50%, malgrat les transferències de competències a les Comunitats Autònomes i que suposadament estam en un estat descentralitzat; les xifres ho desmenteixen.

Aprovada per unanimitat.

15.-  Propostes/Mocions d'urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

Entre altres coses el, Batle va informar  que la Fundació Illesport del Govern Balear no pagarà les millores que s'havien aprovat al poliesportiu.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes"

Aquests son els precs i preguntes del PSM, que inclouen i amplien els presentats el mes d'octubre, que no es contestaren.

Per l’amplitud d’aquest punt, i perque s’hi feren els debats més interessants, li dedicarem un article específic.

Ple de Novembre. Pressupost, crèdit i mocions.

psm-pollenca | 24 Novembre, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquests son els punts que es tractaran al Ple ordinari d’avui dijous 24 de Novermbre. Com Sempre a les 20h a la sala de Plens:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 1 de setembre de 2011.

Era el Ple extraordinari sobre Pressuposts, que es retiraren. Veure l’acta

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de setembre de 2011

Va ser el Ple on es dugue el pressupost del 2011 a l’aprovació inicial. Veure l’acta.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària urgent celebrada dia 11 d’octubre de 2011

En aquest ple es varen tractar els projectes del Pla d’Obres i Serveis. Recordau que el canvi del Pont per Can Llobera ha fet perdre a l’Ajuntament 50.000 Euros. Veure l’acta

4.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 24 d’octubre de 2011

Era el Ple per triar els membres de les taules de les Eleccions Generals. Veure l’acta

5.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 24 d’octubre de 2011

Ple per l’aprovació de la modificació del Pla General per cumplir els requeriments del Consell Consultiu (Zones verdes de Formentor, entre altres). Veure l’acta.

6.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2011.

Despres d’estudiar el pressupost consideram que es un pressupost agafat amb pinces, on es poden fer innombrables reclamacions de caràcter polític (això vol dir de prioritat en la despesa), pero que ja no tenen cap sentit al mes de novembre de l’any que es pressuposta. Esperam que de cara al 2012 el pressupost arribi, com a tard, al mes de gener, ja que si no es converteix en un POST-supost.

Veure article sobre els pressupost 2011.

Veure Informe Jurídic.

Veure informe Intervenció.

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments.

Es tracta de’habilitar un sistema per tal que les taxes es puguin pagar de manera fraccionada al llarg de l’any, en dues modalitats: al llarg de vuit mesos o un pagament per trimestre. S’ha de dir que es un pagament que avança els doblers a l’Ajuntament (o més exactament, a l’Agència Tributària), per això pensam que l’Ajuntament n’ha de poder disposar en forma de liquidesa, i que no els retingui l’Agència. Suposa un descompte del 2% pels ciutadans que s’hi acullin. Es una opció que pot satisfer a qualcú (no creim que doni alivi a gaires economies familiars, pero com a opció en pricipi no està malament). Veure l'ordenança.

8.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’acceptació a l’ICO per a la concertació d’operacions financeres d’endeutament (préstec) en el marc del RD-Llei 8/2011, d’1 de juliol ( Línia ICO-Entitats Locals 2011)

L’Ajuntament s’acollirà a un crèdit de l’Institut de Crèdit Oficial per pagar factures pendent, segons la secció 2ª del Reial Decret Llei 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios,  de  control  del  gasto  público  y  cancelación  de  deudas  con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad  empresarial  e  impulso  de  la  rehabilitación  y  de  simplificación administrativa, articles 4 a 13 (un reial Decret que inclou altres mesures interessants que cal estudiar).

Es pòt arribar a endeutar per import de 610.000 E, pero el llistat de factures que fan comptes pagar amb el crèdit de moment “nomes” puja a 457.259,11 E.  S’han de destinar a pagar factures reconegudes pendents de pagament, d’autònoms i petites i mitjanes empreses, prioritzant les més atrassades. Se n’hi ha “colat” unes quantes que no es pot dir que siguin d’empreses petites o mitjanes, pero no ens semblarà malament si no s’arriba al límit màxim i es poden pegar totes les pendents de petites i mitjanes empreses. No hi poden entrar les factures extrajudicials pendents d’aprovar.

9.- Nomenament de representants municipals en diversos òrgans col·legiats

Falta anomenar representants al Consorci de La Gola i a la comissió de l’Albufereta.

També a les comissions paritàries i de negociació de convenis de personal i funcionaris. Apart de membres de l’equip deGovern, aquests han oferit qalque membre a la oposició, però en principi al PSM no ens en correspon cap.

10.- Moció presentada en relació al Dia internacional contra la Violència de Gènere

Una moció de suport a aquest Dia Internacional, proposada per l’Institut de la Dona, i que tendrà el suport de tots els grups. Veure.

11.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa als aparcaments municipals

Es tracta de que la zona blava del Port de Pollença sigui reduïda i gratuïta, i que s’aprofitin millor els aparcaments tudats en moltes zones del Moll. Pensam que si aquesta zona blava ha de tenir un cost pel manteniment del servei no ha de tenir afany recaptatori, sino únicament cubrir els costos i crear l’entorn per tal que el comerç del Moll tingui les millors condicions.Veure moció.

12.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana en defensa del manteniment dels serveis públics essencials per garantir l’Estat del Benestar.

Davant la retallada de serveis posada en marxa pel govern de J.R. Bauzà i el més que probable retall que posarà en marxa Mariano Rajoy, cal deixar ben clar que hi ha coses que no es poden retallar, i els serveis públics essencials en son una. Veure moció.

13.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

Despres que la Conselleria de Turisme retirés els docblers per a la construcció de l’Auditori, pensam que s’ha de firmar un nou conveni que permeti recuperar la inversió econòmica, pero no per fer un auditori, sino altres inversions més necessàries per Pollença. Veure moció.

14.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per  Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana a favor d’un finançament just i suficient pels ajuntaments.

Els Ajuntaments son les administracions pitjor finançades. Son les que ofereixenels serveis més inmediats, molts d’ells fora de les obligacions municipals, i son els pobres de l’administració pública. Veure moció.

15.-  Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

Aquests son els precs i preguntes del PSM, que inclouen i amplien els presentats el mes d’octubre, que no es contestaren.

Ordre del dia Ple de Novembre

psm-pollenca | 23 Novembre, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Demà desenvoluparem els punts, pero avui us avançam l'ordre del dia del Ple d'aquest dijous:

“DECRET DE BATLIA  NÚM. 951.- En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present RESOLC:

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 24 de novembre de 2011, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 1 de setembre de 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de setembre de 2011

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària urgent celebrada dia 11 d’octubre de 2011

4.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 24 d’octubre de 2011

5.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 24 d’octubre de 2011

 

6.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2011.

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments.

8.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’acceptació a l’ICO per a la concertació d’operacions financeres d’endeutament (préstec) en el marc del RD-Llei 8/2011, d’1 de juliol ( Línia ICO-Entitats Locals 2011)

9.- Nomenament de representants municipals en diversos òrgans col·legiats

10.- Moció presentada en relació al Dia internacional contra la Violència de Gènere

11.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa als aparcaments municipals

12.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana en defensa del manteniment dels serveis públics essencials per garantir l’Estat del Benestar.

13.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

14.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per  Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana a favor d’un finançament just i suficient pels ajuntaments.

15.-  Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes oportuns.

Pollença, 21 de novembre de 2011

La Secretària,

Continuam la feina a Pollença. Esperam les vostres suggerències.

psm-pollenca | 22 Novembre, 2011 08:29 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Despres de les eleccions tornam a posar els peus a terra i a treballar en el dia a dia del nostre poble. Probablement una feina ara més necessaria que mai.

Aquest dijous es celebrarà el Ple Ordinari de novembre. Demà penjarem i comantarem l'ordre del dia. Avui el que vos demanam es que ens faceu arribar els vostres dubtes i suggerències per preparar els Precs i Preguntes que es fan al final del Ple.

Evidentment també serà benvinguda qualsevol proposta de moció, però ja no es podrà tramitar per aquest proper ple, sino pel següent, ja que s'han de presentar deu dies abans del Ple. Les mocions son acords que pren el Ple i es voten, convertint-se en una obligació per l'Equip de Govern, en canvi els precs no es voten, es demana i es confia en la bona voluntat del govern municipal. 

Hem de ser crítics i exigents amb la tasca dels polítics que ens governen, però també hem de proposar actuacions i sol·lucions als problemes de Pollença, i en aquesta feina vos demanam la col·laboració per fer partíceps als pollencins més enllà de la gent dels partits.

------------------------

Per acabar l'article d'avui i despres de les eleccions de diumenge, tornam a fer una reflexió sobre l'actual sistema electoral i l'apliació de la llei d'Hont, que castiga als partits no majoritaris.

Com sabeu a Balears finalment el PP obtingué 5 diputats i el PSOE 3. Que hagues passat si en vers de la Llei d'Hont s'hagues aplicat un sistema proporcional directe, es a dir, aplicar els diputats en funció del nombre de vots sense la discriminació que fa la Llei d'Hont? Aquest es es resultat.

Es fa el càlcul descartant els partits per davall el 3% de vots (tal i com marca la Llei electoral actual):

 

   Vots num diputats Redondeig al reste mes gran
PP 216.808 4,18 4 diput.
PSOE 126.344 2,44 3 diput.
PSM-IV-E 31.378 0,61 1 diput.
EU 21.626 0,42 0
UPiD 18.498 0,36 0
       
Total vots 414.654    
8 diputats 51.832 vots per diputat  

 

 

Aquest video va dedicat a la gent de la Coalició Compromís de València, coalició de composició similar a la nostra, nacionalista i ecosocialista (Bloc Nacionalista, Iniciativa i Verds), que ha tret el seu primer diputat. També als 31.378 balears que ens donaren el seu suport el passat diumenge.

Generals 2011 a Pollença

psm-pollenca | 20 Novembre, 2011 21:32 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

No ha pogut esser. Els resultats a nivell de Balears han repetit el bipartidisme atorgant 5 diputats al PP i 3 al PSOE.
A Pollença el PP ha estat la llista més votada, amb 2.569 vots, seguida del PSOE amb 2.289 i en tercer lloc la de la coalició PSM-IV-E, amb 650 vots. 
Felicitam a la llista guanyadora, del PP, i agraim a les persones que ens han confiat al seu vot. Si a Balears s'hagues repetit el resultat de Pollença haguessim aconseguit el diputat.
Per altra banda constatam com a Pollença l'esquerra continua essent el bloc polític més votat. 
La participació, sense esser alta, ha superat el 60%, superant les autonòmiques en 7 vots.
 
Gracies a tots !
 
L'extrapolació de les dades de Pollençadona un resultat que difereix del de Balears
ja que la coalició PSM-IV-E li agafa un diputat al PP, demostrant quin era el vot realment útil per
frenar l'avanç de la dreta.
 
Veure plana oficial del Ministeri sobre els resultats a Pollença
 
 

PSM-IV-E, el que ens convé per un vertader canvi.

psm-pollenca | 18 Novembre, 2011 09:14 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

 

Dumenge cercau les paperetes al col·legi electoral o demanau-les als nostres apoderats,
ja que no n'hem enviades per correu com a mesura d'estalvi.

Duim més de trenta anys de democràcia i ens aquests anys el PP i el PSOE sempre se n’han duit els diputats i senadors que triam per Balears. Diumenge hem d'escollir 8 diputats i 2 senadors ( més 1 senador per Menorca i 1 senador per Eivissa-Formentera). Entre els candidats no hi trobareu ni en Rajoy ni en Rubalcaba, ja que se presenten a la província de Madrid. Probablement ben pocs coneixen quins han estat els nostres representants aquests darrers quatre anys (sí, entre ells hi havia en Pablo Martín, del PSOE, o Enrique Fajarnés del PP, que ara volen que el tornin a triar) Els candidats que es presenten a Balears son els que vos hem mostrat en l'anterior article i ara en aquest.

Quin ha estat el resultat de trenta anys de diputats i senadors del PP i del PSOE ? Ben magre i decebedor.

Avui el Diario de Mallorca recull en un article la feina d'aquesta darrera legislatura. Ben poca cosa han fet per les Balears.

En canvi, en Pere Sampol, anomenat senador en representació de la Comunitat Autònoma, va tenir molta més activitat ell sol que els altres tretze representants de les Illes. Està ben clar, un candidat de Balears elegit a les Balears es el que ens fa falta per defensar els nostres interessos en el Congrés dels Diputats, i la coalició PSM-IV-E es la que està en millor disposició per fer-ho.

Al debat del dimarts al Club Pollença alguns representants exposaren que els diputats elegits en altres provincies també ens podrien representar. Potser aquesta voluntat hi sigui en alguns partits, però està ben clar que els que poden defensar millor a una comunitat son els seus propis diputats, sense haver de dependre de fora. Això no ha passat fins ara a Balears, però es pot rompre aquesta mala dinàmica elegint a Miquel Ensenyat com el primer diputat d'una coalició de Balears amb representació al Congrés.

També l'ex-president condemnat per corrupció, Gabriel Cañellas, va manifestar que prefereix que només hi hagi diputats del PP i del PSOE. Tota una garantia de que el que ens convé és precissament el contrari, posar a Miquel Ensenyat al Congrés.

Diario de Mallorca 18 de novembre de 2011: Los diputados mallorquines de PP y PSOE preguntaron por Balears 5 veces en 4 años.Mallorca y Balears llegaron en total 22 veces a los plenos de Congreso y Senado, pero en 17 ocasiones fue el senador del PSM Sampol el protagonista.

Mallorcadiario, 16 de novembre de 2011: Gabriel Cañellas prefiere diputados socialistas antes que uno del PSM.

 

Ni en Rubalcaba ni en Rajoy no es presenten !

psm-pollenca | 16 Novembre, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


 
 
No es tracta de cap error. Despres d'haver-nos bombardejant durant setmanes (mesos) amb un continu estira-i-amolla entre Mariano Rajoy i Afledo P. Rubalcaba, hem pogut comprovar empíricament amb les paperetes oficials que des dels seus propis partits ens han enviat QUE NI UN NI L'ALTRE ES PRESENTEN !
La publicitat, els cartells, les falques de radio i televisió estan equivocades, ja que finalment no es presenten per defensar els nostres interessos.
Semblava que es ciutadans de Balears haviem d'escollir necessàriament entre un dels dos candidats pero es demostra que cap dels dos s'ha presentat per representar els ciutadans de les Illes.
 
En canvi a les llistes sí que hi trobam altres persones que gairebé no coneixem. A la llista del PSOE hi trobam a "Don Pablo Martin Pere" del que desconeixem gairebé tot de la seva trajectòria. Gairebé, perque sí que sabem que aquesta passada legislatura va votar en contra de que les Balears tingues el mateix nivell de finançament que la mitja de les altres comunitats autònomes (com també ho va fer la llavors diputada Maria Salom, PP) , en vers d'estar per davall com ho està ara. Una mesura que s'havia aprovat al Senat a proposta del senador Pere Sampol i que el PP i el PSOE tombaren al Congrés. No li coneixem cap altre mèrit a favor de les Balears.
 
I a la llista del PP? Dons efectivament tampoc hi es en Rajoy. En aquest partit, que es presenta com la garantia "del canvi" hi trobam un número 1 que fa molts anys que viu de la política. Primer fou batle d'Alcudia i més tard delegat del Govern en temps de n'Aznar. Don Miquel Ramis Socias, tot un exemple de "cambio" en el poder.
També hi trobam una número 4 ben peculiar, i que segons les enquestes entrarà segur, Doña Isabel Maria Borrego Torres, regidora d'un ajuntament DE MADRID: "Pozuelo de Alarcon", per més senyes. Tota una garantia de que defensarà els interessos de Balears amb ungles i dents.
 
Que no t'enganin, ni en Rajoy ni en Rubalcaba s'han presentat a les Balears. Ni un ni l'altre canviaran res, estan fermats. Ni un ni l'altre defensaran els teus interessos, els doblers dels hospitals que tu fas servir, els doblers de les escoles a les que dus el teu fill o les ajudes per cuidar al teu parent o veï. Posa un mallorquí d'un partit mallorquí a Madrid. Vota en Miquel Ensenyat. Ell no t'engana.
 
 


Una altra manera de fer les coses es possible. Avui els candidats a Pollença.

psm-pollenca | 15 Novembre, 2011 08:42 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Powered by LifeType - Design by BalearWeb