"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resultat del Ple de Novembre.

psm-pollenca | 25 Novembre, 2011 09:19 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Així es varen resoldre els punts del Ple de Novembre:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 1 de setembre de 2011.

Era el Ple extraordinari sobre Pressuposts, que es retiraren. Veure l'acta

2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de setembre de 2011

Va ser el Ple on es dugue el pressupost del 2011 a l'aprovació inicial. Veure l'acta.

3.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de sessió extraordinària urgent celebrada dia 11 d'octubre de 2011

En aquest ple es varen tractar els projectes del Pla d'Obres i Serveis. Recordau que el canvi del Pont per Can Llobera ha fet perdre a l'Ajuntament 50.000 Euros. Veure l'acta

4.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 24 d'octubre de 2011

Era el Ple per triar els membres de les taules de les Eleccions Generals. Veure l'acta

5.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 24 d'octubre de 2011

Ple per l'aprovació de la modificació del Pla General per cumplir els requeriments del Consell Consultiu (Zones verdes de Formentor, entre altres). Veure l'acta.

Aprovades totes les actes per unanimitat, amb qualque correcció.

6.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2011.

Despres d'estudiar el pressupost consideram que es un pressupost agafat amb pinces, on es poden fer innombrables reclamacions de caràcter polític (això vol dir de prioritat en la despesa), pero que ja no tenen cap sentit al mes de novembre de l'any que es pressuposta. Esperam que de cara al 2012 el pressupost arribi, com a tard, al mes de gener, ja que si no es converteix en un POST-supost.

Veure article sobre els pressupost 2011.

Veure Informe Jurídic.

Veure informe Intervenció.

Es bàsicament el mateix que es va dur a aprovació inicial al mes de setembre. No s’hi ha incorporat modificacions proposades en la fase de consultes del mes de setembre ni les al·legacions. Ja varem comentar que ens semblava un pressupost amb una mala priorització de despeses que esperam que es corregeixi en el de l’any 2012, on hi haurà més capacitat de maniobra si s’aprova al principi de l’any , no quan falta un mes per acabar-lo.

Aprovat: A Favor: 8 PP, LL.RR ; Abstencions: 6, PSOE, ER, A, UMP ; En contra: 1 PSM

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments.

Es tracta de'habilitar un sistema per tal que les taxes es puguin pagar de manera fraccionada al llarg de l'any, en dues modalitats: al llarg de vuit mesos o un pagament per trimestre. S'ha de dir que es un pagament que avança els doblers a l'Ajuntament (o més exactament, a l'Agència Tributària), per això pensam que l'Ajuntament n'ha de poder disposar en forma de liquidesa, i que no els retingui l'Agència. Suposa un descompte del 2% pels ciutadans que s'hi acullin. Es una opció que pot satisfer a qualcú (no creim que doni alivi a gaires economies familiars, pero com a opció en pricipi no està malament). Veure l'ordenança.

Aprovat: Unanimitat

8.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d'acceptació a l'ICO per a la concertació d'operacions financeres d'endeutament (préstec) en el marc del RD-Llei 8/2011, d'1 de juliol ( Línia ICO-Entitats Locals 2011)

L'Ajuntament s'acollirà a un crèdit de l'Institut de Crèdit Oficial per pagar factures pendent, segons la secció 2ª del Reial Decret Llei 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios,  de  control  del  gasto  público  y  cancelación  de  deudas  con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad  empresarial  e  impulso  de  la  rehabilitación  y  de  simplificación administrativa, articles 4 a 13 (un reial Decret que inclou altres mesures interessants que cal estudiar).

Es pòt arribar a endeutar per import de 610.000 E, pero el llistat de factures que fan comptes pagar amb el crèdit de moment "nomes" puja a 457.259,11 E.  S'han de destinar a pagar factures reconegudes pendents de pagament, d'autònoms i petites i mitjanes empreses, prioritzant les més atrassades. Se n'hi ha "colat" unes quantes que no es pot dir que siguin d'empreses petites o mitjanes, pero NO ens semblarà malament si no s'arriba al límit màxim i es poden pagar totes les pendents de petites i mitjanes empreses. No hi poden entrar les factures extrajudicials pendents d'aprovar.

Quan al desembre de 2009 tota la oposició varem demanar un ple extraordinari denunciant l’incumpliment de la llei de Conttractes es va organitzar un bon rebumbori al poble i reberem pressions i desqualificacions de tot tipus. Ara es demostra que aquell incumpliment ha provocat que moltes empreses del poble hagin quedat fora de poder cobrar amb aquest prestec (les que no tenien contractes ben formalitzats , les CBs, les que no tenien les despeses justificades...), fent que l’Ajuntament no hagui pogut exhaurir el màxim de doblers que podia disposar. Al final el crèdit serà de 501.000 E. Al 6,5%

Aprovat per unanimitat.

9.- Nomenament de representants municipals en diversos òrgans col·legiats

Falta anomenar representants al Consorci de La Gola i a la comissió de l'Albufereta.

També a les comissions paritàries i de negociació de convenis de personal i funcionaris. Apart de membres de l'equip deGovern, aquests han oferit qalque membre a la oposició, però en principi al PSM no ens en correspon cap.

Finalment estarem a la comissió paritària de condicions de treball.

Aprovat per unanimitat.

10.- Moció presentada en relació al Dia internacional contra la Violència de Gènere

Una moció de suport a aquest Dia Internacional, proposada per l'Institut de la Dona, i que tendrà el suport de tots els grups. Veure.

Es evident que es una declaració en la que estam d’acord. El que també esperam es que de part de la directora d’aquest institut tinguem noticia de més activitat que es reflecteixi en resultats practics, i no es quedi en simples declaracions d’intencions. Veure noticia al respecte.

Aprovat per unanimitat.

11.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa als aparcaments municipals

Es tracta de que la zona blava del Port de Pollença sigui reduïda i gratuïta, i que s'aprofitin millor els aparcaments tudats en moltes zones del Moll. Pensam que si aquesta zona blava ha de tenir un cost pel manteniment del servei no ha de tenir afany recaptatori, sino únicament cubrir els costos i crear l'entorn per tal que el comerç del Moll tingui les millors condicions.Veure moció.

El batle va argumentar que la zona blava suposaria un cost que s’havia de cubrir de qualque manera. Perque la resta de la moció es pogues aprovar decidirem eliminar la referència a la gratuïtat, pero demanant que no tingui afany recaptatori, sino simplement cubrir les despeses.

Aprovat per unanimitat.

12.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana en defensa del manteniment dels serveis públics essencials per garantir l'Estat del Benestar.

Davant la retallada de serveis posada en marxa pel govern de J.R. Bauzà i el més que probable retall que posarà en marxa Mariano Rajoy, cal deixar ben clar que hi ha coses que no es poden retallar, i els serveis públics essencials en son una. Veure moció.

Aprovada. A favor: 9, PSM, PSOE, A, ER, LL.R  ; Abstencions: 6, PP, UMP

13.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

Despres que la Conselleria de Turisme retirés els doblers per a la construcció de l'Auditori, pensam que s'ha de firmar un nou conveni que permeti recuperar la inversió econòmica, pero no per fer un auditori, sino altres inversions més necessàries per Pollença. Veure moció.

El batle es va comprometre a recuperar per Pollença aquesta inversió de més de 5 milions d’euros que havia d’anar a l’Auditori, i que si es cumpleix la moció, es podrà invertir en altres necessitats.

Aprovada per unanimitat.

14.- Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per  Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana a favor d'un finançament just i suficient pels ajuntaments.

Els Ajuntaments son les administracions pitjor finançades. Son les que ofereixenels serveis més inmediats, molts d'ells fora de les obligacions municipals, i son els pobres de l'administració pública. Veure moció.

Com deixa clara l’exposició de motius, els ajuntaments ofereixen molts serveis i gestionen tan sols el 15% del pressupost de les administracions, mentres que l’Estat continua controlant el 50%, malgrat les transferències de competències a les Comunitats Autònomes i que suposadament estam en un estat descentralitzat; les xifres ho desmenteixen.

Aprovada per unanimitat.

15.-  Propostes/Mocions d'urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

Entre altres coses el, Batle va informar  que la Fundació Illesport del Govern Balear no pagarà les millores que s'havien aprovat al poliesportiu.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes"

Aquests son els precs i preguntes del PSM, que inclouen i amplien els presentats el mes d'octubre, que no es contestaren.

Per l’amplitud d’aquest punt, i perque s’hi feren els debats més interessants, li dedicarem un article específic.

Powered by LifeType - Design by BalearWeb