"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

El grup PSM-IV-E denuncia el Ministeri i el Govern pel Pla Hidrològic.

psm-pollenca | 30 Gener, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Noticia de El Mundo respecte de la denuncia formulada pel PSM-IV-E respecte del Pla Hidrològic (on hi figura l'Ullal), que deixa clares les intencions oscures d'aquesta nova fase d'al·legacions:

PSM denuncia al Ministerio Medio Ambiente y al Govern por el plan hidrológico

La coalición PSM-IV-ExM ha presentado una demanda contra el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, ante la Comisión Europea, por incumplir la Directiva Marco del Agua en relación al Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB).

El coordinador de IniciativaVerds, David Abril, ha anunciado la presentación de dicha demanda, que se basa en que el hecho de que el PHIB no fue elevado a Consejo de Ministros porque así lo solicitó el Govern lo que provocó un retraso en los plazos que marca la directiva europa.

Eso ha tenido como consecuencia que las Islas han sido incluidas en la demanda presentada por la CE ante el Tribunal de Justicia de la UE, y que puede suponer una fuerte sanción económica que irá en detrimento de las ayudas que llegan a la Comunidad, sobre todo las agrarias, según ha indicado el PSM-IV-ExM en un comunicado.

La coalición nacionalista considera que la paralización de la tramitación del PHIB por parte del Govern, ocurrida el pasado octubre, para someterlo a un nuevo proceso de exposición pública "pretende favorecer intereses privados".

Ante la nueva fase de exposición pública, el PSM-IV-ExM ha presentado varias alegaciones al plan hidrológico.

El geólogo y ex director general de Recursos Hídricos, Antoni Rodríguez, ha señalado que el PHIB, además de una obligación establecida en la Directiva Marco del Agua, es un documento que se inició en 2004, con Jaume Font (PP) como conseller.

Rodríguez ha rechazado el argumento de que el período de exposición fuera insuficiente y ha defendido que es un documento "bastante solvente desde el punto de vista técnico", además de haber incorporado en el proceso de participación más de 800 alegaciones de diferentes personas y colectivos.

El documento fue aprobado en febrero de 2011 por el Consejo Balear del agua, con los votos favorables incluso de la asociación agraria ASAJA, y elevado al Consejo Nacional del Agua, que informó favorablemente en marzo.

Rodríguez ha remarcado la importancia de que el nuevo proceso de exposición pública no altere lo que respecta a la recuperación de acuíferos y ecosistemas acuáticos, para lo cual debe haber un mejor control de los pozos tanto privados como públicos.

Ha defendido que se debe garantizar que los pozos se utilizan para los usos que están autorizados y que el volumen de sus extracciones ni supera el autorizado ni pone en peligro el acuífero afectado.

Una modificación del PHIB en el sentido contrario, de desregulación y falta de control, llevará a un rápido proceso de salinización, especialmente en el litoral.

El diputado nacionalista Antoni Alorda ha denunciado que la paralización del PHIB "busca desproteger las zonas húmedas", y muy especialmente las zonas húmedas periurbanas, como el Ullal, Maristany, Ses Fontanelles o Ses Feixes, por "los intereses urbanísticos que hay alrededor de estas zonas".

Alorda ha recordado que el PHIB paralizado incluye una relación de las principales zonas húmedas junto con una cartografía detallada de las mismas, algo que aporta la "seguridad jurídica" que siempre reclama el conseller de Agricultura, Biel Company.

El diputado nacionalista ha recordado la reciente sentencia de Ses Fontanelles que rechaza la reclamación de indemnizaciones por parte de los promotores que planeaban un centro comercial en dicho humedal de Palma y ha advertido de que varias sentencias que declaran la ilegalidad de urbanizar las zonas húmedas.

L'Ullal a la premsa i Plataforma Avançam

psm-pollenca | 28 Gener, 2012 16:41 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui s'ha reunit la Plataforma de Regidors pel Dret a Decidir a Porreres, on s'ha triat a la junta directiva d'aquesta assemblea de la que en forma part el nostre regidor, Tomeu Cifre.

Al passat ple del juliol de 2010 es va aprovar una moció presentada pel PSM i A a l'Ajuntament de Pollença on ens manifestavem a favor del dret a decidir el futur del poble de les Illes Balears i a impulsar les consultes populars. Aquesta moció era impulsada per la Plataforma Avançam i va ser aprovada amb tots els vots favorables llevat de l'abstenció del grup PP-UMP.

En aquesta plana web podeu seguir les activitats i objectius d'una plataforma oberta a regidors de tots els partits polítics. Esperam que se n'hi afegeixin més de pollencins (fins ara, apart d'en Tomeu Cifre, ho son en J.L.Garcia, en M.A.Sureda i en J.R.Mateu).


Avui la premsa recull el ple del passat dijous, centrant-se especialment en la qüestió de l'Ullal, que queda prou ben reflexada en els articles (clica'ls per llegir-los).

 

 

 

 

De 2012-01gener

Ple de gener: PP, Lliga i Convergència contra la delimitació de la zona humida de l'Ullal

psm-pollenca | 27 Gener, 2012 09:05 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Així va anar el Ple Ordinari d’ahir dijous. Un Ple amb bastant de públic a la sala i amb molts punts d’interès:

 
ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA
    
1.- Ratificació de les al•legacions presentades per la Batlia a l’avantprojecte de la nova Llei General de Turisme de les Illes Balear.
El Batle va fer per decret les al•legacions a la Llei General Turística i s’havien de ratificar pel Ple. Com a PSM de Pollença varem fer al•legacions que varem vehicular a traves del grup parlamentari PSM-IV-E. De les al•legacions fetes pel batle veim be gairebé totes les al•legacions manco la segona, que demanava que en els habitatges turístics vacacinals s’hi poguessin fer reformes encara que estassin “fora d’ordenació” (això vol dir, il•legalment construïts). Pensam que s’hi ha de poder fer reformes, pero no es pot igualar un habitatge legal amb un d’il•legal, ja que fer-ho es carregar-se la disciplina urbanística, i tampoc es poden afavorir els HTV respecte del habitatges que no se lloguen, ja que seria un agravi comparatiu. Per això no donarem suport al text complet de les al•legacions.

APROVADES. A favor: 10, PP,LLR,CIUP - En contra: 2, A – Abstencions: 5: PSM, UMP, PSOE, ER

2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i retribució corresponent    
Aquesta nova dedicació exclussiva al regidor David Alonso (PP) de 36.913,80E anuals, va esser retirada de l’ordre del dia per part del batle, ja que en contra del que pensava, no tenia prou suports perque sortís aprovada. Des del PSM ja varem donar la nostra opinió en aquest article.

RETIRAT.

3.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 18 de data 09.01.12 relativa al nomenament de representants municipals davant l’Assemblea General de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença
Uns nomenaments que es varen fer per decret del batle quan s’aguessin pogut dur al Ple de dia 22 de desembre. Nosaltres haviem aportat candidats que no es tingueren en compte, tot i que pensam que els titulars son gent prou preparada per assumir aquesta representaci. En canvi haguessim preferit uns suplents sense vinculacions partidistes.
Titular 1: Ferran Porto
Titular 2: Pere Antoni Nadal
Suplent 1:Antoni Xumet (PP)
Suplent 2: Pep andreu Martorell (LLR)

APROVAT. A favor: 13, PP,LLR,CIUP,ER,A – Abstencions: 4, PSM, PSOE, UMP

4.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN i ERAM referent a Cala Castell (veure moció)   
Es tractava de demanar que Demarcació de Costes faci les passes adients per garantir l’accés a Cala Castell previst en la delimitació de costes. No té res a veure amb el contenciós sobre el camí de Ternelles.

APROVAT. A favor: 9, PSM, A, LLR, PSOE, ER – Abstencions: 8, PP, CIUP, UMP


5.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 38 de data 12.01.12 relativa a la proposta d’al•legacions presentada davant l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB  
Es tracta del document a favor del català que signàrem tots els portaveus i del que ja parlarem en aquest article. Ara es tractava de ratificar-lo per Ple. (veure document)

APROVAT. Unanimitat


6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de batlia de les al•legacions a presentar Pla  Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears. (veure les al·legacions de l'equip de govern
En veure que no tenia els suports suficients per aprovar aquest punt i que la Conselleria havia donat un mes més per presentar les al•legacions el batle va retirar la seva proposta d’al•legació per reduir la protecció de l’Ullal.

RETIRAT


7.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; UMP; PSM-EN; i ERAM referent a les al•legacions al pla Hidrològic de les Illes Balear. (Veure moció)
La qüestió era la mateixa que el punt anterior, però amb les al•legacions presentades per 5 partits de la oposició en un sentit totalment oposat, defensant la protecció de l’Ullal que fa el Pla Hidrològic. La Lliga i Convergència argumentaren el seu vot en contra en no estar d’acord amb l’al•legació segona; així i tot quan proposarem llevar aquesta al•legació continuaren estant en contra. Feren un recés i PP, Lliga i convergència acordaren votar en contra de les nostres al•legacions, obrint la porta a la desprotecció de l’Ullal. Un fet desgraciat que qualque dia lamentarem.

DENEGADA. A favor: 7, PSM, A, PSOE, ER, UMP – En Contra: 10, PP, LLR, CIUP.8.- Aprovació, si procedeix, de la cessió del contracte administratiu de gestió del servei públic de l’explotació del bar del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença
Aquestes instal•lacions estan gestionades per una comunitat de bens que s’ha desfet i el contracte ha de quedar en mans de només un dels membres de la C.B.

APROVAT. Unanimitat


9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per l’aprofitament del centre multifuncional “Miquel Capllonch” del Port de Pollença    
Una proposta de millorar i obrir els usos de l’antic Miquel Capllonch de Port de Pollença (veure moció).

APROVAT. Unanimitat


10.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per a la reestructuració del horaris del transport públic que comunica el municipi de Pollença interior i exteriorment. (veure moció)
El Govern Balear ha reduït freqüències de bus i canviat trajectes de manera perjudicial pels usuaris. Demanàvem que es revisin per millorar-les i fer-les més pràctiques.

APROVAT. Unanimitat

11.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments.
Es tracta del fraccionament de pagament de impostos i taxes municipals, amb un petit descompte. L’Equip de Govern afegí una al•legació en el sentit de limitar el descompte a 100Eur.

APROVAT. Unanimitat


12.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2012.
Els números definitius es donaren  el dilluns passat, per això entre tots acordarem deixar aquest punt per quinze dies més endavant.

RETIRAT

13.- Inici expedient de resolució del contracte administratiu de la gestió del servei públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta en règim de concessió.
El concessionari de la piscina, Algalia S.A., deu doblers a l’Ajuntament, deute que es va ampliant cada mes que passa. S’iniciarà la resolució del contracte. Varem demanar que s’obrissin totes les opcions: gestió directa de l’Ajuntament, a traves d’EMSER, amb subcontractes parcials... sense tancar cap possibilitat, ja que el servei difícilment podrà cobrir despeses.

APROVAT. Unanimitat


14.-  Propostes/Mocions d’urgència

No n’hi va haver.


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

En parlarem en un proper article.

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.”
 
Ahir, per omissió, l'ajuntament va donar una passa cap a la urbanització d'aquesta zona humida.
Esperem que tingui marxa enrere.
 
 
 

Un clam per l'Ullal avui al ple.

psm-pollenca | 26 Gener, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui el Ple municipal, entre altres assumptes dels que ja vos hem informat, decidirà sobre les al·legacions al Pla Hidrològic respecte de l'Ullal. En definitiva, es discutirà si obrir la porta o no a una propera urbanització de l'Ullal i destrucció de la seva zona humida. Taln el PSM com A, PSOE, ER i UMP ja ens hem manifestat a favor de la protecció de l'Ullal, mentres que el PP està clarament a favor de la seva urbanització. De la postura que finalment agafin la Lliga i CxI en dependrà la sort de l'Ullal.

L'Ullal també es part del patimoni natural de Pollença, com la llengua o les festes tradicionals ho son del patrimoni cultural. El temps han canviat i no hem de repetir errors del passat. No usurpem als nostres fills aquest patrimoni de futur; per uns quants solars urbanitzables més no ho paga.

Es important venir al Ple per fer-lis saber als polítics que Pollença ens importa i que no en podran fer el que en vulguin sense escoltar-nos. Vine avui dijous, a les 20,00h a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Per la seva banda el GOB, Secció de Muntanya i l'Obra Cultural Balear ja han donat el seu suport al manteniment de l'Ullal com a zona humida.

A continuació les  noticies aparegudes aquests dies sobre l'Ullal (clica-hi per engrandir).

 

 
 
 
 
Noticia de fa uns mesos, on el Ple aprovà demanar el manteniment de la llei 4/2008 que protegeix també Cala Carbó.
 
 
 

 

Assemblea ordinària de gener.

psm-pollenca | 24 Gener, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Assemblea ordinària de gener.

Aquest dimarts 24, a les 21,30h, farem l'assemblea ordinària de gener prèvia al Ple.

A continuació adjuntam l'ordre del dia del Ple, que  va ben plena d'assumptes importants: dedicació exclussiva, l'Ullal, pressupost 2012, ratificació al·legacions al català i a la Llei General turística, etc.

Com sabeu el darrer dijous de cada mes hi ha el ple ordinari.

Com sempre les assemblees son obertes a militants i simpatitzants. Animau-vos a participar.

Dimarts 24, 21,30h. Estudi Toni Marquet (Carrer Albeguins de Pollença, darrera casa, VEURE DAMUNT MAPA) 

“DECRET DE BATLIA  NÚM. 951.- En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present RESOLC:

 

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 26 de gener de 2012, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

 

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA   

1.- Ratificació de les al·legacions presentades per la Batlia a l’avantprojecte de la nova Llei General de Turisme de les Illes Balears 

2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i retribució corresponent    

3.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 18 de data 09.01.12 relativa al nomenament de representants municipals davant l’Assemblea General de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença

4.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN i ERAM referent a Cala Castell   

5.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 38 de data 12.01.12 relativa a la proposta d’al·legacions presentada davant l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB  

 

6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de batlia de les al·legacions a presentar Pla  Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears 

7.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; UMP; PSM-EN; i ERAM referent a les al·legacions al pla Hidrològic de les Illes Balears

8.- Aprovació, si procedeix, de la cessió del contracte administratiu de gestió del servei públic de l’explotació del bar del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença 

9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per l’aprofitament del centre multifuncional “Miquel Capllonch” del Port de Pollença    

10.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per a la reestructuració del horaris del transport públic que comunica el municipi de Pollença interior i exteriorment 

11.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments

12.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2012

13.- Inici expedient de resolució del contracte administratiu de la gestió del servei públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta en règim de concessió

14.-  Propostes/Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.”

Siguem seriosos i respectuosos amb l’Ullal

psm-pollenca | 23 Gener, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Al Ple del proper dijous es discutiran molts assumptes que ja anirem explicant. Entre ells, un dels més destacat seran les al•legacions de l’Ajuntament al Pla Hidrològic de les Illes Balears. Com ja es sabut aquest pla fixa com a zones humides, apart de l’Albufereta i la Gola, també la zona de l’Ullal del Port de Pollença. Ara el Pla torna a estar en exposició pública i l’Equip de Govern (PP-Lliga) ha preparat unes al•legacions, mentre que cinc partits de l’oposició (PSM-PSOE-A-UMP-ER)  n’hem preparat unes altres en sentit diametralment oposat. Per explicar-ho ras i curt, l’Equip de Govern vol deixar la porta oberta a poder urbanitzar l’Ullal, mentre que els 5 de l’oposició volem que es preservin els valors mediambientals de la zona humida indicats el el Pla. Per tant PP i Lliga estan en contra del PHIB, i PSM-PSOE-A-UMP-ER hi estam a favor. De CiUP encara no en sabem el posicionament.

Hi ha molts de motius per no acceptar les al•legacions que ha preparat l’equip de Govern, però començarem amb unes poques claus:

El PHIB es va començar a redactar en la primera legislatura del Pacte de Progrés, essent consellera Margalida Rosselló, no es va modificar quan el PP hi tenia de conseller a Jaume Font, i la segona versió es va fer essent conseller Miquel Àngel Grimalt d’UM, versió on es mantenia l’Ullal com a zona humida. Finalment es va acabar de tramitar i enviar a Madrid quan era conseller Gabriel Vicenç, del PSM. Per tant no es pot acusar a aquest Pla d’esser partidista, ja que l’han gestionat consellers de molts colors polítics i sempre l’Ullal s’hi ha mantingut com a zona humida. Les raons científiques pesen massa per esser tombades així com així pels polítics. Per tant un dels arguments de les al•legacions, les “raons ideològiques” que hi han inclòs l’Ullal, no té cap sentit en les al•legacions, i l’Ajuntament no pot fer seu un argument tan poc seriós, impropi totalment d’un Ple municipal.

El PHIB es un document mediambiental. No té res a veure amb l’Urbanisme. Per aquest motiu està fora de lloc que les al•legacions de l’Ajuntament s’hagin preparat des de l’Àrea d’Urbanisme, amb la única signatura d’un dels arquitectes municipals. Quan a la Comissió Informativa del passat divendres varem demanar perquè l’informe no venia avalat pel tècnic de medi ambient l’explicació que en donaren va esser “de traca”: “perquè el tècnic de medi ambient estava massa ocupat treballant en l’assumpte del becut vermell”(textual, deu constar a l’acta). No en donam cap culpa al tècnic de medi ambient, que devia estar treballant en allò que li havien manat, però... no pot el batle fixar quines són les prioritats i les urgències dins l’Ajuntament? No eren prou importants unes al•legacions que poden obrir la porta a arrasar 107.151m² de zona humida? O es que simplement no interessaven els criteris mediambientals? Un altre cop, molt poc seriós treballar d’aquesta manera.

Per acabar només mencionarem que l’al•legació basa tot el seu argumentari en intentar demostrar que no ha existit mai cap zona humida a l’Ullal, argumentat la “Inexistència Històrica d’Aiguamoll” (textual). Aquest argument s’extreu de fotografies aèries realitzades des de milers de metres d’alçada, quan precisament allò que configura una zona humida s’ha d’investigar a peu pla sobre el terreny (orografia, geologia, flora i fauna pròpies dels aiguamolls...). Malgrat aquesta insistència i rotunditat en negar l’existència de cap tipus d’aiguamoll, sorpressivament, l’al•legació proposa delimitar una superfície de 24.378m² ....d’AIGUAMOLL!!!. Com quedam? No hauria estat més coherent dir que res de res d'aiguamoll? Molt poc seriós, gairebé còmic, si no tinguéssim en compte el molt que ens jugam els pollencins a l’Ullal.

El Pla Hidrològic aporta la seguretat jurídica que l’Ajuntament i els particulars necessiten per saber a que atenir-se en el futur. D’una vegada per totes siguem seriosos.
 
Dossier historial Ullal.
 
Veure noticia Ultima Hora: "Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra y UMP suman fuerzas para proteger el Ullal"
 
 

El Castell 35. Balanç de la nova legislatura.

psm-pollenca | 19 Gener, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ja estam repartint El Castell 35 de gener de 2012. Es el balanç del 2012, amb mancances, segur, i faltant-hi els darrers temes que han estat actualitat, com per exemple la polèmica entorn les retallades lingüístiques. Pero tambe una bona eina pèr reflexionar sobre els mesos que han passat i veure els reptes del nou any. Apretau enmig de la miniatura per veure'l en pantalla completa.

 

-->-->

Un Sant Antoni de dignitat i reivindicació

psm-pollenca | 18 Gener, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Despres de la festa de Sant Antoni, i com que varem anar a cercar els pins, vos penjam les fotos del nostre fogueró, que va tractar les retallades dels governs del PP (i a Pollença del PP i de la Lliga Regionalista) en sanitat, llengua, ensenyament o en el poder adquisitiu, a través de la pujada de taxes i impostos. El fogueró tingué molt bon ambient, i acabà amb el sorteig de tres litografies. Aprofitam per donar l'enhorabona als guanyadors dels tres premis. Nosaltres, per no variar, no en tiguerem cap; un altre any serà.

La nota destacada del dia va ser la protecta popular que li fern a josé Ramon Bauzà a Sa Pobla. Una protesta contra la seva política d'arraconament del català sorgida des dels ciutadans i en un poble on tradicionalment el PP ha tingut bons resultats electorals. Que prengui nota.

 

 
 
 
 
 
Visualitza tot l'album

 

Que va passar ahir a Sa Pobla? Article de Biel Barceló sobre la pitada a Bauzà.

dBalears:"Sa Pobla més reivindicativa"

dBalears:"Un jove de 24 anys curulla el pi de Pollença"

Ens veim al fogueró. Visca Sant Antoni !

psm-pollenca | 16 Gener, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Resum i propòsits abans de Sant Antoni.

psm-pollenca | 12 Gener, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ens hem estorbat un poc perquè altres assumptes han absorbit l’atenció informativa, però en el començament de l’any es un bon moment per repassar el que ha estat el passat 2011 i què esperam d’aquest nou 2012, centrant-nos en Pollença que es el nostre camp de feina com a agrupació local.

Es evident que el panorama polític aparentment ha canviat moltíssim. D’un govern municipal UM-PSOE hem passat a un PP-Lliga d’ençà de les eleccions municipals del mes de maig. En la campanya electoral ja varem analitzar el que havia estat l’anterior legislatura, potser es bon moment per analitzar el que han estat aquest mesos de les eleccions ençà.

Per la part positiva cal valorar una major representació de la pluralitat del poble en el Ple de l’Ajuntament, amb fins a vuit partits amb el nombre de regidors molt repartit. També que el govern en minoria ha obligat a l’Equip de Govern a consensuar i parlar molts assumptes abans de dur-los a aprovació, i quan no ha estat així des de l’oposició s’han pogut corregir les pràctiques incorrectes.

Així va passar en la correcció de la intenció inicial de fer els plens bimensuals, amb denegar l’aprovació inicial del pressupost municipal en un ple fet a la correguda l’1 de setembre o la marxa enrere en el recent ple convocat per atorgar una nova dedicació exclusiva tan polèmica com inesperada. També el major nombre de partits vigilant l'acció de govern ha comportat que s'hagi estat més rigurós en la tramitació administrativa de contractes, expedients, etc.

En la part negativa hi hem de incloure el fet d’haver pogut comprovar com les promeses electorals ben aviat es varen fondre en aprovar una pujada generalitzada de les taxes i impostos. Encara no hem pogut trobar en que consisteix la gran gestió que ens havien promès, ja que les receptes aplicades fins ara –bàsicament pujar impostos- son ben poc originals.

Tampoc podem estar satisfets de que les decisions ordinàries, les que prenen els regidors del govern i el batle, o les que es prenen en Junta de Govern, no s’hi hagi fet participar a la resta de grups municipals (o al manco a la majoria). Ens hem trobat amb decisions molt discutibles, ja sigui en el fons o amb les formes, com varen esser el nomenament del nou Director Artístic del Festival, la manera com es va acomiadar als Xeremiers de Sa Calatrava, l’eliminació del complement de productivitat del personal o l’encaparrotament en modificar activitats que funcionaven sense problemes.

En canvi en altres àmbits que necessitaven un canvi de rumb important continua la inèrcia i no precisament per bé. Tot el relacionat amb l’urbanisme de Pollença (llicències, planejament, control d’infraccions) segueix amb un encallament heretat, sí, però del que ara ja en son corresponsables els nous governants. Així també la ocupació de la via pública o el manteniment del Port de Pollença i Cala Sant Vicenç, en que no s’ha notat cap millora substancial. Malauradament en ben pocs mesos s’han esvaït les esperances que molts pollencins varen dipositar en el nou consistori.

El passat, passat està. Ara cal plantejar-se aquest nou any 2012 com aquell en que Pollença “faci els deures” i reprengui tots aquells assumptes pendents que necessitam posar al dia per posar uns bons fonaments per la recuperació econòmica i l’optimisme dels ciutadans. Cal reactivar l’adaptació del Pla General, per permetre el desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció, aplicar la ordenança d’ocupació de la via pública, per millorar el nivell de l’oferta turística, aprovar un pressupost de 2012 que prioritzi les despeses enfocades a ajudar als ciutadans, treballar en millorar el que ara ja té Pollença, però que no presentam correctament als turistes i als ciutadans. S’ha d’invertir  en el patrimoni municipal per aprofitar-lo i no deixar-lo decaure (Can Llobera, Convent, els poliesportius, els camins públics, les places, les voravies...).

I per no posar tants deures als nostres governants, també la oposició hem de saber assumir la nostra responsabilitat, corregint allò que no es faci bé, denegant-ho, i proposant alternatives i aprovant-les. Tan responsable de les coses mal fetes es aquell que les fa com el que les deixa fer. Si els ciutadans triaren la composició que triaren, ho hem d’assumir i saber que tots comptam. En aquestes estam, perquè en el 2012 els pollencins estiguem un poc mes orgullosos d’ésser-ho que l’any passat.

 

Vuit governen aquest Poble,

de disset que n’han votat.

Hauran de pagar el mesclat

els qui cobren paga doble.

 

Molts d’anys

Powered by LifeType - Design by BalearWeb