"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Celebram la unanimitat en la petició de les millores a la carretera que llinda amb el poliesportiu

psm-pollenca | 30 Abril, 2013 12:38 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En el passat ple de dia 25 d'abril va ser aprovada per unanimitat una moció presentada pel PSM (signada també per Alternativa) per tal de demanar al Consell de Mallorca que realitzi millores en la seguretat de la carretera MA-2200, la carretera que dona accés a Pollença, al seu pas pel poliesportiu municipal.

Cal recordar que en aquest indret estava prevista la construcció d'un pont peatonal que fins i tot va rebre una subvenció del pla d'obres i serveis. Finalment, l'actual equip de govern, va descartar el projecte sense plantejar alternatives per millorar la seguretat.

Fa poques setmanes va succeir un accident d'importància que ens torna a recordar que el problema de la seguretat no està resolt en aquest tram de carretera.

La moció demana millores al Consell de Mallorca en forma de paviments reductors de la velocitat, mitjanes o tanques protectores per tal de reconèixer el caràcter de travessia urbana d'aquest tram. També demana que es construeixi el vial peatonal per enllaçar l'escola Joan Mas amb a rotonda de Can Berenguer. Al mateix ple es va introduir una esmena proposada per l'Equip de Govern per tal de demanar un rotonda en l'encreuament per l'entrada del Monument a Costa i Llobera.

Finalment s'aconseguí la unanimitat en la moció i esperam que el Consell de Mallorca atengui a la petició del Ple de l'Ajuntament.

(Veure la moció original)

 

 

 

El ple d'abril, punt per punt.

psm-pollenca | 29 Abril, 2013 10:22 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Veure la documentació completa del Ple

Veure article "Rebutjat el pressupost del PP i el Pi. Rebutjat el mercadeig."

Veure nota "REBUTJAM LA MANCA DE TRANSPARÈNCIA DE L’EQUIP DE GOVERN"

Escolta el Ple a Ràdio Pollença en podcast

Aquesta és la informació completa del que es va discutir al Ple i del que ja vos n'hem avançat algunes informacions:

1.- Aprovació, si s'escau e l'acta de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2013.

Aprovada per unanimitat.

2.- Aprovació, si s'escau e l'acta de la sessió ordinària de 20 de març de 2013.

No es va votar.

3.- Aprovació, si s'escau, de la proposta de Pressupost i plantilla de personal de l'exercici 2013.

El pressupost no s'ha negociat amb la oposició (al manco amb la majoria de la oposició) i presenta, al nostre entendre, importants punts foscos. S'havia modificat en més de 50 punts respecte a la versió del més de gener i en el propi ple es modificaren més de 10 partides per aconseguir el vot de UMP i CxI. Afortunadament, el regidor Nadal Moragues d'UMP no va voler entrar en el mercadeig i va rebutjar el pressupost a pesar de l'acord assolit pel batle amb el president d'UMP. Ja n'hem fet aguns comentaris en els anteriors articles però hi tornarem més endavant.

Esmenes al pressupost: Rebutjades: A favor: 8, PP, LLR, CIUP – En contra: 9, PSM, A, PSOE, UMP, ERAM, 2NA.

Pressupost: Rebutjat: A favor: 6, PP, LLR – En contra: 11, PSM, A, PSOE, UMP, ERAM, 2NA, CIUP

4.- Aprovació inicial, si escau, de l'expedient de modificació de crèdit num 3/2013 per suplement de crèdit.

Es tracta de fer servir el superàvit de la liquidació del 2012 per pagar part dels crèdits que té l'ajuntament, tal i com imposa la llei d'Estabilitat Pressupostada aprovada pel govern Rajoy l'any passat. Un superàvit creat, sobretot, per la pujada de l'IBI, que servirà per pagar als bancs.

Aprovat. A favor: 15, PP, LLR, A, PSOE, CIUP, UMP, 2NA. - Abstencions: 2, PSM, ERAM.

5.- Aprovació, si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2013.

El segon llistat de l'any de factures no pressupostades de despeses efectuades durant l'any passat.

Aprovat. A favor: 13, PP, LLR, A, PSOE, CIUP, UMP, 2NA. - Abstencions: 4, PSOE, PSM, ERAM.

6.- Aprovació definitiva de l'estudi de detall del sector UP-4A (promotor: Funerària Pollença).

Es tracta d'un estudi de detall per dividir una nau del polígon industrial.

Aprovat per unanimitat.

7.- Aprovació, si escau, de la modificació del contracte de servei de neteja viària, en relació a les millores proposades.

Sembla que entre l'empresa i l'Ajuntament s'ha arribat a un acord per fer unes millores en el contracte diferents a les que es varen proposar inicialment. Com que suposa una modificació del contracte s'haurà d'aprovar pel Ple.

Aprovada. A favor: 15, PP, LLR, PSOE, CIUP, UMP, PSM, ERAM, 2NA – Abstencions: 2, A.

8.- Aprovació si escau, de la desafectació parcial de l'edifici del centre de dia de Pollença.

L'equip de govern proposa que aquest edifici es pugui destinar a altres usos diferents del de centre de dia, malgrat es va construir i finançar com a tal centre. Poder compatibilitzar l'ús de centre de dia amb altres usos pot donar més possibilitats a l'edifici, però sempre sense oblidar la finalitat per a la que va ser construït. Des del PSM varem exposar que haguéssim preferit a fer aquesta desafectació quan el conveni amb AFAMA per gestionar-lo parcialment ja estas ben definit, ja que actualment no podem saber si la part desafectada serà excessiva o insuficient pel servei que s'hi donarà. Per això verem demanar que es retiràs per dur-ho més endavant, però el batle ho va voler mantenir.

Aprovada. A favor: 10, PP, LLR, CIUP, 2NA – Abstencions: 7, A, PSOE, UMP, PSM, ERAM.

9.- Designació representants municipals a l'Assemblea General del Consorci d'Aigües de les Illes Balears.

És l'òrgan que substitueix els consorcis d'aigües de cada municipi, i l'Ajuntament hi ha de designar els seus representants. Es va proposar al Batle i a Mª Petra Buades.

Aprovats: A favor: 6, PP, LLR – Abstencions: 11, A, PSOE, CIUP, UMP, PSM, ERAM, 2NA.

10.- Moció presentada pel grup Alternativa per la delegació de la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística.

Aquests expedients els resolia la Junta de Govern fins que el batle va decidir revocar la delegació i resoldre'ls ell mateix. Alternativa demana que sigui el Ple qui tingui aquesta competència. Sembla que jurídicament hi havia inconvenients a aquesta petició, ja que la Llei de Disciplina Urbanística ho limita al batle i a la Junta de Govern. Per això es va proposar una esmena a la moció de tal manera que la resolució la continuï fen el batle, però acordant-ho dins el Ple.

Esmena aprovada: A favor: 8, A, PSOE, PSM, ERAM, 2NA – En contra: 6, PP, LLR – Abstencions: 3, CIUP, UMP.

Moció, rebutjada: A favor: 8, A, PSOE, PSM, ERAM, 2NA - En contra: 9, PP, LLR, CIUP, UMP.

11.- Moció presentada pel grup ERAM per declarar Pollença municipi republicà.

Una moció de caire molt polític que compatíem plenament. El més sorprenent va ser el vot contrari del PSOE.

Rebutjada: A favor: 4, ERAM, PSM, A – En contra: 12, PP, LLR, CIUP, UMP, PSOE – Abstencions: 2, NA.

12.- Moció presentada pel grup PSM-EN de millora de la seguretat de la carretera MA-2200 al seu pas pel poliesportiu de Pollença.

Una vegada l'equip de govern va descartar el pont (pel que fins i tot ja es disposava d'una subvenció) s'han de prendre mesures per fer aquest tram de carretera més segur i evitar accidents.

El PP va proposar l'esmena d'afegir-hi la creació d'una rotonda en l'entrada pel Monument a Miquel Costa, esmena que varem acceptar, si compta amb les condicions tècniques adequades.

Esmena aprovada: 17, unanimitat

Moció. Aprovada: 17, unanimitat.

Al final no es varen poder discutir dues mocions d'urgència, una per implantar la zona verda gratuïta al Port de Pollença, i l'altra per aprovar al Ple les bases del contracte de la Direcció artística del Festival de Pollença. Esperam que el batle no decreti contra la voluntat majoritària del Ple.

Tampoc es varen poder tractar els precs i preguntes.

 

El cap de setmana ens ha continuat deixant noticies sobre el resultat del ple. Les més sorprenents les del batle ahir diumenge, dient que si ell no ha de ser batle el millor és que ho sigui el regidor d'Alternativa, i deixant de banda als seus 4 companys regidors del PP.

També avui el diari recull que UMP pensa sancionar al seu regidor, Nadal Moragues. Ens demanam com es pot sancionar a un regidor que en cap moment es va comprometre a votar a favor del pressupost que no li agradava.

REBUTJAM LA MANCA DE TRANSPARÈNCIA DE L’EQUIP DE GOVERN

psm-pollenca | 27 Abril, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Una vegada més l’equip de govern, i especialment el batle, va demostrar ahir el seu talant prepotent i autoritari en l’aprovació del document més important de l’Ajuntament que són els pressuposts.

L’equip de govern va dur a aprovació en el ple d’ahir els pressuposts per l’any 2013 d’una forma més que lamentable i totalment qüestionable. Els pressuposts no només són un llistat de números i partides, els pressuposts expressen la voluntat d’un equip de govern entorn a les actuacions que se pensen dur a terme en el nostre municipi. Per tant, és un dels documents més importants que s’aproven per plenari i donat que l’actual equip de govern està més que amb minoria hauria de voler negociar un pressupost que reflectís no només la voluntat de 6 regidors, sinó la voluntat de la majoria per tal que el màxim beneficiat fos el poble, per damunt dels interessos personals.

Però de nou, com hem pogut veure darrerament, les formes del batle han estat més que reprovables. Ahir i d’una forma totalment oberta se’n va intentar riure de la majoria dels pollencins duguen un pressupost a aprovar sense cap voluntat de cercar consens, i fent canvis en el propi plenari com si d’una tómbola es tractes. El pressupost és un tema molt seriós i un batle no se pot permetre jugar d’aquesta manera, perquè al final qui hi perd és el nostre poble.

El pressupost que l’equip de govern va dur a aprovació no només havia sofert més de 80 modificacions respecte de l’esborrany presentat per l’ex-regidora d’hisensa en el mes de gener, unes modificacions de les que no se’ns va explicar cap ni una després de 3 mesos entre la darrera reunió i la comissió informativa, sinó que, a més, el batle en el propi ple va efectuar més de 10 canvis, alguns d’ells més que substancials. Tot això a canvi del vot favorable de dos partits, Convergència per les Illes i Unió per Pollença (CiUP), i Unió Mollera Pollencina (UMP), fruit de les negociacions que el propi batle i el regidor de la Lliga varen estar efectuant d’esquenes a la resta de partits en els dies previs al ple.

Un fet destacable i lamentable va ser que en cas d’UMP aquestes negociacions se varen dur a terme amb el President del partit d’esquenes al seu propi regidor i portaveu de l’Ajuntament. Afortunadament el regidor d’UMP clarament va rebutjar aquest joc possibilitant que el pressupost ahir se rebutjàs per majoria i així es pugui tractar a una Junta de Portaveus, que és el que se va fer en l’anterior pressupost. Volem una negociació oberta i transparent, per tal que tots els partits puguem donar la nostra opinió al respecte.

La “prepotència” del batle està posant en perill d’una manera preocupant la governabilitat d’aquest Ajuntament, per la qual cosa li demanam que o bé que faci autocrítica en un exercici de responsabilitat, o bé dimiteixi, però amb aquest talant no se pot continuar duent el timó de l’Ajuntament perquè tots sortirem perjudicats.

Finalment també volem ressaltar que al final del ple no hi va haver-hi temps per tractar dues mocions urgents que consideram de molta importància. Per una banda una moció a favor de la implantació de la zona verda gratuïta per a residents al Port de Pollença i per altra l'aprovació per Ple del contracte per la la Direcció Artística del Festival de Pollença. La falta de temps provocà que les mocions quedassin pendents i esperam que el batle no aprofiti aquesta circumstància per decretar mesures contraries a la voluntat majoritària del Ple i, en qualsevol cas, convoqui la Junta de Portaveus o un Ple Extraordinari per tractar aquestes qüestions.

Rebutjat el pressupost del PP i el Pi. Rebutjat el mercadeig.

psm-pollenca | 26 Abril, 2013 09:54 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En breu desglossarem el ple d'ahir punt per punt. De moment només comentarem que la proposta del pressupost pel 2013 va ser rebutjada. El Batle va presentar al ple tota una sèrie de modificacions que havia fet per tal d'aconseguir el vot favorable de Convergència i d'Unió Mollera. L'enfilall de modificacions es va convertir en una mostra esperpèntica de mercadeig amb els doblers de tots els pollencins per tan de procurar-se els vots favorables. En aquesta negociació, emperò, el batle havia passat per sobre el regidor d'UMP, Nadal Moragues, negociant directament amb el seu president, Miquel Sabater, i sense comptar per res amb l'opinió de qui realment havia de votar que és el regidor electe. Varen quedar ben clares les priritats de l'equip de govern PP-Lliga, d'acostar-se a Cxi, l'altra part del Pi, i a UMP prescindint del seu regidor, i deixar de banda a la resta de grups. Aquesta vegada mantenir aquesta actitud prepotent no va funcionar i el pressupost va ser rebutjat per 11 vots en contra per 6 a favor (finalment Convergència va votar en contra quan prèviament s'havien rebutjat les esmenes negociades amb el batlle, per 9 a 8 vots.

Per altra banda va ser aprovada per unanimitat la moció que el PSM havia presentat (signada també per Alternativa) per tal de demanar al Consell una sèrie de millores al tram de carretera del costat del poliesportiu. S'hi va afegir la creació d'una rotonda a l'entrada pel Monument, per tal d'absorbir més accesos a Pollença i reduir la velocitat de circulació.

Va ser rebutjada una moció d'Esquerra per declarar Pollença com a municipi republicà, amb només els vots favorables de ERC, PSM i A (4). També va ser rebutjada una interessant moció d'Alternativa per tal de resoldre els expedients d'infracció urbanística al Ple, i no per Decret de Batlia com fins ara; PP, LLR, CxI i UMP sumaren els seus vots per evitar una moció que hagués donat més transparència i sentit democràtic als expedients d'infracció, un autèntic problema al nostre municipi.

Finalment no hi va haver temps per discutir dues mocions d'urgència signades per la majoria del Ple, per fer que s'implanti la zona verda gratuïta d'aparcaments al Port de Pollença, i per tal que les bases del contracte del Director Artístic del Festival s'aprovin en el Plenari. Esperam que el batle no aprofiti la manca de temps per decretar sobre aquestes qüestions en contra del criteri de la majoria.

Més tard desglossarem cada punt.

Preguntes i moció per millorar l'accés al poliesportiu

psm-pollenca | 25 Abril, 2013 00:19 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquests són les preguntes que presentam al ple d'aquest dijous (veure ordre del dia). Es celebrarà a les 20h a la sala de plens i el podeu seguir per Radio Pollença, 107.9FM i a radiopollença.net.

PREGUNTES AL PLE

 1. En quina situació es troba l’expedient d’infracció urbanística que varen obrir per la col·locació d’una tanca publicitària il·legal a l’entrada de Pollença pel Roser-Vell, fet que varem denunciar al novembre de 2011? S'ha deixat caducar l'expedient sense fer cap actuació? Per quin motiu aquesta passivitat ?

 2. Coneixia el batle que la Carretera Vella de Lluc estava dificultada per la presència d'animals morts ? A un dels diaris va declarar que els animals s'havien anat a morir allà i a l'altre que hi havien aparegut després d'enterrar-los, quina és la versió vertadera?

 3. Vist el gran interès que el batle mostra en la construcció d'un pont per la Ruta de Pedra en Sec, quines accions ha duit a terme el batle per tal que es construeixi? Li ho va exigir al conseller Company o al Vicepresident del Consell Jaume Joan en la seva recent visita a Pollença amb motiu de la Fira del Vi? Els va exigir amb el mateix èmfasi la recuperació plena de la Carretera Vella de Lluc en tota la seva extensió?

 4. Sobre el mateix aparcament del Hotel Formentor, ja ha pogut comprovar, com li demanarem al passat ple, si aquest té cap llicència d'activitat econòmica per l'explotació del aparcament? De les consultes que nosaltres hem fet semblaria que no en té, tot i cobrar 7 euros per cotxe i dia, ens ho pot confirmar com a responsable d'urbanisme?

 5. Ens pot dir la regidora delegada del Moll si enguany es farà la Fira Marinera ?

 6. Ens pot dir la regidora delegada del Moll la seva opinió sobre la NO implantació de la zona verda que pretén realitzar l'ajuntament al Moll, implantant exclusivament la zona blava?

 7. Ens pot dir la regidora encarregada de la Residència quines actuacions s'hi pensen fer amb el doblers obtinguts de la venda del Bar Caty, que va anunciar el Batle ?

 8. Ens pot dir el regidor de Serveis com es que no es realitza la restitució d'arbrat en els escocells que han estat encimentats i enrajolats aparentment sense cap tipus d'autorització?

 9. Ens pot explicar la regidora de Medi Ambient els motius que han duit a l'Ajuntament a renunciar a cercar una solució pels fondejos del Port de Pollença? Amb qui ha intentat sense èxit consensuar el projecte dels pantalans del Port de Pollença?

 10. Ja està contractat el senyor Joan Valent com a director artístic del Festival de Pollença? Quan es presentarà la programació d'enguany? Es promocionarà a cap tipus de fira a l'estranger?

I aquesta la moció per a la millora de la seguretat de l'accés a la zona del poliesportiu:

MOCIÓ:

MILLORA DE LA SEGURETAT A LA CARRETERA MA-2200 AL SEU PAS PEL POLIESPORTIU DE POLLENÇA

La carretera MA-2200, que dona accés a Pollença des de Sa Pobla fins que connecta amb la Carretera del Port de Pollença a la rotonda de Can Berenguer, suporta una intens volum de trànsit. Aquest trànsit ha de conviure amb la circulació transversal de persones i vehicles que des del casc urbà de Pollença la travessen per accedir principalment al poliesportiu i al cementiri.

Els problemes que això pot ocasionar es varen posar de manifest amb la demanda ciutadana d'un pont peatonal que fins i tot va ser pressupostat i al que se li concedí una subvenció per part del Consell de Mallorca.

En aquesta legislatura el projecte del pont peatonal ha estat descartat per la iniciativa de l'equip de govern, sense que s'hagin previst alternatives per millorar la seguretat d'aquest tram de carretera.

Recentment s'ha produït un accident important que evidencia que el problema continua existint i que cal cercar mesures per evitar que es pugui repetir.

La carretera forma part de la xarxa de carreteres del Consell de Mallorca.


Es per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

 1. Sol·licitar al Consell de Mallorca que s'inclogui aquest tram de carretera dins el plan de millores del consell de Mallorca, per tal de dotar a aquest tram de les característiques de travessia que li són pròpies, ja que discorre entre dues zones urbanes (possible situació de mitjanes, paviments reductors de la velocitat, senyalització, etc....)

 2. Sol·licitar que s'estudii la conveniència de reduir de la velocitat màxima permesa en el tram, per tal d'adaptar-la a la seva realitat com a travessia urbana.

 3. En aquestes millores incloure el vial peatonal que hauria de connectar la Rotonda de Can Berenguer amb l'entrada de Pollença pel Camp de l'Om.

 

 

Ana Maria Aguiló, ni mestra ni política.

psm-pollenca | 24 Abril, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Un bon article del company Joan Ramon Bosch Cerdà sobre la diputada Ana Maria Aguiló, qui amb la seva activitat desprestigia tant l'ensenyament com la política:

La diputada i portaveu en educació del govern Balear, per justificar els sagnants retalls en educació que fa aquest govern, la senyora Aguiló, que anys endarrere era docent de professió, va dir que un 20% dels docents d’aquestes illes, és dedicaven a fer política a les aules, i jo, em demano, primerament: com es comptabilitza això? I desprès: que té això de negatiu?

Entenc que el conjunt d’activitats teòriques i pràctiques entre ciutadans, les relacions de poder i les institucions, s’integren dins les àrees de coneixement, per tant, en aquest aspecte, em sembla un percentatge significativament baix el que observa la senyora Aguiló.

Sobretot però, em sorprèn que una persona que ha fet de la pràctica política el seu mitja de proveïment econòmic, parli de la política com si aquesta fos nociva, per tant, més sorprenent encarà que pogués dir al seu moment, que els professors serien acomiadats si criticaven a l’administració, tota una mostra de pensament totalitari al meu parer, completament oposat  a l’esperit crític que han de mantenir les persones que es dediquen a la docència. Aquesta afirmació, que pot semblar gratuïta, queda més que reflectida en el BOIB núm. 159 de 27 d’octubre de 2012, on trobem l’avantprojecte de la Llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes Balears, fins al punt que si llegim els articles 151 i 154 veiem com permeten l’acomiadament de docents pel simple fet de desenvolupar la seva feina tot mantenint els seus criteris.

No record que la diputada Ana María Aguiló s'esmussàs quan els consellers Bosch i Aguiló aparegueren en les planes dels diaris al bell mig d'uns escolars als quals volien educar en les meravelles de ser emprenedor, com si aquesta no fos una opció ideològica, política com diu ella. Tampoc record que defenses els docents, quan un grup de joves  de Noves Generacions van fer un vídeo on figuraven que havien gravat a un docent a classe, anònimament (“como debe ser” que diria el pitjor president que ha tingut i actualment pateix aquesta comunitat autònoma), manipulant, per tal de denunciar  suposats casos del que anomenen adoctrinament de professors a l’aula. 

Realment, sentint les declaracions de la senyora Aguiló, jo no veig cap capacitat didàctica, ni tampoc  propostes per revertir la situació actual. Sembla, això si, prou crispada, intentant negar la llibertat de càtedra dels mestres de primària, docents d’ensenyament secundari i superior. Aquest fet em fa pensar que no degué ser una bona mestra al seu moment (ho desconec, però llegint les seves declaracions, no puc pensar altre cosa), ni tampoc és una bona política que en lloc de treballar per un proveïment pressupostari i humà suficient per garantir un bon sistema públic educatiu, es dedica a criticar tots aquells que reclamen que l’ensenyament públic sigui prioritari, i els no hagin de pagar la mala gestió de molts responsables institucionals.

Evidentment, quan a l’escola s’ensenya a reciclar, a respectar el torn de paraula, a tenir cura del material, a respectar l'entorn... es fa política, per quan s’han de prendre decisions, però a l’escola pública no es fa adoctrinament, malgrat la senyora Aguiló tal vegada ho prefereixi. Realment, un mestre difícilment pot separar la seva persona de la seva practica docent, Ana María Aguiló tampoc, però n’estic segur que tenim bons professionals a l’educació i a la sanitat, millors del que molts dels  nostres responsables(?) “polítics” es mereixen, també n’hi ha de pocs complidors (segur que la senyora aguiló en coneix algun o alguna) no ho negaré, com succeeix en totes las professions. Però estaria bé que enlloc de dedicar-se a aprofitar la seva actual professió de “política” per atacar part del col·lectiu de mestres, i així desviar l’atenció dels retalls tan ferotges que ha patit l’ensenyament públics aquests darrers anys (com exemple es tornen a escapçar els pressupostos del 2012,es retallen més de 17 milions d’euros, dels quals 10,5 milions són de la partida de personal, per tant, menys professorat per al proper curs), els ciutadans en general, li agrairíem que fes política de veres. Que treballi per millorar l’ensenyament d’aquestes illes, i deixi de criminalitzar aquells que un dia van ser companys seus, i que ara sembla odiar tant.

La diputada Aguiló contava satisfeta al seu Twitter que es podria sancionar als seus companys d'aules per criticar als seus companys de política.

 

 

 

Ple d'abril: Pressupost 2013, accés al poliesportiu, etc...

psm-pollenca | 23 Abril, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dijous hi torna a haver-hi Ple, el del mes d'abril. Aquest ve bastant carregat, entre altres temes amb el pressupost de l'Ajuntament pel 2013, un pressupost que s'ha retardat dos mesos respecte l'any passat. Però també hi ha altres qüestions, tant propostes de l'equip de Govern com mocions de la oposició. Aquesta és l'ordre del dia:

Veure el text original de tots els documents i mocions del Ple

1.- Aprovació, si s'escau e l'acta de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2013.

2.- Aprovació, si s'escau e l'acta de la sessió ordinària de 20 de març de 2013.

3.- Aprovació, si s'escau, de la proposta de Pressupost i plantilla de personal de l'exercici 2013.

El pressupost no s'ha negociat amb la oposició (al manco amb la majoria de la oposició) i presenta, al nostre entendre, importants punts foscos. Haurem de parlar-ne amb més detall en un article específic. Aquí teniu la proposta que anirà a votació.

4.- Aprovació inicial, si escau, de l'expedient de modificació de crèdit num 3/2013 per suplement de crèdit.

Es tracta de fer servir el romanent positiu del 2012 per pagar part dels crèdits que té l'ajuntament, tal i com imposa la llei d'Estabilitat Pressupostada aprovada pel govern Rajoy l'any passat. Un superàvit creat, sobretot, per la pujada de l'IBI, que servirà per pagar als bancs.

5.- Aprovació, si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2013.

El segon llistat de l'any de factures no pressupostades de despeses efectuades durant l'any passat.

6.- Aprovació definitiva de l'estudi de detall del sector UP-4A (promotor: Funerària Pollença).

Es tracta d'un estudi de detall per una part del polígon industrial.

7.- Aprovació, si escau, de la modificació del contracte de servei de neteja viària, en relació a les millores proposades.

Sembla que entre l'empresa i l'Ajuntament s'ha arribat a un acord per fer unes millores en el contracte diferents a les que es varen proposar inicialment. Com que suposa una modificació del contracte s'haurà d'aprovar pel Ple.

8.- Aprovació si escau, de la desafectació parcial de l'edifici del centre de dia de Pollença.

L'equip de govern proposa que aquest edifici es pugui destinar a altres usos diferents del de centre de dia, malgrat es va construir i finançar com a tal centre. Poder compatibilitzar l'ús de centre de dia amb altres usos pot donar més possibilitats a l'edifici, però sempre sense oblidar la finalitat per a la que va ser construït.

9.- Designació representants municipals a l'Assemblea General del Consorci d'Aigües de les Illes Balears.

És l'òrgan que substitueix els consorcis d'aigües de cada municipi, i l'Ajuntament hi ha de designar els seus representants.

10.- Moció presentada pel grup Alternativa per la delegació de la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística.

Aquests expedients els resolia la Junta de Govern fins que el batle va decidir revocar la delegació i resoldre'ls ell mateix. Alternativa demana que sigui el Ple qui tingui aquesta competència. Sembla que jurídicament hi ha inconvenients a aquesta petició, ja que la Llei de Disciplina Urbanística ho limita al batle i a la Junta de Govern.

11.- Moció presentada pel grup ERAM per declarar Pollença municipi republicà.

12.- Moció presentada pel grup PSM-EN de millora de la seguretat de la carretera MA-2200 al seu pas pel poliesportiu de Pollença.

Una vegada l'equip de govern va descartar el pont (pel que fins i tot ja es disposava d'una subvenció) s'han de prendre mesures per fer aquest tram de carretera més segur i evitar accidents.

Veure moció a continuació:

 

MOCIÓ:

MILLORA DE LA SEGURETAT A LA CARRETERA MA-2200 AL SEU PAS PEL POLIESPORTIU DE POLLENÇA

La carretera MA-2200, que dona accés a Pollença des de Sa Pobla fins que connecta amb la Carretera del Port de Pollença a la rotonda de Can Berenguer, suporta una intens volum de trànsit. Aquest trànsit ha de conviure amb la circulació transversal de persones i vehicles que des del casc urbà de Pollença la travessen per accedir principalment al poliesportiu i al cementiri.

Els problemes que això pot ocasionar es varen posar de manifest amb la demanda ciutadana d'un pont peatonal que fins i tot va ser pressupostat i al que se li concedí una subvenció per part del Consell de Mallorca.

En aquesta legislatura el projecte del pont peatonal ha estat descartat per la iniciativa de l'equip de govern, sense que s'hagin previst alternatives per millorar la seguretat d'aquest tram de carretera.

Recentment s'ha produït un accident important que evidencia que el problema continua existint i que cal cercar mesures per evitar que es pugui repetir.

La carretera forma part de la xarxa de carreteres del Consell de Mallorca.


Es per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

 1. Sol·licitar al Consell de Mallorca que s'inclogui aquest tram de carretera dins el plan de millores del consell de Mallorca, per tal de dotar a aquest tram de les característiques de travessia que li són pròpies, ja que discorre entre dues zones urbanes (possible situació de mitjanes, paviments reductors de la velocitat, senyalització, etc....)

 2. Sol·licitar que s'estudii la conveniència de reduir de la velocitat màxima permesa en el tram, per tal d'adaptar-la a la seva realitat com a travessia urbana.

 3. En aquestes millores incloure el vial peatonal que hauria de connectar la Rotonda de Can Berenguer amb l'entrada de Pollença pel Camp de l'Om.

 

S'han de posar solucions al tram entre la rotonda del gall i el semàfor del poliesportiu per augmentar la seguretat.

 

 

Conferència per tancar Abril de República.

psm-pollenca | 19 Abril, 2013 00:59 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui divendres es celebrarà el darrer acte del cicle Abril de República amb la conferència de Dolors Marín sobre els símbols de la República. A les 20h al Centre Cultural.

 

 
Després de la molt interessant conferència d'Antoni Tugores i de l'emotiu homenatge a la Plaça dels Seglars,  un tancament per arrodonir el cicle al que us esperam a tots.
 
 
 
 
 Aquest divendres, a més, un acte literari organitzat per l'Obra Cultural:
 
 
 
 

 

 

Països Catalans, quimera o necessitat?

psm-pollenca | 17 Abril, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Un interessant article del nostre company Miquel Amengual. Ja sabeu que aquest blog és obert a les vostres aportacions com a articulistes; només cal que ens els faceu arribar a psmpollenca@mallorcaweb.net:

El Principat de Catalunya està vivint en aquests moment, com és ben sabut, un important procés sobiranista que, si alguns sectors no es fan enrere a darrera hora, sembla que pot portar a la creació d’un estat català.

També a Mallorca s’està donant un canvi pel que fa al sentiment nacional. Ja sigui pel reflex que inevitablement és Catalunya, per l’ofensiva castellanitzadora del PP o pel simple esgotament de l’estat autonòmic, el suport al dret a l’autodeterminació pràcticament s’ha doblat en molt poc temps (a tall d’exemple, es poden consultar els quaderns GADESO nº66 i 95 dels anys 2006 i 2007 respectivament i l’enquesta del IBES de l’any 2012). És bastant clar que aquest sentiment es fa sobre una idea de catalanitat i esdevé necessari començar a plantejar quina ha de ser la relació entre tots els territoris que s’hi identifiquen, tant abans com després que algun d’aquests s’independitzin.

Descartada queda la idea de “la Gran Catalunya”, el “digueu-li Catalunya” de Josep Guia és mort. Ni que sigui només una qüestió superficial, de nomenclatura, no cal generar més recels i donar ales als que “no volen canviar la dependència de Madrid per la de Barcelona”, encara que aquesta idea no li hagi passat mai pel cap a ningú, ni als propis principatins que ja en tenen a bastament en mirar per ells. En canvi, sembla que genera més complicitats el terme Països Catalans, aparegut al segle XIX i que denota més horitzontalitat entre els territoris (tanmateix, com deia Joan Fuster, al final només és una qüestió de noms).

Així doncs, pareix que els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs (com valencians) trobem més aixopluc dins els Països Catalans com a “nació cultural”, parafrasejant Damià Pons, mentre que les Illes Balears formarien una “nació política” (cal no oblidar que totes les Balears es troben sota la mateixa administració, actualment en mans del PP) i, cadascuna d’elles, una “nació sentimental” (no crec que ningú més enllà del GAB s’identifiqui com a “baléà”!).

No hi ha dubte que cadascun dels països catalans, com cadascuna de les “illes orientals d’Al Andalus” –i cada vila, si apuram- respon a una realitat socioeconòmica diferent de la resta i necessita generar dinàmiques pròpies. I que cadascun assolirà la plena sobirania al seu propi ritme. Tanmateix, cal plantejar fins a quin punt no seria necessari i beneficiós bastir tot un teixit social, polític i econòmic a nivell de Països Catalans. No es tracta (desmentit altres vells tòpics sobre l’independentisme) de ressuscitar la Corona d’Aragó (de fet, on queda Aragó??), sinó de construir un país nou, des de les bases.

Acabarem amb un petit exemple pràctic. Amb quins dos ports porta a terme principalment les seves transaccions el Port de Palma? Amb el de Barcelona i el de València, òbviament. No seria molt beneficiosa pels mallorquins una estructura forta que protegís aquestes transaccions? No seria molt més viable crear el famós Corredor Mediterrani sense el llast de Madrid?

Reflexionem-hi!

 

 


 
 

 

Resposta al Pi de Pollença, amb tota cordialitat.

psm-pollenca | 16 Abril, 2013 09:29 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Des que a les passades eleccions es va configurar un ple municipal amb tanta varietat de partits, i després de veure com es conformava un Equip de Govern en minoria PP-Lliga Regionalista, els partits que ens quedàrem a l'oposició varem decidir lliurement cercar vies i espais de comunicació més fluids que en passades legislatures. Això es va concretar en un major intercanvi d'informació, la posada en comú de les mocions abans dels plens i la realització de reunions amb una periodicitat que ha anat variant al llarg dels mesos, de manera més o manco informal. Això s'ha anat fent des del respecte a l'autonomia de cada partit, sense pretendre imposar cap sentit de vot en un clima de confiança mutu.

Des que es va anunciar la creació d'un nou partit, el Pi, és evident que aquest ha estat un factor que ha alterat les condicions en que es trobava el ple de l'Ajuntament, o al manco així ens ho sembla des del PSM i pareix que coincidim amb la resta de partits de l'oposició. El nou partit va posar en evidència les diferències internes a la Lliga i, encara que ells ho neguen, pensam que va influir en la sortida dels membres no adscrits de l'equip de govern. Per tant, si aquests moviments afectaren a l'equip de govern, no ha d'estranyar que també hagin afectat de qualque manera als partits de l'oposició.

Així, des de la constitució d'aquest nou partit i la desaparició dels dos que l'han format (Lliga Regionalista i Convergència per les Illes), ens trobam a Pollença en que existeix un partit, el Pi, que encara que oficialment no té regidors, perquè no es va presentar a les eleccions, a efectes pràctics compta amb tres afiliats que sí són regidors, J.R.Mateu, M.Ramon i M.Roca, aquest darrer membre de l'equip de govern. Aquest fet, unit a les declaracions del president del Pi, Jaume Font, afirmant que el seu partit té un pacte de govern amb el PP a Pollença (veure noticia), o bé el propi blog “La Punta” que s'anuncia com a mitjà d'informació del Pi pregonant que la creació del Pi suposa “la desaparició de les antigues formacions que el conformen entre elles CxI(veure blog La Punta), o el fet que ja es facin reunions conjuntes de partit (com ens va informar el propi Joan Ramón), ens posa de manifest que, ara per ara, la situació del Pi respecte de la seva situació dins l'equip de govern o fora d'ell, és prou indefinida, al nostre entendre.

Per això varem coincidir amb la resta de partits de l'oposició, que, fins que no s'aclareixi aquesta indefinició el tracte que tindríem amb els regidors que són del Pi (o que són dels grups municipals CIUP i LLR, però afiliats al Pi, si es vol dir així) no podria ser el mateix que amb un altre partit de l'oposició i no es podria mantenir el nivell de coordinació que hi havia fins ara. No ens correspon a nosaltres aclarir quin serà el futur del Pi, per suposat, sinó a ells. Des del total respecte i amb tota la cordialitat, esperarem que decideixin el seu futur definint-se clarament dins o fora de l'equip de govern. Sigui quina sigui la seva decisió la respectarem, ja que serà ben legítima, i en qualsevol cas esperam continuar amb una bona col·laboració. Sense cap dubte preferíem tenir-los definitivament al costat, a l'oposició, pel que resta de legislatura, ja que suposaria que no continuarien (si tots deixassin el govern) recolzant al PP en les seves polítiques agressives ni en el seu desgovern de Pollença. El regidor Joan Ramon Mateu, quan entre tots li ho varem comunicar, ens va manifestar que entenia aquesta decisió, ja que ells eren els primers en reconèixer que es troben en una situació a l'espera d'esdeveniments. Nosaltres per ara també quedam a l'espera d'aquests esdeveniments que depenen de la seva decisió i sigui quina sigui la respectarem.

 

Rafel Ballester, President de CxI de Pollença i membre de l'executiva del Pi (veure article), Martí Roca, regidor de la Lliga i membre del Pi, Jaume Font, president de la Lliga i del Pi, i Joan Ramon Mateu, regidor de CxI i membre del Pi. Si això no és un partit, ho sembla.

 

 

 

Ens ha arribat que per Pollença s'han repartit octavetes anònimes ofensives contra el batle. No les hem vistes, però sigui com sigui no és la manera en que s'ha de fer la política i per tant les condemnam.

Des del PSM expressam les nostres opinions de manera oberta, exposant-nos a les crítiques que això pot comportar. Fer les coses d'amagat va contra l'exercici de la llibertat que hauria de representar la pràctica política.

 
 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb