"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

EL ple de setembre: El Ple rebutja el TIL

psm-pollenca | 27 Setembre, 2013 10:57 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Podeu escoltar-lo al podcast de Ràdio Pollença.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molta gent al Ple per seguir el debat sobre la moció de rebuig al TIL, el projecte del Govern Balear que ha originat la vaga indefinida de docents. El batlle ha accedit a passar el debat d'aquesta moció al primer punt de l'ordre del dia.

Veure mocions del Ple i altra documentació.


9.- Moció presentada pels grups municipals PSOE, A, Regidors no adscrits, ERAM i PSM-EN en relació al TIL

Des del PSM hem explicat que fins ara el consells escolars les escoles, o hi estan representats els pares, a través del seu Projecte Lingüístic, havien tingut la llibertat de triar com s'havia de fer l'ensenyament dels alumnes, sempre respectant la Llei de Normalització i el Decret de Mínims. L'any passat es va implantar la lliure elecció de llengua i una immensa majoria varen escollir l'escolarització en català, cosa que no va caure bé a l'actual Govern. Finalment l'eina escollida per imposar els idiomes d'escolarització i reduir el català ha estat el TIL, ficant-hi pel mig l'anglès. Un mètodes pedagògic que no farà conèixer millor l'anglès als infants, però que aconseguirà fer perdre continguts en les matèries que s'hi expliquin. Varem demanar compromís i fets als membres del Govern Municipal més enllà de bones paraules.

Com que la moció incloïa la col·laboració amb els convocants de la vaga i la petició de dimissions als responsables polítics de l'aplicació del TIL, el batle va dir que no hi votaria a favor si no es retirava. La oposició varem acceptar retirar aquests punts a canvi d'un compromís ferm de reunir-se amb els convocants de la vaga i amb els batles que no estan d'acord amb l'aplicació del TIL, cosa que va acceptar.

Aprovada: A favor: 15, PSM, PP(4), PI, A, PSOE, ERAM, i 2 no adscrits – Abstencions: 2, PP(1), UMP

 

1.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual del PECH a l'àmbit de les illetes de Plaça (edifici de l'antiga peixateria).

Es tractava d'aprovar definitivament la modificació de planejament per poder fer un pis més al solar de la peixateria. L'equip de Govern va proposar desestimar l'al·legació d'un particular que varem considerar que s'hagués pogut acceptar.

Aprovada: A favor: 9, PP, PI,UMP – Abstencions: A, PSOE, PSM, ERAM, no adscrits.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic.

Un catàleg de més de 2.200 planes i 34 plànols que ens havien proporcionat poc més de vint-i-quatre hores abans. Varem dir que valoràvem molt la importància del catàleg, però que necessitàvem més temps per estudiar-lo i votar amb coneixement de causa, demanat que es retiràs per dur-lo a aprovar al següent ple ordinari o extraordinari. El batlle es va tancar en banda arribant fins i tot a greus insults cap al nostre regidor i a altres membres de l'oposició, totalment fora de lloc.

Aprovat: A favor: 9, PP, PI, UMP – En contra: 8, A, PSOE, PSM, ERAM, no adscrits.

3.- Revocació, si procedeix, de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 25 de juliol de 2013, relatiu a l’aprovació inicial de la nova delimitació de la UE 13.1 del vigent PGOU.

Un intent de modificació de la unitat d'execució de l'Hotel Pollença Park a la que el Consell de Mallorca hi ha trobat inconvenients, i per tant ara proposaven tornar-la enrere.

Aprovat per unanimitat.

4.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la imposició i ordenació l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials Patronat municipal Residència Social Santo Domingo

Es tracta de la nova ordenança de preus dels serveis de la Residència, que es modularan en funció de la pensió, les rendes i el patrimoni dels residents.Es varen acceptar les al·legacions d'A, però no les del PSOE.

Aprovada. A favor: 15, PP, PI, A, PSM, ERAM, no adscrits – Abstencions: 2, PSOE.

5.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença

Un autèntic despropòsit que es duguin a aprovar els preus del Festival quan ja fa un mes que s'ha acabat. Els partits de la oposició haviem demanat augmentar el descompte a residents fins al 25%, però ja ha estat d'impossible aplicació. El que sí hem introduït és que la modificació de preus continui essent competència del Ple i no de la Junta de Govern com pretenia l'Equip de Govern.

Aprovada l'esmena respecte del Ple 15 vots a favor, A, PSOE, UMP, PSM, ERAM, no adscrits i abstenció de PP i PI. Aprovada lordenança per unanimitat

6.- Designació de representant municipal a l’Assemblea General de l’entitat Sa Nostra

Es tracta de substituir a Javier Barba, ara regidor a l'Ajuntament i per tant incompatible, per Juan Fernandez.

Aprovat per unanimitat

7.- Designació Festes Locals 2014

Sant Antoni i La Patrona. Aprovat per unanimitat.

8.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 646 de dia 29 de juliol de 2013

Es tracta del decret que aprova el nou conveni de funcinaris i laborals de l'ajuntament. El nou conveni limita les ajudes socials mèdiques a 1.200€ anuals per unitat familiar i amb propocionalitat a la jornada del treballador. Es tracta d'un esforç de contenció de la despesa que han acceptat els representants sindicals, i des d'aquest punt de vista ho aplaudim.

El que no podem acceptar és que aprofitant això els polítics amb dedicació exclussiva de l'equip de govern s'hagin auto atorgat aquestes ajudes, quan sempre les havien criticades, no els corresponen perquè no es poden considerar treballadors municipals, i suposa una mala mostra de la gestió dels fons públics. El batle ho va defensar com ja ho havia fet al Diario de Mallorca, dient que les dedicacions exclussives eren euiparables a un treballador municipal (quan en realitat aquelles no fitxen, no han de complir horari, estan més ben remunarades, no han passat per oposicions...). Quan li varem treure les seves pròpies paraules al ple d'octubre delm 2012 quan defensava la seva paga de Nadal argumentant la diferència entre polítics i funcionaris:

i que de tots els regidors i les regidores n'està ben orgullós amb la seva tasca però que una cosa es el règim dels empleats públics, als qui també se'ls hi aplica les ajudes previstes en els pactes i convenis, i una altra el règim dels polítics i la seva dedicació en l'exercici del càrrec.(Batlle T.C.Ochogavia, Ple de 25 d'octubre de 2012).

Davant aquestes evidències el batlle va tornar a esclafir en improperis cap al nostre regidor, demostrant que es troba ben lluny de l'alçada del càrrec que ostenta. La oposició, llevat d'UMP, haviem presentat per urgència una moció per impedir que els polítics poguessin cobrar aquestes ajudes, però el regidor d'UMP ens va comunicar que no donaria suport a la seva inclusió a l'ordre del dia, cosa que ja impossibilitava que es debatés, davant el més que probable vot contrari de l'Equip de Govern PP- PI.

Finalment es va votar el conveni del personal funcionari i interí, que fou aprovat per unanimitat. Les ajudes atorgades per decret als polítics no necessiten ser ratificades pel Ple, i per tant ja són efectives.

10.- Moció presentada pels grups municipals CiUxP i IB-Lliga per la regularització del lloguer vacacional d’habitatges a les Illes Balears.

Els grups de la oposició varem presentar un text alternatiu i finalment es va arribar a un text de consens.

Aprovat per unanimitat.

11.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i millora de la via pública.

Una moció que també varen signar, on es demanava un projecte pel municipi per eliminar barreres arquitectòniques i que s'hi invertís al manco tant com en el que es gastarà en fer les noves pistes de pàdel. L'equip de Govern va argumentar que ja s'està treballant en llevar barreres arquitectòniques i que no cal cap pla, mentre que UMP va pensar, erròniament, que això posava en perill les pistes de pàdel.

Rebutjada. En contra, 9, PP, PI, UMP – A favor, 8, A, PSOE, PSM, ERAM, no adscrits.


Per urgència- Aprovació compte general de l'Ajuntament de l'exercici 2012, sense al·legacions. Aprovat per unanimitat


Aquí es va acabar el ple perque ja eren les 12 de la nit.

 

La onada verda va entrar al Ple

  
 
 
 

Un Ple gens ordinari i ben verd

psm-pollenca | 26 Setembre, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dijous tindrem un Ple que entre tots els pollencins podem tenyir de verd per fer sentir la veu dels pollencins contra la imposició del TIL. El ple debatrà una moció sobre aquesta qüestió, que demanarem que es tracti al principi per deferència a tot el públic que ens acompanyi. Vos hi esperam en la concentració prèvia, a les 19'45h, i al ple que començarà a les 20h. També el podreu seguir per Ràdio Pollença, al 107.9 de la FM o bé a radiopollença.net

 

 

DECRET DE BATLIA NÚM. 873.: En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present RESOLC:

 

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 26 de setembre de 2013, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.


Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:


1.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual del PECH a l'àmbit de les illetes de Plaça (edifici de l'antiga peixateria)

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic

3.- Revocació, si procedeix, de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 25 de juliol de 2013, relatiu a l’aprovació inicial de la nova delimitació de la UE 13.1 del vigent PGOU

4.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la imposició i ordenació l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials Patronat municipal Residència Social Santo Domingo

5.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença

6.- Designació de representant municipal a l’Assemblea General de l’entitat Sa Nostra

7.- Designació Festes Locals 2014

8.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 646 de dia 29 de juliol de 2013

9.- Moció presentada pels grups municipals PSOE, A, Regidors no adscrits, ERAM i PSM-EN en relació al TIL

10.- Moció presentada pels grups municipals CiUxP i IB-Lliga per la regularització del lloguer vacacional d’habitatges a les Illes Balears

11.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i millora de la via pública

12.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de cessaments i nomenaments de, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides respecte àrees de gestió

 

13. - Propostes/ Mocions d’urgència”


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 

I aquest diumenge...

 

 
Les associacions de pares han organitzat autobusos per anar a defensar l'educació pública. També l'Obra Cultural Balear de Pollença, que podeu contactar a través del seu Facebook (https://www.facebook.com/ocb.pollenca?fref=ts)
 

 

 

L'Ajuntament pagarà despeses particulars als tres regidors del PP amb dedicació exclussiva.

psm-pollenca | 25 Setembre, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ahir dimarts el govern de José Ramón Bauzà va perpetrar definitivament el TIL. Ni un sol vot dissident entre les files del PP, monolitisme absolut. Mentres, el poble de Balears continua demostrant que no es vol deixar imposar un model educatiu abocat al fracàs per la falta de seny dels seus governant.

Altres assumptes esdevenen en el dia a dia de Pollença que no podem descuidar. Ara, com qui no vol la cosa, el batle s'ha volgut atorgar a ell mateix i als altres regidors amb dedicació exclussiva uns beneficis que mai havien estat propis dels polítics de l'Ajuntament:

 

REBUTJAM QUE L'AJUNTAMENT S'HAGI DE FER CÀRREC DE DESPESES DE CARÀCTER PARTICULAR DELS REGIDORS AMB DEDICACIÓ EXCLUSSIVA

 

En la comissió Informativa d'aquest dilluns el batle Tomeu Cifre Ochogavia ha confirmat -contestant a preguntes de l'oposició- que ha signat un decret mitjançant el que els regidors de l'equip de Govern amb dedicació exclusiva (ell mateix, la Sra. Maria Petra Buades i el Sr. David Alonso), es beneficiaran de que l'Ajuntament els pagui tota una sèrie de despeses de caràcter personal. Es tracta de despeses mèdiques (dentista, pròtesis, ulleres, operacions de miopia i similars...) fins a un màxim de 1.200 € anuals per regidor i altres despeses com el pagament d'estudis de familiars directes sense cap límit de despesa.

El batle ha justificat l'atorgament per mitjà d'un decret d'aquests beneficis argumentant que es tracta d'estendre els beneficis acordats amb el personal funcionari i laboral també als regidors de l'equip de govern que cobren una nòmina de l'Ajuntament.

Realment es tracta de casos radicalment diferents. El personal funcionari i laboral té dret a aquestes ajudes denominades “socials” en funció del seu conveni. En canvi els càrrecs polítics amb dedicació exclusiva tenen una legislació que regula la seva activitat totalment diferent i que no recull aquest tipus d'ajudes.

Resulta totalment xocant que per la via del decret es puguin auto-atorgar uns beneficis que, en el cas dels polítics, pot ser considerat com una remuneració en espècie que no ha estat aprovada per l'òrgan competent, el Ple de l'Ajuntament.

També consideram especialment greu és el fet que l'actual Equip de Govern, el qual ha criticat dura i reiteradament que els funcionaris gaudissin d’aquestes ajudes, ara les facin extensives als regidors amb dedicació exclusiva.

Es una contradicció que amb l’entrada de Convergència dins l’equip de govern, aquests justifiquin que no tenen cap dedicació exclusiva per una qüestió d’austeritat, però en canvi donin suport, tant ells com el regidor de la Lliga (junts formen el PI), a que els regidors amb dedicació exclusiva, tots tres del PP, gaudeixin d’aquestes ajudes que no pertoquen als càrrecs polítics.

Aquest fet suposa una mala utilització de la figura de la dedicació exclusiva pels càrrecs polítics, que en aquest cas s'aprofita per obtenir majors remuneracions en espècie a costa de tots els ciutadans, en el que és una pujada de sou encoberta, i en un context de greu crisi econòmica.

Vist que en la Comissió Informativa no s'ha volgut negociar aquesta qüestió i com a única resposta hem tingut que ja en entrar un altre consistori es podran retirar aquestes remuneracions en espècie als polítics, els regidors de l'oposició ens reservam la possibilitat d'emprendre les mesures que considerem oportunes per corregir aquesta actuació que consideram una malversació del doblers públics i una mostra de la manera autoritària amb la que s'està exercint el govern a Pollença.


Els portaveus de l'oposició a l'Ajuntament de Pollença de: Alternativa, PSOE, PSM, UMP, ERC i els 2 regidors no adscrits.

 

Forges rebla el clau

 

 

Moció contra la imposició del TIL, a l'Ajuntament de Pollença.

psm-pollenca | 24 Setembre, 2013 12:18 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Els grups de la oposició municipal PSM, Alternativa, PSOE, ERC i els dos regidors no adscrits hem presentat aquesta moció de suport a la vaga, contra l'aplicació imposada del TIL i per la destitució dels responsables polítics de l'immovilisme del Govern. Esperam que tots els grups municipal li donin suport. Serà una gran oportunitat per tal que l'equip de Govern PP - PI demostri el seu compromís amb la causa de la comunitat educativa i passar de les paraules als fets. Fins ara les mocions presentades no han tingut aquest suport (veure article anterior) i esperam que això canvii arran de les recents declaracions del batle, ahir mateix a la Cadena Ser.

També vos convidam a assistir al ple per donar suport a aquesta moció de suport a la vaga i als motius que l'han originada.

 

Els portaveus dels grups municipals sotasignats presenten a la consideració del ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 • El Consell de Govern de les Illes Balears aprovà el decret 15/2013(de dia 19 d’abril de 2013) pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents de les Illes Balears. Aquest decret fou rebutjat per la comunitat educativa i pel món cultural de les nostres Illes per interpretar-se com a un atac directe a la llengua pròpia de la nostra terra.

L’esmentat Decret deroga l’anterior (92/1997), conegut com a decret de mínims, que s’havia aprovat en una legislatura anterior governada pel Partit Popular. L’Estatut d’Autonomia (aprovat per tots els partits polítics de les Illes) declara que "la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, elements vertebradors de la nostra identitat",

I el decret d’abril defensava la introducció d’una llengua estrangera en detriment de la implementació de les hores lectives en català, disminuint les hores de llengua catalana als centres.

 • Dia 6 de setembre, de manera cautelar, el Tribunal Superior de Justícia de Balears va suspendre l’ aplicació del Decret de Tractament Integral de Llengües, com a conseqüència del recurs interposat pels sindicats d’ensenyament STEI-i i UGT. Aquesta mesura adoptada pel tribunal, màxima expressió del Poder Judicial a la Comunitat Autònoma, a efectes reals implicava que el TIL no es podria desenvolupar en el curs escolar, que començava aquesta mateixa setmana, i el titllava de “frau” respecte a la normativa vigent que obliga a informar al Consell Escolar, així com a cometre a dictàmens del Consell Consultiu i a la Mesa Sectorial ja que afecta als empleats públics d’Ensenyament.

A més,tot i perseguir una finalitat educativa que beneficiava els coneixements lingüístic del alumnes, el tribunal assenyalà que el TIL no podia deixar de banda els mandats legals, ja que «en un Estat de Dret la fi no justifica els mitjans sinó que en nom dels principis de legalitat i jerarquia normativa s'han de complir escrupolosament els mandats constitucionals i legals», de tal forma que el Govern havia de respectar el procés d'elaboració.

 • En contestació a la Sala del Contenciós-Administratiu de l'alt tribunal de les Illes,el mateix divendres dia 6 el Govern aprovà un decret llei d’urgència, que estableix un altre cop el trilingüisme en el present curs escolar de manera immediata.

 • Atès que al ple de juny aquest ple va aprovar dona suport a la vaga indefinida en educació.

 • Atès el comportament dels alts càrrec de la Conselleria d'educació, caracteritzat per la seva incompetència manifesta, per no aplicar els procediments establerts legalment, la seva sordesa i prepotència en la seva relació amb la comunitat educativa.


Per tot això el nostres grups municipals presenten al Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’ACORD:

1 - L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a no deixar de banda el dictamen del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, referent a l’ajornament del calendari d’aplicació del TIL, i a complir amb els mandats legals establerts.

2 - L'Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a l' aixecament de les mesures cautelars imposades als tres directors de Menorca i la seva incorporació al seu lloc de feina.

3- L’Ajuntament de Pollença insta el Govern de les Illes Balears a paralitzar el calendari d’aplicació del Decret de Tractament Integrat de Llengües. A més, a dialogar i elaborar una nova norma consensuada amb la comunitat educativa, que reforci l’aprenentatge d’una llengua estrangera en els centres educatius sense que això̀ vagi en detriment de la llengua catalana.

4- L’ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a obrir un vertader procés de negociació i a treballar de forma consensuada amb les institucions de la comunitat educativa inclosa l'Assemblea de docents per tal de reconduir l’actual situació de descontent i desmotivació en el sector educatiu, i superar el caos provocat entre el professorat, els alumnes i les famílies.

5 - L’Ajuntament de Pollença es posa a disposició dels convocants de la vaga oferint-lis la seva col·laboració d’acord amb les seves possibilitats, com per exemple la cessió d’espais municipals per la realització d’assemblees o actes a favor de la vaga.

6.- L' Ajuntament de Pollença demana al Govern la destitució de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Sra. Joana Maria Camps; del Secretari Autonòmic d’Educació, Sr. Guillem Estarellas; i de la Directora General d’Ordenació i Innovació, Sra. Isabel Cerdà de la que depèn el Servei de Tractament Integrat de Llengües.

 

 

 

 

Vaga (in)presidida

psm-pollenca | 23 Setembre, 2013 09:07 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Començam la segona setmana de vaga amb un article del nostre company Joan Ramon Bosch Cerdà i unes reflexions de l'ex-regidora de cultura de Palma, Nanda Ramon. Recordau que si voleu que publiquem els vostres articles només ens els heu de fer arribar debudament signats:

 

Vaga (in)presidida

Segons els resultats electorals de les eleccions autonòmiques del 2011, varen votar un total de 426.569 persones, és a dir un 59,94% de l’electorat, d’un total de 720.666 possibles votants. Un nombre important dels ciutadanes i ciutadans que votaren, exactament 194.680, va votar al Partit Popular. Partint d’aquí també podríem dir que hi va haver 535.986 ciutadans que no van votar el Partit Popular, si bé aquest va ser el partit més votat amb diferència, per tant li correspon justament governar la nostra comunitat.

Per altra banda, personalment entenc el fet de presidir com el fet de dirigir deliberacions o treballs d’una assemblea, comunitat... Però sembla que, per les declaracions que escolt del senyor Bauzá, l’actual responsable de la nostra comunitat només fa cas de l’accepció que considera “presidir” just com ser cap d’una societat, sense cercar consens, ni escoltar les diferents sensibilitats. A més, titllant d’antidemocràtic el fet d’exercir el dret de vaga després que el sector educatiu esgotàs totes les possibilitats de diàleg. Fins i tot després de veure com ja no només docents, sindicats educatius i la Universitat sol·licitassin la retirada del decret de llengües anomenat TIL. Inclús quan el Tribunal de Justícia de les Illes Balears va suspendre cautelarment el Tractament Integral de Llengües, responent així a un recurs dels sindicats, el Govern, en lloc d’aprofitar per cercar una proposta consensuada, va decidir aplicar-lo mitjançant decret llei, contravenint per tant una resolució judicial. Si això és el que el senyor Bauzá entén per consens, anam arreglats.

Aquests darrers anys, en un context de crisi econòmica, el Govern de les Illes Balears ha reduït significativament el pressupost en educació, i això es reflecteix en menys professorat de suport i més alumnes per aula, la qual cosa dificulta l’antenció individualitzada, baixa la qualitat de l’ensenyament i augmenta el fracàs escolar. També s’han reduït beques de transport i menjador, i es redueixen els programes de reutilització de llibres, per tant, en uns moments tan delicats, el Govern, en lloc de donar suport a la tasca dels educadors, s’ha dedicat a posar en dubte la professionalitat d’aquest col·lectiu.

Tot això ha provocat que els docents de la nostra comunitat hagin decidit dir “basta” i hagin iniciat una vaga indefinida en defensa d’una educació pública de qualitat, per demanar que les lleis educatives es facin amb un ampli consens de tots els agents socials i educatius, i no per la imposició del Govern sense escoltar a ningú. Malauradament, vista la resposta d’aquest Govern, sembla que no està disposat a escoltar ningú que tingui una visió de fer les coses diferent a la seva, i això, en matèria educativa no només crec que és contraproduent, sinó que juga absolutament en contra d’una educació de qualitat.

Joan Ramon Bosch Cerdà

 

 

Reflexions sobre la gran frase del dia de Bauzá: "Pido a los huelguistas un respeto por la voluntad de la mayoría"

Jo he reflexionat això:

Però, de quina majoria parla aquest home?

1. Al programa electoral del PP no es parlava de TIL ni de trilingüisme. Només de Lliure elecció de Centre. Ja no se'n recorda ni de què va prometre? No pot apel·lar, per tant, "a la majoria que els va votar".

2. El curs 2012-2013 els pares triaren lliurement la llengua de l'ensenyament dels seus fills. Dues vegades, a més. La immensa majoria (més del 80% a pública i concertada) volgueren continuar amb el model lingüístic actual, votaren el PL del seu centre i triaren el català com a llengua vehicular. El Govern Bauzá no els va fer cas. Poc respecte per les majories, no?

3. El juny de 2013 els pares tornaren a ser cridats a una consulta. Aprovaren massivamet els PL aprovats pels consell Escolars del centre: més d'un 90% s'inclinaren per minimitzar el TIL per la via de l'article 20 i per salvar el màxim del model lingüístic vigent. En Bauzá, el rei de les majories, aprova un Decret Llei que anul·la la via de l'article 20, l'opció majoritàriament triada pels pares. Quin respecte per les majories demostra això?

4. El maig del 2011, 8 de cada 10 mallorquins NO votaren al PP. Una altra majoria guapa, no?. És el que va dir el ministre Sòria respecte als centenars de milers de participants en la Vía Catalana: "Más se quedaron en casa". Exacte, Sr. Ministre, això és el que els volia recordar: només els votaren un 20% de la població. La resta, votaren altres opcions o quedaren a casa. O sigui, que alerta amb les majories.

Nanda Ramon

 

Aquest proper diumenge els sindicats han convocat una manifestació a Palma

 

La deixadesa val 50 euros cada dia.

psm-pollenca | 20 Setembre, 2013 09:59 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Com els lectors d'aquest blog saben, el Tribunal Superior de Justícia de Balears va anul·lar una llicència a un habitatge situat a la zona del Calvari, a la cantonada entre el carrer Creus i el Carrer Bonavista. Hi ha hagut diverses sentències i resolucions tant del Superior com del Tribunal Suprem que han desembocat en l'ordre de demolició -ja fa 14 anys- per a la casa. D'aquest assumpte que ve d'antic (la llicència és del 1991) no n'hem fet gaire comentaris, ja que estava en mans dels jutges i no ens pertoca a noltros ni a l'Equip de Govern altra cosa que acatar les decisions judicials i no pretendre saber-ne més que els tribunals.

El que sí ens correspon és analitzar l'actuació de l'Equip de Govern i del Batle com a Regidor d'Urbanisme des que varen rebre l'ordre d'executar la demolició. La jutgessa, cansada de que l'Ajuntament no executàs la sentència de demolició, va imposar una multa al batle de 1000 euros cada deu dies fins que no compleixi amb l'odre de demolició. Aquest dimarts el batle va comparèixer davant la jutgessa per explicar els motius de la dilació en la demolició, però els motius devien ser tan poc sòlids que la jutgessa li ha mantingut la multa. Això sí, en vers de ser cada deu dies serà cada vint, per ajustar-se als terminis previstos a la llei, fet que suposarà una sanció de 50 euros per cada dia que es demori en executar la demolició. Segons la resolució, la sanció és justa i no li causa indefensió.

És cert que la sentència és antiga, però també ho és que qui havia rebut l'odre d'executar la demolició és l'actual consistori, i la seva obligació era d'executar-la, fet que han incomplit. La intenció de l'Equip de Govern amb aquesta demora per noltros és clara: evitar que s'associi a la batlia del PP amb les demolicions d'habitatges il·legals; després que el batle hagi repetit reiteradament que a Pollença no vol sentir ni parlar de demolicions, seria contradictori executar amb diligència una demolició, ni que sigui per ordre judicial; per tant han pretés transmetre que si ho fan serà a contracor i obligats per la justícia.

Els motius que va explicar el batle a la jutgessa són per llogar-hi cadiretes.

Per una banda el batle li va explicar que Pollença és un municipi ingovernable per la gran quantitat de partits, fet que li va impedir habilitar una partida pressupostària per executar la demolició.

Li hem de recordar al batle que ningú no l'obliga a ser-ho, i que si el govern municipal està en minoria és per la seva incapacitat per reunir més suports a la seva gestió. Tornam a recordar que el millor que podria haver fet el batle és presentar una moció de confiança per clarificar els seus suports, ja que la moció de censura és impossible, i així sabríem de manera fefaent fins a quin punt té capacitat per governar el poble. No ho ha volgut fer i ara el municipi li resulta ingovernable.

La resta de partits no en tenim la culpa de que l'Equip de Govern hagi presentat els pressupost del 2013 tan tard, al mes de juny. En qualsevol cas tampoc el batle mai no ha demanat als partit de la oposició per fer una simple modificació de crèdit per habilitar una partida per executar la demolició, si calia en un ple extraordinari i urgent. Res d'això. Per tant la responsabilitat és de qui és i la jutgessa ho té ben clar, a raó de 50 euros cada dia.

Després d'aquesta imposició de multa que deixa en tan mal lloc al batle com a responsable d'urbanisme (i no és el primer bunyol que ha organitzat dins l'àrea d'urbanisme), i que ens col·loca com a municipi al mateix vergonyós nivell que Deià amb el batle Jaume Crespí o Campos amb el batle Sebastià Sagreres -curiosament tots del PP- pensam que el millor que podria fer el batle es deixar la gestió de l'àrea d'urbanisme en mans d'un altre regidor. Tal vegada no s'impulsarà gaire aquesta àrea però al manco no es provocaran més entrebancs.

Veure article diario de Mallorca

Veure article Ultima Hora.

La casa que l'Ajuntament haurà de demolir parcialment (Foto Ultima Hora)

 

Ajuntament: de les paraules als fets amb el TIL.

psm-pollenca | 17 Setembre, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Fa uns dies el batle de Pollença va fer una entrevista a la Cadena Ser allà on reconeixia que hi havia divisió en el PP sobre el Decret de Tractament de Llengües, el decret que volen vendre com a d'implantació de l'anglès a l'ensenyament, però que en realitat el que pretén és reduir les hores de classe en català fins a una situació minoritària.

Com a declaració d'intencions l'aplaudim, i esperam que a partir d'ara el nostre Ajuntament sigui tot un exemple en la defensa del català i en accions que contrarestin les polítiques hostils del Govern Balear. Les paraules es demostren amb els fets, i fins a dia d'avui els fets desmenteixen les paraules del Batle.

Efectivament, la voluntat de consens que explica el Batle es contradiu amb el govern a cop de decret que està fent a Pollença (vegi's com ha actuat entorn tota la polèmica sobre el Festival, per exemple, o abans amb el nomenament de la seva Sercretàtia, o llevant infraccions urbanístiques a la Junta de Govern). També es contradiu amb el fet que en els darrers anys les votacions del PP sovint no han donat suport a les accions en defensa del català, des d'una còmode abstenció per no desentonar massa amb els seus socis de govern, però en definitiva contradient el compromís amb el català que ara vol expressar el batle. De fet la moció que ha fet "famós" al balte per ser-ho del "primer municipi que va rebutjar el TIL" ni la va presentar el PP ni tan sols la votaren a favor. Vegem-ho:

 • Ple de març de 2010. Moció per fer complir l'ordenança d'ús de la Ràdio Municipal per la que el català és la llengua d'ús habitual. (per fer complir una ordenança ja existent ens titllaren de “provocadors” i “radicals”). No fou aprovada.

PP: Abstenció.

 • Ple d'abril de 2012. Moció per l'adhesió de l'Ajuntament a la Plataforma per la Llengua i la col·locació de llaços reivindicatius a les façanes de tres edificis públics. Aprovada.

PP: Abstenció

 • Ple de setembre de 2011. Moció per tal que el català continuàs essent un requisit en l'accés a la funció pública. Aprovada.

PP: Abstenció

 • Ple de juliol de 2012. Moció per tal que la relació de llocs de treball de l'ajuntament inclogués el català com a requisit. Aprovada.

PP: Abstenció

 • Ple de gener de 2013. Moció per reprovar al Ministre Wert i al Conseller Bosch per les seves intencions d'aplicar la nova llei d'educació LOMCE que suposa un atac a la normalització lingüística a les escoles. (Amb la famosa frase del ministre dient que calia “espanyolitzar” els alumnes). Aprovada.

PP: Abstenció

 • Ple de juny de 2013. Moció de rebuig al decret sobre el Tractament Integral de Llengües i suport a la vaga. La moció més específicament referida al motiu de la vaga. Aprovada.

PP: Abstenció


Ara tindrem un nou regidor de Normalització Lingüística, en Joan Ramon Mateu del PI. Entre les intencions expressades per aquest partit i les paraules que hem sentit del Batle confiam que a partir d'ara puguem veure accions concretes que demostrin que el compromís amb la nostra llengua no es queda només en les paraules i que facin del municipi una punta de llança contra la política anti-català i d'agressió a l'ensenyament públic del Govern Balear.

 

 

La propera vegada que facem un acte similar hi esperam veure el Batle.

 

 

Un curs escolar que comença amb el conflicte provocat pel Govern

psm-pollenca | 13 Setembre, 2013 10:53 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui comença el curs escolar, un curs marcat pel conflicte que ha generat el Govern Balear i que ha provocat que a partir de dilluns s'hagi convocat una vaga indefinida per part dels docents. Les sancions als directors de Maó i la imposició del decret TIL (de MALtractament Integral de les Llengues) mitjançant un decret-llei que burla a la desició de supendre'l del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, han estat la gota que ha fet vessar el tassó d'una llaga llista de despropòsits contra l'ensenyament públic protagonitzats pels actuals governants. Els sindicats STEI, CCOO i  l'Assemblea de docents han convocat la vaga i tenen el suport d'UGT, CNT i fins i tot ANPE (sindicat tradicionalment més a prop de les posicions del PP). L'Ajuntament també es va posicionar contra el TIL i en suport dels docents en vaga. Cal dir prou a l'autoritarisme i les imposicions del govern de José Ramon Bauzà !

Acords de la moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament del mes de juny:

 

 1. El Ple de l’Ajuntament de Pollença demana al Govern Balear que es derogui el Decret 15/2013 esmentat, ja que la seva aplicació en cap cas ajudarà els alumnes de les escoles pollencines a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt.

 2. Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials.

 3. Instar al Govern Balear a elaborar una nova normativa, feta des del consens amb la comunitat educativa, que permeti que els alumnes finalitzin l'aprenentatge dominant les dues llengües oficials i l'anglès, acompanyant aquesta mesura de la llibertat necessària que cada centre ha de tenir per establir el seu projecte lingüístic.

 4. L'Ajuntament dona suport a la vaga indefinida convocada pel col·lectiu de docents al mes de Setembre.

 

 

 

 

 

 

 

El PSM exigeix a l'Ajuntament que revisi la legalitat i seguretat dels aparcaments de Formentor.

psm-pollenca | 10 Setembre, 2013 16:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En els darrers plens el PSM ha demanat pels aparcaments de Formentor, per tal de saber si s'ajusten a la legalitat amb la corresponent llicència d'instal·lació i obertura d'activitat. Hem de recordar que, per aparcar a Formentor, l'empresa propietària (l'Hotel Formentor) cobra entre 8 i 10 euros i que aquests són els únics aparcaments que hi ha a la urbanització; una urbanització on està prohibit estacionar, tot i que els vials són públics, la qual cosa provoca una situació de monopoli dels aparcaments que proporciona una situació molt avantatjosa a l'empresa.
Després de demanar per les llicències reiteradament, l'única explicació que ha donat el batle i regidor d'urbanisme és que el mateix hotel havia comunicat que sí tenien els permisos corresponents, però que no s'han pogut localitzar dins l'Ajuntament. Resulta més que sospitós aquest excés de confiança en un negoci del qual no s'ha pogut localitzar cap dada que n'avali la legalitat dins l'Ajuntament.
Aquesta preocupació que manifestam des del PSM ve justificada pels potencials riscos que suposen els aparcaments de Formentor. Un d'aquests aparcaments es troba situat dins el que actualment és un alzinar, sense cap tipus de mesura de protecció contra incendis, ni extintors, ni vies d'evacuació, ni boques de reg, amb els cotxes aparcant entre els arbres i en una zona on anys enrere ja es va haver de tancar un aparcament de característiques similars. Aquest aparcament suposa un elevadíssim risc d'incendi, ja que, tot i que es tracta de solars urbans, la seva naturalesa és totalment boscosa i són annexos a les zones boscoses d'alt risc d'incendi (segons el Pla Territorial). Qualsevol espurna o deflagració que es produís en els vehicles podria tenir conseqüències nefastes. A sobre, un operari atura els cotxes que circulen pel carrer per desviar-los cap a aquest aparcament, fet que provoca llarguíssimes coes.
L'altre aparcament, situat a l'entrada de la urbanització (tot i que té una configuració més pròpia d'un aparcament, amb asfaltat, cobertes i extintors), presenta un estat de degradació molt important, amb les estructures metàl·liques oxidades i deformades, i amb les cobertes de fibrociment en un estat de destrucció destacable. Aquest darrer fet resulta especialment perillós en cobertes de fibrociment prohibides actualment, que quan es degraden alliberen a l'ambient les fibres d'amiant que provoquen la malaltia anomenada asbestosi, de greus conseqüències.
Per totes aquestes irregularitats, que donen una pèssima imatge als turistes que visiten Formentor i que poden afectar la seguretat i la salut públiques, demanam al batle que es revisin les llicències i l'estat d'aquestes instal·lacions i que s'actuï en conseqüència, ja que en cas contrari l'Ajuntament serà coresponsable de les conseqüències que aquestes instal·lacions puguin provocar. La legislació obliga l'Ajuntament a fer mantenir els edificis i les instal·lacions en correctes condicions per tal de protegir la seguretat pública, seguretat que, en vista de l'estat actual d'aquests aparcaments, es troba en entredit. Cal recordar, a més, la importància de les ZEPAS annexes a Formentor, recalcada per la recent sentència del mes de maig sobre l'adaptació del Pla General al POOT.
També demanam que es revisi la prohibició d'aparcar en tota la urbanització, ja que hi ha vials prou amples que sí poden contenir un cert volum d'aparcaments i en millors condicions que no aparcar dins un alzinar, fet que trencaria així l'actual monopoli de l'hotel sobre la disponibilitat d'aparcaments.
 
S'ha situat un aparcament dins un alzinar
 
 
Un individu atura els cotxes per fer-los entrar dins l'alzinar o fer-los retornar a l'aparcament de l'entrada a l'urbanització
 
L'aparcament situat a l'entrada de l'urbanització presenta un estat lamentable amb rotura de les cobertes de fibrociment "uralita"

 

 

 Fins i tot les estructures metal·liques estan deteriorades donant una pèssima imatge

 

 

 

Preguntes al ple de Juliol (II): Platges, pacte i altres...

psm-pollenca | 05 Setembre, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Vos oferim la segona part de les preguntes que ens varen contestar al ple de juliol, amb un important bloc referit a les platges i un altre referit al pacte de govern unicipal, aquest que va quedar sense contestar.

 

PREGUNTES REFERIDES ALS CONTRACTES D'EXPLOTACIÓ DE LES PLATGES

 1. El plec de condicions de l'explotació de les platges, en el seu Annex III, preveia un mòdul de serveis de WC i vestuaris a la platja d'Albercuitx que hauria d'estar col·locat des del principi de la temporada. Aquest mòdul encara no s'ha instal·lat, per quin motiu? Ho ha detectat l'Ajuntament? Quina compensació rebrà l'Ajuntament per la no instal·lació d'aquest mòdul?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, Batle). No s'ha posat perquè tapava la visibilitat de la mar als habitatges de la primera línia. Es mirarà de posar el mòdul que hi ha a Cala Sant Vicenç.

  Sobre el fet de que no es posi i que es compensi a l'Ajuntament per això no es va dir res.

 2. Els mòduls de serveis que sí estan instal·lats han incorporat recentment màquines de refrescos que estan fent la competència als comerços i locals de restauració de la platja del Moll. S'ha tret a licitació aquest servei de venda de refrescos amb màquines expenedores? Quin cànon cobra l'Ajuntament per aquesta explotació?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, Batle). Les màquines s'han autoritzat per Costes i es pagarà a l'ajuntament per elles segons l'estudi econòmic revisat.

  Ens sembla una mala estratègia licitar màquines de refrescos que augmenten les deixalles i fan la competència a altres negocis i fins i tot al xibiu licitat pel propi Ajuntament.

 3. El plec de condicions de l'explotació de les platges preveia la instal·lació de jocs infantils a les platges dels Tamarells i Albercuitx, jocs que fins ara no s'han col·locat. Es posaran? Quina compensació rebrà l'ajuntament per la no col·locació d'aquests jocs?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, Batle). No s'ha posat perque consideren que no hi ha lloc per posar-los.

  Costa de creure que en aquestes platges no es pugui trobar lloc per posar uns jocs infantils.

 4. La clàusula 10 del Plec especifica que els preus de les gandules i para-sols serà l'indicat a l'Annex II. El contracte enguany és una pròrroga de la licitació del 2012, per tant entenem que també les condicions del contracte es troben prorrogades en els termes en que estan recollides. En canvi podem observar que els preus han pujat significativament entre 0,50 i 1 euros. Ha autoritzat l'Ajuntament aquesta pujada de preus? Quin guany repercuteix a l'Ajuntament damunt aquestes pujades? S'ajusten a la legalitat aquestes pujades? En cas negatiu demanam que es facin els informes jurídics i d'intervenció necessaris per esbrinar-ho.

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, Batle). Costes ha autoritzat la revisió de preus. Suposarà una revisió proporcional del cànon que es paga a l'Ajuntament al final de temporada.

  Probablement si la resta de licitadors haguessin sabut que el preu de les gandules es revisaria a l'alça les seves ofertes haguessin pogut ser diferents i més competitives.

 5. Quan es pensa fer l'ordenança municipal sobre els preus dels serveis de les platges que s'especifica a la clàusula 10?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, Batle). Ja es farà, ara n'hi ha una que és la que s'aplica.

  Realment l'ordenança actual és obsoleta.

 6. L'annex X del plec de condicions especifica les tipologies dels material i la imatge corporativa unificada dels servei i els uniformes del personal. Aquesta imatge s'incompleix sistemàticament. Quina compensació rebrà l'Ajuntament per la manca d'inversió dels adjudicataris en unificar aquesta imatge dels uniformes?

  R: Maria Petra Buades (PP, Regidora de Turisme i Medi Ambient). Els concessionaris varen demanar un canvi de imatge perquè la que incloïa el plec no els satisfeia.

  Un altre canvi respecte del plec de condicions alterant les condicions de la licitació amb les que es va fer el concurs.

 7. El personal ha de lluir carnets identificatius degudament plastificats i signats per l'àrea de Medi Ambient. El personal no du aquestes identificacions. Les ha proporcionades l'Àrea de Medi Ambient?

  R: Maria Petra Buades (PP, Regidora de Turisme i Medi Ambient). Es varen fer i s'entregaren.

  Si és així no els porten la majoria dels treballadors.

 8. A Formentor no hi ha cartells normalitzats exposant els preus de gandules i para-sols, tal i com indica el plec de condicions. Es fan comptes reclamar per part de l'Ajuntament?

  R: Maria Petra Buades (PP, Regidora de Turisme i Medi Ambient). S'han reclamat varies vegades aquest i altres desajustaments.

  Cal fer un bon seguiment del compliment dels contractes conforme els plecs de condicions.

 9. A aquestes alçades de la temporada, s'ha encarregat a l'àrea de Medi Ambient el control del compliment dels plecs de condicions? En cas afirmatiu, quin és el nivell de compliment dels plecs? En poden proporcionar els informes, si estan fets?

  R: Maria Petra Buades (PP, Regidora de Turisme i Medi Ambient). Es fa un seguiment per part de Medi Ambient i se'ns faran els corresponents informes.

   

De totes aquestes respostes respecte del servei de platges el que en treim és que el servei no es dona amb les condicions que exigien els plecs, i així i tot s'han fet moviments per cercar ingressos en principi no previstos per fer més rendible el negoci de l'explotació. Potser l'explicació cal cercar-la en una licitació de molts de doblers per damunt el que va sortir a concurs i que va fer que l'oferta guanyadora, la de l'AAVV del Moll, no tingués rival. Ara es veu que potser costa cumplir amb les condicions econòmiques de la licitació.

 

PREGUNTES REFERIDES AL PACTE PP-PI PER GOVERNAR POLLENÇA


D'aquestes no en contestaren cap amb l'excusa que el pacte encara no estava tancat. De tota manera moltes de les preguntes no tenien una resposta que depengués de com s'acabava de formalitzar el pacte PP-PI. Es va preferir, emperò, tirar pilotes fora.


 1. Com ja s'ha anunciat públicament Convergència per les Illes entrarà en l'Equip de Govern juntament amb el PP i la Lliga Regionalista. Quin són els termes del pacte de govern? Faran públic el contingut del pacte a la ciutadania? Demanam que ho facin amb celeritat i no ho retardin durant mesos (i anys) com feren amb el primer pacte amb la Lliga.

 2. Quines àrees gestionaran els nous regidors incorporats als govern municipal, Joan Ramon Mateu i Miquel Ramón?

 3. Demanam que les àrees que actualment gestionen “de facto” els regidors de l'equip de govern sense estar oficialment delegades es regularitzin amb el pertinent decret de delegació (segons es va explicar a la comissió informativa el Sr. Alonso gestionant esports, el Sr. Roca gestionant l'Escola de Música o el Sr. Llobeta gestionant l'àrea de Cala Sant Vicenç). Perquè des de que varen dimitir la Sra. Estrany i el Sr. Fuster no s'han formalitzat aquestes delegacions?

 4. L'ampliació del nombre de regidors de l'Equip de Govern, suposarà l'adjudicació de noves dedicacions exclusives ?

 5. Quan es faran els informes sobre l'auditoria, que varen ser aprovats per Ple, i que segons tenim entès, són una condició per a la formalització del pacte?

 6. També s'han efectuat canvis a la Junta de Govern, amb la destitució del regidor d'Alternativa Sr. Garcia i el nomenament del regidor d'UMP Sr. Moragues, i la propera incorporació d'un regidor de Convergència. Qui serà el membre d'aquest partit? Faran públic el contingut del pacte entre el PP i UMP respecte del pressupost pel 2013 i que inclou la incorporació del Sr. Moragues a la Junta? Aquest pacte inclou també l'aprovació del pressupost del 2014? en quins termes?

 7. El pacte amb UMP inclou altres condicions a banda de l'aprovació del pressupost?


ALTRES PREGUNTES

 1. Es quin estat es troba el procés de demolició de l'habitatge del Carrer Creus cantonada Bonavista, ordenat per sentència judicial?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, Batle). S'ha adjudicat la demolició i s'ha presentat un recurs al jutge que ha estat admès, respecte de la multa coercitiva cap al batle.

 2. Es cert que l'Ajuntament patrocinarà l'espectacle pirotècnic de les festes de la Patrona i en canvi no va patrocinar el del Moll?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, Batle). L'Associació de Veïns de Pollença i un grup de ciutadans col·laboren amb els focs de Pollença. Amb els focs del Moll no s'ha col·laborat.

 3. Que s'ha fet respecte de la tanca publicitària il·legalment construïda a l'entrada de Pollença? S'ha revisat si aquesta il·legalitat es repeteix en el municipi?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, Batle). S'ha tornat a ordenar l'obertura d'expedient (recordem que el primer expedient va caducar). Se li ha dit a l'empresa que el retiri.

  Un tema que ja fa massa olor després de tant de temps.

 

Les banderes blaves a les platges pollencines l'any passat eren un element prescindible i sense valor per l'equip de govern que havia decidit no demanar-les i que es va haver d'enfrontar a les crítiques del PSM. Enguany, en canvi, han estat ben orgullosos de mostrar-les quan les han aconseguit.

 

 

 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb