"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resultats ple de març: aprovada la moció pels serveis de l'Hospital d'Inca, dimissions...

psm-pollenca | 28 Març, 2014 17:13 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En el Ple Ordinari de març, celebrat ahir dijous 27, es va debatre la moció que va presentar el PSM i que també varen subscriure Alternativa, PSOE i ERAM, pel manteniment dels serveis a l'Hospital d'Inca i amb qualitat. Especial menció s'ha de fer de les urgències pediàtriques, ja que ha estat notícia per les denuncies del personal sanitari respecte a les deficiències del servei.

Per Pollença va ser una gran passa l'obertura de l'hospital d'Inca, donada la gran distancia amb els hospitals situats a Palma, fet que va millorar la qualitat de vida als usuaris i l'atenció de les urgències.

Aquesta moció s'emmarca en la campanya de mocions que ha presentat MÉS per Mallorca en els municipis de la comarca on hi té representació, per tal que la Conselleria destini els recursos suficients per atendre el servei.

Des del PSM agraïm el suport tant dels partits que subscrigueren la moció com de la resta que hi donaren suport.

 

Un altre moment destacat fou l'anunci de la dimissió dels regidors Malena Estrany i Tomeu Fuster (no adscrits, ex de la Lliga) i Miquel Ramon (de Convergència i Unió per Pollença). Cadascun va exposar els motius de la seva renuncia, per motius personals na Malena i professionals en Tomeu i en Miquel. La resta dels regidors també varem dir unes paraules. Des del PSM varem agrair la dedicació al poble durant aquests anys, més enllà de valoracions sobre l'encert o no de la seva respectiva gestió, desitjant-los sort en els seus projectes personals i professionals.

El batle va informar sobre la petició de les actes dels substituts dels regidors a la Junta Electoral, que després de les renuncies que s'han produït en les llistes, suposaran que entri la nº4 de Convergència, Teresa Ferré, així com la nº4 de la Lliga, Marilen Capllonch. S'ha demanat l'acta de Javier Vidal però sembla que també renunciarà així com altres persones de la llista, i tot apunta a que qui entrarà serà la nº11, Isabel Capllonch. Aquestes dues incorporacions són d'afiliats al PI, i per tant quedarà amb un total de 5 regidors (CIUP+LLR), que juntament amb els 5 del PP conformaran una majoria de 10.

La resta de punts de l'ordre del dia va quedar així:

Veure documentació i text de les mocions

Junta General de l'Empresa Municipal EMSER 2002:


1) Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l’òrgan d’Administració corresponents a l’anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2013

Aprovat per unanimitat

2) Lectura i aprovació de l’acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d’Interventors per a la seva posterior aprovació”

 

L'empresa va tancar el 2013 amb uns guanys de 647.685,50 Euros. Els beneficies s'invertiran entre diverses inversions com son la compra d'una nau al polígon per dur-hi les instal·lacions actualment situades al Puig de Santuiri. Celebram aquest trasllat, que ja reclamavem quan fa anys es va constrruir la nau on només s'hi va traslladar l'Àrea de Serveis. Esperam que alliberant les instal·lacions de Santuiri finalment serà totalment transitable el camí de Santutiri.

També s'invertirà en la canonada per dur aigua des del Moll a Cala Sant Vicenç, així com en rescatar la concessió de la xarxa de subministrament d'aigua a la Cala, una inversió que també venim reclamant des de la legislatura passada.

Una altra inversió serà la nova deixalleria en un solar del polígon, que permetrà millorar i donar valor a la recollida selectiva.

Recordem el que varem demanar formalment per les inversions del Pla E l'any 2010 (http://psm-pollenca.balearweb.net/post/81604):

 

1.Construir la nova Deixalleria, ja que l'actual ha funcionat bé durant aquests anys, però ja no dona a l’abast al servei i això faria que es gestionessin millor i de manera més econòmica els residus, assumpte polèmic darrerament degut a l'augment del rebut de fems. Aquesta inversió serviria també per legalitzar la Deixalleria a nivell urbanístic i mediambiental. A aquests efectes varem presentat una moció per debatre-ho en el Ple de desembre.

2.Instal·lació d’una nova xarxa d'aigua potable i d’enllumenat públic a la Cala Sant Vicenç, a la fi de poder millorar el subministrament en aquest nucli per evitar els constants talls de subministrament i donar un millor servei i amb menys consum energètic i contaminació lumínica. D’aquesta manera es compensaria el deute històric d’inversions per part de l¡Ajuntament de Pollença, en un espai tan ermós i privilegiat, que presenta actualment un nivell important de degradació i abandonament.

(...)

Com es veu l'Empresa Municipal funciona raonablement bé amb uns resultats positius. Recordam quan es volia privatitzar aquesta empresa argumentant que no era rendible i des del PSM el que reclamàvem era una millor gestió. Si aquesta empresa s'hagués privatitzat els beneficis servirien per donar beneficis als seus propietaris i ara, en canvi, serveixen per fer inversions que millorin el servei.


I els punts del Ple Ordinari:


1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixa per anulació (EXP MC 03/2014)

Es tractava de modificar unes partides per dotar econòmicament la reparació de clavagueram al carrer Roure del Moll. La part que entra dins la zoan de la Unitat d'Actuació del Pollença Park es descomptarà quan s'executi la unitat, ja que li tocaria arreglar-la a l'hotel.

Aprovat. A favor: 14, PP, PI,A,PSM,UMP – Abstencions:3, PSOE,ERAM

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença

Es tracta d'un reglament per regular la concessió d'ajudes socials en casos d'urgent necessitat. Donarà més objectivitat a les ajudes. Es tracta d'una aprovació inicial, per tant qualsevol hi pot fer al·legacions; estam obert a rebre les vostres.

Aprovat per unanimitat

3.- Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats

Per substituir a membres del PSOE i UMP en diferents òrgans municipals. El batle va anunciar la voluntat de suprimir algun d'aquests òrgans per considerar que son poc operatius. El que passa és que aquests òrgans ha de tenir poder de decisió perquè els seus membres no tinguin la impressió de que tot ja està decidit. Com es va demostrar en el torn de precs i preguntes respecte de la ràdio, la opinió dels membres en la presa de decisions no interessa gaire a l'equip de govern.

Aprovat per unanimitat


4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

En funció de la nova llei, s'ha de donar compte al ple de les factures pagades amb objeccions legals per part de l'interventor o la secretària. Algunes son irregularitats que ja fa temps que es produeixen i que l'Ajuntament hauria de treballar per evitar-les. Des del PSM varem exposar que les reparacions en centres escolars que correspon pagar al Govern Balear i que fa l'ajuntament s'han de reclamar a la Conselleria.

Aquest punt no s'havia de votar.

 

5.- Moció presentada pels grups municipals A; PSM-EN i ERAM per a la devolució del “cèntim sanitari”

S'ha anul·lat judicialment el recàrrec que s'aplicava als hidrocarburs. L'Ajuntament ha pagat molt per aquest concepte amb el combustible de vehicles i calefacció. Aquesta moció demana que es sol·liciti el reemborsament dels imports incorrectament cobrats.

Aprovada per unanimitat


6.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE i ERAM en defensa de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca. (veure)

Una moció que ens encarregarem de defensar, com hem comentat al principi.

Aprovada per unanimitat


7.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una política activa envers els habitatges desocupats del municipi.

Una moció que ERAM va retirar al passat ple i que s'ha modificat per tenir un major consens.

Aprovada per unanimitat


8. - Propostes/ Mocions d’urgència


En aquest punt es va procedir a anunciar les dimissions que hem comentat al principi de l'article.II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”


En un altre article comentarem les respostes als precs i preguntes que varem efectuar.

 

Cap al final del ple els tres regidors que dimitiren varen deixar el seus llocs, que ja esperen als nous que han d'entrar.

 

Reflexió entorn les dimissions d'Estrany, Fuster i Ramon (i ple de març)

psm-pollenca | 27 Març, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Per una banda na Malena Estrany i en Tomeu Fuster, regidors no adscrits, que es presentaren per la Lliga Regionalista, i per l'altra Miquel Ramon de Convergència, finalitzaran el seva singladura per l'Ajuntament. El primer de tot és agrair la seva dedicació a l'Ajuntament, més enllà d'errades o encerts. El segon, desitjar-los sort en la seva vida personal i professional que ara podran emprendre amb més dedicació.

A continuació podem fer una reflexió del que ha estat la singladura política de la Lliga Regionalista de Pollença fins a desfer-se a dins el PI. S'ha de reconèixer que al 2011 varen saber captar l'atenció i les il·lusions de molts pollencins, obtenint uns molts bons resultats. Es difícil saber les intencions d'aquells 1062 votants, però tenim indicis per pensar que el darrer que volien era engreixar amb el seu vot les files del PI. La Lliga, com a alternativa a allò que havia representat UM, ha acabat donant força a aquells amb qui tant es va enfrontar durant la campanya electoral. I a sobre l'actuació de la Lliga a Pollença a provocat que el tàndem Cifre-Font tengui un control sobre la política pollencina que mai haguessin ni imaginat. Aquest fet ens ha de fer reflexionar sobre la importància de la decisió que prenen els ciutadans quan decideixen a qui van a votar i la responsabilitat que assumeixen els polítics en captar aquests vots.

Ara tot apunta a que el pacte de govern podrà comptar amb 10 regidors entre PP i el PI, amb una còmoda majoria absoluta per aprovar tantes coses que resten pendents: Pla General, Catàleg de Patrimoni, Ordenança de Convivència, Ocupació de Via Pública, pressupostos... Qualcú pot pensar que és bo que s'aprovin aquestes mesures, i així és si s'aproven amb consens i sense imposar res, però no si es pretén utilitzar la majoria de 10 regidors per “passar el corró” i fer el que els vulgui sense cap tipus de negociació.

Des d'aquí reclamam a l'equip de govern que es tingui seny i que es tingui en compte que la majoria de la que gaudeixen té bastant d'artificial, i que per tant comencin a demostrar la voluntat de consens que anunciaven en el pacte PP-PI, ja que fins ara no l'hem vista per enlloc.

 

Ultima Hora:"Malena Estrany deja la política y sirve en bandeja una mayoría estable al PP y PI en Pollença"

 

 

Adjuntam l'ordre del dia del Ple de Març, d'aquest dijous 27 a les 20h, que desenvoluparem amb els resultats en el següent article.


ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixa per anulació (EXP MC 03/2014)

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença

3.- Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats

4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

5.- Moció presentada pels grups municipals A; PSM-EN i ERAM per a la devolució del “cèntim sanitari”

6.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE i ERAM en defensa de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca

7.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una pol´tica activa envers els habitatges desocupats del municipi

8. - Propostes/ Mocions d’urgència


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 

 

Dimissions a l'Ajuntament

psm-pollenca | 26 Març, 2014 09:52 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Els regidors no adscrits (abans de la Lliga Regionalista) Malena Estrany i Tomeu Fuster ahir varem registrar la seva dimissió. La premsa informa, a més, que en Miquel Ramon, regidor de CxI (PI), delegat de Cala Sant vicenç, també dimiteix. Tot apunta a que els nous regidors que els substituiran són partidaris del PI, i per tant l'equip de govern minicipal podria quedar amb un còmode 5+5 regidors de PP+PI.

En farem una valoració més extensa en propers articles.

Ultima Hora:"Estrany y Fuster dimiten y abren paso a una mayoría PP-PI en el gobierno"

Diario de Mallorca:"La renuncia de dos ediles no adscritos posibilita una nueva mayoría absoluta"

 

 
 
 
 

 

 

Moció pel manteniment de pediatria a l'Hospital d'Inca

psm-pollenca | 20 Març, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Al proper ple de març, que es celebrarà el dijous 27, hi debatrem una moció que hem presentat a favor de la qualitat dels servei de l'Hospital d'Inca i pel manteniment del servei de pediatria.

Un dels guanys socials més importants per tota la comarca d'Inca, i en especial per Pollença on teníem Son Dureta a una hora de cotxe, va ser la posada en marxa de l'Hospital Comarcal, que va ser fruit de molts d'anys de reivindicació i mobilització ciutadana. Tanmateix, la política de retallades i restriccions que suporta la sanitat pública i que dificulta considerablement que es pugui oferir un servei sanitari universal i de qualitat als ciutadans de les Illes Balears, també afecten aquest centre hospitalari.

El personal de l’Hospital d’Inca fa un gran esforç per atendre a tots els usuaris, però és necessari disposar de tots els recursos humans i materials possibles per a cobrir totes les demandes. En aquest sentit, són reiterades les notícies relatives a les mancances o al tancament de serveis de l’Hospital Comarcal d'Inca. Tampoc descobrim res de nou si recollim les queixes que darrerament es comenten pel poble respecte de les deficiències en el servei a l'Hospital d'Inca.

Les notícies apunten al tancament de les consultes externes, de tal manera que l'Hospital Comarcal d'Inca perdria els serveis d'Al·lèrgia, Pneumologia, Neurologia, Nefrología, Neonatología, Cardiologia, Digestiu i Hepatología i Endocrinologia infantil. Així mateix, també s'eliminaria la consulta de Pediatria General que té la funció d'assessorar als metges de la comarca que sense ser pediatres actuen com a tal.

Per altra banda, els pediatres de l'Hospital Comarcal d'Inca han denunciat davant la Fiscalia la falta de mitjans que impossibiliten poder atendre dues urgències simultànies durant les guàrdies.

La sanitat és un dels serveis fonamentals que la ciutadania i la seva degradació o supressió afecta molt greument la qualitat de vida dels pollencins.

Per aquest motiu a diferents pobles de la comarca on el PSM i MÉS per Mallorca hi té representació presentarem mocions demanant a la Conselleria la millora de qualitat del servei i el manteniment del servei de pediatria, sol·licitant l'adopció dels següents acords:

 

Primer._ L’Ajuntament de Pollença reclama a la Conselleria de Salut que mantengui operatiu i amb tota la seva capacitat l’Hospital Comarcal d’Inca i es manifesta contrari al tancament de les consultes externes i a l'eliminació de la consulta de Pediatria General.

Segon._ L'Ajuntament de Pollença insta la Conselleria de Salut a posar tots els mitjans necessaris perquè el servei de Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca pugui atendre dues urgències simultànies durant les guàrdies.

Tercer._ L'Ajuntament de Pollença convida el conseller de Salut i el gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca a mantenir una reunió amb els batles i regidors de la comarca pel tal de tractar aquesta situació.

 

Nombrosos regidors del PSM i MÉS dels municipis afectats es reuniren a Inca per reivindicar el servei de l'hospital. Des de Pollença ens sumam a aquesta reivindicació.

 


Uns fets lamentables

psm-pollenca | 17 Març, 2014 09:34 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Com ja és sabut, al final de la setmana passada va aparèixer a la premsa la notícia del vandalisme perpetrat a sobre dels arbres recentment sembrats a la placeta Xaloc del Port de Pollença. Algú encara desconegut va rompre bona part d'aquests arbres. No cal ni repetir-ho: són uns fets condemnables i sense justificació. Ningú no pot atorgar-se el poder de fer malbé uns arbres que són de tots tots els pollencins.

Però la història té més matisos que cal analitzar. Els fets es remunten a l'aprovació del projecte per part de l'Ajuntament, per convertir aquesta placeta, situada enmig d'una rotonda urbana, que fins ara tenia unes palmeres (mortes a causa del becut), enrajolat i uns bancs, en una zona arbrada de terra. Aquest canvi es veu que no va agradar a tots els veïns de la zona. Com sol passar amb aquest i altres projectes municipals la publicitat i participació ciutadana va ser minsa, per no dir nul·la. Es dirà que el projecte va estar en exposició pública, però certament uns arxius amagats per dins al plana web municipal no son la manera més eficient de donar a conèixer un projecte.

Un partit present al ple (Esquerra) fent la funció que pertoca als partits polítics, va recollir les queixes veïnals i va demanar que la placeta fos utilitzable, amb bancs i zona de jocs infantils. La proposta pot ser més o manco encertada des del punt de vista tècnic. És cert que al voltant s'hi mou un cert trànsit, però també ho és que no es tracta d'una rotonda de la circumval·lació, sinó d'un carrer amb un trànsit moderat (segurament molt inferior al transit dels carrers adjacents al parcs infantils de la plaça Joan Cerdà o de l'aparcament del Carrer Roger de Flor). En qualsevol cas és una demanda legítima que havia de ser, al manco, debatuda i contrastada.

Per això no és de rebut que, una vegada algú va decidir rompre els arbres sembrats, s'insinui que s'havia incitat al conflicte. Intentar tapar la boca als partits polítics o a les reivindicacions ciutadanes dona mostra d'un baix nivell de sensibilitat democràtica.

Lamentable és que un representant municipal afirmi que l'autoria del vandalisme és responsabilitat de veïnats descontents, sense aportar cap prova, emperò: "Una serie de vecinos no han digerido bien la actuación del Ayuntamiento y han decidido arrancar los árboles" (el regidor de Serveis al diario de Mallorca). S'ha de ser un poc seriós amb aquests assumptes. Fent aquesta afirmació no té altre remei que anar immediatament a posar una denúncia amb nom i llinatges, ja que no es pot criminalitzar a tot un col·lectiu d'aquesta manera.

I per acabar-ho d'adobar, i aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, més lamentable resulta que surti l'Ajuntament amb una nota de premsa pretenent aprofitar políticament uns actes de vandalisme per “vendre” la necessitat de Ordenança de Convivència i Seguretat que el PP, acompanyat de PI i UMP, pretén implantar al nostre municipi amb una tramitació que encara no està completada. Per molta ordenança que existís això no hauria evitat els actes de vandalisme ni hauria facilitat la identificació dels responsables a qui aplicar sancions. I una vegada identificats els responsables hi ha eines legals per castigar tant judicialment com administrativament aquests vandalismes, ja sigui a través dels tribunals com amb l'ordenança municipal de Policia. A sobre la nota de premsa redactada, novament, fent un ús partidista del servei municipal de cap de premsa que pagam entre tots.

En definitiva un bon caramull de fets lamentables.

 

Diario de Mallorca (15/03/2014): "Los árboles recién plantados en una rotonda del Moll aparecen arrancados.El Ayuntamiento sospecha que un grupo de vecinos contrarios a la actuación han provocado los destrozos"

 

Foto: Diario de Mallorca

 

 
Nota que l'Ajuntament va enviar als mitjans de comunicació, fent aprofitant uns fets puntuals per justivicar l'Ordenança de Convivència.
 
Última Hora
 

 

 

El PSM reclama la supressió de barreres arquitectòniques a les platges Cala Sant Vicenç

psm-pollenca | 13 Març, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El PSM considera que la supressió de barreres arquitectòniques a les platges de Cala Sant Vicenç és una de les inversions turístiques prioritàries en el municipi. Totes les platges d'aquest nucli són de difícil accés a persones amb mobilitat reduïda, però les més grans i visitades, Cala Barques i Cala Molins podrien ser adaptades amb unes inversions moderades.

 

En el cas de Cala Barques l'accés es podria realitzar creuant el solar de propietat municipal on s'ubica la caseta dels banys, ja que té accés a través d'un camí públic -tot i que hi ha unes barreres privades col·locades-. En el cas de Cala Molins les rampes d'accés es podrien situar en diferents indrets, ja sigui per salvar les escales existents com per suavitzar la rampa de pendent excessiu que ja existeix per accedir a la platja.

 

Es tracta d'un moment idoni per preveure aquestes inversions, ja que l'Ajuntament està preparant el pressupost pel 2014 i encara està oberta la convocatòria de subvencions per inversions als municipis del Consell de Mallorca.

 

El regidor del PSM, Tomeu Cifre Bennàsar, va recollir aquesta i altres demandes de mans de l'Associació de Veïns de Cala Sant Vicenç. Des del PSM reclamarem que s'executin les inversions recollides en el pressupost de l'any passat, entre altres la millora de la recepció de la TDT, la supressió dels cablejats elèctrics en precari situats en primera línia de mar o la renovació de la xarxa d'aigua. Cal recordar que l'actual equip de govern PP-PI va justificar el seu pacte en la realització d'inversions a Sant Vicenç, que es traduïren en una partida pressupostària de 200.000 euros, però que a l'hora de la veritat no s'ha vist executada tot i les promeses efectuades.

 

Els usuaris han de salvar escales o costerudes rampes per accedir a Cala Barques

 

El solar municipal seria el lloc de pas idoni per situar-hi rampes adaptades per accedir a Cala Barques

 

L'accés adptat a Cala Molins només necessita una millora de la pendent de l'actual rampa de vehicles i la reserva d'un pas exclussiu.

 

El regidor del PSM, Tomeu Cifre, va voler conèixer de primera mà els problemes que més preocupen a Sant Vicenç de la mà del President de l'Associació de Veïns, Jordi Cifre.

 

Hippocresia ppetrolera

psm-pollenca | 10 Març, 2014 09:43 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En el darrer ple, el 27 de febrer, ens varem trobar amb una moció presentada pel PP i el PI en contra de les prospeccions per cercar petroli en el mar balear. Ja resulta curiós que es presentin mocions en nom de PP i PI i no en nom de l'equip de govern, fet que demostra les ganes de fer lluir les sigles i no la institució que es governa en la realització de propostes. També és curiós que tant PP com PI -com també UMP- hagin dit moltes vegades que no votaran en mocions que anomenen “supramunicipals” (temes sobre els que el Ple de l'Ajuntament no pot decidir, sinó només opinar); es veu que només les troben justificades quan les presenten ells. Però aquestes no son les qüestions de l'article d'avui.

La qüestió, que varem posar damunt la taula quan discutíem la moció, és fins a quin punt els signants d'aquesta moció, especialment el PP pollencí i balear, es creien que el que demanaven damunt el paper. La pregunta que va fer el nostre regidor: “que faran per fer complir aquesta moció, a part de presentar-la? Que faran els diputats del seu partit que ens representen al Congrés quan es voti aquest tema? Els sancionaran si no voten contra les prospeccions?”

Només varem tenir per resposta uns quants tòpics: “que sempre tot ens sembla malament”, “ que la postura del PP de Balears contra les prospeccions és molt clara” i que “demanar segons què són preguntes filosòfiques”. Les respostes reals a les preguntes que varem formular les tinguerem l'endemà, quan es va votar una moció contra les prospeccions al Congrés de Madrid. Els cinc diputats del PP triats per Balears votaren a favor de mantenir les prospeccions. Qui ho entengui que ho compri. O, més ben dit, ho entenem perfectament: moltes ganes de quedar bé a Balears i cap ganes d'enfrontar-se amb el PP “central”.

El mal va començar quan el govern de Zapatero va donar la primera autorització a les prospeccions. Llavors el nostre company senador Pere Sampol va poder introduir una esmena al Senat -amb el suport del PP! - per revocar el permís. Finalment, quan la proposta va tornar al Congrés, l'esmena de Sampol no es va aprovar i es va concedir definitivament el permís. Per tant hi ha una primera responsabilitat del PSOE en aquest assumpte, que ha continuat l'actual govern del PP, deixant ben clar tant Mariano Rajoy com el Ministre d'Industria Soria que estan a favor de fer les prospeccions. Per tant que un partit com el PP presenti aquesta moció és només fum i ganes de fer gestos cara a la galeria, però compromís, cap ni un. Ben justificades les paraules d'un ciutadà a José Ramon Bauzà, “ets un hipòcrita”, i trist el paper del PP pollencí en fer de xotet de corda de Bauzà.

 

Proposam una consulta popular sobre les prospeccions i declarar Soria persona non grata

Barceló: “Rajoy va contra l’economia i el medi ambient de les Illes Balears. Un país modern escolta a la ciutadania i aposta per les energies renovables”

Bauzá ha d’exigir als diputats del PP a Madrid que tornin l’acta

Borrego ha de dimitir per enganar a la gent amb les prospeccions

 

Tant el col·lega del batle, Miquel Ramis, com la resta de diputats del PP balear, anaren a la seva i feren cas omís de la moció que va presentar el PP de Pollença.

 

 

 

 

Amb tu #SomMÉS : Implica't!

psm-pollenca | 07 Març, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Amb tu som MÉS: necessitam dissenyadors, programadors i gent per montar actes
 

Amb tu #SomMÉS : Implica't!


MÉS és un projecte que construïm entre totes i tots, per això et necessitam.


Saps dissenyar o programar webs? Vols ajudar-nos a muntar actes de carrer?

 
Tots estam d'acord que l'actual model polític i econòmic és insostenible i injust. Per bastir-ne un altre hem creat MÉS per Mallorca, espai de trobada de la ciutadania compromesa. Per a poder arribar a més gent i estendre el projecte, necessitam l'ajuda de tots. En aquest correu trobaràs alguns dels àmbits en els quals necessitaríem que ens donéssiu un cop de ma.

Si vols implicar-te, envia un correu a organitzacio@mespermallorca.cat
o a
psmpollenca@mallorcaweb.net i ens posarem en contacte amb tu.
Voluntaris per Actes de Carrer

Vols ajudar-nos a muntar un acte de carrer?

- Posar una taula informativa

- Recollir signatures

- Fer un flash-mob

- Tens altres propostes? T'escoltam!


 
 DIssenyadors gràfics 

Ets creatiu? T'agrada dissenyar?

A MÉS per Mallorca necessitam gent creativa i amb idees per fer:

- Cartells

- Camisetes

- Webs clares i atractives

- Allò que se t'ocorri


 
Programadors WEB

Des de MÉS empram les noves teconologies com una eina d'informació i de socialització política.

Per això volem crear espais a la xarxa que serveixin per a fer propostes, denunciar injustícies, fomentar el treball col·laboratiu i la participació ciutadana.

Ens dones una ma?
Tens altres propostes o habilitats? Segur que ens ajuden a fer MÉS!
 
Escriu-nos a:        
 
 
o a
 
 

Butlletí MÉS per Mallorca | Març 2014 : Prospeccions, Bauzà, serveis municipals...

psm-pollenca | 05 Març, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Butlletí MÉS per Mallorca | 3 març 2014

Butlletí MÉS per Mallorca | 3 març 2014

Notícies

El PP rebutja al Parlament la proposta del Grup MÉS perquè es puguin gravar els plenaris municipals La coalició considera que s’ha de garantir el dret fonamental a la informació de les sessions públiques dels (...)
MÉS per Mallorca acusa a Bauzá de "dictador" i demanarà al ple del Consell la seva reprovació El portaveu econacionalista, Joan Font, ha acusat a José Ramón Bauzá de dictador i ha anunciat que el seu grup (...)
El Grup MÉS no assisteix al lliurament dels Premis Ramon Llull pel menyspreu a les dones La formació també recorda que l’actitud autoritària del Govern Bauzá en el conflicte educatiu fa que no hi pugui haver (...)
MÉS per Mallorca celebra l’acord entre Hisenda i el Principal, que aportarà 5 milions d’euros El portaveu econacionalista i exconseller de Cultura del Consell, Joan Font, valora positivament aquest acord que (...)
Bauzá ha d’exigir als diputats del PP a Madrid que tornin l’acta Els conservadors balears han votat al Congrés en contra d’una proposta de Compromís per aturar les prospeccions. Biel (...)
MÉS per Mallorca exigeix la retirada del projecte de l’autopista Llucmajor - Campos El conseller econacionalista, Joan Font, assegura que “l’objectiu del PP no és el de millorar la seguretat de la via, (...)
Barceló: “Rajoy va contra l’economia i el medi ambient de les Illes Balears. Un país modern escolta a la ciutadania i aposta per les energies renovables” Declaracions del portaveu del Grup MÉS, Biel Barceló, sobre la defensa que ha fet el president espanyol, Mariano (...)
Grup MÉS: “el Govern ha d’estudiar totes les vies, també les jurídiques, per aturar les prospeccions” Biel Barceló reitera la proposta a Bauzá de fer front comú contra els projectes petrolífers a Balears: “és ben hora que (...)
Més d’un centenar de persones reten homenatge a Emili Darder Aquest diumenge s’ha duit a terme un acte homenatge davant el Mur de la Memòria per recordar la figura del darrer (...)
MÉS per Mallorca reclama un millor finançament per als ajuntaments per garantir el dret i la qualitat dels serveis que mereixen els ciutadans L’Assemblea de batles, batlesses, regidors i regidores ha aprovat avui una declaració municipalista en contra de la (...)
El Grup MÉS proposa una deducció fiscal per a inversions en ‘start-up’ tecnològiques La proposta pretén promoure una reforma legal per tal de d’introduir una deducció fiscal del 20% de la suma invertida (...)
Més notícies

Agenda

Dilluns 3 de març 12:30-16:54: Inauguració escultura Joan Lacomba
Dilluns 3 de març 19:00-20:00: La cultura i la política lingüística
Dimecres 5 de març 19:00-20:00: Reunió Organització MÉS per Palma
Dijous 6 de març 19:30-20:30: Assemblees de debat sobre les Eleccions Europees
Dimarts 11 de març 19:00-21:00: Reunió Educació Programa Palma 2020

Darrers vídeos

Antoni Verger (MÉS): "Amb el Molinar no s'hi juga, no volem especulació al port"
Antoni Noguera (MÉS): "Serveis Socials són el darrer escut contra la crisi i el PP s'ho carrega"
Santiago: "De les 100.000 dones que avorten a l'any, no n'hi ha cap del PP?"
Neus Truyol (MÉS) demana respecte al PP en el debat polític de Cort
Segueix-nos a Twitter | Facebook | Youtube

Pels serveis municipals i un port públic. Resultat del ple de febrer.

psm-pollenca | 03 Març, 2014 09:18 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Al ple de dijous 26 de febrer es va aprovar la moció que presentarem dels del PSM-MÉS juntament amb el PSOE per la defensa de l'autonomia local i defensar l'autonomia de l'Ajuntament per prestar els serveis que consideri oportuns. Es necessita el suport de la sexta part dels ajuntaments de l'estat per plantejar un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Racionalització de l'Administració Local. Quan s'apliqui plenament aquesta llei els ajuntaments no podran prestar molts dels serveis que venen prestant fins ara, si això els suposa un dèficit. Els serveis culturals (ràdio municipal, normalització lingüística, Festival...) i els socials (residència, assistència domiciliària, educació social...) seran els més afectats per aquesta llei. Però sense cap dubte els serveis socials són els més perjudicats per aquesta llei; justament els més necessaris i que convé més que es gestionin des de l'administració més propera, l'ajuntament. La solució seria un millor finançament dels Ajuntament i eliminar administracions inútils o duplicades (diputacions, governadors civils, ministeris sense competències....), però no treure funcions als ajuntaments.

També es va aprovar la moció en la que col·laborarem de defensa del port públic del Moll. Després d'exposar els problemes que suposaria la privatització va quedar clar que qui té les eines per resoldre la gestió del Port és la Comunitat Autònoma. Per tant no s'hi valen excuses pel que son uns moviments destinats a deixar el port en mans d'unes empreses que treuran uns beneficis molt importants si finalment es privatitza. No varem comprendre les excuses legalistes que varen donar tant PP com el PI per justificar la seva abstenció, i que només s'explica pel fet de no voler-se oposar als plans privatitzadors del Govern Balear.

Lamentam, en canvi, que s'aprovàs la pujada de taxes per a la celebració de matrimonis civils. La taxa per matrimonis és una quantitat ínfima de la recaptació de l'Ajuntament. Davant la situació actual, després de tantes pujades de taxes i de que el batle manifestàs que l'Ajuntament es troba en molt bona situació econòmica per fer inversions, trobam que no s'haurien d'haver pujat les taxes, tal i com ja varem manifestar a l'aprovació inicial. No entenem com els partits de l'equip de govern poden continuar donant suport a les pujades de taxes, molt especialment el PI i UMP que en altres ocasions s'hi havien mostrat en contra.

Aquests foren tots els punts (Veure documentació de totes les propostes i mocions):

 

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics.

La nova ordenança per fer més accessible l'Ajuntament per mitjans electrònics, tant per la consulta com per la presentació de documentació.

Ens assegurarem que garanteixi els drets dels ciutadans a presentar documents en format digital, tant com a l'administració a comunicar-se per aquest mitjà.

Aprovada. A favor: 9: PP, PI, UMP - Abstencions: 8, PSM-MÉS, A, PSOE, ERAM, N.A.

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Pere Salas Vives, personal laboral, amb el lloc de treball de professor associat de la UIB

Per fer feina fora de l'Ajuntament es necessita aprovar aquesta comptabilització, que no pot interferir en l'horari laboral de l'Ajuntament ni superar el 35% del sou corresponent a l'Ajuntament. No és la primera vegada que s'aprova.

Aprovat per unanimitat

 

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall per a la tramitació d’expedient d’autorització d’obres a la zona de servitud de protecció de la Llei 22/88, de Costes, en relació a sol·licitud de llicència de l’entitat “Bisabauza, s.l.” per a la demolició de l’edificació existent i construcció d’un nou edifici plurifamiliar i local sense ús determinat al Passeig Anglada Camarassa, 45, Port de Pollença (Exp. obres núm: 346/12, en relació a l'exp. d'obres núm.69/08)

Es tracta d'un estudi de detall que ja va aprovar inicialment la Junta de Govern, per demolir l'edifici del “Pascalino” i construir-hi un nou edifici, conforme a la normativa actual. Per edificar en la primera línia del Moll, la normativa exigeix aprovar un estudi de detall abans de concedir-se llicència d'obra a cap projecte concret d'edifici. El volum proposat dissimula en major mesura la gran mitgera de l'edifici veí.

Aprovada. A favor: 11: PP, PI, UMP, PSM-MÉS, ERAM - Abstencions: 6, A, PSOE, N.A.

 

4.- Resolució d’al·legacions i, en conseqüència, aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.

S'han previst bonificacions a la taxa base, que continua sent de 200 euros, amb els següents descomptes:Residents

No residents

A l'Ajuntament en horari laboral

100% (0 eur.)

50% (100 eur.)

A l'Ajuntament fora horari laboral

75% (50 eur.)

25%(150 eur.)

A altres edificis municipals

50% (100 eur.)

0%(200 eur.)

 

Esmena. A favor: 12: PP, PI, UMP, PSM-MÉS, PSOE. - Abstencions: 5, ERAM, A, N.A.

Aprovada. A favor: 9: PP, PI, UMP – En contra: 8, PSM-MÉS, ERAM, A, PSOE, N.A.

 

5.- Aprovació inicial, si procedeix de la modificació puntual de l’apartat II.1.1 del reglament municipal de proveïment d’aigua potable.

Per poder proveir d'aigua potable a edificis en sòl rústic implantats legalment.

Pensam que l'ordenança hauria de preveure les mesures per assegurar la legalitat dels edificis així com que les instal·lacions de l'habitatge no suposin cap agressió mediambiental, i per tant hi farem al·legacions.

Es va votar una esmena de UMP presentada fora de termini per considerar l'Edifici Miquel Capllonch com edifici municipal on celebrar-hi noces; a aquesta esmena li donarem suport per beneficiar als mollers, però no deixa de ser un petit pegat a l'ordenança.

Aprovada. A favor: 9: PP, PI, UMP - Abstencions: 8, PSM-MÉS, ERAM, A, PSOE, N.A.

 

6.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una política activa envers els habitatges desocupats

Una moció per afavorir que els habitatges desocupats en mans dels bancs es lloguin o venguin en millors condicions.

Retirada. Hi havia dubtes sobre la legalitat i viabilitat d'algunes de les mesures que proposava la moció, que s'estudiaran de cara a un proper ple.

 

7.- Moció presentada pels grups municipals A, PSOE, ERAM i Regidors no adscrits per promoure els productes locals i de proximitat.

Per afavorir que els productes locals tenguin més promoció i facilitat de sortir al mercat.

Aprovada per unanimitat.

 

8.- Moció presentada pels grups municipals ERAM, A, PSOE i Regidors no adscrits per a la gestió pública de la zona portuària del Port de Pollença i contra la privatització de Ports de les Illes Balears.

Com hem explicat a l'encapçalament es va aprovar.

Aprovada. A favor: 12: PSM-MÉS, ERAM, A, PSOE, N.A., UMP - Abstencions: 6, PP, PI.

 

9.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga, CiUxP i PP de rebuig a les prospeccions petrolíferes.

Una moció l'esperit de la qual compartim, però no ens deixa de sorprendre la doble cara del PP, que a Balears defensa una cosa i a Madrid una altra totalment distinta.

Varem demanar al batle pel nivell de compromís del seu partit amb aquesta moció, i si els seus diputats a Madrid defensarien el mateix. La resposta va arribar el divendres dematí, en saber que els cinc diputats del PP de Balears havien votat a favor de continuar les prospeccions, fent paper mullat qualsevol altra declaració d'intencions en el sentit d'aturar-les. També ens va sorprendre el vot d'UMP votant en una moció de caràcter “supramunicipal”; es veu que aquestes mocions només no interessen si venen de la oposició.

Aprovada per unanimitat.

 

10.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga i CiUxP en contra de la pujada de les cotitzacions a la seguretat social.

Un atac més dels governs del PP a les classes mitjanes, mentre es conserven els privilegis de les classes econòmicament més ben situades.

Aprovada. A favor: 12: PSM-MÉS, ERAM, A, PSOE, N.A., UMP, PI - Abstencions: 5, PP.

 

11.- Moció presentada pels grups municipals PSOE i PSM-EN d’inici de la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles 1, 2 i altres disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Com hem explicat més amunt, es va aprovar.

Aprovada. A favor: 12: PSM-MÉS, ERAM, A, PSOE, N.A., UMP, PI - Abstencions: 5, PP.

 

12. - Propostes/ Mocions d’urgència

No n'hi va haver.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

No hi va haver precs i preguntes per falta de temps

 

Per molt que es proclami i s'esqueixin les vestidures per les prospeccions els membres del PP balear i pollencí, tanmateix al final els seus companys a Madrid els deixen en evidència.

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb