"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de novembre mirant al final de la legislatura.

psm-pollenca | 29 Novembre, 2014 17:02 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest passat dijous hem viscut un Ple que ja clarament el podem qualificar com a «de temps de descompte». Ja som a la recta final de la legislatura i això es coneix en l'acció de govern. Poques iniciatives que no siguin de pura gestió ordinària i de tan en quant qualque anunci d'impacte per copsar qualque titular de precampanya -en aquest ple ni això darrer-. Comentarem els punts de l'ordre del dia i en un -o uns- proper article les respostes a la llarga llista de preguntes que teniem pendents.


1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 24 d’octubre de 2014 .

Es varen presentar les actes des del mes de gener, que haviem pogut disposar des d'un dia abans. Com és natural el temps material per revisar-les no havia existit i per això anunciarem que no les votariem. Després d'unes reticències el batle, que argumentava que «quedaria malament davant la Delegació del Govern» no tenir aprovades i presentades les actes de l'any, acceptà retirar el punt fin a un ple extraordinari al desembre. Nosaltres no somculpables que els efectes de la seva gestió «quedin malament».


2.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació (Expedient núm. 19/2014/INT).

Es tractava de donar de baixa algunes despeses del pressupost i donar-ne d'alta altres.El major montant de les despeses era el cànon de costes, ja que en pujar els valors cadastrals el cànon a l'Ajuntament ha pujat més de 100.000 euros:


APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

SUPLEMENT DE CRÈDIT

0

132

21000

Senyalització vertical via pública

8.000,00

0

132

22603

Conveni Ports servei Ora

17.000,00

0

150

20402

Lloguer Vehicles i Maquinària

600,00

0

150

21500

Reparacions Mobiliari

3.500,00

0

150

22111

Subministrament Pintura i utensilis

1.000,00

0

164

21205

Reparacions Cementiri Municipal

1.000,00

0

231

20210

Lloguer Local Escola Viva

2.200,00

0

231

227994

Prevenció Conflicte juvenil

8.200,00

0

330

21309

Reparació i manteniment Àrea Cultura

1.000,00

0

330

226020

Publicitat àrea cultura

17.000,00

0

332

2200014

Llibre i material Audiovisual

3.500,00

0

332

226094

Activitats biblioteques

1.800,00

0

333

226011

Museus, exposicions, actes i impremta

9.000,00

0

450

21002

Conservació de camins

4.500,00

0

459

21004

Conservació enllumenat públic

20.000,00

0

459

227991

Manteniment de jardins

5.500,00

0

920

22500

Prefactura de Costes

125.000,00

0

920

21300

Reparació i manteniment Maquinària Admon Gral

9.500,00

 

 

 

TOTAL

238.300,00


Per pagar tot això es retira part del pagament que fa l'Ajuntament a EMSER en concepte de tractament de fems. Això significa que EMSER fa una part de la feina per l'Ajuntament sense cobrar-la. Hem de tenir en compte que es tracta d'una empresa, municipal, però empresa, que té uns comptes que s'han de quadrar, inversions a fer i millores per optimizar i abaratir el servei, que si es queda sense cobrar una part del que l'Ajuntament té compromés no podrà fer.

 


Aplicació

Consignació anterior

Anul·lació/baixa

CONSIGNACIÓ FINAL

162 44900 A la Societat municipal de serveis

3.472.000

238.300

3.233.700


Aprovat: A favor:11, PP, PI, UMP – En contra:2,A – Abstencions: 4: MÉS, PSOE


3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

La nova llei obliga a l'equip de govern a donar compte de tots els pagaments que s'han fet que tenguin objeccions («pegues») del departament d'Intervenció-Secretaria.

Varem posar de manifest els pagaments de reparacions a les escoles, que corresponen a la Conselleria d'Educació i que fa l'Ajuntament per deixadesa de la Conselleria. Necessitam un Ajuntament fort que sàpiga reclamar al Govern Balear quan incumpleix les seves obligacions. La Consellera va venir per la Fira a inaugurar Can Llobera però nom paga el que li toca a les escoles. Pimer cumplir, després fer-se la foto.

També crida l'atenció que l'informe d'intervenció posa de manifest que els pagaments al «cap de premsa» no estan justificats, ja que no s'ha acreditat que es cumpleixi amb el contracte. Evidentment aquesta contractació fou el pla B de l'equip de Govern quan va sortir foradada la contractació de la num. 6 del PP, i la seva funció, com es pot veure en les noticies de premsa i el tractament del Facebook municipal, és de fer de cap de propaganda glosant els mèrits de l'equip de govern i obviant les noticies que l'incomoden. No estam en contra que hi hagi una persona dedicada a la comunicació, però sempre que sigui plural i vertadera informació, no propaganda. De fet el batle, en el torn d epreguntes, va admetre que les noticies que sortien les dictava l'equip de govern.


4.- Aprovació, si procedeix, del conveni d’adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup tancat d’usuaris (xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears)

Es tracta d'adherir-se a una xarxa del Govern Balear pel servei de telecomunicacions

Aprovat per unanimitat


5.- Varis

El batle va donar compte d'altres assumptes, el nomenament de missers per plets reclamant el pagament de multes urbanístiques per constrenyiment,

La ressolució favorable del recurs de reposició del Consorci Borsa de Places Tuístiques per pagar la remodelació del mirador de Cala Barques.

La reclamació al CIM del Pagament del doblers del Pla d'Obres i Serveis del 2011, que havien de servir per pagar l'aparcament del pavelló i la teulada de Can Llobera. Una mostra més del maltracte de les institucions governades pel PP cap al nostre municipi.

Una modificació de crèdit de devers 34.000eur. Per pagar concerts, material i publicitat tot del Festival.

Es donaren de baixa entorn de 460.000 eur. que l'Ajuntament no fa comptes pagar per factures que ja han caducat.

Una modificació de crèdit de 2.225 eur. Per pagar la taula de mescles de la Ràdio.

La reversió del pagament de les subvencions pel Centre de Dia. Al final s'hauran perdut entorn de 30.000 eur. de la subvenció del Govern Balear. Un altre despropòsit de conveni de l'època Mates que per poc no ens ha sortit carísssim.

La sanció de la Conselleria de Salut per manca d'aplicació dels protocols de la legionel·la a les instal·lacions esportives, per import de 3.300 eur. Un nou episodi després de l'ocultada sanció a la Residència que aquesta vegada, després de la polèmica, sí s'ha donat a conèixer.


En un proper article comentarem les respostes a les preguntes que duiem acumulades des de setembre.


Avui vespre, ple de novembre

psm-pollenca | 27 Novembre, 2014 10:17 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui a les 20h es celebrarà el Ple ordinari de novembre. Un Ple amb l'ordre del dia curta, ja qe hi ha poques propostes de l'equip de Govern i no hi ha mocions de l'oposició, ja que fa dos plens que no es poden contestar els precs i preguntesper faltra de temps i s'han acumulat molt. esperam que avui sí se contestin les preguntes pendents.

 

“DECRET DE BATLIA  NÚM.1120.- En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present RESOLC:

 

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 27 de novembre de 2014, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació (Expedient núm. 20/2014/INT)

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la  redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

4.- Aprovació/Autorització, si procedeix, del conveni d’adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup tancat d’usuaris (xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears)   

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del  reglament municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbils de turisme

6.- Propostes / Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

Reclamam a Company que “prengui nota” de la sentència del Vilar: protegir no surt car

psm-pollenca | 23 Novembre, 2014 10:09 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Calebram la sentència que anul·la la indemnització de la urbanització del Vilar de Pollença i assegura que es tracta d’una victòria del moviment en defensa del territori i del moviment ecologista


El regidor del PSM-MÉS per Pollença, Tomeu Cifre i l'ex-regidor Gabriel Cerdà, així com el diputat del Grup MÉS al Parlament, David Abril, i el Secretari General dels JEN-PSM, Albert Abad, han celebrat avui matí des de la frustrada urbanització del Vilar (Pollença) la sentència del Tribunal Suprem que anul·la la indemnització d’1,6 milions d'euros que s'havia de pagar a un dels propietaris per compensar-lo per la classificació com a Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) de part dels terrenys de la urbanització mitjançant la Llei 4/2008.

El diputat del Grup MÉS ha manifestat que “la sentència ens fa sentir orgullosos de la feina feta per Gabriel Vicens i el seu equip en defensa del territori durant la passada legislatura”. Abril ha assegurat, “aquesta sentència servirà de precedent per a possibles casos similars i dóna un missatge molt clar al conseller Company i la seva filosofia destructora: protegir el territori no surt car i les administracions no han de fer-li el joc als promotors, sinó treballar per l'interès comú”.

Segons Abril, aquesta sentència podria afectar a altres terrenys protegits pel Pacte, com la urbanització de Muleta, desclassificats per la nova Llei del Sòl amb l'excusa de la pressió del promotor Mattias Kühn, que demanava una indemnització de 100 milions d'euros. Abril ha assegurat que “El senyor Kühn pot demanar el que vulgui. El Govern ara té eines per defensar la protecció del territori sense témer al xantatge dels especuladors”.

Per la seva part, el regidor Tomeu Cifre ha assenyalat que es tracta d'una excel·lent notícia per Pollença, ja que com a municipi guanya en protecció territorial, i també per al consistori pollencí ja que queda descarregat de l'obligació establerta per l'anterior sentència que l’obligava a pagar als promotors de la urbanització del Vilar. Des del PSM-MÉS per Pollença es feliciten de la sentència del Tribunal Suprem que ha anul·lat l'anterior sentència del TSJ de les Illes Balears de 21/11/2012 per tres suposats solars de 3,500m² a la part alta del Vilà, desclassificats amb la Llei 4/2008 que va aprovar l'anterior Govern Balear.

Davant els "solars" pels que pretenien 1,6 milions d'euros

 

 

 


Celebram l'anul·lació de la sentència sobre la desclassificació del Vilà

psm-pollenca | 19 Novembre, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El TSJIB havia fixat una indemnització de 1,6 milions d'€ per tres solars, indemnització que el Suprem ha anul·lat

Des del PSM de Pollença ens felicitam de la sentència del Tribunal Suprem que ha anul·lat l'anterior sentència del TSJ de les Illes Balears de 21/11/2012 per tres suposats solars de 3,500m² a la part alta del Vilà, desclassificats amb la Llei 4/2008 que va aprovar l'anterior Govern Balear.

A ningú escapa que les desclassificacions poden generar indemnitzacions, però la que es va fixar en aquest cas era absolutament desproporcionada, tallant les ales a qualsevol iniciativa política de protecció del territori i el paisatge. En concret, en aquest cas, una suposada despesa en urbanitzar de 159.861,32 euros per part del promotor li havia donat dret a una indemnització de 1.600.000 € (fins a 2.425.693,62€ li hagués arribat a reconèixer el TSJIB). Una plusvàlua del 1500% que no s'aconsegueix en cap negoci legal conegut.

Finalment la sentència del Suprem reconeix el dret a la indemització per les despeses generades, però no per l'expectativa de negoci del propietari. Més considerant que el termini per desenvolupar la urbanització ja s'havia esgotat quan l'any 1999 l'Ajuntament va assumir la seva responsabilitat amb el sistema de «cooperació».

Queda entredita l'excusa feta servir en casos similars, la del «lucre cessant», que fa servir l'actual Ajuntament de Pollença per no aplicar proteccions patrimonials a certs edificis. També deixa sense arguments la crítica reiterada que ha fet l'actual batle de Pollença a la Llei 4/2008 per la que es va protegir Cala Carbó i el Vilà, basada en les quanties de les indemnitzacions i s'avalen les polítiques de protecció del territori engegades la passada legislatura, que contrasten amb el nou paisatgicidi promogut pel PP amb la Llei Turística o la Llei del Sòl.


Veure article 2012: El Vilà: Cal recorrer la sentència.

Veure article del GOB, amb enllaç a la sentència completa.

 Aquests "solars" s'hauran de valorar al seu preu just, no a 1,6 milions d'euros.

 

 
Al 2004 el PSM ja reivindicà mesures de protecció pel Vilà, que més tard es substanciaren en la Llei 4/2008
 
 

 

Resultats de les Primàries MÉS per Mallorca

psm-pollenca | 17 Novembre, 2014 09:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Dissabte es varen celebrar les eleccions primàries de MÉS per Mallorca al Parlament i al Consell de Mallorca. Amb una participació presencial de 90 persones (el 60% del cens) a la que s'han de sumar les que votaren per internet, en un nombre que encara no coneixem, la jornada va ser un èxit sense cap incident destacable. La preparació de les primàries va ser un repte organitzatiu que es va superar amb èxit, amb les mancances i defectes pròpies d'una primera vegada, però amb nota alta.

Els candidats pollencins que es presentaren varen aconseguir entrar en les llistes, fet pel que els hem de reiterar l'enhorabona: Na Joana Aina Campomar quedà la quarta a la llista al Parlament, en Gabriel Cerdà el 33è a la llista al Parlament i en Miquel Àngel Sureda el 14è a la llista del Consell de Mallorca.

Els caps de llista foren ratificats amb un ampli suport: en Gabriel Barceló amb 4.999 vots (91,13%) al Parlament i Miquel Ensenyat amb 4.568 vots (92,92%)

A Pollença els candidats més votats varen ser: Al Parlament, David Abril i Margalida Miquel, i al Consell Miquel Àngel Sureda i Maria Lluc Bauzà.

Gràcies a tots els qui participàreu i als qui treballareu en l'organització i les taules electorals. Ara manca treballar per fer realitat el canvi polític i social el proper mes de maig.

Veure resultats al Parlament

Veure resultats al Consell de Mallorca

Veure resultats a l'Ajuntament de Palma

 

Taules electorals de Port de Pollença (40 votants) i Pollença (50 votants)

 

 
 

 

Aquest dissabte, vota. Comença el canvi

psm-pollenca | 13 Novembre, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Dissabte dia 15 de Novembre es podrà votar presencialment a Pollença per les primàries de MÉS per Mallorca.
Si t'has inscrit o ets militant o simpatitzant de qualsevol dels partits de MÉS per Mallorca, podras exercir el teu dret a votar.

Port de Pollença: De 11 a 13h. Edifici Miquel Capllonch.

Pollença: De 18 a 20h. Taverna dels Jardins Joan March.

Hi haurà 4 urnes: Cap de llista Parlament, resta de llista Parlament, Cap de llista Consell de Mallorca i resta de llista Consell de Mallorca.

Tant pel cap de llista al Parlament com al Consell només hi ha un candidat, Gabriel Barceló i Miquel Ensenyat respectivament. En canvi a la resta de les llistes hi ha múltiples candidats i candidates. Tant les llistes al Consell com al Parlament són paritàries. Això significa que s'hauran de triar tants membres homes com dones.

El sistema de votació és el "Compteig Borda". Això significa que els 9 homes i 9 dones de cada llista que es podran triar,  es triaran per ordre de preferència. Així s'assignarà el lloc a la llista que es prefereix que ocupin, essent l'1 el més afavorit i el 9 el de menys preferència. Una vegada fet el recompte les llistes es muntaran en cremallera home(cap de llista)-dona-home-dona.

Clica per conèixer els candidats

 

 

 

Exposició sí, però això sòl no és participació (la Pescateria).

psm-pollenca | 10 Novembre, 2014 09:48 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquests dies de la Fira han estat exposats dins Can Llobera els projectes que es presentaren per la la reforma (o demolició i nova construcció, segons els casos) del solar de la Pescateria de la Plaça Major. L'acord de Ple que va aprovar que es fes un procés de participació ciutadana per triar quin seria el projecte guanyador s'ha quedat en una urna on els ciutadans, posant nom i llinatges, poden donar la seva «opinió» sobre els projectes. Molt lluny del que realment hauria de ser un procés de participació, explicant publicament quins objectius es cerquen amb aquest edifici, les característiques i viabilitat de cadascun dels projectes i finalmemt un procés de votació en el que quedas perfectament clar quin pes tendria la votació ciutadana. En canvi el que s'ha fet sembla que només és per rentar-se la cara i poder dir que tothom ha pogut opinar.

Aquesta és una passa més en els molts despropòsits que acumula el projecte de la Pescateria, recordem-ho:

 • Es planteja una modificació de planejament per poder fer una planta més, sense haver explicat mai quina era la necessitat de poder fer més alçada a la Pescateria. Ho va aprovar l'equip de govern PP-PI per la mínima, gràcies al suport d'UMP.
 • Es convoca un concurs restringit (als equips d'arquitectura als que l'Ajuntament ha convidat) per fer els projectes sense haver consensuat abans quins usos s'havien de donar a l'edifici i amb un plec de condicions que deixa ben clar que s'hauran de fer tres nivells amb sales multifuncionals a les plantes primera i segona.
 • Aquesta manca de previsió i de sensibilitat amb el patrimoni i la història va provocar l'aparició d'un grup de ciutadans preocupats amb el nom de «Un téntol pel la Pescateria» que reclamaren que es repensàs el projecte, per no haver de lamentar pèrdues irreparables.
 • L'Ajuntament, en lloc de modificar el plec de condicions, va enviar les reclamacions del grup «Un téntol...» als equips d'arquitectes, treient-se de damunt la responsabilitat d'acceptar o no aquests suggeriments, però sense modificar el plec de condicions ni el programa d'usos, ni tampoc advertir que els projectes serien exposats públicament, fet que hagués influit molt en la manera de presentar-los (no és el mateix fer presentacions de projectes perquè els vegin altres arquitectes que per mostrar-los al públic en general).
 • Una vegada acabat el termini de presentació de projectes, el jurat tècnic va fer un informe el contingut del qual desconeixem i no sabem fins quin punt és vinculant.
 • Finalment la participació ciutadana es queda en una bustia de «suggeriments» que potser s'incorporaran al projecte guanyador, però sembla que amb poca força per decidir quin serà aquest projecte guanyador.
 • Paral·lelament l'equip de govern es treu de la màniga que a la Pescateria potser hi posaran un "centre d'interpretació de la Serra de Tramuntana", amb un acord amb el Consell o el Govern, un ús que no estava previst en el plec i que mai han comentat amb la resta de grups.
Des d'aquí demanam que es cumpleixi amb l'acord del Ple i que els ciutadans tenguin vertaderament més capacitat per expressar allò que realment voldrien per aquest espai, començant per allargar el termini d'exposició, ja que tres dies son absolutament insuficients en unes dates on hi ha molts actes i on és complicat observar amb alma els projectes. Demanam que es sigui més seriós en les passes que es donen i que la informació pública sigui assesorada pels tècnics que realment puguin fer entendre el que suposa cadascun dels projectes.

Aquesta és la opinió del grup «Un téntol pel la Pescateria» respecte de l'expopsició dels projectes (Ara Balears):

La plataforma Un téntol per la Pescateria, que reclama un procés participatiu per decidir el futur de l’emblemàtic edifici municipal de Pollença, qualificà ahir de “malifeta” el “pseudoprocés de participació” que ha encetat l’Ajuntament i amb el qual la població podrà opinar sobre els nou projectes arquitectònics que s’han presentat per a l’edifici.

La plataforma denuncia que aquest incompleix un acord de ple del mes de maig passat. Aquest incloïa altres actuacions com la realització de tallers participatius i donar una informació detallada de l’espai, a més de cercar el consens dels agents implicats, etc. Per altra banda, l’exposició dels avantprojectes (són al casal reformat de Can Llobera) no s’ha publicat en el programa de la Fira, que se celebra durant aquest cap de setmana. “En tercer lloc, no s’assegura l’anonimat de les opinions de la consulta que es farà, ja que s’obliga les persones que hi prenen part a posar fins i tot una adreça, correu electrònic o telèfon a la mateixa papereta”, indica la plataforma en una nota de premsa.

L’Ajuntament no ha aclarit quina transcendència tindrà la participació ciutadana en l’elecció del projecte guanyador, que serà triat per un jurat.

Les bases del concurs preveien desenvolupar-hi dues plantes, a més de l’actual planta baixa. Durant les darreres setmanes s’ha difós que també s’hi podria ubicar un centre d’interpretació de la serra de Tramuntana. Aquesta, però, és una opció poc probable, si es té en compte la manca de recursos que es destinen als centres d’interpretació de les Illes.

 

Exposició dels projectes de la Pescateria a Can Llobera

 

 

 

 

 

 

 

Ja tenim tots els candidats. Inscriu-te, tria, vota.

psm-pollenca | 04 Novembre, 2014 09:36 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ja tenim el llistat complet de candidats al Parlament, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma.

Consulta-la, amb fotos i una referència de cadascun

El dissabte dia 15 es votaran les primàries de MÉS per Mallorca per triar els candidats al Consell de Mallorca i al Parlament Balear. TU HI POTS PARTICIPAR !

Si no ets militant de cap dels partits que integren MÉS per Mallorca ni afiliat de MÉS abans de votar T'HAS DE INSCRIURE, HI HA DE TERMINI FINS EL 6 DE NOVEMBRE.

Per inscriure't, és molt senzill:

Si tens dins l'odinador un certificat de resident en pdf et pots escriure a la web primariespermallorca.net . Allà podràs indicar si dia 15 votaras a les urnes que posarem al Moll o a Pollença, o bé si vols votar telemàticament.

Si ets militant o simpatitzant ja registrat també pots fer servir la plana web primariespermallorca.net per indicar que el dia 15 voldràs votar telemàticament.

Si vols fer-ho encara més senzill, tan sols t'has de descarregar aquest full, emplenar-lo, i entregar-lo a la taula que posarem aquest diumenge 2, de 10'30 a 13h al mercat de la Plaça Major. O bé, fins dia 6, entrega'l a algun company del PSM o Esquerra Republicana de Pollença, o bé a la bústia del Carrer Ramon Llull nº1.

Pots fer-ne les còpies que vulguis i si conèixes persones del teu entorn que estiguin interessades en el canvi polític i social a Balears i comparteixin l'ideari de MÉS per Mallorca, convida-les a participar. 

Ja n'hi ha prou de candidatures fetes des dels despatxos, ara és el torn dels ciutadans. Després del procés obert de presentació de candidats, on s'han presentat més d'un centenar de companys i persones independents, ara arribarà l'hora de triar els nostres candidats. Entre els pollencins s'han presentat na Joana Aina Campomar al Parlament i en Miquel Àngel Sureda i en Gabriel Cerdà al Consell de Malorca. A les llistes hi seran tots i ara toca escollir. Animau-vos.

Clica per descarregar-te el full d'inscripció manual

 

Catàleg de Patrimoni i baixada d'impostos, mesures coixes al ple d'octubre.

psm-pollenca | 03 Novembre, 2014 09:25 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Al ple del passat dijous l'equip de Govern hi duia dues grans qüestions. La primera la ressolució de les al·legacions i aprovació provisional del Catàleg de Patrimoni de Pollença. El Catàleg és un instrument urbanístic que afecta als bens immobles que s'hi inclouen; per tant la seva finalitat és molt concreta sobre edificis, carrers, jaciments o estructures constructives. Des de MÉS per Pollença creiem que és molt important comptar amb una eina com aquesta, a banda de ser una obligació legal per tramitar la modificació del planejament, ara en marxa. Si s'hagués disposat d'un catàleg s'haguessin pogut evitar demolicions com la de Can Colom a Sant Vicenç o el folletí amb la Font de Can Teresa. Ara bé, a banda del criteri tècnic, en aquest catàleg s'han pres decisions de caràcter polític, com son deixar-ne fora la Fàbrica de Can Morató, Can Franc del Moll o els edificis de la Base militar. Tots aquests son elements que tenen categoria més que suficient per ser-ho, però que s'han descartat per motius que res tenen a veure amb el patrimoni.

Tal i com ens contesten a les nostres al·legacions, Can Morató s'ha deixat fora "pel seu avançat deteriorament" quan precisament aquest estat hauria de justificar amb més força la protecció i intervenció per rehabilitar-la (amb el mateix criteri hauríem de deixar fora tots els talaiots del terme); respecte a Can Franc s'argumenten motius econòmics per una eventual indemnització, sense cap informe tècnic que avali aquesta afirmació; finalment respecte La Base es diu que si s'inclogués dilataria el procés pel preceptiu informe del Ministeri de Defensa -si s'hagués inclòs fa un any, a l'aprovació inicial, ja estaria resolt-. Per tant és un catàleg que neix coix, i per això hi votarem en contra, tot esperant que millori en la tramitació al Consell de Mallorca i que, en cs de tenir responsabilitats de govern, ens comprometem a millorar en les seves mancances. 

Imposts

L'anunciada "baixada generalitzada d'imposts" va resultar ser un globus que es va desinflar a mesura que s'explicaven les mesures al Ple. Unes rebaixes gens consensuades amb la resta de grups i amb un afany clarament electoralista a set mesos de les eleccions, emmarcades dins la campanya de rebaixes que fa el PP en totes les administracions on governa per intentar frenar la caiguda electoral que les enquestes pronostiquen. En concret les mesures que duien a Pollença tenien molt poc contingut social, sense tenir en compte els col·lectius més desafavorits.

La rebaixa de l'IBI només era d'aplicació  les famílies nombroses, deixant fora les famílies monoparentals i sense cap mesura que potenciés aquesta ajuda les famílies amb baixos ingressos.

La baixa en l'IVTM (impost de vehicles) només afavoreix a alguns propietaris de vehicles passant de 61,34 E a 51,12E en el cas dels cotxes més habituals a Pollença. Una mesura que afavoreix més a qui té més cotxes. Per contra cap rebaixa als propietaris de petits camions necessaris per fer feina. Una mesura que contrasta amb la precarietat del transport públic, amb la pujada de l'IVA a aquest -del 8 al 10%- i, per descomptat, amb el que costa mantenir un cotxes amb les pujades de l'IVA dels carburants.

La modificació de l'IIVTNU, les plusvàlues, una modificació que tat beneficia al qui rep en herència una casa familiar per a primera residència, com a qui reb un solar buit que es compràs per especular amb el valor del terreny, i que per tant així com la presentaven era molt poc equitativa.

Finalment el cas que més mostrava el caràcter propagandístic d'aquestes "rebaixes" era una bonificació a persones maltractades i amb més 6 mesos a l'atur, o persones amb una minusvalidesa mínima del 33%. Se'ls rebaixa el 25 % de l'impost de clavegueram, que per habitatges és de 21,50E, per tant se'ls rebaixa 5,37 eur./any. Si es volien prendre mesures per ajudar aquests col·lectius s'haurien d'haver pres decisions més serioses que aquestes baixades miserables, especialment tenint en compte la regressió en les polítiques socials que afecten aquests col·lectius produïda aquesta legislatura.

En definitiva, una "rebaixa" que, com a molt, suposa 150.000 eur del pressupost municipal en partides que recapten més de 12´5 milions d'euros a Pollença. Això en la legislatura on s'ha començat a cobrar fins i tot per casar-se a l'Ajuntament. L'equip de govern va rebutjar la nostra proposta de baixar l'IBI a les primeres residències amb l'excusa que no seria una mesura legal. Oblidant que Intervenció havia informat desfavorablement tant la baixada proposada per l'equip de govern de l'IBI com la de Clavegueram. Per tot això optarem per l'abstenció, ja que encara que estam a favor de rebaixar la pressió fiscal, aquestes mesures ens semblaren improvisades i amb poc fonament.

Dimilin

Ens satisfà que la nostra moció sobre les fumigacions aèries s'aprovàs per unanimitat, ja que son molts els pobles de tots els color polítics que han mostrat el seu rebuig al sistema de fumigació química aèria. Després de tota una legislatura sense actuar sobre la processionària la plaga ha proliferat i el conseller Company ha contractat una campanya indiscriminada amb un cost de gairebé dos milions d'euros. Cal més feina continua i no haver d'arribar a aquestes actuacions que han afectat fins i tot a habitatges particulars i escoles.

 


Primer.- Convocar sessió extraordinària de la JUNTA GENERAL a celebrar dia 30 d’octubre de 2014, a les 19:45 hores.


Segon.- Ordre del dia de la sessió:


1) Aprovació, si procedeix, de la modificació dels estatuts socials

2) Cessament de membre del Consell d’Administració

3) Lectura i aprovació de l’acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d’Interventors per a la seva posterior aprovació”

 

Es tractava d'adaptar els estatuts a l'activitat actual de recollida de fems i aigua, així com altres activitats. Nosaltres entenem que ara EMSER ja podrà gestionar serveis com la gestió de les platges si en algun moment ho considera oportú.

Aprovat. A favor:14, PP, PI, PSOE, UMP i MÉS - Abstenció: 2, A

També es va dur el cessament de Malena Estrany, que encara figurava com a conserrera.

Aprovat per unanimitat 

 

 

I a les 20h el Ple amb aquest ordre del dia. Aqui podeu veure tota la documentació del Ple.


Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 30 d’octubre de 2014, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

 

1.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

Després d'aprovar inicialment el Catàleg de Patrimoni al setembre del 2013, i després del periòde d'al·legacions, es du a aprovar la resolució de les al·legacions i aprovació provisional del Catàleg. Si s'aprova s'enviarà al Consell que l'estudiarà aban de fer l'aprovació definitiva.

De les al·legacions del PSM n'han acceptades algunes. Les més significatives i amb més pes polític, com son la protecció de Can Franch, la inclussió de Can Morató o la catalogació dels edificis de La Base, NO s'han acceptat.

Veure catàleg, informe d'al·legacions complet i informe al·legacions PSM.

Com hem explicat al principi es va aprovar. A favor: 10,PP, PI, UMP - Abstencions:2,PSOE - En contra:4, A, MÉS

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Jaume Carbonero Malbertí, arquitecte municipal, funcionari de carrera, amb el desenvolupament del càrrec electiu de membre de l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'arquitecte municipal, Jaume Carbonero, s'ha reincorporat al seu lloc a l'Ajuntament i demana la compatibilitat per poder seguir exercint com a diputat autonòmic.

Aprovat per unanimitat

 

3.- Aprovació, si procedeix, de la dedicació de carrer/passatge al Sr. Jaume Autonell Reig, metge (Expedient núm. 5825)

Es tracta del passatge annex al Consent, el Centre de Dia i el Cap, per homenatjar la tsca cultural de D.Jaume Autonell.

Aprovat per unanimitat 

 

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IBI


Veure proposta respecte l'IBI.

A favor: 11,PP, PI, UMP - Abstencions:6,PSOE,MÉS,A

 

5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IVTM

Veure proposta.

A favor: 11,PP, PI, UMP - Abstencions:4,PSOE,MÉS - En contra:2, A

 

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IIVTNU

Veure proposta.

A favor: 11,PP, PI, UMP - Abstencions:4,PSOE,MÉS - En contra:2, A

 

7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal ICIO.

Veure proposta

A favor: 13,PP, PI, UMP,A - Abstencions:4,PSOE,MÉS  

 

8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de clavegueram.

Veure proposta.

A favor: 11,PP, PI, UMP - Abstencions:4,PSOE,MÉS - En contra:2, A 

 

9.- Moció presentada pels grups polítics municipals PSM-EN i ERAM contra la fumigació amb dimilin de la processionària dels pins i per a l’adopció d’alternatives més selectives i menys impactants.

Per posar de manifest la insensibilitat de l'actual Govern Balear amb el medi ambient i amb les persones quan fan servir massivament la fumigació química aèria per la processionària quan hi ha altres mètodes manco agressius.com son l'aplicació de fongs naturals.

Veure moció

Aprovat per unanimitat 

 

10.- Moció presentada pels grups polítics municipals CiUxP i IB-Lliga per instar al Govern de les Illes Balears per l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en relació al TIL

Veure moció

Aprovat. A favor: 14, PP,PI,PSOE,MÉS - Abstencions: 3,A,UMP

 

11.- Moció presentada pel grup polític municipal A per instar a la consellera d’Educació del Govern de les Illes Balears a reprendre negociacions amb els comitès de vaga; cessament de càrrecs i assumpció de despeses ocasionades que la suspensió del TIL pugui ocasionar als centres que ho necessitin

Veure moció

Aprovat. A favor: 11, PI,PSOE,MÉS,A - Abstencions: 5,PP,UMP (el regidor D.Alonso,PP, s'havia absentat)

 

 

12.- Moció presentada pel grup polític municipal A de sol·licitud al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears de l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques i de platja

Veure moció

Des de MÉS per Pollença varem demanar per modificar lleugerament els acord i posar èmfasi en la recerca de solucions abans d'optar per la repressó. Es va acceptar i va quedar així: 

1.- Convocar una reunió  de la junta de portaveus amb representants les administracions amb competències a la Badia; Ports, Costes i Ministeri de Defensa, per cercar solucions globals i alternatives als fondejos il·legals.

 

2.- Després dels acords presos en l'esmentada reunió, sol·licitar al Cap de la Demarcació de Costes de les Illes Balears l’estricte aplicació de la Llei de Costes en quant a matèria d’infraccions i sancions a tots els fondejos il·legals i a les altres activitats nàutiques i de platja que no disposin de l’autorització preceptiva pertinent

Aprovat. A favor: 16: PP,PI,PSOE,A,MÉS -En contra: 1, UMP.

 

Aqui es va acabar el ple, ja que novament va arribar la mitjanit i es va haver d'acabar.

 

13.- Propostes/Mocions d’urgència


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

A banda de les preguntes referides a Cala Sant Vicenç que varen quedar pendents del passat ple, hi hem afegit les seguents:


Peticions i preguntes al ple ordinari d'octubre de 2014


 1. Per quin motiu no es va tractar en el Consell Rector del Patronat de la Residència la sanció imposada a la Residència per deficiències sanitàries?

 2. Si el recurs d'alçada s'havia de fer per la via de la urgència, perquè no es va ratificar en el següent Consell Rector del Patronat de la Residència?

 3. Perquè no es varen prendre mesures disciplinàries si hi va haver negligència en no seguir el protocol de control de la legionel·la?

 4. Per què no es va pagar en el termini indicat i es va haver de pagar un recàrrec del 5% a la sanció?

 5. Quin criteri se segueix per publicar enllaços a noticies en el perfil de Facebook de l'Ajuntament? Només es publiquen les que s'interpreten com a positives per a la gestió de l'equip de govern?

 6. Perquè en aquest perfil de facebook s'avancen els resultats de les votacions del Ple abans de celebrar-se?

 7. En què consistirà el procés de participació ciutadana respecte dels projectes per a la Pescateria de la Plaça Major?

Powered by LifeType - Design by BalearWeb