"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resultat del ple (gener 2015): plaques fora i bronca amb la peatonalització

psm-pollenca | 30 Gener, 2015 12:01 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Retransmissió del Ple per Ràdio Pollença

Tweets sobre el ple a #plepollença

Veure tota la documentació del Ple

Ahir, un Ple amb resultats interessants. Per una banda satisfacció de que la nostra moció per eliminar les plaques amb noms de polítics corruptes anas endavant amb el suport unànim de tots els partits. LA conseqüència directe serà l'eliminació de la placa de la Plaça Major. Amb una bona aportació d'Alternativa per demanar l'eliminació d'aquestes plaques també a les altres administracions que en tenen als seus edificis (Centre de Salut del Moll i al col·legi Port de Pollença). Ens satisfà la unanimitat i esperam que es dugui a la pràctica aviat.

Per altra banda també ens pareix positiva la moció d'Alternativa que varem esmenar des del PSM-MÉS per Pollença, per anotar en el Registre de la Propietat les infraccions urbanístiques. D'aquesta manera es protegeix als compradors i és una mesura que evita la impunitat dels infractors. Com que això ja es fa, encara que amb dificultats, a Pollença, varem proposar que la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) arribi un conveni amb els Registradors de la Propietat similar al que aviat aprovarà l'Agència de Disciplina Urbanística de Mallorca (ADU) amb aquests mateixos, per facilitar els registres d'infraccions. Com que hi ha pobles com Pollença que no estan adherits a l'ADU, seria bo que també es poguessin beneficiar d'un conveni d'aquestes característiques. També es va aprovar per unanimitat.

Finalment, la polèmica en el torn de precs i preguntes. VÀrem demanar per l'exposició pública del projecte de la malanomenada «semipeatonalització», un tràmit obligatori en els projectes municipals que permet als ciutadans fer-hi al·legacions. Idò resulta que de la semipeatonalització havia sortit publicada la licitació de l'obra sense haver-se fet l'exposició pública. Això hagués pogut suposar un greu perjudici per l'Ajuntament, ja que després de la licitació qualsevol hagués pogut al·legar la nulitat del projecte per falta d'exposició pública, amb la següent indemnització a l'empresa guanyadora de la licitació pel retard de l'obra o modificació del projecte. Idò el Batle, en lloc d'agrair-nos que avisassim l'Ajuntament, ens va acusar de «retardar el projecte i posar traves». Al·lucinant... Després del retard en aprovar el projecte per part del Consorci de Places Turístiques de la Conselleria de Turisme, després de tota la legislatura d'anar darrere el projecte i no haver sabut tramitar-ho per tenir-ho enllestit abans de la temporada turística, després d'aficar la pota obviant l'exposició pública del projecte més costós de la legislatura, ara resultarà que la culpa és el PSM-MÉS per demanar que es cumpleixi una passa obligatòria com és l'exposició pública. Segur que ho diran quan els ho demanin:"la culpa és del PSM que posa traves", però a aquestes alçades els ciutadans ja no es deixen enganar tan fàcilment.

El projecte s'ha hagut de posar a exposició pública per quinze dies, com no podia ser d'altra manera, i al propi anunci al BOIB el Batle reconeix que l'únic que fa és cumplir amb la llei. Una actitud maleducada i intolerable del Batle en el Ple d'ahir.

Veure el BOIB de l'exposició pública de la semipeatonalització.

 

Els punt es votaren així:


1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

Aprovat per unanimitat sense esmenes.


I.- PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual.

Trobam que és bò que l'Ajuntament faci aquestes subvencions, per contrarestar la política agressiva anticatalà del PP a nivell balear i espanyol. Se'ns va acceptar l'esmena de demanar que les subvencions a planes web en català suposassin el manteniment de la web al manco durant un any, per evitar que en haver cobrat la subvenció s'elimini el català de les webs. Veure

Aprovat per unanimitat

 

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

Continuen les irregularitats en nombroses contractacions i pagaments. El més greu foren les explicacions donades pel regidor de serveis, Martí Roca, idènctiques a les que donava el regidor de serveis de l'anterior legislatura, justificant les irregularitats per donar feina als pollencins. Com si les empreses i autònoms pollencins no poguessin esser contractats si l'Ajuntament fa les coses correctament. Unes explicacions que deriven perillosament cap al clientelisme que durant molts anys ha estat norma a l'Ajuntament.

Aquest punt no es votava

 

4.- Moció presentada pel grup d’Alternativa relativa a l’anotació en el Registre de la Propietat de tota infracció urbanística detectada. Veure ja esmenada amb l'aportació del PSM-MÉS

L'hem explicat al principi. Aqui podeu veure el conveni ADU-Registradors que volem també per Pollença a través de la Federació de municipis FELIB-Registradors.

Aprovat per unanimitat.


5.- Moció presentada pel grup de PSM-EN d’eliminació de les plaques commemoratives que incloguin el nom de condemnats per delictes relacionats amb la corrupció. Veure-manca l'esmena d'A-

També ho hem explicat al principi. Aquí podeu veure en text de la moció aprovada.

Aprovat per unanimitat.

 

6.- Propostes / Mocions d’urgència

No n'hi hagué


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”


Els precs i preguntes contestats al PSM-MÉS per Pollença els explicarem a un altre article Veure full 1 i full 2(contracte poda i judicis batle). Destacà el tema de la peatonalització que ja hem explicat abans.

 


Avui Ple de Gener: Irregularitats, plaques, preguntes...

psm-pollenca | 29 Gener, 2015 09:53 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui a les 20h celebrarem el ple ordinari de gener, amb els seguents punts de l'odre del dia:

Podeu seguir el ple presencialment a la Sala de Plens, a Radiopollença.net, al 107.9FM o bé a través del nostre twitter (https://twitter.com/search?q=%23plepollen%C3%A7a&src=typd)

Veure tota la documentació del Ple

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

 I.- PART RESOLUTIVA

 2.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual.

 

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

 

4.- Moció presentada pel grup d’Alternativa relativa a l’anotació en el Registre de la Propietat de tota infracció urbanística detectada.

 

5.- Moció presentada pel grup de PSM-EN d’eliminació de les plaques commemoratives que incloguin el nom de condemnats per delictes relacionats amb la corrupció.

 

Aquesta moció es la que ha recollit la premsa en aquest article a l'Ara Balears.

 

6.- Propostes / Mocions d’urgència

  

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 

Des de MÉS per Pollença hem fet les següents peticions i preguntes:

 

 

MÉS per Pollença avança cap a les eleccions

psm-pollenca | 28 Gener, 2015 17:15 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dilluns hem celebrat l'assemblea de MÉS per Pollença enfocada a preparar les eleccions municipals del proper mes de maig. Gràcies a tots els que hi assistireu tot i el vespre i el fred de l'antiga biblioteca -la propera la farem a un espai més confortable, a Pollença hi ha un veritable problema d'espais dignes per a l'associacionisme-. Després de les anteriors tres assemblees destinades a recollir els problemes dels tres nuclis del municipi i les propostes de solucions que anirem incorporant al programa electoral, en aquesta assemblea tocava parlar de com traslladar aquesta il·lusió de canvi al govern del nostre ajuntament: llistes, candidats, pactes electorals, elaboració del programa...

Respecte del pactes pre-electorals es va donar compte de la decisió d'Esquerra Republicana de sortir de l'assemblea de MÉS per Pollença i les seves condicions per una candidatura conjunta amb MÉS per Pollença. L'Assemblea de MÉS per Pollença va acordar continuar amb el projecte tal i com s'havia plantejat en la seva constitució, el passat mes de juny, i presentar-se a les eleccions com una fórmula que superi les sigles dels diferents partits que en puguin formar part. Per això es va decidir deixar la porta oberta a ER per replantejar-se la seva posició, respectant el projecte comú que es MÉS per Pollença, i fins i tot plantejar la possibilitat de negociar qualque altre denominació pel projecte (com s'ha fet a Alcúdia o Bunyola, per exemple) que superi les sigles de partit i amb presa de desicions dins l'assemblea conjunta.

També es va donar compte dels moviments existents en el municipi per bastir una candidatura àmplia de persones independents i partits d'esquerres i sobiranistes, possibilitat que l'Assemblea en principi valora positivament, encara que queden molts detalls que s'haurien de concretar al respecte.

En qualsevol cas, les negociacions per a candidatures més amplies no poden aturar el procés de MÉS per Pollença de cara a preparar-se per les eleccions i es continuarà treballant per presentar una candidatura, sense tancar les possibilitats abans esmentades.

Per a la presentació d'aquesta candidatura es va fixar un termini de tres setmanes per tal que qualsevol persona interessada es pugui presentar com a possible integrant de la llista. L'objectiu és que a mitjans de febrer es puguin concretar els cinc primers noms de la candidatura. En principi l'assemblea de proclamació d'aquests cinc primers candidats seria el 16 de febrer, si cap problema de calendari no ho impedeix. Es va anomenar una comissió electoral formada per Lluís Garcia, Xisca Cifre i Biel Cerdà que s'encarregarà de recollir els aspirants i fer una proposta consensuada de cap de candidatura a l'Assemblea. Els que vulguin donar unna passa endavant i presentar-se com a candidats de Més per Pollença es poden adreçar als membres de la Comissió Electoral o adreçar-se a mesperpollenca@gmail.com

Finalment es va tractar el procediment d'elaboració del programa electoral i es va considerar que el més adient és que les persones integrants de la llista electoral partcipassin també en la redacció del programa, a més de les propostes que ja han sortit en anterior assemblees.

El camí a unes eleccions és la feina de quatre anys de legislatura. Ara calia emprendre aquesta recta final amb força i així ho hem fet per donar als pollencins una alternativa seriosa, engrescada i participativa. Puja a MÉS per Pollença per formar part del canvi.

 

 

 

Una assemblea per canviar Pollença

psm-pollenca | 26 Gener, 2015 10:18 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui a les vuit del vespre celebrarem la quarta assemblea a de MÉS per Pollença. Ja hem fet assemblees al Port de Pollença, Cala Sant Vicenç i Pollença mateix en les que hem anat recopilant les mecessitats i inquietuts del ciutadans d'arreu del municipi, una feina que ens ajuda en la nostra feina institucional a l'Ajuntament i en preparar el programa de cara a les eleccions municipals.

L'assemblea d'avui la presentam amb un ordre del dia centrat en la preparació de les eleccions, una fita especial per a qualsevol partit polític. Els objectius de MÉS per Pollença van més enllà d'unes leccions o d'una legislatura: construïr un poble millor, més centrat en les necessitats del ciutadans, que tengui cura de la llengua i cultura pròpies, del medi ambient, motor de l'activitat turística, un poble més just i socialment equilibrat amb un ajuntament proper als pollencins. Aquests objectius els pretenem assolir amb una feina constant en el poble on vivim, i també presentant-nos a les eleccions per assolir els millors resultats possibles que facin possible que aquestes idees siguin presents en el govern de les institucions.

L'objectiu de la'assemblea d'avui és la planificació de l'elecció de les persones que defensaran aquests ideals des de la llista electoral que presentarem als pollencins. Una elecció feta des del principi, sense candidats preconcebuts, totalment en mans de l'assemblea.

També analitzarem la situació dels pactes preelectorals per juntar forces progressistes i sobiranistes; la diversitat d'opcions que hi ha a Pollença no és negativa, sino tot el contrari, ja que suposa que molts ciutadans estan conscienciats i implicats en l'activitat política. Això no obstant cal cercar els espais de col·laboració entre les diferents opcions polítiques per presentar-se amb garanties com una vertadera opció de govern. Malauradamen fins ara els intents d'ajuntar forces no han fructificat, però confiam en que encara hi ha espai per a la confluència per la que apostam des de MÉS.

Finalment també exposarem les qüestions d'actualitat en el municipi, i, com que l'assemblea és sobirana, qualsevol qüestió que es vulgui debatre tindrà el seu espai avui vespre.

Són temps de canvis i a MÉS per Pollença hem bastit un projecte que permet a qualsevol ciutada formar part d'aquest canvi, cal aprofitar l'oportunitat, lluitar contra el conformisme i guanyar el futur.

 

 

 

 

 

L'obertura de grans comerços amb la ZGAT

psm-pollenca | 23 Gener, 2015 10:32 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En els darrers dies, arran d'un comunicat de premsa d'ER, s'ha obert el debat sobre la conveniència de permetre que tots els comerços, inclosos els de més de 300m², puguin obrir els diumenges.

Actualment Pollença ja està declarada com a Zona de Gran Afluència Turística (ZGAT), permetent-se l'obertura de comerços en diumenges i festius, llevat dels periòdes de 30 d'octubre a 15 de març, on els majors de 300m² no poden obrir. Amb la nova llei 11/2014 de Comerç es permet als ajuntaments extendre la possibilitat d'obertura a tot l'any.

En primer lloc cal dir que relacionar directament l'obertura de comerços en funció de si una zona és o no de gran afluència turística no deixa de ser una manera molt reduccionista de veure l'activitat comercial. Hi pot haver altres variables que incideixin en l'activitat comercial a banda de símplement si hi ha gran afluència turística. A més és evident que ni Pollença ni molt manco altres pobles sense zona costera no són de gran afluència turística en els mesos d'hivern, i alguns han recurrit a aquesta fórmula per poder donar permís per obrir els caps de setmana.

El punt feble en aquesta qüestió és el petit comerç, que sovint no pot assumir l'obertura en diumenges o festius, mentre que a les grans superfícies ja els va bé. Per tant la declaració de ZGAT durant tot l'any no afavorirà que el poble sigui més viu i tengui els comerços oberts en diumenges o festius, sinó que l'únic que provoca és que siguin les grans superfícies les que sí obrin, gairebé sempre situades a les afores o polígons.

Per tant és important que la iniciativa d'obrir també en l'hivern els diumenges i festius tengui el suport del petit comerç, i ara per ara sembla que no el té, ja que reiteradament aquest sector manifesta que suposa un perjudici per la seva activitat. En canvi les grans superfícies, amb una gran capacitat econòmica i d'influència, sí que pressionen als polítics per liberalitzar encara més el calendari d'obertura.

Per tant des del PSM de Pollença consideram que no cal ampliar l'obertura de grans superfícies en diumenges i festius a tot l'any i que amb la situació actual ja hi ha una llibertat prou àmplia. El petit comerç és el que dona vida al poble i el que reparteix la riquesa entre els propis veïns i sufreix des de fa anys la pressió de les grans superfícies. Qualsevol canvi en la regulació hauria de comptar amb el consens d'aquest sector.

 

 

 

 Avui, a la Comissió informativa preparatòtia del Ple del proper dijous tractarem la denúncia posada al Batle per l'afer del Vilà i a més:

 

 

1.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual.


2.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)


3.- Moció presentada pel grup d’Alternativa relativa a l’anotació en el Registre de la Propietat de tota infracció urbanística detectada.


4.- Moció presentada pel grup de PSM-EN d’eliminació de les plaques commemoratives que incloguin el nom de condemnats per delictes relacionats amb la corrupció.

 

 

 


 

 

 

Assemblea del 26 gener, MÉS cap a les eleccions municipals.

psm-pollenca | 21 Gener, 2015 15:52 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest proper dilluns 26 celebrarem una assemblea enfocada a la preparació de les eleccions municipals del proper mes de maig. MÉS per Pollença és l'únic partit que s'ha obert d'una manera clara a la participació dels ciutadans en la confecció de la candidatura per governar Pollença. Sense desicions a porta tancada, sense capelletes, sense comités o executives que decideixin, sinó participació i debat obert als pollencins.

Per ser candidat en la llista electoral de MÉS per Pollença no cal ser un erudit ni un geni del populisme o una persona de llarga trajectòria política. El que cal és ganes de fer feina, compromís amb Pollença i el País, i voluntat de servir amb honestetat. Per això et convidam a formar part d'aquest procés de canvi en la manera de fer les coses al nostre poble.

 
Assemblea oberta
Preparació de les eleccions municipals de maig del 2015
Antiga biblioteca. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya, baixos.
Dilluns 26 de gener. De 20 a 21,30h

Denúncia al Batle per la urbanització del Vilà

psm-pollenca | 19 Gener, 2015 10:33 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

(Ens diuen que no es pot dir formalment imputat fins que no vagi a declarar davant el jutge)

En plenes festes els diaris han publicat la notícia que el jutge ha obert diligències prèvies al batle de Pollença, Tomeu C. Ochogavia, i el crida a declarar en qualitat d'imputat arran d'una denúncia del misser Leopoldo de Miquel, veí de la urbanització del Vilà.

De moment la informació de que disposam és poca i rebuda de part del mitjans de comunicació i del propi batle, que ens va comunicar directament la notícia. Per tant ens falten molts de detalls per poder tenir una opinió ben formada. De moment hem demant que es donin explicacions i el batle ens ha dit que les donarà aquesta setmana, probablement divendres juntament amb la comissió informativa del proper Ple, amb l'assistència dels tècnics que ens puguin explicar la situació en que es troba el Vilà.

Leopoldo de Miguel ja ha duit altres plets contra l'Ajuntament, havent-los perdut tots fins ara. En concret sobre la construcció d'uns adossats a Cala Sant Vicenç allà on hi havia Can Colom. Sembla que en la denuncia també hi ha participat (no sabem ben bé en concepte de què) el polèmic Rafel Morro, qui va tenir durant anys il·legalment tancada la Carretera Vella de Lluc i va mantenir un torcebraç amb l'Ajuntament sobre la recol·locació de la Font de Can Teresa. Ni un ni l'altre s'han caracteritzat per la defensa de l'interès general dels pollencins, fet que ens genera força desconfiança sobre les intencions d'aquesta denúncia. Per tant, esperam que puguin aportar proves sobre tot el que exposen.

La denúncia, a més, hi barreja altres urbanitzacions, com La Font o Formentor. Sembla que la base de la mateixa es fonamenta en que l'Ajuntament pretén cobrat el 15% de l'aprofitament mitjà (els terrenys construibles o el seu valor equivalent) d'aquestes urbanitzacions i per això les manté paralitzades, argumenta la denúncia.

No val la pena ara entrar a debatre sobre si aquesta cessió de terrenys s'ha de fer o no, ja que és un assumpte prou complex, que recull tant el Reglament de Gestió del 78 com la Llei 4/2008 o la recent Llei del Sòl 2/2014 en diferents variacions i preferim parlar-ne primer amb els tècnics municipals.

Per la nostra part el que defensam és que el desenvolupament de les urbanitzacions s'ha de fer amb el cumpliment de tots els deures urbanístics exigibles, que granteixen una major integració ambiental i el retorn als pollencins d'una part dels beneficis d'aquests desenvolupaments que sovint perjudiquen al paisatge del poble. També defensam el dret que té l'administració, en defensa dels interessos del poble, de protegir determinades zones, tal i com es va fer amb la part alta del Vilà.

Respecte d'aquest cas ens mantendrem alerta i tan informats com poguem. Com en totes les imputacions de representants polítics, ja al 2010 varem adoptar com a partit el criteri d'exigir dimissions en el moment que el jutge posi mesures cautelars als imputats, ja que significa que qualque indici de delicte hi veu en la seva actuació. Aquest criteri es va seguir en una posterior moció que es va aprovar al Ple de l'Ajuntament en plena voràgine del Cas Voltor. Així també ho farem en aquest cas, i si el jutge posa mesures cautelars al batle després de la seva declaració també demanarem que dimiteixi. De moment el que calen són explicacions de totes dues parts.

 

Última Hora 17/01/2015:"El juez abre diligencias contra el alcalde de Pollença por presunta prevaricación urbanística"

 

 

 

 

Fogueró del PSM-Més per Pollença, vos hi esperam !

psm-pollenca | 16 Gener, 2015 10:07 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui tornarem a plantar el fogueródavant l'església del convent. Un fogueró que ja és de visita obligada per analitzar l'actualitat del nostre poble amb el toc d'humor i bon ambient que és propi de la festa de Sant Antoni. Segur que no vos decebrà i podreu compartir la torrada amb nosaltres. Enguany l'hem anomenat "Quin cine !":

Quin Cine !

Veniu fins al fogueró,
tot regidor hi fa paper,
en el cine que han de fer
quan comenci la funció.

Sant antoni i Llucifer
seuen a primera fila.
Beven mesclat i no til·la
i pels "trailers" ja van bé.

 

 

 

No a l'obscurantisme entorn la peatonalització

psm-pollenca | 13 Gener, 2015 12:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Es tracta del «projecte estrella de la legislatura», el de més pressupost amb diferència, 1.402.533,17 euros, i el que fa uns anys que suscita polèmiques. A més també hem de recordar que es va fer (i pagar) un estudi de mobilitat que sembla que no s'ha tingut gaire en compte a l'hora de fer aquest projecte. Tots aquests motius serien suficients perquè l'Ajuntament fes l'esforç d'explicar als ciutadans el contingut del projecte i escoltar els seus suggeriments. Fins ara els únics esforços han estat una reunió de grups polítics fa més de dos anys per explicar l'estudi de mobilitat i una reunó del Batle amb UMP.

 

Però és que, a sobre, els projectes municipals, per llei, estan sotmesos a un periòde d'exposició pública. Així ho reconeix el Decret de batlia de 10 de novembre quan, referint-se a aquest projecte, comunica al Consorci de la Conselleria de Turisme el següent:

 

«3er.- Significar al Consori (per a la millora de les infraestructures turístiques i el foment de la desestacionalització de l'Illa de Mallorca), en la condició que ostenta d'òrgan de contractació, la necessitat d'exposar al públic el projecte de reforma i rehabilitació del tram de carretera Ma-2220 de primera linia del Port de Pollença, per un termini no inferior a quinze dies, en compliment dels requisits que exigerix la normativa de règim local per executar les obres públiques, sense perjudici de que es pugui simultanejar amb altres tràmits d'exposició pública derivats del compliment de la legislació general de contractes».

 

Idò el 18 de desembre el BOIB publica que el projecte surt a licitació sense que s'hagi feta aquesta exposició pública, en el que consideram que és una il·legalitat manifesta. Tots els ciutadans tenim dret a dir el que trobem oportú sobre aquest projecte que té tanta incidència sobre la fisonomia del Port de Pollença. Només podem explicar-nos aquesta manca d'exposició pública en el fet de no voler exposar el projecte a possibles modificacions que endarrerissin unes setmanes l'execució, ja que l'Equip de Govern pretén començar-la abans de les eleccions, malgrat això suposi inconvenients per la temporada turística.

 

Per aquest motiu avui mateix hem registrat escrits (veure) dirigits tant a l'Ajuntament com al Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics per tal que no licitin el projecte sense la preceptiva exposició pública, ja que si es contracta una empresa i cal canviar el projecte es podrien incorre en responsabilitats econòmiques cap a aquesta empresa. Per altra banda tots els projectes han de poder ser al·legats pels ciutadans, amb més motiu un de la dimensió i pressupost com el de la malanomenada «semipeatonalització» (en realitat es tracta d'un eixamplament de voreres). Finalment demanam que aquesta exposició pública no sigui només per cubrir l'expedient, sinó que es posin mecanismes per acostar i explicar el projecte als ciutadans, i així poder al·legar coneixent bé el projecte.

 

Cal un ajuntament que s'acosti als ciutadans i comparteixi amb ells els grans reptes i projectes de futur, ja n'hem tingut abastament de polítics que es pensaven amb el dó de saber-ho tot sense escoltar al poble.

 

 

 

 

Resum del 2014 (2). Juliol-Desembre

psm-pollenca | 09 Gener, 2015 09:59 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


Acabam, a la fi, el resum del 2014 amb el més significatiu des de juliol a final d'any:


Juliol

 • Des de Més per Mallorca verem organitzar una xerrada al local de l'AVV del Moll per tractar sobre la Llei de Ports, juntament amb el diputat David Abril.

 • Hi va haver acusacions entre PP i PI pel repartiment de les àrees dins l'equip de govern, repartiment que es va fer esperar.

 • Creixeren les crítiques dels usuaris al deficient servei de transport públic oferit per Transabus i el Consorci de Transports de Mallorca al nostre municipi.

 • MÉS va presentar al ple una moció per delimitar i rehabilitar l'entorn del Pont Romà, moció que es va aprovar per unanimitat.

 • També varem presentar una moció per tal que els projectes de concessió de Costes s'aprovassin per Ple i s'acompanyassin d'informes d'adeqüació a la Llei de Costes. Aquesta moció fou rebutjada.

 • Es va fer l'assemblea de constitució de MÉS per Pollença al Miquel Capllonch del Moll.


Agost

 • Polèmica entorn els pisos que es destinen a Vivendes Turístiques, ja que la Conselleria de Turisme mantenia una forta pressió inspectora i no s'oferien opcions per regularitzar aquests lloguers.

 • Des de MÉS varem al·legar a l'ordenança reguladora de la carretera Vella de Lluc a Pollença, ja que deixava oberta la porta a la privatització de trams.


Setembre

 • Es va celebrar la segona assemblea de MÉS a Cala Sant Vicenç, tractant principalment la problemàtica d'aquest nucli.

 • Al Ple varem presentar una moció per la realització d'un projecte integral de millora del nucli de la Cala i dotació econòmica per executar-lo. Es va aprovar per unanimitat.

 • Varem demanar que la Ruta de Pedra en Sec tingui un ramal que arribi a Cala Sant Vicenç, ja que estava en tràmit l'allargament des de Pollença fins a Formentor.

 • Varem participa r de l'excursió reivindicativa de la Plataforma Pro Camins Públics pel Camí de Síller.


Octubre

 • Des de MÉS varem denunciar que l'Ajuntament havia ocultat al Patronat de la Residència una sanció de la Conselleria de Sanitat per incumplir els protocols de legionel·losi a la Residència, fet que es va demostrar que era cert.

 • L'equip de govern va dur al ple una sèrie de suposades rebaixes d'impostos amb poca repercussió damunt la ciutadania i amb finalitats clarament electoralistes. Des de MÉS varem demanar que l'IBI als residents es bonificas el 33%. Les nostres propostes no foren escoltades.

 • En el Ple també es va aprovar provisionalment el Catàleg de Patrimoni, descartant-se moltes de les al·legacions que varem presentar, encara que se'n va recollir alguna, però no les relatives a Can Franch o La Fàbrica. Varem votar en contra.

 • Varem defensar una moció contra les fumigacions aèries amb Dimilin. Es va aprovar.


Novembre

 • Varem celebrar les primàries per les candidatures de MÉS al Consell i al Parlament, amb una important participació i bons resultats pels candidats pollencins. Malauradament el procés va provovar tensions dins MÉS, per la no acceptació del candidat Joan Lladó dels resultats, que acabaren amb la ruptura de la federació entre PSM i ER, i la sortida d'aquesta darrera formació de MÉS per Mallorca.

 • Es va celebrar un ple sense mocions de la oposició, però amb nombroses preguntes que restaven pendents de contestar de plens anteriors.

 • En el ple es varen posar de manifest nombroses anomalies en matèria de contractació i com el Govern no cumpleix amb la seva obligació de manteniment dels centres escolars pollencins i ho ha d'acabar assumint l'Ajuntament.


Desembre

 • No hi va haver ple ordinari, però sí dos d'extraordinaris.

 • Les compres del Capitol i de dues zones verdes s'aprovaren inicialment amb el consens de tots els grups, però després de la presentació d'al·legacions i de la sentència de Villa Cortina aquest consens es va rompre i fou l'Equip de Govern qui va acabar aprovant les compres en solitari.

 • Es va conèixer la sentència de Villa Cortina i es va comprovar que l'Ajuntament pot haver d'assumir una indemn ització molt costosa en funció de com evolucioni el procés. Hi va haver intents del batle d'el·ludir responsabilitats, però quedaren en no-res en acotar-se clarament la responssabilitat de l'Ajuntament.Powered by LifeType - Design by BalearWeb