"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Eix nacional o eix social?

psm-pollenca | 29 Setembre, 2015 10:30 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Un interessant article de Pere Sampol i Mas.

 

Què fou primer, l'ou o la gallina? La humanitat es fa aquesta pregunta des de temps immemorial. Un debat semblant existeix als nostres països des de fa algunes dècades, pràcticament des que sorgiren organitzacions polítiques i socials d'alliberament nacional. I, de manera recurrent, enfront dels partidaris de la independència dels Països Catalans, junts o per separat, hi ha qui oposa la defensa dels drets de les persones. Primer són els drets socials, llavors serà el moment de defensar els drets nacionals. El més urgent, diuen alguns, és crear llocs de treball, aturar els desnonaments, garantir una renda mínima a les persones més necessitades... i així un llarg etcètera que omple els programes dels partits polítics, especialment els dels més progressistes. No s'oposen a l'exercici del dret d'autodeterminació, fins i tot alguns sempre ho han incorporat en el programa sota l'eufemisme “dret a decidir”. Però quan se'ls demana concreció, s'escapen amb un genèric, tots ho hem de poder decidir tot. El problema sorgeix a l'hora de definir aquests “tots” i el “tot”. Qui són tots? Tots els catalans, tots els espanyols? I què és tot? Els pressuposts participatius, les polítiques socials... I la independència? Bé, és que... Ara no és la prioritat.

 

 (Segueix)

Autoritat Portuària assumeix el compromís de transparència plantejat per MÉS per Mallorca.

psm-pollenca | 22 Setembre, 2015 10:30 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Joan Gual, president d’aquest organisme compareixerà davant del Parlament anualment.

  Autoritat Portuària ha acceptat la proposta de MÉS per Mallorca i assumirà mesures de transparència, com sotmetre’s a control parlamentari a petició dels diputats i diputades, en tot allò que afecti els ports de Balears baix la seva jurisdicció (preguntes, peticions de documentació, etc.). Així mateix, el nou president de l’Autoritat Portuària, Joan Gual ha manifestat la seva predisposició a comparèixer i rendir comptes davant el Parlament una vegada a l’any. Aquesta entitat dóna així una passa important cap a una major transparència tal com fa temps reclama MÉS per Mallorca. També des de la formació es valora molt positivament que Joan Gual, president d’aquest organisme que depèn del Ministeri de Foment, hagi accedit a liderar el debat sobre el model de ports de Balears. “Des de MÉS per Mallorca valoram molt positivament el resultat d’aquesta trobada de feina, que contrasta clarament amb l’opacitat i la manera de fer de l’anterior president, Alberto Pons”, ha declarat David Abril.

 

 (Segueix)

ASSEMBLEA DEL 22 DE SETEMBRE

psm-pollenca | 21 Setembre, 2015 23:27 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Dia: Dimarts 22 de Setembre
Hora: de 21h a 22,30h
Lloc: Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya. Pollença


Aquest dimarts celebram l'assemblea ordinària de Setembre amb els seguents punts de l'ordre del dia:

1 Resum de l'assemblea de junts si algú, no assistent, te dubtes.
2 Informe del regidor dels temes de plenari del 24-S
3 Aportacions econòmiques a l'agrupació
4 Precs i preguntes
 
Recordau que, com sempre, les assemblees de MÉS per Pollença són obertes, a militants, simpatitzants i ciutadans independents. 
 
Ordre del dia del Ple de Setembre: 
 
 

 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària de dia 9 de juliol de 2015

 

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Nomenament de representant municipal en òrgan col·legiat (Consorci TIC Mallorca)

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l'exercici 2014

4.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2015 de reconeixement extrajudicial

5.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

6.- Execució de la Sentència núm. 354/2015 de dia 27 de maig dictada en grau d’apel·lació per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) en el recurs seguit sota les actuacions judicials en el procediment ordinari 189/2010

7.- Moció presentada pel grup polític Partit Popular per a la defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya

8.- Moció presentada pel grup polític Partit Popular per instar al Govern de les Illes Balears a construir una cuina a l’IES Guillem Cifre de Colonya

9.- Moció presentada pel grup polític Partit Popular per instar al Consell insular de Mallorca a construir una rotonda en l’encreuament de la cala Sant Vicenç des de la carretera Ma-2200

10.- Moció presentada pels grups polítics Partit Popular i Alternativa per Pollença per fer de Pollença un municipi acollidor

11.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batli

3.- Precs i preguntes

 

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes oportuns.

 

Pollença, 21 de setembre de 2015

La Secretària 

 

 

 Comunicat de la Plataforma Pro Camins. (Ternelles)

psm-pollenca | 19 Setembre, 2015 12:03 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Reproduïm el comunicat que ens ha enviat la PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.

 

Comunicat sobre la sentència del TSJ de les Illes Balears sobre el Camí de Cala Castell

Reproduïm els motius pels quals la Platafroma Pro Camins considera un error la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en referència a la servitud de pas pel camí de Ternelles.


A) La recent sentència del T.S.J. de les Illes Balears 514/2015 de 15 de setembre recaiguda sobre la servitud de pas o d’accés a la mar per anar a Cala Castell, la qual en el seu punt quart del “Fallo” diu taxativament “EXCLUIMOS de las previsiones del PGOU la servidumbre de acceso al mar a través del Camino de Ternelles”, consideram que es fonamenta únicament en la conclusió errònia a que arriba el tribunal sobre la zonificació al PORN de la platja i mar de Cala Castell. El raonament del tribunal, que es troba al punt sisè del Fonaments de Dret, és el següent: “De la cartografía aportada a los autos se observa que toda la zona ribereña con el mar en este concreto enclave es zona de Exclusión, por lo que el disfrute del baño en esas concretas aguas resulta un uso prohibido.”, i posteriorment també afirma: “El ámbito territorial del PORN incluye en la zona de Exclusión de este concreto paraje a la zona de dominio público marítimo terrestre. Pues bien, si bien la ley de Costas establece la garantía del uso público del mar i de su ribera, tambien lo es que la propia Ley de Costas permite determinadas excepciones debidamente justificadas. Y el PORN ha contemplado esa excepción al disfrute recreativo del mar en esa concreta zona y aguas, y ello por encontrarse en un paraje de alto valor ecológico y ambiental, motivo por el qual se ha calificado de Zona de Exclusión.”.

Precisament és aquesta observació feta pel tribunal la consideram completament falsa. La cartografia que estableix la zonificació a la zona de Cala Castell se troba al plànol 644-5 del PORN, el qual fou publicat en el pàgina 58 del BOIB número 54 Ext de data 11.04.2007, cartografia que es pot consultar en qualsevol moment en la plana web del BOIB. (Adjuntam detall del plànol 644-5 del PORN.)

De l’observació d’aquesta cartografia precisament es dedueix que la platja i la zona de bany de Cala Castell no son zona d’exclusió, sinó que la zona de la platja està zonificada com a zona d’ús compatible i la zona de bany no te cap zonificació. Això és així per quan a l’indret de la platja la línea de zonificació no és de color vermell, sinó de color lila, color que indica precisament la zona d’ús compatible. En les zones d’ús compatible, segons l’article 62.c) de la normativa del PORN de la Serra de Tramontana, està permès l’ús recreatiu sense cap tipus de restricció. També se pot observa clarament a la cartografia com el camí de Cala Castell -amb grafia de color vermell- arriba fins a la zona d’ús compatible de la platja de Cala Castell.

De tot el dit fins ara, fets objectius, s’ha de concloure que entre la previsió del PGOU d’establir una servitud de pas o d’accés a la mar fins a Cala Castell NO ESTÀ EN CONTRADICCIÓ amb la normativa ni la zonificació del PORN.

B) Per altra part també consideram erroni el punt primer del “Fallo” de la sentència, el qual diu: “DESESTIMAMOS LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO CONTENCIOSO DENUNCIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA”, per quan des de la sentència del Tribunal Suprem de data 18.10.2001 en que en el seu punt cinquè fallava “Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Pollensa se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada.”, l’Ajuntament de Pollença no ha realitzat cap acte administratiu tendent a l’establiment real i efectiu de la dita servitud de pas o d’accés.


L’acord pres per l’Ajuntament de Pollença a que fa referència la STS de 2001 és el que s’aprovà en la sessió plenària de dia 23 de maig de 1990 de previsió d’establiment de servituds de pas per a accedir a varis llocs de la costa Pollencina i corresponent al tràmit d’esmena de deficiències del Pla General d’Urbanisme.

El primer acte administratiu que hauria de fer l’Ajuntament per a l’establiment efectiu de la servitud de pas o d’accés prevista al PGOU per accedir a Cala Castell d’acord amb les determinacions que fa el PGOU de 1990 en els documents de la Memòria Justificativa, el Programa d’Actuació, l’Estudi Econòmic Financer i els Plànols, en concordança amb l’article 28 de la Llei de Costes i els del Reglament que la desenvolupa, amb l’article 550 del Codi Civil i la recent sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem de data 27.02.2015, no és altra que l’expropiació dels terrenys per on transcorre el camí que condueix fins a Cala Castell. Cosa que per ara encara no ha fet.

 

 (Segueix)

La Proposició no de llei per implementar sistemes telemàtics per a les Comissions del Parlament ha estat aprovada .

psm-pollenca | 17 Setembre, 2015 22:18 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Una aposta per les noves tecnologies, per l'eficiència, per l'estalvi i pel reconeixement de la realitat pluriinsular de la comunitat autònoma.

 

 La Comissió d’Assumptes Institucionals ha debatut avui la Proposició no de llei presentada per Més per Menorca en la qual es demana la implementació d’un sistema de videoconferència perquè els diputats que no resideixen a Mallorca puguin participar a les comissions del Parlament sense desplaçar-se. Els Consells Insulars ja estan equipats amb aquesta tecnologia, pel que la inversió que s'haurà de fer serà només per adaptar el Parlament.  S’ha arribat a un acord unànime amb la incorporació d’una esmena en la qual se suggereix que es contempli aquesta petició en la reforma del Reglament del Parlament.

 

 

 (Segueix)

Divendres 18, som MÉS.

psm-pollenca | 16 Setembre, 2015 08:38 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El proper divendres tenim una agenda ben plena:

A les 18 hores inaguració de l'exposició d'AFAMA amb la presència de Fina Santiago (Consellera de Serveis Socials i Cooperació).

A les 19 hores inaguració del Centre de selecció de la Cooperativa Pagesa on ens acompanyarà Biel Barceló (Vice-President del Govern Balear).

Finalment  dir que el tradicional sopar de final d'estiu el farem també el proper dia 18 de setembre, divendres, a les 21 h a La Fusteria.
Hi haurà pa amb oli, postres,dolç, cervesa, vi i aigua (10 euros els adults i 6 els infants).

Cafès, copes i altres no estàn inclosos en el preu.

Apuntau-vos, enviant un mail a  mesperpollenca@gmail.com, o avisant a algún membre de Més per Pollença.

El Parlament frena les llicències a grans superfícies comercials a Balears.

psm-pollenca | 15 Setembre, 2015 09:38 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 MÉS celebra la protecció del petit comerç davant les imposicions del govern de Rajoy.

Tots els grups parlamentaris han donat el seu suport a la proposta. L’abstenció del PP ha estat l’única nota discordant a l’aprovació del decret llei que va acordar el Consell de Govern davant del recurs d’inconstitucionalitat del govern central contra la llei de comerç. Durant sis mesos, que durarà la moratòria, confirmada ahir dilluns dia 3 d’agost a la Cambra Autonòmica, no es concediran llicències als grans magatzems que superin els 300 metres a Formentera, els 400 a Menorca i Eivissa i els 700 a Mallorca.

 

 (Segueix)

MÉS Joves s’organitza i celebra sis actes aquest estiu.

psm-pollenca | 12 Setembre, 2015 09:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El passat 13 de juliol va renéixer MÉS Joves, amb un nou logotip i una forta presència a les xarxes socials, amb l’objectiu de fer #unamarxaMÉS. Un nou projecte que ha ressorgit d’un grup de joves amb il·lusió i ganes de fer feina per fer de Mallorca un espai més just, integrador i sostenible. Per això, durant l’estiu, han organitzat sis actes de formació i presa de consciència de les mancances i fortaleses que, com a formació política, caldria encarar i aprofitar.

Els actes que s’han celebrat a diferents municipis arreu de Mallorca han tengut molt bona acollida i una gran participació, i els seus organitzadors n’estan ben satisfets. Amb el títol “ És el turisme, estúpid!” celebraren el primer acte, a Calvià, el 29 de juliol. Aquest municipi no fou triat a l’atzar, els joves de MÉS és decantaren per Calvià perquè és un dels indrets que més a patit les macro-construccions i el turisme en massa. Per això, el ponent convidat fou Ivan Murray, gran coneixedor de la realitat turística i econòmica que exprimeix a les illes des dels anys 60.

Dia 7 d’agost anaren Sa Pobla per treballar “El fenomen de la immigració”. Comptaren amb la presència de na Malika, Antoni Simó i Pere Perelló que els explicaren, des de diferents perspectives, com viuen les famílies el procés d’arribada a un nou país.

 

 (Segueix)

El futur del Tren a Mallorca.

psm-pollenca | 08 Setembre, 2015 10:03 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 Adjuntam aquest aclaridor article de Antoni Verger, respecte al futur del Tren a Mallorca, refermant l'aposta de Més envers el transport públic.

  FETS (una realitat escandalosa):

1) Entre 2011 i 2015, quan la crisi econòmica era més profunda, i es "retallava" a tot l'Estat en salut, educació, atenció a la dependència, etc., l'Estat central va seguir invertint entre 2.500 i 3.000 milions d'€ anuals en obres de noves línies d'AVE. Pareix que el 2016 la inversió en obres d'AVE's encara s'incrementarà molt. 

 2) Entre 2011 i 2015, incomplint els seus compromisos legals (Conveni ferroviari, Estatutàries), l'Estat ha invertit 0€ en transport públic i tren a Mallorca.

Un autèntic insult i una estafa als ciutadans que vivim i treballam a Mallorca i les Balears.

FUTUR (urgent i necessari):

El Pla Director Sectorial de Transports d'IB (PDST), aprovat el 2006 amb gran consens social i de totes les forces polítiques i encara vigent, marca quin ha de ser el desenvolupament de la xarxa de transport públic.   

 

 (Segueix)

UnaPassaMÉS: Primàries per a les Eleccions Generals.

psm-pollenca | 05 Setembre, 2015 09:02 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El més probable és que el proper 20 de desembre tenguin lloc les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, després de 4 anys nefastos d’un govern del PP comparable únicament al govern que vam patir a les illes fins el maig d’aquest mateix any. Ara és el moment de donar una passa MÉS i que l’onada de canvi que ja ha arribat a les institucions mallorquines i illenques (ajuntaments, Consell de Mallorca, Govern Balear) es traslladi a nivell de l’Estat.

La democràcia interna i la participació son valors intrínsecs a MÉS, i per això escollirem les persones que ens representaran en aquestes eleccions a través d’un procés de primàries obertes a la ciutadania. Aquest procés s’inicia dia 5 de setembre, amb l’obertura de la inscripció al cens i de la presentació de candidatures, i per això volem compartir amb tots vosaltres els punts més importants d’aquest procés.


És evident que per una formació com MÉS per Mallorca, la implicació de la militància i la ciutadania és bàsica, i és per aquest motiu que us convidam a totes i tots a difondre el procés de les primàries, per tal que siguin una festa i un èxit de participació que marquin el camí cap a l’èxit electoral del proper desembre.

 

 (Segueix)
Powered by LifeType - Design by BalearWeb