"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

LGTBI+

psm-pollenca | 06 Abril, 2019 07:11 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Aprovarem una llei integral per garantir els drets de les persones LGTBI+ a tot l’Estati crearem un Consell LGTBI+ estatal per tenir un òrgan de participació per al co lectiu.

2

Formaren als treballadors i treballadores de l’Administració pública en relació amb les persones LGTBI+, per erradicar les discriminacions per raons de sexe o gènere, fent èmfasi, especialment, als cossos de seguretat de l’estat i als treballadors de la sanitat pública.

3

Desenvoluparem campanyes informatives i de visibilització de la diversitat d’orientacions i identitats de gènere diverses i/o no normatives, així com campanyes específiques per a la denúncia d’agressions LGTBIfòbiques.

4

Convocarem línies específiques d’ajuts a les entitats sense ànim de lucre que treballen activament pels drets del col·lectiu LGTBI+ des de qualsevol àmbit, bé siguicultural, juvenil o d’àmbit universitari.

5

Implementarem la PrEP i farem campanyes de prevenció i de salut sexual. També farem campanyes específiques per combatre el denominat sida social, la discriminació que pateixen les persones seropositives.

6

Promourem programes d’atenció i suport a la gent gran i dependent LGTBI+ per tal que no es donin situacions de discriminació.

7

Facilitarem els mecanismes existents per a l’estudi i atorgament de la condició d’asilat i l’accés a la protecció subsidiària per motius de persecució per orientació sexual o de gènere.

8

Impulsarem programes de cooperació al desenvolupament que promoguin i garanteixin els drets humans de les persones LGTBI+, així com la denúncia de les polítiques i actuacions dels governs que penalitzin o discriminin per motius d’orientació sexual i de gènere.

9

Posarem en marxa mesures d’acció positiva per a les persones trans*, especialment les dones, a les contractacions públiques per incentivar a les empreses públiques i privades la inserció laboral de persones trans* o amb identitats no normatives.

10

Recuperarem i mantindrem la memòria històrica de lluita del moviment LGTBI+ i dels activismes seropositiu i transsexual, visibilitzant la feina dels pioners i en digni carem la memòria mitjançant la difusió de la cultura LGTBI+.

SALUT

psm-pollenca | 05 Abril, 2019 13:10 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Garantirem l’assistència sanitària pública accessible, de qualitat i universal. Treballarem perquè estigui ben finançada i sigui eficient.

2

Desenvoluparem una Llei d’adiccions que inclogui la prohibició de la publicitat del joc, l’increment del gravamen de begudes sucrades, l’ampliació d’espais sense fum, la prevenció del consum d’alcohol en menors i l’adicció a Internet i el joc en línia.

3

Impulsarem l’augment d’especialistes interns residents d’acord a criteris de planficació de necessitats presents i futures de professionals.

4

Impulsarem un pla de salut mental i de prevenció del suïcidi que n’asseguri elsrecursos necessaris.

5

Exigirem programes de salut per a les poblacions més vulnerables.

6

Prioritzarem les polítiques de captació i retenció del talent investigador en salut, exportarem el decret de carrera investigadora a la resta de l’Estat.

7

Promourem una llei de cures pa liatives que asseguri una mort digna a totes lespersones.

8

Exigirem la millora de la transparència del sistema sanitari, les seves dades d’activitat i els resultats en salut.

9

Vigilarem la concertació amb la sanitat privada, ens posicionarem contra noves privatitzacions de serveis.

10

Impulsarem plans de promoció d’hàbits de vida saludables i d’educació afectiva i sexual a la infantesa i la joventut.

EDUCACIÓ

psm-pollenca | 05 Abril, 2019 08:09 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Demanarem un increment de les despeses públiques en educació, perquè s’hi destini un 5 % del PIB.

2

Derogarem la Llei d’educació vigent i treballarem per consolidar una nova llei educativa feta a partir del diàleg amb tota la comunitat educativa, una llei que fonamenti les bases per a una educació pública i de qualitat.

3

Defensarem la universitat pública i establirem una reducció de les taxes universitàries, així com un sistema de beques i ajuts per compensar les desigualtats i en el qual es tenguin en compte els costos de la insularitat.

4

Potenciarem, conjuntament amb les comunitats autònomes amb llengua pròpiadiferent del castellà i com a forma de normalització lingüística, el català, el gallec i el basc —segons pertoqui— en tots els estadis de l’educació. A més, vetlarem per fer complir elspreceptes que estableix la Carta Europea de les Llengües Regionals i/o Minoritàries.

5

Promourem una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i potenciarem laxarxa d’ensenyament de titularitat pública. Defensarem el respecte als criteris de no-discriminació en la gestió de la xarxa concertada, a partir de la premissa que el règim de concert ha de tenir una funció social i de complement a la xarxa pública, cosa que ha d’implicar una revisió dels criteris de manteniment dels concerts educatius amb els centres que discriminen per raó de sexe, religió o d’altres.

6

Facilitarem la inversió en formació professional de les comunitats autònomes amb un augment del pressupost i en exibilitzarem les condicions per permetre’n la continuïtaten els estudis i l’accés al mercat laboral.

7

Augmentarem i promocionarem l’FP Dual entre el professorat d’FP, l’alumnat i el món empresarial, mitjançant convenis amb els agents implicats.

8

Impulsarem una nova normativa per potenciar l’autonomia dels centres docents, amb la finalitat de exibilitzar-ne l’organització i facilitar la implantació de nous modelsdidàctics (aprenentatge cooperatiu, treball per ambients o per projectes, etc.)

9

Proposarem un pla d’inversions per fomentar l’etapa educativa 0-3 i augmentaremla xarxa d’escoletes, amb el consens de les comunitats autònomes.

10

Proposarem un nou sistema d’accés a la funció pública docent, en el qual es reconegui més l’experiència del professorat.

SERVEIS SOCIALS

psm-pollenca | 04 Abril, 2019 07:07 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Modificarem tota la normativa estatal que actualment facilita que els joves entre 19 i 21 anys puguin complir sentències a centres socioeducatius per a menors de 18 anys. Proposam un debat amb professionals que profunditzin aquests tema i presentin una proposta que limiti a l’accés dels joves entre els 19 i 21 anys als centres destinats a menors entre 14 i 18 anys. Limitacions per edat, per reincidència i per tipus de delicte. 

2

Promourem un Pla de finançament per a la creació de serveis i programes d’atenció a les persones amb dependència. 

3

Treballarem per aconseguir que el Govern de l’Estat garanteixi, com a mínim, el 33 % del finançament dels serveis d’atenció a les persones amb dependència, per tal que incorpori el nivell acordat en el ançament, així com el pagament a la seguretat social de les cuidadores. 

4

Convertirem la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència amb dues lleis. Per una banda, la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència per a persones majors, i per l’altra, la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència per a persones amb discapacitat. Perquè no és pot tractar igual, per exemple, una persona major amb un alzheimer que un jove amb dependència amb discapacitat física. 

5

Reclamarem que es revisi el decret estatal de valoració de la discapacitat per garantir que malalties cròniques i degeneratives tinguin garantit, com a mínim, un 33 % de grau de discapacitat des del diagnòstic de professionals de la sanitat pública.

6

Impulsarem la modificació de la legislació de les pensions no contributives pertal que els ajuts de serveis socials nalistes i els de rendes socials tipus rendes garantides orendes mínimes no computin per calcular la quantia de la PNC.

7

Modificarem la Llei d’estrangeria perquè els menors estrangers no acompanyats (MENAS), en obtenir el primer permís de residència una vegada han arribat a la majoria d’edat, a la vegada també aconsegueixin el primer permís de treball.

8

Promourem la modificació de la legislació que impedeix que una persona amb situació d’irregularitat administrativa no pugui percebre ajuts econòmics davant unasituació de necessitat valorada pels serveis socials.

9

Reclamarem el compliment de la Carta Social i augmentarem la intensitat decobertura de les pensions mínimes, fins al 60 % del salari mitjà.

Eleccions generals

psm-pollenca | 03 Abril, 2019 13:05 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

FEMINISMES

 

1

Desenvoluparem la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Pacte d’estat contra la violència de gènere.Augmentarem les dotacions econòmiques destinades a les comunitats autònomes ientitats locals.

2

Inclourem continguts d’igualtat en els temaris per accedir a la funció pública.

3

Promourem la creació del Ministeri d’Igualtat i la dotació dels recursos humans i materials necessaris perquè es puguin desenvolupar les polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere incloses en les lleis. Dotarem cada ministeri d’unitats d’igualtat. 

4

Dotarem de recursos sufcients la lluita contra el tràfic de persones i la prostitució. 

5

Realitzarem campanyes de sensibilització contra les violències masclistes. 

6

Impulsarem la coeducació com un eix essencial i transversal del sistema educatiu espanyol i impulsarem matèries encaminades a assegurar el coneixement del feminisme, la seva història, les seves aportacions, a l’alumnat de secundària i batxillerat. Inclourem continguts d’igualtat i salut afectivosexual en l’ensenyament obligatori de manera transversal en totes les matèries. 

7

Revisarem les condicions de les dones internes en centres penitenciaris. 

8

Promourem la formació en matèria d’igualtat i violència de gènere per als professionals dels àmbits educacional, sanitari, social, policial i judicial. 

9

Augmentarem els permisos de maternitat i paternitat. Protegirem les persones que realitzen tasques de cura i les treballadores dels sectors especialment feminitzats. 

10

Combatrem el sexisme en els mitjans de comunicació i les campanyes publicitàries. Reforçarem l’Observatori de la imatge de les dones. 

JOVENTUT

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 13:12 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Proposarem l’edat legal per a l’exercici del vot als 16 anys a l’Estat espanyol.

2

Impulsarem la promoció pública i la reserva de quotes d’habitatges de lloguer a preus inferiors al mercat per a joves que no ultrapassin un nivell màxim d’ingressos, mitjançant una borsa pública d’habitatges destinada a aquesta nalitat.

3

Promourem crèdits blans, avals i subvencions a fons perdut a les persones joves per a la compra d’un habitatge.

4

Realitzarem programes de promoció de l’autoestima i l’autoreconeixement de les i els adolescents LGTB, creació i/o suport a serveis de suport i orientació a joves LGTB i d’espais segurs i oberts per a la socialització.

5

Desenvoluparem programes per reduir significativament el fracàs escolar dels joves i l’impuls als programes de qualificació professional inicial (PQPI). Enfortirem almateix temps el paper de la comunitat educativa i de la formació contínua.

6

Impulsarem programes de formació i d’inserció laboral de la joventut, amb especial atenció als nous jaciments d’ocupació social i ambiental.

7

Reconeixerem els drets laborals i socials dels becaris i dels joves investigadors.

8

Fomentarem la pràctica de l’esport, la música, el teatre, el cinema i la literatura fets per joves, així com de l’oci no basat en el consumisme i la participació democràtica a tots els centres educatius.

9

Impulsarem campanyes de prevenció periòdiques dirigides a tota la població, centrades en missatges de prevenció i solidaritat, així com campanyes especí ques destinades a co lectius amb vivències generalitzades de la sexualitat particulars (adolescents, joves, persones que exerceixin la prostitució), i campanyes d’informació sobre altres malalties de transmissió sexual.

10

Proposarem la realització programes de prevenció de la violència de gènere entre les persones joves.

GENT GRAN

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 13:11 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Reconeixerem les pensions com un dret reconegut a la Constitució espanyola.

2

Garantirem l’increment anual de l’import de les oensions, com a mínim amb l’increment anual de l’índex de preus al consum (IPC).

3

Establirem una pensió mínima garantida d’un import no inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

4

Garantirem que el possible dèficit de la Seguretat Social pel que fa a les pensionssigui cobert amb càrrec als Pressuposts generals de l’Estat.

5

Aprovarem complements especials per igualar l’import de les pensions que es cobren a Balears respecte de les pensions mitjanes que es cobren a l’Estat i l’import de les pensions de les dones respecte les dels homes .

6

Modificarem el tractament scal de les pensions a l’impost de renda de les persones físiques (IRPF) alliberant de retenció fiscal i tributació l’import percebut fins al límit fixat com a salari mínim interprofessional (SMI).

7

Promourem que no es promogui des de l’Estat la contractació de plans privats de pensions, com a substitutoris de les pensions públiques, i n’eliminarem tant les desgravacions per inversió com la tributació per rescat.

8

Aconseguirem una millor regulació i transparència dels viatges de l’IMSERSO, així com potenciarem el turisme cultural i el turisme d’intercanvi intercultural de les persones majors.

9

Elaborarem i aprovarem una Llei general de protecció i drets de la gent gran.

10

Donarem suport econòmic des de l’Administració a les famílies amb persones grans a càrrec seu, n’establirem i dotarem les partides pressupostàries necessàries.

Illes Socials

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 13:02 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Promourem limitar l’increment del preu de lloguer o preu màxim de lloguer d’un nou pis que entra al mercat, i dotarem als municipis de la capacitat de determinar, de forma temporal, àrees de mercat tens per increments de rendes abusives de lloguer d’habitatge habitual que impedeixen l’accés a l’habitatge mitjançant un lloguer assequible. L’objectiu és garantir la possibilitat d’intervenció pública en el cas de rendes abusives amb una llei específica amb instruments sancionadors, en què el preu de lloguer del nou contracte no podrà pujar més d’un 10 % de la mitjana de preu dels últims quatre anys de l’àrea on està ubicat l’habitatge que s’estableixi com a índex general de la zona.

2

Establirem incentius als bons arrendadors per fixar preus de lloguer accessibles (considerarem aquests com a preu mitjà entre el preu de mercat i el social ) per fomentar contractes de llarga durada i lloguers assequibles, i incrementarem la desgravació progressiva dels imposts sobre les rendes.

3

Instarem a possibilitar, amb la finalitat de destinar els majors ingressos a habitatge social, incrementar la quota de l’IBI en :

  • Recàrrecs als edificis inadequats, que mantenen un profit superior al que els atorga l’actual planejament, als edificis fora d’ordenació i a tots els edificis no agraris en sòl rústic.
  • Als habitatges buits (més de dos anys sense habitar), i augment de la quota mitjana de l’IBI en un 25 % als habitatges no principals, on no hi ha cap empadronament.
  • Un 50 % (bonificant els residents en un 50 %) en els sectors en què s’ha dut a terme una inversió pública en espai públic i equipament, per destinar-les a polítiques d’habitatge assequible, tot prioritzant les actuacions dins el sector, barri o districte.

4

Reclamarem una major penalització de les accions delictives d’assetjament immobiliari.

5

Impulsarem la derogació de les disposicions de la Llei d’emprenedors estatal que obri la porta als estrangers a aconseguir visat i autorització de residència a canvi de l’adquisició d’habitatges de més de 500.000 €.

6

Instarem a revisar la fiscalitat sobre l’habitatge, especialment sobre les societats patrimonials, incloses les SOCIMI (societats cotitzades anònimes d’inversió en el mercat immobiliari), exemptes del pagament de l’impost de societats amb una bonificació del 95 % de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per fomentar l’habitatge assequible i dotar l’administració de més recursos per desenvolupar les polítiques d’habitatge necessàries.

7

Impulsarem la modificació de la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, i totes les reformes legals necessàries per derogar immediatament l’Índex de referència de préstecs hipotecaris com a tipus oficial de referència per a préstecs hipotecaris, per considerar que l’IRPH és opac, influenciable per les entitats, no representatiu del mercat, perjudicial per als consumidors i que ha de ser considerat abusiu.

8

Exigirem incrementar els recursos judicials per donar una resposta ràpida i adequada al col·lapse de les demandes per clàusules sòl.

9

Instarem al Govern estatal a fer les modificacions necessàries per tal que el superàvit pressupostari i el consegüent romanent de tresoreria municipal se puguin destinar a finançar programes d’habitatge públic assequible, mitjançant la modificació de la disposició addicional 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

10

Instarem a aprovar una estratègia d’habitatge en l’àmbit estatal per tal que el cost d’accés a l’habitatge no superi el 25 % dels ingressos i aconseguir un 30 % d’habitatge social en els municipis de més de 20.000 h.

Gallardo: “La feina feta per aquest govern ens serveix per avançar cap a un futur digne per al nostre jovent i el nostre planeta”

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 08:28 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


MÉS per Mallorca destaca la importància de modificar la Llei de consells escolars per fer-los més oberts i democràtics.

 El diputat Miquel Gallardo ha volgut mostrar aquest dilluns en roda de premsa el suport de MÉS per Mallorca a la mobilització del jovent per reclamar polítiques contra el canvi climàtic. El diputat ecosobiranista ha subratllat la importància d’aquestes manifestacions que van tenir lloc a més de 120 països, ja que “el temps se’ns acaba i no tenim un planeta B”. Gallardo ha explicat que durant la legislatura, amb lleis com la de canvi climàtic, la de residus o la de sostenibilitat ambiental de Formentera s’ha avançat en la línia del que demana el jovent d’arreu del món i “cap a un futur digne per a ells i el nostre planeta”.

Gallardo també ha fet referència a una informació que el diari Públic va publicar en exclusiva el passat dijous i en què es fa referència a un informe de la UDEF que el jutge de Cursach va ocultar i on es corroboren dècades de corrupció del PP. El diputat ecosobiranista ha fet referència a un fragment concret en què es parla “d’una estructura paral·lela a la política i funcionarial que, com un paràsit, està causant des de fa molts anys un perjudici a la ciutadania”.
Per a Gallardo, aquest informe “ens ha de fer reflexionar sobre com ha estat comandada aquesta administració durant els darrers 20 anys”, ja que en aquest informe també s’estableix que per ser considerada una organització com a criminal, ha de complir amb un mínim de sis dels deu punts que estableixen. “No és que el PP en compleixi sis, és que els compleix tots. Ens hauríem de treure la bena dels ulls i demanar explicacions al Partit Popular”.

 

 (Segueix)
«Anterior   1 2
Powered by LifeType - Design by BalearWeb