"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

JOVENTUT

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 13:12 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Proposarem l’edat legal per a l’exercici del vot als 16 anys a l’Estat espanyol.

2

Impulsarem la promoció pública i la reserva de quotes d’habitatges de lloguer a preus inferiors al mercat per a joves que no ultrapassin un nivell màxim d’ingressos, mitjançant una borsa pública d’habitatges destinada a aquesta nalitat.

3

Promourem crèdits blans, avals i subvencions a fons perdut a les persones joves per a la compra d’un habitatge.

4

Realitzarem programes de promoció de l’autoestima i l’autoreconeixement de les i els adolescents LGTB, creació i/o suport a serveis de suport i orientació a joves LGTB i d’espais segurs i oberts per a la socialització.

5

Desenvoluparem programes per reduir significativament el fracàs escolar dels joves i l’impuls als programes de qualificació professional inicial (PQPI). Enfortirem almateix temps el paper de la comunitat educativa i de la formació contínua.

6

Impulsarem programes de formació i d’inserció laboral de la joventut, amb especial atenció als nous jaciments d’ocupació social i ambiental.

7

Reconeixerem els drets laborals i socials dels becaris i dels joves investigadors.

8

Fomentarem la pràctica de l’esport, la música, el teatre, el cinema i la literatura fets per joves, així com de l’oci no basat en el consumisme i la participació democràtica a tots els centres educatius.

9

Impulsarem campanyes de prevenció periòdiques dirigides a tota la població, centrades en missatges de prevenció i solidaritat, així com campanyes especí ques destinades a co lectius amb vivències generalitzades de la sexualitat particulars (adolescents, joves, persones que exerceixin la prostitució), i campanyes d’informació sobre altres malalties de transmissió sexual.

10

Proposarem la realització programes de prevenció de la violència de gènere entre les persones joves.

GENT GRAN

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 13:11 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Reconeixerem les pensions com un dret reconegut a la Constitució espanyola.

2

Garantirem l’increment anual de l’import de les oensions, com a mínim amb l’increment anual de l’índex de preus al consum (IPC).

3

Establirem una pensió mínima garantida d’un import no inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

4

Garantirem que el possible dèficit de la Seguretat Social pel que fa a les pensionssigui cobert amb càrrec als Pressuposts generals de l’Estat.

5

Aprovarem complements especials per igualar l’import de les pensions que es cobren a Balears respecte de les pensions mitjanes que es cobren a l’Estat i l’import de les pensions de les dones respecte les dels homes .

6

Modificarem el tractament scal de les pensions a l’impost de renda de les persones físiques (IRPF) alliberant de retenció fiscal i tributació l’import percebut fins al límit fixat com a salari mínim interprofessional (SMI).

7

Promourem que no es promogui des de l’Estat la contractació de plans privats de pensions, com a substitutoris de les pensions públiques, i n’eliminarem tant les desgravacions per inversió com la tributació per rescat.

8

Aconseguirem una millor regulació i transparència dels viatges de l’IMSERSO, així com potenciarem el turisme cultural i el turisme d’intercanvi intercultural de les persones majors.

9

Elaborarem i aprovarem una Llei general de protecció i drets de la gent gran.

10

Donarem suport econòmic des de l’Administració a les famílies amb persones grans a càrrec seu, n’establirem i dotarem les partides pressupostàries necessàries.

Illes Socials

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 13:02 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Promourem limitar l’increment del preu de lloguer o preu màxim de lloguer d’un nou pis que entra al mercat, i dotarem als municipis de la capacitat de determinar, de forma temporal, àrees de mercat tens per increments de rendes abusives de lloguer d’habitatge habitual que impedeixen l’accés a l’habitatge mitjançant un lloguer assequible. L’objectiu és garantir la possibilitat d’intervenció pública en el cas de rendes abusives amb una llei específica amb instruments sancionadors, en què el preu de lloguer del nou contracte no podrà pujar més d’un 10 % de la mitjana de preu dels últims quatre anys de l’àrea on està ubicat l’habitatge que s’estableixi com a índex general de la zona.

2

Establirem incentius als bons arrendadors per fixar preus de lloguer accessibles (considerarem aquests com a preu mitjà entre el preu de mercat i el social ) per fomentar contractes de llarga durada i lloguers assequibles, i incrementarem la desgravació progressiva dels imposts sobre les rendes.

3

Instarem a possibilitar, amb la finalitat de destinar els majors ingressos a habitatge social, incrementar la quota de l’IBI en :

  • Recàrrecs als edificis inadequats, que mantenen un profit superior al que els atorga l’actual planejament, als edificis fora d’ordenació i a tots els edificis no agraris en sòl rústic.
  • Als habitatges buits (més de dos anys sense habitar), i augment de la quota mitjana de l’IBI en un 25 % als habitatges no principals, on no hi ha cap empadronament.
  • Un 50 % (bonificant els residents en un 50 %) en els sectors en què s’ha dut a terme una inversió pública en espai públic i equipament, per destinar-les a polítiques d’habitatge assequible, tot prioritzant les actuacions dins el sector, barri o districte.

4

Reclamarem una major penalització de les accions delictives d’assetjament immobiliari.

5

Impulsarem la derogació de les disposicions de la Llei d’emprenedors estatal que obri la porta als estrangers a aconseguir visat i autorització de residència a canvi de l’adquisició d’habitatges de més de 500.000 €.

6

Instarem a revisar la fiscalitat sobre l’habitatge, especialment sobre les societats patrimonials, incloses les SOCIMI (societats cotitzades anònimes d’inversió en el mercat immobiliari), exemptes del pagament de l’impost de societats amb una bonificació del 95 % de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per fomentar l’habitatge assequible i dotar l’administració de més recursos per desenvolupar les polítiques d’habitatge necessàries.

7

Impulsarem la modificació de la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, i totes les reformes legals necessàries per derogar immediatament l’Índex de referència de préstecs hipotecaris com a tipus oficial de referència per a préstecs hipotecaris, per considerar que l’IRPH és opac, influenciable per les entitats, no representatiu del mercat, perjudicial per als consumidors i que ha de ser considerat abusiu.

8

Exigirem incrementar els recursos judicials per donar una resposta ràpida i adequada al col·lapse de les demandes per clàusules sòl.

9

Instarem al Govern estatal a fer les modificacions necessàries per tal que el superàvit pressupostari i el consegüent romanent de tresoreria municipal se puguin destinar a finançar programes d’habitatge públic assequible, mitjançant la modificació de la disposició addicional 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

10

Instarem a aprovar una estratègia d’habitatge en l’àmbit estatal per tal que el cost d’accés a l’habitatge no superi el 25 % dels ingressos i aconseguir un 30 % d’habitatge social en els municipis de més de 20.000 h.

Gallardo: “La feina feta per aquest govern ens serveix per avançar cap a un futur digne per al nostre jovent i el nostre planeta”

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 08:28 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


MÉS per Mallorca destaca la importància de modificar la Llei de consells escolars per fer-los més oberts i democràtics.

 El diputat Miquel Gallardo ha volgut mostrar aquest dilluns en roda de premsa el suport de MÉS per Mallorca a la mobilització del jovent per reclamar polítiques contra el canvi climàtic. El diputat ecosobiranista ha subratllat la importància d’aquestes manifestacions que van tenir lloc a més de 120 països, ja que “el temps se’ns acaba i no tenim un planeta B”. Gallardo ha explicat que durant la legislatura, amb lleis com la de canvi climàtic, la de residus o la de sostenibilitat ambiental de Formentera s’ha avançat en la línia del que demana el jovent d’arreu del món i “cap a un futur digne per a ells i el nostre planeta”.

Gallardo també ha fet referència a una informació que el diari Públic va publicar en exclusiva el passat dijous i en què es fa referència a un informe de la UDEF que el jutge de Cursach va ocultar i on es corroboren dècades de corrupció del PP. El diputat ecosobiranista ha fet referència a un fragment concret en què es parla “d’una estructura paral·lela a la política i funcionarial que, com un paràsit, està causant des de fa molts anys un perjudici a la ciutadania”.
Per a Gallardo, aquest informe “ens ha de fer reflexionar sobre com ha estat comandada aquesta administració durant els darrers 20 anys”, ja que en aquest informe també s’estableix que per ser considerada una organització com a criminal, ha de complir amb un mínim de sis dels deu punts que estableixen. “No és que el PP en compleixi sis, és que els compleix tots. Ens hauríem de treure la bena dels ulls i demanar explicacions al Partit Popular”.

 

 (Segueix)
Powered by LifeType - Design by BalearWeb