"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Junta de Govern del 4 d'agost

psm-pollenca | 14 Setembre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Hem rebut les actes de les juntes de govern del mes d'agost, dels dies 4 i 16, i en farem un petit resum, tot recordant que les dades personals que hi apareixen no són públiques, i per tant no podem donar noms. La feina de publicar les Juntes l'hauria de fer el propi Ajuntament, per donar més transparència a la gestió municipal.


Els membres de la Junta de Govern son:


Batle-President Sr.Bartomeu Cifre Ochogavia (PP)

Regidora Sra. Malena Estrany Buades (IB-Lliga)

Regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)

Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)

Regidor Sr. David Alonso García (PP)

Regidor Sr. José Luis García Salvador (A)


I a més, sense dret a vot, l'interventor i la secretària municipals o els funcionaris que els substitueixin.


Tots els punts es votaren favorablement per unanimitat de tots els assistents


Junta del 4 d'agost


Obres: 15 llicències d'obra concedides i 1 de denegada


Infraccions urbanístiques: 5 infraccions urbanístiques, amb propostes de multa que van dels 2.541’66 E als 49.934,63 E.


Obertures d'expedients d'infracció urbanística: 4 nous expedients d'infracció.


Aprovació de la relació de factures amb crèdit (121419,2 E) i de les factures amb crèdit no registrades (7.312,80 E) i despeses sense partida assignada però amb crèdit (27157,03 E)


Adjudicació de concerts del Festival de Música:

ORQUESTRA DE CAMBRA DE PRAGA” :7.000 € (IVA exclòs), viatges (5.052 €) i a les estades (864 €)


Moviment de Caixa de l'Ajuntament des de 19 de juliol: ingressos de 1.375.334,45 € i unes despeses de 1.879.477,91 €.

 

Proposta del Regidor delegat d’Esports Sr. Bartomeu Fuster Capllonch de dia 3 d’agost de 2011 que, en la seva part bastant, és del següent tenor:

 

... /... Des de l'Àrea d'Esports volem recolzar la trajectòria esportiva del palista pollencí Alfonso Benavides, el qual ha quedat subcampió a l’Europeu de Belgrado i que té series possibilitats de classificar-se per les properes olimpíades de Londres 2012, formant part de la selecció espanyola de palistes.

Però hem de ser conscients que l’esport per poder treballar a n’ aquests nivells necessita ajudes de les administracions publiques, ja sigui per viatges, material específic per poder entrenar, etc... Per això, a més de les subvencions rebudes per part de l’Àrea d’Esports demanem que s’estudiï la possibilitat d’altres ajudes econòmiques. Una possibilitat seria veure la publicitat que aquest esportista pot donar al municipi de Pollença, invertint en ell per a que pugui dur l’escut de l’Ajuntament i l’anagrama de l’Àrea de Turisme per tal de promocionar la marca turística de Pollença. En aquest sentit, es podria firmar un conveni de patrocini a canvi de publicitat. D’aquesta manera l’Ajuntament de Pollença a través de les Àrees d’Esports i Turisme, podria donar suport econòmic per tal de que el palista Pollencí pugui entrenar en les millors condicions per arribar a les olimpíades i de passada promocionar el nostre poble.../...


Pels motius abans exposats, els reunits, per unanimitat, acorden:


1r.- Iniciar el pertinent procediment per formalitzar un conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Pollença i l’esportista Alfonso Benavides de conformitat amb els motius assenyalats a la proposta anteriorment descrita.

2n.- Donar trasllat d’aquest acord a les àrees d’Esports, Turisme i Intervenció, com àrees gestores de dit procediment, als efectes d’elaborar la pertinent proposta de conveni de patrocini.


Proposta del Regidor delegat de Serveis Socials Sr. Miquel Llobeta de dia 29 de juliol de 2011 els reunits, per unanimitat, acorden concedir ajudes econòmiques puntuals tramitades des de l’àrea municipal de Serveis Socials, per valor de 600€.


Proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra. Malena Estrany Espada de dia 6 de juliol de 2011 i als efectes de donar continuïtat a la programació anual del Museu Municipal de Pollença, els reunits, per unanimitat, acorden:

1r.- Aprovar la col·laboració, mitjançant el Conveni TUO de la UIB, d’un/a llicenciat/ada universitari/ària en pràctiques, durant un període de 3 mesos, amb un cost de 2.550 euros.


Proposta de la Regidora delegada de Medi Ambient Sra. Maria Buades Cifre de dia 1 d’agost de 2011 els reunits, per unanimitat, acorden nomenar el coordinador de salvament i seguretat de platges i dotar econòmicament l’esmentat nomenament amb 1.189 euros mensuals IVA inclòs.


Proposta de la regidora delegada del Port de Pollença per concedir les autoritzacions perquè durant la temporada turística 2011, ocupin un trast del mercat nocturn d'aquest municipi a l’emplaçament situat en la plaça Miquel Capllonch (dimarts) i en el passeig Anglada Camarassa (dijous), amb una superfície màxima de 6 m2, per a la venda de productes d’artesania, durant els dies de la setmana assenyalats comprensius de la temporada turística 2011 i en l’horari de 18:00 a 24:00 hores.


Aprovar la memòria d’actuació adjunta relativa al projecte d’inversió “Instal·lació de plaques solars tèrmiques pel recolzament en l’obtenció d’ACS a la piscina municipal del Port de Pollença, al camp de futbol del Port de Pollença i al Poliesportiu municipal de Pollença.


Aprovar la memòria d’actuació adjunta relativa al projecte d’inversió “Adquisició de hardware i software per a la digitalització de documentació municipal”


Aprovar la memòria d’actuació adjunta relativa al projecte d’inversió“Manteniment i Adquisició de mobiliari pel claustre de Santo Domingo (centre cultural i social)”


Aprovar la memòria d’actuació adjunta relativa al projecte d’inversió“Rehabilitació i millora infraestructures evacuació aigües fecals, subministrament aigües potables i regenerades per a reg zona poliesportiva Pollença


Aprovar la memòria d’actuació adjunta relativa al projecte d’inversió “Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques connectades a xarxa de subministrament elèctric a la coberta d’una nau industrial .


A part es tractaren recursos d'alguns particulars i ocupacions de via pública.De la junta del 16 d'agost en parlarem en un proper article.

Comentaris

 

2on Pla E

Tomeu Cifre | 16/09/2011, 15:14

* Projecte d’inversió: “Rehabilitació i millora de les infraestructures d’aigües potable i evacuació
d’aigües fecals dels carrers Metge Llopis i Almirant Cervera del Port de Pollença”
- Import amb IVA: 280.000 € - Import sense IVA: 241.379,31 €

* Projecte d’inversió: “Rehabilitació i millora de les infraestructures d’evacuació d’aigües
fecals, subministrament d’aigües potables i aigües regenerades per a reg de la zona
poliesportiva de Pollença”
- Import amb IVA: 150.000 € - Import sense IVA: 129.310,35 €

* Projecte d’inversió: “Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques connectades a xarxa de
subministrament elèctric a la coberta d’una nau industrial destinada a magatzem municipal situat al
Polígon Industrial de Pollença”
- Import amb IVA: 120.000 € - Import sense IVA: 103.448,27 €
* Projecte d’inversió: “Instal·lació de plaques solars tèrmiques pel recolzament en l’obtenció d’ACS
a la piscina municipal del Port de Pollença, al camp de futbol del Port de Pollença i al Poliesportiu
municipal de Pollença”
- Import amb IVA: 230.000 € - Import sense IVA: 198.275,86 €
- Redacció del projecte d’instal·lació i direcció:
- Import amb IVA: 20.000 € - Import sense IVA: 17.241,37 €

* Projecte d’inversió: “Adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques de l’accés i d’uns
serveis higiènics (banys) del Centre Educatiu “Port de Pollença” situat al Port de Pollença”
- Import amb IVA: 70.000 € - Import sense IVA: 60.344,83 €

* Projecte d’inversió: “Renovació de diferents instal·lacions i infraestructures de la Plaça Miquel
Capllonch del Port de Pollença per a una millor gestió energètica i dels recursos hídrics
necessaris”
- Import amb IVA: 400.000 € - Import sense IVA: 344.827,58 €

* Projecte d’inversió: “Construcció i adequació de la planta pis de l’edifici municipal del carrer
Sant Domingo per a l’Àrea de Serveis Socials Municipals de Pollença”
- Import amb IVA: 375.000 € - Import sense IVA: 323.275,86 €
- Redacció del projecte i direcció de l’obra:
- Import amb IVA: 25.000 € - Import sense IVA: 21.551,72 €

* Projecte d’inversió: “Adquisició de Hardware i Software per a la digitalització de documentació
per a l’Ajuntament de Pollença”
- Import amb IVA: 20.000 € - Import sense IVA: 17.241,37 €
* Projecte d’inversió: “Soterrament de contenidors de la Cala Sant Vicenç”
- Import amb IVA: 100.000 € - Import sense IVA: 86.206,90 €

* Projecte d’inversió: “Adquisició de mobiliari pel Claustre de Santo Domingo (centre cultural i
social) de Pollença”
- Import amb IVA: 47.501 € - Import sense IVA: 40.946, 14 €
(no es va acceptar i s'han arreglat els banys)

 

Re: Junta de Govern del 4 d'agost

Tomeu | 15/09/2011, 23:15

Catalina, es memories d'actuació del final no inclouen el pressupost perque els projectes ja s'havien aprovat en altres juntes, pero si t'interessa puc mirar-ho. Son els famosos projectes del segon Pla E, dels que fa tant de temps que en parlam.

 

Re: Junta de Govern del 4 d'agost

Tomeu | 15/09/2011, 23:05

No sé quin espai pot ocupar el nacionalisme a Balears, pero se el que ocupa, i m'agradaria que fos molt més. Per desgràcia encara no tenim representació al Congres com sí té el BNG galleg o té pràcticament assegurat Compromís. Esper que en les properes eleccions això canvii i també Balears tingui una veu pròpia al Congrés.
Quan parl de la tendència del PP actual a certes comunitats ho faig de les linies mestres que guien a la cúpula. Que es un partit conservador que reacciona davant els avanços culturals/linguístics de les Balears és evident, que es espanyolista no és cap secret i ho duen amb orgull, i pel demés a les manifestacions i subvencions per devers Madrid em remet (Roucos, Legionarios de Cristo i demés). Entre els votants, com sempre, hi haurà de tot.

 

Re: Junta de Govern del 4 d'agost

Catalina | 15/09/2011, 20:40

i de quins doblers parlam en cada una d'aquestes actuacions que s'aprovaren en junta de Govern?

 

Re: Junta de Govern del 4 d'agost

clericals preconciliars | 15/09/2011, 15:52

PSM: " protecció del territori, de compromís social, i defensa de la llengua"
PP: "conservadurisme reaccionari-espanyolista-clerical preconciliar"
Com podeu ser tan radicals, domes te falta repartir entrades pel cel entre els militants del PSM. Estas rodejat de milers de persones aixi, clericals preconciliars? Es que no t'ho creus ni tu.

 

CXI

Joan Roig | 15/09/2011, 15:14

Tomeu, deixeu anar, ja havies dit la teva en el primer comentari que vares fer damunt el tema. Si l´espai que pot ocupar el nacionalisme a les Illes Balears es el residual que ocupa al País Valencià i Galicia...estam llests.

 

CxI vs CiU

Tomeu Cifre | 15/09/2011, 15:00

Respecte a CxI i CiU, crec que la gran diferència es que a Balears no hi ha una dreta econòmica i/o social compromesa amb el País (llevat d'honroses excepcions), que consideri que l'autogovern, el finançament i la cultura propies son eines per un millor desenvolupament econòmic de les Illes, cosa que a Catalunya sí que hi es. Contrariament al que darrerament es diu des de CxI, no crec que hi hagi espai per un nacionalisme lliberal de centre-dreta. I no trob que això sigui bo, que consti, però ho crec així. (i crec que coincidiriem que el que va fer créixer a UM no va ser la ideologia que plasmaven els seus estatuts).

A Balears el nacionalisme sempre ha anat lligat a conceptes de protecció del territori, de compromís social, i defensa de la llengua, que des de la meva perspectiva son diferents cares del mateix poliedre. I aquest espai es el que abans ocupava el PSM (i un poc del PSOE). Fins i tot cert sectors lligats a l'esglèsia es sentien còmodes en aquest espai, donat que no hi havia un espai conservador-nacional. Ara aquest espai l'ocupa el PSM-IV-Entesa principalmet i també EU, ERC i qualque partit local.

Crec que el nostre panorama polític s'assembla més al de Galicia o al de València on el nacionalisme s'estructura entorn del centre-esquerra (BNG i Compromís respectivament) i la dreta (PP)ajunta el conservadurisme reaccionari-espanyolista-clerical preconciliar, que no al panorama polític català, on el nacionalisme, pel fet d'esser majoritari, té més oferta política a dreta i esquerra.

 

Partit Ploraner

Bitel | 15/09/2011, 14:23

Vist el diàleg que proposa en JoseRamon Bauza, que podem esperar...
No podem pagar delegats sidicals, però si Palauets a segons qui...

 

Paco

maki | 15/09/2011, 10:02

Molt bona la teva observació, Paco. I molt significatives les companyies que descrius, sobre tot el tandem Balaguer-Morro...

 

Re: Junta de Govern del 4 d'agost

Paco | 14/09/2011, 22:19

esta mañana hemos podido ver al alcalde y al director de carreteras, encargado de abrir la vieja de Lluc, bajando hacia el juma a hacer un piscolabis...
y se cruzan con morro y balaguer, que venian de una merendola ...
todo debe cambiar para que todo siga igual (o algo asi, que es muy tarde)

 

Re: Junta de Govern del 4 d'agost

CiU? | 14/09/2011, 15:30

a CxI li agradaria ser com CiU, però han de menjar moltes sopes.

 

Jo puc donat la meva opinió.

Tomeu Cifre | 14/09/2011, 14:44

Ens satisfarà si, més enllà de les declaracions d'un o altre membre del partit, aquesta formació demostra amb els fets el seu caràcter nacionalista. Aquest caràter ja el proclamava la desapareguda UM, però a l'hora de la veritat els pactes de govern, l'actitut cap a la gestió del territori, les desicions des de les institucions i el maneig dels recursos públics no es corresponien amb l'amor cap al País que deien tenir.
Esper que aquesta nova etapa corfirmi una nova orientació del partit. Només el temps dirà si les declaracions d'intencions es transformen en realitat. Pel bé del les Illes esper que sigui així i escrits com el que publica La Punta van en la bona direcció.

 

Re: Junta de Govern del 4 d'agost

Miquel Segura | 14/09/2011, 14:15

Enhorabona al PSM per la publicació de l´Acta de la Junta de Govern i el convidat que diu no ser del govern. Es un gran esforç per millorar la informació i la transparència. Vos vull donar ànims perquè ens informeu del que te importància per tots els pollencins.

 

Que us pareix?

deman? | 14/09/2011, 10:27

Que opinau del perfil que està agafant convergència?
Mirau el seu darrer article:
lapuntacxi.wordpress.com/2011/09/14/per-reflexionar-i-pendre-mostra/

no havia pensat a adjuntar-ho

 

Que us pareix?

deman? | 14/09/2011, 10:25

Que opinau del perfil que està agafant convergència?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb