"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Serveis socials, una passa endarrera?

psm-pollenca | 03 Octubre, 2011 07:23 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Publicam un  article del company Joan Ramon Bosch Cerdà, molt fonamentat per la seva experiència amb discapacitats i adeqüat, pensant en les associacions adreçades a aquest col·lectiu que hi ha a Pollença:

Durant el que podríem anomenar experiència vital, entre altres experiències puc contar la d’haver treballat gairebé tres anys a una vivenda tutelada per a persones amb discapacitat intel·lectual,  puc dir, que per a mi, probablement, una de les etapes més enriquidores en quan a creixement personal, a més de mostrar-me de més a prop, la necessitat d’aquests serveis.

Actualment nombroses entitats socials, que conjuntament pateixen un endarreriment en els pagaments de les diferents administracions, es plantegen deixar de prestar alguns dels serveis per haver arribat a una situació insostenible. La majoria d'aquestes entitats han anat formant-se a partir de la iniciativa de les famílies afectades que amb moltes dificultat, amb els anys han aconseguit que les seves necessitats es contemplin con un dret.

Podríem dir moltes coses al respecte, però sobretot n’hi ha tres que me volten pel cap. Com han pogut aquest govern i els anteriors, arribar a n’aquesta situació actual que posa en perill un serveis que considero essencials en una societat que s’anomena avançada?

La segona qüestió que em faig, és si serà capaç aquest govern de fer endarrera drets que s’han anat guanyant legítimament les persones amb discapacitat, les persones amb malaltia mental, les seves famílies, i en definitiva, les persones amb un estat de vulnerabilitat social que recordem podem patir qualsevol de nosaltres a algun moment de la nostra vida.   A més, aquestes entitats en realitat estan fent un treball que les administracions haurien de fer, i per tant en certa manera es veuen descarregades per la tasca de les mateixes.

Per això finalment em demano, si en un moment tan crític els polítics són capaços de ajuntar-se per tirar endavant projectes multimilionaris  com el Palau de Congressos, no sabran o voldran trobar solucions per situar la prestació de serveis socials al mateix nivell dels altres serveis personals, com son la sanitat i l’educació que han de constituir els drets bàsics i irrenunciables de la veritable ciutadania.

 

 

 

 

Comentaris

 

serveis socials

Francisco | 05/10/2011, 21:14

Enlloc d'asfaltar l'hor d'en Lluc, perquè no ho inverteixen al centre de dia, i posen allà les oficines de serveis socials?
L'asfalt pot esperar.

 

Sensibilitat social

jrv | 05/10/2011, 08:27

Cal recordar que encara fa uns dos anys, els serveis socials estaven ubicats i arreconats a un indret molt pitjor, entenc que aquest actual no és molt mes adient, i va costar molt d'esforç als grups politics d'esquerra que fos traslladat. Aquest te a l'exterior un aparcament per a vehicles de discapacitats. Certament que, encara, podria ser millor. No cal negar que de qualque cosa va servir l'insistència de la opossició al passada legislatura a...el PSOE! Anys d'insistènciai exigència! I no crec que la propietat del local sigui el mes important, l'important és que el usuaris siguin ben atessos a un indret el mes adient possible. No crec que el propietari del local s'hagui autoarrendat el local, qualcú ho va fer de part de l'equip de govern, tal volta no és va rompre el cap, cercant ,,

 

Re: Serveis socials, una passa endarrera?

Alt i clar | 05/10/2011, 06:54

El local en questió es den Toni Dionis, hi fa molt de temps que està llogat a l´Ajuntament, primer, com espai pels joves i després per Serveis Socials. Si es adient o no, que ho diguin els propis tècnics o que el PSM ho demani el regidor, senyor Llobeta.

 

Re: Serveis socials, una passa endarrera?

Paco | 04/10/2011, 22:13

que es lo que preocupa realmente a la gente?
en estos momentos la presentacion del nuevo aifon y la boda de la duquesa del alba
la crisis el la crisi, pero hay cosas mas importantes

 

Re: Serveis socials, una passa endarrera?

Paco | 04/10/2011, 21:35

todos sabeis de quien es el local, y porque lo tiene alquilado el ayuntamiento
seria interesante saber como se justifica la ubicacion e idoneidad de los locales y oficinas que alquila la administracion

 

Serveis socials

Toni | 04/10/2011, 21:03

Jo no entenc com els serveis socials poden estar situats a un carrer en capamunta al que es impossible accedir-hi en cadira de rodes. No ho entenc.
Que es qe a Pollença no hi ha locals mes adients al que una pesona en mobilitat reduida hi pot arribar en cots¡xe o en cadira de rodes?
Qui és el propietari?

 

Re: Serveis socials, una passa endarrera?

Paco | 04/10/2011, 20:24

los servicios sociales tampoco cuentan para los comentaristas, que prefieren la fuente de can teresa

 

Re: Serveis socials, una passa endarrera?

Josefa | 04/10/2011, 19:58

Hoy ha vuelto a salir en los periódicos. Yo lo he visto en UH. Se le exijía al sr. Morro y al sr. alcalde que repongan la fuente. Creo que con mucho criterio.

 

Moció sobre La Font de Plaça

PSM Pollença | 04/10/2011, 14:39

7.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN en relació a la reposició d’aixetes municipals als seus llocs originals
Es dona lectura al dictamen emès per la Comissió Informativa de Planificació, Urbanisme i Medi Ambient dia 25 de març de 2011, amb l’esmena introduïda en seu de l’esmentada comissió i que a continuació es transcriu:
“El Grup municipal PSM-EN de Pollença, presenta a la consideració del Ple, per tal de que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix la següent, MOCIÓ:

REPOSICIÓ D’AIXETES MUNICIPALS ALS SEUS LLOCS ORIGINALS

Exposició de motius:

Durant el segle XVII l’escassetat d'aigua a Pollença en alguns anys, va crear problemes als habitants del poble. El debat era constant i el consistori d'aquell moment, decidir posar fil a l'agulla el voltants de 1810, portant l'aigua fins al poble. El primer lloc a on arribà va ser al Lleó el 1813.

Posteriorment, la necessitat d'arribar a més població, va anar fent ampliant aquest servei, començant així, una xarxa d'aixetes públiques. La font de l'Almoïna el 1827, Moti-sion, Plaça del mercat, etc...

Malauradament, moltes d'aquestes aixetes han anat desapareixent, des de que se va fer la xarxa pública en els anys 60 que dona servei a les cases. Queden testimonis d'aquestes aixetes, en el carrer barques, carrer Mallorca, Via Pollentia, etc...

Avui, encara donen servei, les aixetes del abeurador de Sant Isidre, Monti-sion, carrer Tito Cittadini, l'Almoïna, i la Font de Plaça.

Malauradament, en els darrers temps, fruit de la nul·la sensibilitat cap al patrimoni local i amb el beneplàcit municipal, hem vist desaparèixer la capella de l'aixeta que hi havia al carrer Mena cantonada amb l'horta arran d'una llicència de reforma del habitatge on estava la capella, i l'aixeta de la Plaça del Mercat datada el 1894, testimoni del esforç dels homes i dones de Pollença del segle XIX, per garantir l'abastiment d'aigua als ciutadans. 

Aquest mateix ple, amb els vots del PSOE i UM-UNPI, va votar en contra de la declaració com a Bé d’Interès Cultural (BIC) de la Síquia de Ternelles, que conduïa aquesta aigua cap a les aixetes i fonts esmentades.

Fruit d'aquesta denegació, en grup polític Alternativa va sol·licitar directament al Consell la protecció de la Síquia de Ternelles, en aquests moments en estudi.

Des del PSM de Pollença no dubtam que la Síquia de Ternelles és mereix ser BIC, sinó també, tots els elements que la conformen, incloent aquestes fonts i aixetes, esmentades a la introducció, i per això ens posicionàrem a favor de sol·licitar la declaració de BIC.

Per això es demana l’adopció del següents acords:

1.- Fer les passes oportunes per aconseguir la reconstrucció de la capella de l’aixeta del carrer Mena, destruïda arran de les obres fetes pel particular, fent extensiva aquesta reconstrucció a tota la xarxa d’aixetes del municipi, incloent-hi tots els elements integrants de les mateixes, això és, la pedra, el marès, etc...

2.- Tornar a instal·lar l’aixeta de la Plaça Major de 1894, al mateix lloc a on ha estat els darrers 116 anys., ja que res ho impedeix a dia d’avui.”

Pren la paraula el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i exposa el contingut de la moció que es presenta a votació, fent ampla referència a la seva exposició de motius així com especialment a la necessitat d’actuar en cura en el moment d’atorgar llicències urbanístiques amb la conseqüent realització d’obres que facin perdre aquests elements (aixetes) pel que demana fer les passes pertinents per a la reconstrucció de la xarxa d’aixetes, concretament la capella de l’aixeta del carrer Mena així com la instal·lació de l’aixeta de la plaça Major, als efectes de millorar el patrimoni local amb aquests elements testimonis de la història del municipi.

Intervé el Regidor Sr. García i manifesta que donarà suport a la moció presentada, tot i que deixa constància d’una errada en l’exposició de motius en el sentit de que el seu grup municipal (Alternativa EU-EV) demanà la protecció de tot el sistema hidràulic de Ternelles i no tan sols de la síquia, tenint coneixement que des del departament de Patrimoni del Consell de Mallorca ja s’ha sol·licitat informació al respecte; també assenyala que no hi ha una suficient sensibilitat respecte la importància d’aquests elements, tant per part dels promotors d’obres com per part de l’Ajuntament permetent-lo. Finalment demana al Sr. Batle quina actuació es farà per a tornar instal·lar l’aixeta de la plaça i quina es durà a terme des del departament insular de Patrimoni respecte aquesta retirada de l’aixeta?

El Regidor Sr. Cifre Ochogavía manifesta que el grup municipal del PP-UMP també donarà suport a la moció presentada, afegint que també seria interessant que es poguessin incloure aquests elements dins l’àmbit de revisió de les normes urbanístiques als efectes de obtenir una major seguretat jurídica respecte la seva protecció per així poder gaudir d’aquest patrimoni i inculcar a les futures generacions la seva importància en el passat, essent aquesta xarxa d’aixetes un avanç més de tots els avanços històrics de la societat del benestar.

Pren la paraula el Sr. Batle i exposa que l’equip de govern també votarà a favor de la moció presentada amb la finalitat d’iniciar les actuacions pertinents per a recuperar aquests elements que formen part del patrimoni local atès que les persones passen però els acords perduren en el temps. També assenyala que la única entitat que s’ha preocupat respecte el
valor patrimonial de l’aixeta i de la font de la façana de l’obra de la plaça Major ha estat ARCA.

El Regidor Sr. Cifre Bennàssar indica que efectivament hi ha una errada respecte la síquia de Ternelles envers el sistema hidràulic de Ternelles i que per altra banda desconeix hores d’ara si s’ha realitzat qualque actuació des del departament de Patrimoni respecte l’aixeta, sí que es va aixecar acta envers la font de la façana atesa la seva afectació arqueològica.

Passats a votació els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la moció precedent i els acords continguts en la mateixa.

 

La Font de Plaça, als diaris.

PSM Pollença | 04/10/2011, 12:32

Una Font del 1884 que s'ha feta famosa a les velleses. Un altre pic al diari. Que en trobau? El batle ha de claudicar?

h
ttp://dbalears.cat/arxiu/pdf/1466/15

 

Re: Serveis socials, una passa endarrera?

deman | 04/10/2011, 06:49

Tan difícil es per un regidor esbrinar quina es la situació real?

 

Font de Plaça

santvicenter | 03/10/2011, 22:03

I que te pensaves martinet...
Si en Morro quan va veure el vaixell d'en Rull enfonsat, tot d'una se'n va anar al nou vaixell Estrany. Va fer campanya per ella, ara no li crearà problemes...
Del pagés du juma, ja sap aquest com funcionen aquests negocis...

 

Diari d'avui

Martí du Verro | 03/10/2011, 18:43

RES CANVIA EN AQUEST POBLE. El diari diu que en Rafel Morro no deixarà posar la font de Plaça, allà des de 1894. Equip de govern nou, i el tàndem Morro-Balaguer segueixen fent el que volen. Seguim en capadavallada absoluta!

 

Cert

Tolo | 03/10/2011, 13:14

Certament el govern actual, prefereix gastar amb palaus de congresos i altres herbes, abans de cobris necesitats socials bàsiques.

 

Neoliberalisme

Joan Ramon | 03/10/2011, 08:52

Molt bona la vinyeta, Salut!!

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb