"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

II. Illes Sostenibles

psm-pollenca | 08 Abril, 2019 07:40 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

 

1

Reivindicarem el reconeixement del fet insular en tots els reglaments d’àmbit estatal i europeu. Un reconeixement que millori les condicions per a l’activitat agrària en aspectes importants, com les ajudes al transport de mercaderies, el preu dels insums o el preu delsproductes locals, i que així es reflecteixi en els reglaments d’ajudes al sector agrari.

2

Exigirem reduccions en l’impost de la renda i de societats per les di cultats que suposadur a terme una activitat agrària en territoris insulars de gran afectació pel canvi climàtic i la desertització.

3

Habilitarem fons específics per conservar el patrimoni genètic insular, molt més ric que en el continent, en varietats de cultius d’espècies herbàcies i llenyoses i en races autòctones. També habilitarem fons per classi car, conservar, estudiar i fer la prospecció de totes les espècies cultivades i criades conegudes, i ho dotarem amb els recursos econòmics i humans derecerca necessaris.

4

Impulsarem que des de l’Estat espanyol es defensi la utilització de les aigües regenerades en l’àmbit europeu en el nombre més gran de cultius possibles, per poder fer front als reptes de l’adaptació al canvi climàtic, sense acceptar les restriccions que es volen imposar des dels països del nord d’Europa.

5

Proposarem millores en els dispositius de control efectiu de les mercaderies que venen de fora de les Illes Balears. Tant pel que fa a plagues, malalties i espècies invasores, com en la supervisió de productes agroalimentaris en general.

6

Proposarem que en el nou Pla Estratègic d’ajudes agrícoles europeu les Illes Balearssiguin classi cades com a Zones desafavorides amb limitacions específiques, tal com s’exposa en els reglaments actuals des del principi, pel fet insular, sense haver de ser necessària capaltra justificació posterior.

7

Continuarem treballant conjuntament amb el Ministeri i la resta de comunitats autònomes afectades amb un pla de contingència a llarg termini en relació a la plaga de la Xylella fastidiosa, que haurà de ser sufragat amb fons estatals.

8

Donada la bona acollida que ha tingut la creació de reserves marines i els bons resultats en la recuperació de les pesqueres els darrers anys, seguirem treballant en l’ampliació de la Xarxa de Reserves Marines a les Illes Balears, especialment en aigües exteriors, i en la protecció dels hàbitats marins.

9

Sol·licitarem la creació d’un marc normatiu de pesca sostenible a les Illes Balears per fomentar l’aprofitament racional dels recursos pesquers i la perdurabilitat de l’activitat pesquera professional i recreativa. Afavorirem la creació de plans de gestió participativa per a la pesca entre els agents del sector interessats (científics, ecologistes, administracions, pescadors i comercialitzadors).

Territori, biodiversitat i recursos naturals

1

Declararem Espanya lliure de transgènics, tenint en compte criteris mediambientals (relatius a la biodiversitat), econòmics (no dependència de les empreses de transgènics), socials (avançar cap a la sobirania alimentària és insostenible amb augmentar la dependència de les companyies de transgènics) i culturals (la preservació de la diversitat natural de les llavors i dels conreus locals).

2

Derogarem les modificacions efectuades a la Llei de forests per part del govern del PP. Recuperarem la Llei de 2006 i millorarem aquells aspectes que ho necessitin per tal de garantir l’adequada protecció dels boscos i la seva biodiversitat.

3

Protegirem el litoral a través de la revisió i eventual modificació de la Llei de costes. Traspassarem la competència de costes de l’Estat a la CAIB. Estendrem les competències pesqueres i ambientals marines de Balears a tota la plataforma continental de les Illes. Farem una aplicació estricta i tramitació de les delimitacions de domini públic. Gestionarem el litoral basant-nos en el principi de capacitat de càrrega.

4

Impulsarem la redacció d’un nou Pla Hidrològic estatal basat en les conques naturals, que garanteixi la sostenibilitat dels recursos hídrics.

5

Elaborarem una llei-marc en l’àmbit estatal sobre protecció animal que garanteixi la seva dignitat i estableixi mesures clares de protecció i control del comerç d’animals (amb especial esment al comerç electrònic i internacional), particularment d’espècies exòtiques i protegides, i que impossibiliti la declaració de Bé d’Interès Cultural d’espectacles que impliquen el maltractament animal.

6

Farem que l’Estat intensifiqui el control i vigilància de l’entrada d’espècies exòtiques i/o invasores a través dels ports i aeroports.

7

Impulsarem la dotació de recursos humans i materials suficients per a la gestió dels parcs naturals. Donarem suport als parcs naturals d’àmbit autonòmic o insular, finançant-los de manera adequada per dotar-los de recursos humans i materials suficients.

8

Durem a terme polítiques actives de restauració ambiental, finançades per l’Estat i gestionades des de les Illes Balears, que incloguin aspectes de recuperació de sòls contaminats, d’aqüífers degradats i de paisatges d’especial interès, tant rurals com urbans, amb ambicioses operacions de reconversió, en especial a la Platja de Palma.

Canvi climàtic, mobilitat i residus

1

Aprovarem una Llei estatal de canvi climàtic i desenvoluparem el Pla Estatal d’Energia i Clima per tal d’impulsar de forma decidida les energies renovables, l’eficiència energètica, l’autoconsum, l’autoproducció i la reducció del consum. Modificarem la normativa en matèria d’accessos i connexió per tal de permetre una major penetració de renovables en el sistema.

2

Desenvoluparem la normativa en matèria d’autoconsum, i en permetrem la facturació neta. Promourem desgravacions fiscals per a la instal·lació d’autoconsum que permetin un desplegament massiu arreu de tot el territori de l’Estat.

3

Impulsarem una revisió dels criteris i normes relatius a les xarxes de distribució d’energia elèctrica, de manera que es doni resposta a la necessària millora d’aquestes i permeti el desenvolupament de xarxes intel·ligents, així com la penetració de més renovables.

4

Impulsarem la doble interconnexió elèctrica entre illes, així com de Mallorca amb la Península.

5

Durem a terme un pla de sortida de l’energia nuclear a curt termini. Prohibirem el “fracking” (obtenció d’hidrocarburs per fractura hidràulica) i les prospeccions d’hidrocarburs. Eliminarem progressivament la generació d’energia a través de combustibles fòssils. Establirem un pla de tancament progressiu de les centrals tèrmiques.

6

Aprovarem un Pla estatal de prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic que inclogui ajudes suficients als territoris i a les poblacions més vulnerables i que abasti qüestions energètiques de reducció i control de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, o l’augment i la millora de la gestió dels embornals de carboni (com ara els boscos o la posidònia), entre d’altres.

7

Impulsarem la reducció d’emissions al trànsit marítim a través de la declaració del Mediterrani com zona de limitació d’emissions, i de mesures fiscals pel que fa al trànsit aeri.

8

Impulsarem la mobilitat sostenible, a través, especialment, del transport públic —tren de rodalia i de mitjana distància— i, en concret, a Mallorca amb el tren de Llevant i el tren d’Alcúdia; el tramvia, trambús o similar a Palma, en l’eix s’Arenal-Aeroport-Port-Ponent, i la completa electrificació de la xarxa ferroviària. Accessòriament, incentivarem mitjans de transport privats poc o gens contaminants, complementats per mesures desincentivadores de l’ús del vehicle privat contaminant. A Eivissa, Menorca i Formentera impulsarem el bus elèctric i l’electrificació dels cotxes i motos de lloguer.  

9

Impulsarem una xarxa viària diferenciada i segura per a ciclistes, amb possibilitat d’ús per a minivehicles elèctrics lents, com ara patins elèctrics.

10

Farem efectiu un conveni ferroviari digne i suficient que restitueixi, com a mínim, l’import que l’Estat ha deixat d’abonar en relació amb el Conveni ferroviari de 2008, de 443 milions d’euros.

11

Apostarem decididament per reduir, reutilitzar i reciclar els residus. Reduirem els envasos en circulació a través de la fiscalitat, les mesures normatives restrictives i el foment del retorn d’envasos.

12

Impulsarem la Responsabilitat ampliada del productor a fluxos importants de residus com els tèxtils i els mobles. Proposarem un IVA reduït i altres mesures fiscals per als models empresarials que apostin per la reutilització i/o la venda al detall que prescindeixin dels envasos d’un sòl ús. Farem un pla per acabar amb l’obsolescència programada.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1

Avançarem en l’autogovern gestionant el repartiment competencial des d’una perspectiva de Mallorca, amb vocació d’assumir les competències de proximitat que no tenguin sentit que encara les exerceixi l’Estat.

2

Reclamaren les competències d’ordenació del litoral, policia autonòmica i justícia. N’exigirem una adequada assignació pressupostària per dotar-les millor i lluitar amb eficàcia contra la corrupció, per arribar a gestionar-les més bé que l’Estat.

3

Convertirem els consells insulars en òrgans plenament autonòmics deslligats del control que exerceix l’Estat espanyol mitjançant la Llei de bases de règim local.

4

Tendrem la sobirania de les nostres dades i implantarem l’ús del programari lliure.

5

Exigirem a l’Estat espanyol que reguli les retribucions de la carrera professional del seu personal i un complement d’insularitat digne i igualitari a totes les administracions públiques, per evitar que els seus serveis quedin descoberts.

6

Exigirem la derogació de les disposicions addicionals de les lleis de pressuposts de l’Estat espanyol que impedeixen la regulació contractual i qualificacions de personal al sector públic instrumental.

7

Exigirem la derogació de l’anomenada “Llei Montoro”.

8

Exigirem a l’Estat que publiqui models en català a la Plataforma de Contractació per a totes les administracions, per afavorir l’ús de la contractació en català i amb models de documents de contractació en la nostra llengua.

9

Instarem a l’Estat espanyol modificar i actualitzar de la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat.

10

Impulsarem els serveis propis de les Illes Balears, com la policia autonòmica, que quedaran sota comandament propi, amb l’objectiu de dotar-los dels recursos necessaris per tal de garantir-ne l’eficàcia davant les emergències.

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb