"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

psm-pollenca | 26 Febrer, 2010 12:39 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Constatam que tenim un equip de govern que fa poca feina. De 10 propostes al Ple només 3 eren de l’Equip de Govern, i aquestes fetes com a reacció a les demandes de l’oposició. Tenim un equip de govern que no governa, simplement reacciona a base d’espasmes. El resultat del ple d'ahir dijous és el següent:

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 28 de gener de 2010.

2.- Aprovació, si procedeix, de la creació de treball per la constitució d'una fundació privada del sector públic local: Fundació del Festival Internacional de Música de Pollença.

A la fi es posa en marxa el tram final del procés per tal que el festival sigui gestionat a través d’una Fundació, i així regular la seva situació administrativa, legal i de contractatació. Com que pel 2010 encara no estarà en funcionament, enguany, com a mesura provisional, el festival funcionarà com una àrea més de l’Ajuntament. Deim a la fi perque quan gestionavem l’Àrea de Cultura varem deixar els estatuts redactats i revisats per secretaria; fins que no va esclatar el cas Voltor i la rel·lació de l’Inestur amb el festival, sempre tinguérem la sensació que els nostres socis de govern mai varen considerar aquesta qüestió com una prioritat, ara, després de les pressions rebudes, sembla que sí. Al cap i a la fi ens alegra que aquesta qüestió entri en la seva recta final ja que es molt important que en el cinquantenari la Fundació treballi a ple rendiment.

Aprovat per unanimitat.

3.-  Moció presentada pel grup municipal PP-UMP relativa a la signatura del conveni marc de col·laboració "Cultura en Xarxa" entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença.

Es tracta una xarxa d’activitats culturals subvencionada pel Departament de cultura del Consell de Mallorca. A nivell tècnic ja es va tramitar l’adhesió a la xarxa en el mes d’agost, pero el batle no va signar la sol·licitud i quan a finals d’octubre va acabar la primera convocatòria, l’ajuntament de Pollença no havia presentat la sol·licitud. En el mes de gener els batles dels pobles que s’havien adherit a la segona convocatòria signaren el conveni i Pollença fou un dels tres pobles de Mallorca que en quedà fora. Finalment, el batle signà el conveni i a hores d’ara, amb el darrer tren, Pollença està en la Xarxa, cosa d la que ens alegram. Aquest fet posa de manifest la necessitat de que el batle delegui l’Àrea de Cultura, ja que repetidament demostra que no hi té la dedicació necessària.

Rebutjam les crítiques de Toni Martorell a la gestió del PSM en aquest assumpte, ja que en la ressolució de les dues convocatòries ja no gestionavem l’àrea de cultura. La nostar única intervenció va ser començar a moure els papers (que el batle no signà) i insistir a l’Ajuntament a través del Departament de Cultura del Consell. Tampoc entenem que en Toni fes seva la falsetat difosa pel Batle, sense aportar cap argument, de que el PSM “s’ha gastat en un any el pressupost de dos”, assumint la consigna creada des d' UM per desprestigiar la gestió del PSM (ara que ja no som socis, abans no). El temps i el números donaran llum a aquest assumpte. El que es evident es que en els darrers mesos l’activitat de l’Àrea de Cultura ha caigut en picat.

Finalment el PP va retirar la moció.

4.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la recuperació de la memòria històrica  (enllaç)

Desgraciadament cap altre grup del consistori donà suport a la moció. El PP en la seva habitual línia de fòbia a qualsevol cosa que tingui que veure amb la recuperació de la Memòria Històrica, i lamentam especialment que els partits progressistes que en any anterior havien col·laborat en l’organització d’activitats de l’abril de República (Alternativa EU-EV i PSOE) tampoc la recolzassin. A UM, com que la qüestió no li interessa, votà el mateix que els seus socis de govern i s’abstingué. La moció es va aprovar amb el nostre únic vot a favor però tenim poques esperances en que es dugui a la pràctica sense la implicació de l’Equip de Govern.

Aprovada.

Vots a favor: PSM     Abstencions: Alternativa EU-EV, PSOE, PP-UMP i UM-UNPI

5.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa  a la  retirada de tropes d'Afganistan.

Es evident que la presència a Afganistan de tropes espanyoles respon a un estratègia de geopolítica del govern espanyol, tal i com ho era la presència a Irak en temps de n’Aznar, no a la lluita contra el terrorisme o per la llibertat del país. El PSOE va llegir una nota explicativa (segurament sortida d’algun gabinet de premsa del seu partit).

Rebutjada.

Vots a favor: PSM i  Alternativa EU-EV    

Vots en contra: PSOE, PP-UMP i UM-UNPI

6.-  Aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació puntual de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus.

No es va aprovar cap de les nostres al ·legacions a les noves taxes de fems. En paraules del regidor J.J.Mir “Tot i que en hi ha que ens agraden no les podem aprovar, perque això suposaria retardar encara més l’aprovació definitiva”. O sigui, que les nostres al·legacions en benefici dels ciutadans no s’aproven perque ell ha duit la nova taxa a aprovar massa tard, fantàstic (legalment les taxes s’haurien d’haver aprovat dins el 2009).

Explicàrem que la baixada de taxes mitjana, del 10%, ens sembla massa baixa. Si l’ajuntament haués traspassat a EMSE els 600.000E anuals als que s’havia compromés, la baixada de costos hagues estat més alta, permetent una major reducció “real” de la taxa de fems. Ara el que es farà baixar els fems per fer-los pagar amb els impostos o amb les taxes d’aigua, per tant realment no es baixa res.

Aquí el regidor J.J. Mir va perdre els papers i va qualificar a en Tomeu Cifre (PSM) d’”esquizofrènic” i frívol.

Rebutjada.

Vots a favor: UM-UNPI, PSOE      

Vots en contra: PP i Alternativa EU-EV

Abstencions: PSM

7. - Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la realització d'una auditoria interna dels comptes del Festival Internacional de Música de Pollença.

Veim bé que es vulgui donar més transparència i control al Festival, en aquest sentit anava la proposta de crear la Fundació. L’acord amb la resta de grups (llevat d’A-EU-EV) inclou, apart de la creació de la Fundació, que els comptes del 2006-2007-2008 i 2009 es posin a disposició de l’interventor i s’elevin al Tribunal de Comptes, tal i com es demanava a la moció. En la fundació el control està assegurat a través de la presència de l’interventor. Aquest acord té la virtud de tenir un ampli recolzament entre els grups municipals, ja que el Festival no hauria de servir com a arma llancívola per atacs mutus, ja que això podria perjudicar a la imatge del Festival. Creim que l’acord dona pro garanties de legalitat i control.

Rebutjada.

Vots a favor: Alternativa EU-EV

Vots en contra: PSOE, PSM, UM-UNPI, PP

8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a  pal·liar la crisi econòmica.

Una moció destinada a desenvolupar un acord plenari anterior. Seria bo que els grups disposéssim del llistat de factures pendents de pagament per saber si es compleix l’ordre de pagament per antiguitat. Passar a només 3 dedicacions exclussives seria una bona mesura d’estalvi, ja que tanmateix no es coneix la feina de les 5 ½ dedicacions quees paguen actualment.

Rebutjada.

VF: , PSM, PP, Alternativa EU-EV

VC: PSOE, UM-UNPI.

9.-  Aprovació provisional, si procedeix, de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències d'obertura d'establiments.

S’actualitzava la taxa per llicències d’obertura d’activitats econòmiques. Demanàrem que s’agiliti la concessió de permisos d’instal·lació d’activitat i que es requereixi (tal i com està legalment exigit) la possessió d les llicències per atorgar altres permisos, com per exemple la d’ocupació de via publica amb taules i cadires.

Aprovada. VF:PSOE,UM-UNPI   Abs: PSOE, UM-UNPI.

10.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la sol·licitud per la rehabilitació del Passeig Marítim del Port de Pollença a Demarcació de Costes (enllaç)

Creiem necessària una rehabilitació i no es pot esperar a la tan necessària peatonització, ja que l’actual equip de govern l’ha enterrada per aquesta legislatura.

Aprovada per unanimitat

11.- Moció presentada pel grup municipal PP-UMP  relativa a la creació dins la Policia Local d'una unitat de protecció del medi ambient i rural .

Es tractava de recuperar una unitat que existia un anys enrere. S’hauria de clarificar l’atribució de competències per no solapar-les amb Seprona i els Agents de Medi Ambient. També clarificar si podrien denunciar infraccions urbanístiques, ja que el Seprona h pot fer i el Agent de medi Ambient també fins que Jaume Font (PP) els ho prohibí (i Miquel àngel Grimalt (UM) mantingué la prohibició; amb el conseller Biel Vicenç (PSM) s’aixecarà aquesta prohibició i també podran denunciar infraccions urbanístiques.

Rebutjada

Vots a Favor: PP-UMP, PSM i A-EU-EV

Vots en Contra.UM-UNPI i PSOE

12.- Propostes/Mocions d'urgència

L’equip de Govern dugué 2 propostes (per urgència, sense  que els altres les poguéssim estudiar).

Expropiació de la servitud de pas per fer passar una canonada del Port de Pollença a Cala Sant Vicenç per poder subministrar aigua potable de millor qualitat.

Un assumpte que fa molts mesos que està en preparació. Quan el PSM gestionava EMSER ja es va redactar el projecte de la canonada.

Aprovada.

Vots a Favor: PSM, PSOE, UM-UNPI i PP-UMP

Abstenció. A-EU-EV

Ressolució de les al·legacions al plec de condicions per a la concessió de la neteja viària i allargament del termini per presentar ofertes per part de les empreses interessades.

Argumentàrem que el termini de concessió (10 anys i 2 de pròrroga) ens sembla massa llarg, son 3 legislatures en total, fet que hipoteca les possibilitats d’actuar de futurs consistoris. Les concessions tan llargues deixen a l’administració massa fermada, tal  com es pot veure a Pollença amb la concessió de les platges o al Consell amb Tirme. Vàrem proposar 5 anys amb 1 de pròrroga però no es va considerar.

Aprovat.

Vots a Favor: PSOE, UM-UNPI.

Abstencions: PSM, PP-UMP,  A-EU-EV

 

No hi va haver temps per res més. Molts precs i preguntes quedaren al tinter: Zones verdes de Pollença, la ràdio Municipal, el consorci de La Gola, etc, que tractarem al proper ple, si hi ha temps.

Comentaris

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Tomeu Cifre | 13/03/2010, 11:36

Bé Garci, si al cap ia la fi ens tragueren del govern perque prenguerem varies desicions que no agradaren al nostres socis significa que qualque cosa ferem. De si pensavem sortir o no ara ja es política-ficció, només la gent del partit sabia les nostres intencions, i JRV les coneixia bastant, per tant xerra amb un cert coneixement de causa.
Ara que s'ha vist clar que el nostre pacte amb UM-UNPI-PSOE no va funcionar és bo de dir que fou un error pactar-hi, pero al 2007, després de l'època pepera, en sintonia amb els pactes a nivell autonònic i sense coneixer les corrupteles d'UM a nivell mallorquí i el tarannà autoritari del trio local UM-UNPI(+PSOE), no era tan bo de dir. Pero això ara ja es passat.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Garci | 12/03/2010, 18:39

Si es tracta d'haver de triar entre el dolent i el pitjor... la democràcia no funciona.

Que és millor, llevar al PP, que havia robat, o pactar amb UM, que també havia robat? De les dues decisions el bloc n'hagués estat còmplice.

El tema de Pollença l'hem repetit massa vegades. I JRV, no has de perdre de vista una cosa, tot i que el PSM assegura que anava a sortir del govern, ells no van rectificar en res, els varen treure defora. Tot i que no fos més que una "batlada", com es va dir.

I encara més, et don tota la raó, si es sabia que UM no era neta, perquè pactar amb ells? perquè entrar en un govern on no s'era necessari amb socis dels que no s'en fiaven? Jo no ho entenc. Però ara hem de mirar al futur i aprendre dels errors. Amb la UM actual i sense un vertader canvi intern i extern, no es pot anar enlloc ni fer cap pacte.

I d'Unitat ja ni en parlem. Fer una coalició amb una UM quan ja no s'hi confiava...

 

realitat

JRV | 12/03/2010, 18:09

Des de la democracia no es pot canviar la realitat. I està vist que molta gent no accepta la realitat i a de donar la culpa a algú, en aquest cas al PSM. UM va tenir 28 mil i pico de vots, el PP fou el partit mes votat, encara que no agradi. I com diu Tomeu, s'ha hagut de pactar entre el dolent i el pitjor, i evidentment s'ha optat pel dolent, o no tant. Podria posar molts exemples de mesures sanes cap a la nostra Comunitat Autònoma amb UM pel mitg, començant amb l'efimera ecotasa, el tren, el parc de Llevant SENCER...etc. etc. mesures des de un punt de vista d'esquerra, no tantes com voldriem, però la societat balear no dona per tant.
Per mi ,la cagada garrafal fou a Pollença, on el PSM o els vots del PSM han estat estèrilment massa temps al servei de UM, però rectificar es de savis, i heu rectificat

 

Pactes amb UM

Tomeu Cifre | 12/03/2010, 17:18

A UM no la descubrirem ara. Per desgracia TOTS els partits progressistes de Balears hem hagut de triar entre el dolent i el pitjor (al final els vots manden). Deixar el PP a les institucions hagues estat molt pitjor que el que tenim ara, continuarien amb la roda de la corrupció i ningú piularia. Pactar amb UM fou el mal menor, pero crec que la situació actual es la més sana democraticament, amb un govern sense imputats i amb una presidenta del Parlament no imputada.

 

Fiscalia no ha descobert res nou

per favor | 12/03/2010, 12:36

Ara al PSM fan anàlisis sobre la falta de personalitat política d'UM, i diuen que més que un partit es tracta d'un consorci d'interessos. Totalment d'acord però no era el mateix fa tres anys quan a Pollença vareu pactar amb ells, o fa dos anys quan vareu fer una candidatura conjunta, o fins fa uns mesos quan encara governavau amb ells a Pollença i a Balears o avui quan encara haveu pactats amb ells la presidència del Parlament.

Cal més serietat, els ciutadans no som beneïts.

 

Maki

Maki | 12/03/2010, 11:32

El mes temible de la gent dolenta, que fa la gent dolenta, es AMB el silenci de la gent bona. (I covarda, a vegades)

 

UM:massa històries (que no història) a l'esquena.

Tomeu Cifre | 11/03/2010, 15:00

I sembla que no aprenen res, els mals nomes els veuen en els altres. En aquest article en Toni Alorda fa una acurada anàlisi de la seva (d'UM) falta de personalitat política, fet que demostra que més que un partit es tracta d'un consorci d'interessos:
(h)ttp://www.psm-entesa.cat/noticia.php?Codnot=4029
Al final sembla tot ho resumeixenen si s'han de canviar el nom del partit o no.

 

A Toni i tots els militants de UM

Gandhy | 11/03/2010, 10:09

Lo més terrible de les coses dolentes que fa la gent dolenta es el silenci de la gent bona.

 

acussacions

JRV | 11/03/2010, 09:52

Està clar que no tot hom a UM es corrupte. Està clar que hi ha gent honrada i amb il·lusió. Pero aquest hauriem de ser els primers en fer fora els corruptes per guanyar ells mateixos credibilitat i tirar endavant un projecte ben respetable. Si justificau tant corrupte, ja no serieu un partit, serieu una secta perillosa, i no heu de deixar que sigui així.

 

Espardanyer

Joan Ramon | 10/03/2010, 19:48

Pots intentar atacar al PSM, però crec que amb els doblers que van malbaratr la legislatura passada, el PSM hagues fet inversions de més profit, n'estic segur.

Salut

 

Espardanyer

Joan Ramon | 10/03/2010, 19:48

Pots intentar atacar al PSM, però crec que amb els doblers que van malbaratr la legislatura passada, el PSM hagues fet inversions de més profit, n'estic segur.

Salut

 

Speed

maki | 10/03/2010, 18:57

Speed (Es pet?) Doncs a Palma, per exemple, si fos per el PP, el metro seria el primer que anirien amb submari. Si no fos pel PSM i els 20 milions per refer el mal fet. I amb el tren hi pots anar amb esperdenyes, botes o descalç. I l'àrea de participació ciutadana de Pollença encara no existiria, ni la de medi ambient, ni la radio...si a aixó li dius anar amb espardenyes!!

 

idoi

jo mateix | 10/03/2010, 15:42

Les acusacions s'han de demostrar

 

embutxacar-se doblers

Toni | 10/03/2010, 15:40

Idoi, som d'UM i ni he tocat ni un duro de ningu. de manera que no tractis de lladres a un aprtit politic i manco rera un seudonim.

 

Inversions o invencions?

Tomeu Cifre | 10/03/2010, 13:34

Speed, el PSM està ampliant una moderna xarxa de ferrocarrils, dona suport a les empreses sabateres balears a traves de la Conselleria de Indústia (que altres dedicaven a ompir pots de cola-cao), ha gestionat amb èxit el servei d'aigua de Pollença, va ampliar la xarxa d'escoles quan en Damià Pons fou conseller d'ensenyament, i demanam el traspàs de la gestió dels aeroports. El rollo de les espardenyes son quatre tòpics de manual amb els que no convenceras ningú.
Està bé fer inversions, pero comprometre als nostres descendents suposant que ells donaran per bones les nostres inversions es molt suposar.

 

PP+UM=Espardenyes estafadores

idoi | 10/03/2010, 13:25

El que ha fet UM no és endeutar per inversions, sinó per embutxacar-se doblers, són com els del PP...

 

un poc de seny-no tot és cridar

Speed | 10/03/2010, 12:47

Si fos pel PSM i EU encara aniríem amb espardenyes, carro i beuríem aigua de la xisterna. molt romàntic però la gent ha de menjar i vol serveis (escoles, aparcaments, ambulatoris, clavegaram...)!

Sempre les inversions requereixen endeutament, aquí i on sigui, entre d'altres perquè no és just que uns paguin el que s'utilitzarà per molts (pels d'ara i els que vindran). Comparar dèficits corrents amb endeutament per inversions demostra bastanta curtor.

 

idoi

idoi | 10/03/2010, 10:05

A més encarà ens vol endeutar més amb un audirotium, mentre en joan ens "embulla" amb L'auditorium, Pollença no té ni un moest lloc per fer teatre, però ell ens dirà que el auditorium dona`ra bbeneficis, el que no se si donarà beneficis a UM o a l'ajuntament...

 

UM= endeutament.

Joan | 10/03/2010, 10:02

Jo el que si veig clar és que els de UM duen al govern 11 anys, i 7 tenguent el Batle, i durant aquests anys L'ajuntament s'ha anat endeutant, i això no és culpa dels altres baldament en Joan "embull 2 i els seus "colegues" ens ho vulguin fer creuré.
ës la segona vegada que gent d'UM endeuta Pollença, sinó recordau en Toni Ferragut amb Ca les Munnares...

 

comptes

jrv | 09/03/2010, 18:41

Me sembla be que demanis els comptes, cosa que hauria de fer tot hom. I me sembla molt millor encara, que en tenir-los, s'en faci publicitat, de TOTES les àreas. Pel que diu Tomeu, el donar-los està en mans de l'interventor, Tomeu no crec que fos el contable de l'Ajuntament.
Però es molt fàcil manipular-los quan es donen, i fer demagogia. Voldria que fos una persona o entitat imparcial i sense sospites els que els dones. De moment, el batle està fent de contable a conveniencia, en contra dels que ara estan a la opossició, i abans governaven amb ell, en aquesta i en la passada legislatura

 

A Maki

Transparencia | 09/03/2010, 16:05

Als altres ja els heu demanat els contes, jo nomes dic que obreu amb l'exemp`le i també es facin publics els del PSM, tan els den Biel com els den Tomeu.

la transpatrencia es per tots i no nomes pels que no estan a l'oposicio o per futurs socis....

 

Aclariment a Joan

Mikael d'Ochagavia | 09/03/2010, 08:56

Tu has de comprendre, Joan, que aquests diners fruit dels impostos impossats als ciutadans, s'ens han confiat per poder fer politica: contractar empreses d'amics, parents, i ho feim així perque els estimem i ens voten, que hem d'anar a cercar gent llunyana que no coneixem. No hem sigut elegits per després sortir-ne perdent, ho has de comprendre. I aixó ens agrada, si, i si pot ser, voldriem tornar sortir elegits, i ens esforçam en aquest sentit, i per això, des de el nostre càrrec, feim favors, feim cas a la gent, procurem fer-nos agradables a tots. Ja s'encarregen Pepe i Tomeu de donar-nos idees, que després feim nostres, i fins i tot algunes que no ens perjudiquin les portem a la practica. Tu el que has de fer, es ferte amic nostre, i sortiras guanyant.Hem sap greu dirt-ho, però: que saps tu de vertadera política?

 

Dubtes

Joan | 07/03/2010, 09:24

A mi el que m'agradaria sebre és per quin motiu els regidors d'UM Martí Ochogavia i Miquel Ramon sempre es passan del pressupost i gasten molt més, ho podrieu explicar si té explicació?
Moltes gràcies.

 

credibilitat-transparencia

MAKI | 06/03/2010, 20:06

Tot hom hauria de aclarir de forma constant com va la seva àrea i com i en que es gasten els diners. Però de moment només ho demaneu a Tomeu Cifre per la passada funció de regidor de cultura. Ni tan sols a Biel Cerdà li demanau. Sembla que les calumnies del batlle fan efecte, i a mes, s'acosten les eleccions.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Tomeu Cifre | 04/03/2010, 17:50

Ho farem en breu, ja que hi tens interés. Estan damunt les actes dels plens, pero si tens ganes de veurer-ho més clar, no hi ha problema. Les de Cultura i les de la resta d'àrees, es clar. I amb comentari de texte, per suposat.

 

Credibilitat

Transparencia | 04/03/2010, 11:38

Estioc totalment d'acord amb "Follonero". Coherencia, publicau les contes de cultura de la vostra gestió si ho fereru tan be

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Tomeu Cifre | 03/03/2010, 18:42

Amb l'interventor hi he xerrat i amb la gent d'ICP, jo directament no, però sí la gent de meu partit hi va parlar en el seu moment. De tota manera la col·laboració és desitjable però l'Ajuntament tampoc ha de deixar de fer el que trobi oportú. Me pareixeria molt extrany que s'oposassin a que l'Ajuntament treballi en la recuperació de la Memòria Històrica. Esper que l'equip de govern, que ha de dur a la pràctica la moció, arribi a una bona entesa per coorganitzar els actes.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Pepe | 03/03/2010, 16:54

Tal vegada hauries de xerrar amb la gent d'IC igual que hauries de xerrar amb l'interventor pel tema del Festival.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Tomeu del PSM | 03/03/2010, 16:14

Jo crec que sí que amb la nostra moció som absolutament respectuosos amb ICP, ja que els hem inclosos en la moció, i a pesar del que tu dius a mi no me consta que aquesta associació hagi demanat a l'Ajuntament que no organitzi actes per la Recuperació de la Memòria Histórica; ni ara ni quan jo era regidor de cultura mai han dit que els sembli malament que l'Ajuntament organitzi activitats en aquest sentit.
Respecte del Festival si l'Ajuntament finalment cumpleix la llei, a mi ja me va bé, tenint en compte la quantitat de lleis, normes, ordenances i acords de ple que ve incumplint el propi Ajuntament. Hauran de presentar els comptes, ara ja més que una promesa és una obligació i una necessitat inaplaçable.
Efectivament hi ha altres partits que posen una barrera entre els seus aparells i els ciutadans; desgraciadament el sistema els funciona perque son els més votats, tots plegats ens ho hauriem de fer mirar. Efectivament, JRV, d'en Joan, na Francisca o en Martí és per demés esperar explicacions de res, com a molt podem esperar qualque "película" de barra de bar.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Jaume Primer | 03/03/2010, 12:42

Perque ha de menester una plana web UM o un full informatiu si ja té el PiP que li fa d'altaveu ? I pagat amb doblers públics.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Pepe | 03/03/2010, 09:42

Tens molta raó JRV, encara que tengam les nostres diferències i debats més o manco intensos ens uneix una forma d'entendre la política oberta a la participació ciutadana, al debat, a la informació, a la transparència sense por...

El PSOE va obrir un blog amb comentaris oberts, després van decidir restringir els comentaris i finalment han fet una pàgina web tancada.
UM va declarar al PIP quan van triar al seva junta localque farien una pàgina web.

Un regidor del PP va fer un blog que mai es va arribar a obrir.

M'imagin que quan arriben els temps de les eleccions tots potenciaran l'eina d'internet que deixaran d'utilitzar després de les mateixes eleccions.

Aquesta gent només volen saber dels ciutadans cada 4 anys.

 

blogs

JRV | 02/03/2010, 22:25

Tomeu, Pepe.
Avui he intentat cercar l'opinió al Blog del PP i no hi he trobat res, no se que discutiu. Tampòc he trobat res als blogs de UM, ni de Umpi i menys al de UMP. Així que no he pogut aclarir ni contrastar les vostres opinions. Però estic segur que aviat na Fca. Ramon, o en Marti, o Joan Cerdà donaran extenses exlplicacions, que de moment estan estudiant...

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Pepe | 02/03/2010, 20:21

No es pot dir que s'és absolutament respectuosos amb ICP quan no es respecta la seva petició de que l'Ajuntament no organtizi els actes.

Valor molt positivament aquest blog del que sóc habitual lector però segueix pensant que l'argument que haveu acceptat per part del batle no és sòlid. Primer per que simplement es fa el que diu la llei i amb molt de retard. I segon per què és la mateixa promesa que va fer en maig del 2008 i a dia d'avui no ha complit.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Tomeu del PSM | 02/03/2010, 15:22

Som absolutament respectuosos amb ICP, esper que per molts d'anys puguin fer la seva feina. Però això no ha d'impedir que l'Ajuntament de Pollença pugui organitzar el que cregui oportú i reconèixer de manera institucional el valor de la Recuperació de la Memòria Històrica. Les administracions públiques tenen molt a dir en aquest aspecte.
Noltos volem els comptes clars i així esperam que es faci tal i com pactarem la resta de grups de l'Ajuntament.
Exposam els nostres arguments que explicam al Ple i a la nostra plana web, que tú els qualifiquis com a "excuses barates" és la teva postura política que noltros no compartim. Per fer "excuses barates" millor ens quedam callats, pero a noltros ens agrada donar arguments sòlids, malgrat a tu no et convencin.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Pepe | 02/03/2010, 11:10

Tomeu no t'oblides que també haviem demanat l'esmena que no vareu acceptar de canviar el primer punt. Crec que hauriau de ser més respectuosos amb l'Associació que durant sis anys ha organtizat els actes i respectar les seves peticions. Ells volen ajuda no organització per part de l'Ajuntament.

Respecte a les víctimes colaterals, si no tenen culpa de res, res els passarà. Si no es fa l'auditoria és simplement per què no us interessa la transparència i per que es vol amagar la realitat, no poseu més excuses barates i deixau de dir; si... ja veurem, ja farem...

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Tomeu Cifre | 27/02/2010, 22:22

També a nosaltres ens ha decepcionat la vostra postura respecte a la Recuperació de la Memòria Històrica a Pollença, tot i haver acceptat les vostres esmenes. Segurament per això estam en partits diferents.
Si l'Equip de Govern no cumpleix amb els seus compromissos serem els primers en exigir-ho.
Personalment potser m'hagues agradat fer servir el Festival per fer oposició als que ens varem expulsar del govern; pero una auditoria hagués tingut victimes colaterals que no en tenen la culpa de res. Veurem els comptes i després farem en funció del que es vegi i digui l'interventor.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Pepe | 26/02/2010, 23:14

Evidenment no estic d'acord amb els vostres arguments al tema de l'auditoria al Festival. La promesa del batle de posar els comptes a la disposició de l'interventor és de maig de 2008 i no l'ha fet en pràcticament dos anys. Ni tans sols ha estat capaç de fer-ho des de que vam presentar la nostra moció i això que l'ha intentat de valent.
Nosaltres no hem atacat a ningú amb el tema del Fetival, ens hem limitat a exposar uns fets objectius i durant mesos el vam fer de manera interna (comissons i al·legacions).

El que perjudica la imatge del festival és l'incompliment de la llei.

Una auditoria portada al ple es la major garantía de transparencia. Si no hi ha res a ocultar no entenem tan de por.

El vostre vot per mi ha estat una decepció.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Tomeu Cifre | 26/02/2010, 20:40

Si auditar vol dir controlar, estic d'acord, i en això estam. Deixem als tècnic i a l'interventor fer la seva feina.

 

Embustero

maki | 26/02/2010, 18:58

Com senyalava al patètic "M", el batlle lamentablement ha anat baixant de categoria, fins arribar a la de escampador de mentides i xiu xius, per acontentar els seus incondicionals condicionats, per aguantar poltrona i "poder". Es digne d'un estudi psicològic, aquest batlle nostre, recolçat en molt poca gent realment vàlida, i si bastants aprofitats folclorics.

 

De pena

Joan Ramon | 26/02/2010, 17:38

Trob lamentable aquest "xiu-xiu " que fa correr el Batle de que el PSM s'ha gastat els doblers de cultura de l'any quue ve, ho trob lamentable per ser fals.
Mentre tant ell si que té regidors del seu partit que any rera any s'excedeixen en el presupost...
Normal després que alguns l'anomenin embull

 

auditar

Joan Ramon | 26/02/2010, 17:22

Trob que auditar el Festival de Pollença, és una mesura que s'ha de defensar.
És una opinió personal, evidentament.
Salut

 

Controls, sí.

Tomeu Cifre | 26/02/2010, 15:31

La proposta de fer una auditoria interna era una de les opcions possibles. En hi havia d'altres, igualment vàlides. Al cap i a la fi el que es demanava, revisar els comptes per part de l'interventor, es farà, i es redacatran els informes oportuns. Tots els grups podrem veure els comptes, si llavors hi ha res de brut (que personalment crec que no) serem els primers en anar a denunciar-ho.
Les auditories no son la garantia de l'honestedat, només son una revisió d'ingressos i despeses. Al CDEIB i a Urbanisme de Palma es feien auditories, i això no impedí que els personatges del PP robassin els doblers. És la fiscalia que ha d'actuar si hi ha res de presumpte. Finalment la proposta consensuada entre la majoria de grups i la moció tampoc no és tan diferent, i té la virtud del consens (que quan parlam del Festival és important). Noltros no questionam la feina feta pels tècnic durant tants anys de Festival, hagués estat incoherent ara sotmetre la seva feina al judici d'una anomenada "auditoria" feta ex-profeso per un cas de corrupció que no afecta a las seva feina.
Evident que per part nostra no hi ha res a amagar. Desgraciadament no arribarem als precs i preguntes on haguessim demanat la inmediata posada en marxa de la publicació dels patrimonis dels regidors, tal i com s'aprovà per Ple.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Garci | 26/02/2010, 15:08

Companys, que us fa pensar que la transparència del Festival estarà assegurada per la simple participació d'un interventor?

Que no recordau que fins ara l'interventor ha demanat els comptes una i una altre vegada i no els ha aconseguit?

No teniu en compte que el que l'interventor dugui el control i els passi al tribunal de comptes és la llei i que això no garanteix que es compleixi, com ha passat fins ara?

Jo no entenc com podeu votar contra una moció que valorau bé però que la rebutjau perquè vos sembla una arma "llancívola"? Que perjudica el nom del festival?

Crec que s'ha perdut una bona oportunitat per netejar el nom del festival i demostrar, que si és cert el que dieu, no hi ha res a ocultar.

 

Re: Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

Follonero | 26/02/2010, 14:20

Per un que vos ha votat en anteriors ocasions resulta decepcionant la poca coherència que teniu i que demostrau amb el tema del festival. Fer una auditoria no embruta la imatge del festival el que l'embruta es no netetjar o arreglar les canyeries. La primera errada va ser participar amb aquest equip de govern, el segon no deixar-lo d'hora i esperar que vos engegasin, i ara preteniu fer oposició i criticar el que fa l'equip de govern sense tenir en compte que vareu votar els presupots actuals i a més a més ara votau en contra d'auditar els comptes del festival. Me sap greu però no teniu credibilitat.

 

UM-UNfi

Joan | 26/02/2010, 13:16

La gestió Municipal de cada cop és més precaria en cultura, un centre culturals pel de radiadors perquè no poden arreglar la calefecció... i diuen que gestionaran bé un auditori i no son capaços de mentenir el centre culutral?''''''

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb