"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

LES NO-RAONS CONTRA EL CENTRE HISTÒRIC

psm-pollenca | 11 Maig, 2010 07:51 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En la campanya per la no-protecció del Centre Històric que té en marxa el grup Anti-BIC s'està fent una recollida de signatures que inclou tot un seguit d'arguments. Els exposam aquí amb la contestació als arguments:

 

(En blau la rèplica al contingut del pamflet contrari al BIC del Centre Històric, paràgraf a paràgraf)

 A L´AJUNTAMENT DE POLLENÇA

 

Els sotasignants, en relació a la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric de Mallorca celebrada el 16 de Març de 2010,

 

MANIFESTEN

Que com a veïnats de Pollença, i en especial veïnats del casc històric, professionals i empreses afectades, posam en coneixement d´aquest Consistori  la nostra total disconformitat amb el procediment d’incoació seguit per la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric de Mallorca, de dia 16 de març de 2010, en relació a la declaració de BIC i zona  arqueològica  del Casc Històric de  Pollença, i no solament  quant al procediment seguit sinó també per la poca conveniència econòmica actual de l’esmentada declaració.

 

Hagués estat molt més lleial i valent que els autors de l’escrit i promotors de la recollida de signatures haguessin fet constar el seu nom en aquest manifest, així els ciutadans signants podrien avaluar amb més coneixement de causa els vertaders interessos particulars que s’amaguen darrera l’oposició a la declaració del BIC.

 

Pel que fa al procediment,  cal dir que  d´acord amb el que disposa l´article 7.3 de la  Llei 12/98, de 21 de desembre de Patrimoni Històric, si bé es parla de la potestat per part de la Comissió Insular de Patrimoni de recaptar dels particulars o de qualsevol organisme públic o privat la informació necessària sobre els béns objecte de tal declaració, és ben cert que com a veïnats, empreses i professionals directament afectats, hem tengut notícia de la referida incoació de manera inoficiosa, sense que la referida Comissió ni el seu propi president com a pollencí, i exregidor, hagin tengut la delicadesa i la lleialtat d’informar als interessats sobre la incoació d´aquest procediment, de les consequències del seu règim jurídic i en especial de les repercussions econòmiques immediates que la declaració comporta.

 

En el moment de redacció d’aquest manifest no s’ha ni tan sols incoat el BIC (“incoació” és la posada en marxa del procediment que acaba amb la “declaració del BIC”). A hores d’ara hi ha contactes entre el Consell i l’Ajuntament per consensuar el procediment.

 

Així mateix aquest fet demostra un menyspreu per la feina de revisió del PGOU que actualment s´està duent a terme. Tal instrument d´ordenació urbana recull la revisió del Pla Especial del Casc Antic de Pollença, que suposa,  ja de per si, una eina  sobradament suficient per garantir el control urbanístic de la zona en qüestió, tot i que certament el CIM està en posició d´aportar el que consideri oportú, ja que és preceptiu el seu informe favorable.

 

No és cap menyspreu per la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, sinó tot el contrari. Si es declara ara el BIC, abans de la revisió del PGOU, aquest podrà incloure les determinacions necessàries per funcionar com a Pla Especial del BIC, podent-se regular d’urbanisme de Pollença amb un sol instrument de planejament. Si la declaració es fa després suposarà haver de fer un Pla Especial exclusiu pel BIC que es superposarà amb el PGOU, amb el problema que suposa haver de manejar dos instruments de planejament.

 

Dir que l’actual Pla Especial és “sobradament suficient” és ignorar el que és un BIC. La regulació del BIC inclou altres aspectes apart de l’urbanístic que l’actual Pla Especial ignora: patrimoni arqueològic, patrimoni històric, paisatgístic. El Pla Especial del BIC regula elements que van més enllà de la regulació estrictament urbanística (que en aquest aspecte, potser sí, l’actual Pla és suficient, però no en els altres).

 

La conseqüència immediata de l’aprovació a la propera Comissió del mes de abril de la declaració com a BIC i zona arqueològica del casc antic de Pollença, derivades del que es desprèn de la pròpia llei, és la suspensió de la tramitació de llicències municipals de parcel.lació, d´edificació o d´enderrocament en la zona afectada i, també, la suspensió dels efectes de les llicències ja concedides.  Les conseqüències posteriors a la mateixa declaració  resulten ser totalment extraordinàries i destructives del teixit econòmic de la petita i mitjana empresa dedicada a la construcció, a més de provocar la desincentivació total i absoluta  als particulars que, a més a més d´haver de patir la ja sobrada i més que coneguda dilació en el temps per poder aconseguir una autorització per part de l‘Ajuntament de Pollença, ara s´hi afegirà un entrebanc més:  superar el filtre d´una nova administració que es posa el seu davant per poder realitzar qualsevol petita obra o reparació, i tot això en el moment més critic en què es pot plantejar  a causa de la dificil situació econòmica actual.

 

Altres pobles com Muro, binissalem, Felanitx, Valldemossa, Petra, Palma, Alcudia, Manacor, Estellencs, Deia, Biniaraix, Jornets, Ruberts, Biniali, Ses Olleries, Ses Alqueries, Ses Coves o Orient han passat per aquest procés i no  s’ha produït el cataclisme que s’anuncia en aquest manifest. Al poc temps d’incoar-se el BIC, el Consell autoritzarà a continuar les obres en curs que no suposin una clara agressió al Centre Històric. També es podran continuar concedint llicències per noves obres, llevat de les de demolició o segregació de solars (molt escasses al Centre Històric per les limitacions de l’actual Pla Especial). Quan es declari definitivament el BIC finalitzaran aquestes escasses restriccions preventives.

El temps d’espera en les llicències no s’ha d’allargar necessàriament. Tenint en compte els terminis en els que dona llicència l’Ajuntament, si paral·lelament es tramita l’autorització de Patrimoni, molt probablement es resoldrà primer aquesta que no els informes del propi Ajuntament. No serà per Patrimoni que s’allarguin els temps de tramitació.

 

Resulta d´una inconsciència manifesta o d´una ignorància extraordinària sobre la realitat actual prendre decisions com les referides en un moments en què la crisi econòmica ha posat i segueix posant al carrer  un gran nombre de treballadors de la construcció i d´altres gremis connectats a la construcció.

 

Amb el que hem explicat abans es pot concloure que els efectes sobre l’activitat econòmica seran mínims, i el benefici per l’interés general és més que evident. En aquest sentit només cal comparar el valor de les propietats immobiliàries al centre de pobles com Alcúdia des d’abans de declarar-se BIC i el seu valor actual, clarament molt superior.

 

El contrari, i  és pitjor, seria sospitar que tal mesura s´adopti exclusivament per sostreure a l´Ajuntament de Pollença unes competències que a dia d´avui té , tot assumint-les  la  Direcció General de Patrimoni  que, d’aquesta manera,  genera  la necessitat de proveir-se de nous recursos humans afins.

 

La Direcció Insular de Patrimoni té les competències que li confereix la legislació en vigor, sobre el patrimoni. L’Ajuntament continuarà conservant, com no pot ser d’altra manera, les competències urbanístiques.

Respecte dels recursos humans afins, l’afirmació és un judici de valor de caire polític que posa de manifest la intencionalitat política dels arguments exposats en aquest manifest i de la recollida de signatures en general (ben legítima, això sí).

 

Hem de ser conscients que a les portes de l´estiu les obres a les zones turístiques de Pollença  es paralitzen en aplicació del Decret de Batlía que ordena la suspensió per tal d´evitar renous. Si, a més a més, paralitzam l´únic reducte de feina que significa el casc antic de Pollença, la conseqüència directa és la posada a l´atur d´una gran part del personal contractat per les empreses. No ens referim només a les empreses constructores com a tals,  sinó  a tants d´altres oficis lligats a les mateixes i  a la paralització del mercat immobiliari.

 

Si hem d’esser sincers, no es pot dir que l’estiu sigui un moment d’ebullició de les obres al centre històric, més aviat tot el contrari. El centre s’ha convertit en una zona d’interès turístic i son els propis habitants i empresaris del centre els qui eviten fer-hi obres en les dates estivals. De tota manera, com ja hem explicat abans, les obres de reforma i menors, així com les majors que s’autoritzin, podran continuar sense entrebancs per part del Departament del Patrimoni.

 

Així mateix l´efecte suspensiu de les llicències, en el termini màxim de 20 mesos que s´estableix a la pròpia llei, pot suposar un greu detriment a tota iniciativa d´inversió al casc antic. Conseqüentment, aquesta mesura comporta certa destrucció del valor de mercat,  a causa de la indefinició  quant a la posterior normativa aplicable, i una clara indefensió dels propietaris amb llicències ja concedides, al marge del sobrecost que pot suposar la declaració d´àrea arqueològica.  

 

Ja hem explicat que el valor de marcat dels immobles als centres declarats BIC no ha fet res més que anar en augment en el centres incoats BIC de Mallorca.

A més, la possibilitat prevista a la llei, que els immobles inclosos en el BIC no hagin de pagar l’impost de bens immobles, així com la possibilitat de que s’hi realitzin inversions provinents de l’anomenat “1% cultural” de les obres públiques, el qual l’Ajuntament pot repercutir sobre el centre en forma d’inversions, millores, o subvencions a rehabilitació de façanes, fa que els immobles dels centres BIC siguin especialment interessants des del punt de vista de la inversió.

 

L’àrea arqueològica no ha de causar cap conflicte especial. L’actual Pla Especial es modificà l’any 2005 incloent la prescripció del Departament del Patrimoni (dirigit llavors per UM) sobre la necessitat de fer controls arqueològics en la zona de “les illetes de la Plaça Major”, sense que aquest fet, per ell mateix, hagi suposat cap entrebanc. L’Ajuntament, a més, disposa d’un arqueòleg contractat que podria efectuar els controls que eventualment fossin necessaris.

 

Consideram que aquest tipus de mesures,  causades per decisions politiques inoportunes i no prou ponderades, encara marquen més distància entre els ciutadans i les administracions públiques.

 

No s’han de confondre els interessos dels ciutadans amb els de certs grups de pressió amb interessos molt particulars.

En qualsevol cas la decisió de declarar el Centre Històric de Pollença com a Bé d’Interès Cultural es prengué l’any 2005 quan el PP i UM varen aprovar el Pla Territorial de Mallorca (Disposició Addicional Primera):

 

Disposició Addicional Primera - Patrimoni històric (ED)

 

1.     A  l’empara  del  que  disposa  l’article  15.1.d  de  la  Llei  6/1999,  de  3  d’abril,  de  les Directrius  d’Ordenació  Territorial  de  les  Illes  Balears  i  de  Mesures  Tributàries,  es proposa la incoació de l’expedient per a la declaració de Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de conjunt històric, d’acord amb la legislació específica de patrimoni històric de  les  Illes  Balears,  dels  nuclis  històrics  següents:  Sóller,  Campos,  Santanyí,  Sineu, Pollença, Llucmajor i Porreres.

 

Els promotors d’aquesta recollida de signatures, tot i conèixer perfectament el Pla Territorial, llavors no realitzaren cap tipus de mobilització, fet que abunda en la intencionalitat política de l’actual polèmica.

 

La declaració del BIC s’ha ponderat prou, després de més de cinc anys de vigència del Pla Territorial.

 

Sospitam que si fos per la voluntat dels promotors de la recollida de signatures, mai seria un bon moment per declarar el BIC:  ara perquè hi ha poca feina, llavors perquè n’hi havia molta en marxa.

 

 

Per tot això,

SOL.LICITAM  a L´AJUNTAMENT DE POLLENÇA

 

Que tengui a bé, en l´exercici de les seves funcions de representació dels pollencins,  iniciar les accions polítiques i de dret que li pertoquin per tal de paralitzar el procediment iniciat per la Direcció General de Patrimoni Històric de Mallorca,  quant  a la qualificació de BIC i àrea arqueològica del casc històric de Pollença, en justa defensa dels interessos dels pollencins i en pro de l’estabilitat social  i, més que mai ara, econòmica.

 

 Pollença, 29 de març de 2010

 

L’estabilitat social precisament s’ataca en aquest manifest contra-BIC, ja que exposa una sèrie de falsedats o manipulacions que per res es corresponen amb la realitat, amb cap altre objectiu que el de l’agitació social amb interessos polítics-partidistes.

 

L’Ajuntament de Pollença farà el que estimi oportú, però resultaria sorprenent que es manifestés en contra de la declaració com a BIC del Centre Històric, quan aquesta mesura ha estat demanada explícitament pels seus centres per part d’altres pobles com Sineu o Sóller. Llavors hauríem d’aplicar aquella dita de “Pollença is diferent, per desgràcia”.

 

Una mesura com la de declarar el Centre Històric com a BIC hauria de ser un orgull pels pollencins i un element a promocionar turísticament. Altres mesures en pro de l’interès general, com les diferents peatonalitzacions executades al nostre municipi, han generat polèmica, però el temps ha demostrat que eren mesures encertades. Aquest municipi mai s’ha hagut d’enpenedir d’haver pres mesures de control i protecció sobre l’urbanisme i el patrimoni, i en canvi sí que hem hagut de lamentar reiteradament la deixadesa en el control urbanístic i la pèrdua de valuosos element patrimonials.

Cal prendre mesures valentes per tornar aixecar el prestigi perdut del nostre municipi i l’orgull de pertànyer-hi, sempre per damunt els interessos particulars d’alguns, ben legítims, però que no s’han de confondre amb els interessos de tots els pollencins.

 

Veure article sobre la incoació del BIC del Centre de Sineu (DdM)

 

Sineu ja ha començat el seu camí per arribar a ser BIC, amb l'acord de tots els partits.
 

 El Centre Històric d'Eivissa, BIC des de 1969, i a més, Patrimoni de l'Humanitat per l'Unesco

 

Comentaris

 

una mes

JRV | 15/05/2010, 08:08

Si l'AA.VV. ha cobrat per la feina de preparar les platges, i ha fet la feina i ha aportat la seva maquinaria, ho ha de cobrar, naturalment. La questió està en si això val o no 1900€ diaris, mes IVA, suposo. I suposo també en que per part de qui han pres la decissió de pagar aquesta quantitat, ni s'ho ha mirat, si ho val o no ho val, ni si fan la feina, o no, si la fan be o malament. Tal volta ni en te p. idea.
En aquest moment, me sembla que tan l'Ajuntament com la directiva de la AA.VV. son casi el mateix, i amb les c. d'un, poden penjar l'altra.
Naturalment que com a habitant, votant i contribuent del municipi, prefereixo que les platges, o el que sigui que les porti, si no l'Ajuntament, a travers de la seva empresa municipal, al manco qualque entitat o fins i tot, particular, del municipi de Pollença, fins i tot amb alguna diferència no exagerada de preu, si augmenta la qualitat. Però no aquest desgavell, fruit de que la gestió pública del municipi, o els importa un ràvec, o son uns ineptes o uns aprofitats, o tot plegat.
A mi me segueixen preocupant, perque son els meus conciutadans qui hi treballen, i perque no vull perdre la meva sensibilitat pel que es la classe treballadora, els llocs de feina de la A.VV., de Emser, del personal de neteja de l'Ajuntament, i per tota la resta de treballadors.

 

El càcic del poble?

idoi | 14/05/2010, 17:07

Avui el senyor Morro davant molts testimonis sembla haver amenaçat amb falses acusacions una ciutadana

 

DIARIO DE MALLORCA

Carme Collet | 14/05/2010, 13:45

La asociación vecinal cobrará 1.900 euros diarios hasta el día 21 por mantener la playa

-QUINS COLLONS..!!!!!!

 

que podem esperar d'aquest homonet.

Joan Ramon | 12/05/2010, 18:53

Una persona que trepitja el dret a la lliure circulació per camins públics de molts de ciutadans, demostra prou bé que els seus interesos són egoistes un cop més.

El més trist per jo és que sembli molts cops tenir més drets que la resta dels ciutadans.

Salut

 

Morral, ha de menester

Xisco | 12/05/2010, 16:59

A més de tancar camins, ara tanca carrers !

Així és com defensa els interessos dels pollencins: tancant el carrer de davant l'església.

 

Morrongos...

Toni C | 12/05/2010, 05:03

Recordau l'enorme pancarta que va penjar el regidor d'urbanisme no electa a la plaça?
On a penjat la llicencia d'obres?

 

MOLT DE MORRO

Can Moixet cafetet | 11/05/2010, 22:29

Heu vist el que fa en Morro a la Plaça, i d'això ningú se quixa en plena temporada turística. I els comerços? Volen tanta pols? I quasi no ha deixat espai per els vianants. Quins collons que té el nostre Batle!
Vergonya senyors, vergonya.
`Han tingut tot l'hivern per fer obra, i ara se posa en marxa. Només ho fa per emprenyar. Aquest se creu l'amo del poble, i el Batle li concedeix. MORRO-CERDÀ RULL, S.A.

 

Re: LES NO-RAONS CONTRA EL CENTRE HISTÒRIC

Mateu R. | 11/05/2010, 19:09

Joan Rull ets un VAGO!!!!!!

 

Re: LES NO-RAONS CONTRA EL CENTRE HISTÒRIC

Autonell | 11/05/2010, 19:08

Lo més trist de tot és veure com en Joan Cerdà Rull fa ballar les seves titelles sense tenir la delicadesa d'haber-se preocupat pel que feia en Toni Oliver dirigint la regiduria de Cultura i mirant a una altre banda de tot el que fa l'Egipci.
A n'aquest l'únic que li preocupa és anar a corre el dematí i fer cafetets pels bars del poble.
Posset a fer un poc de feina que ja és ben hora!!!!

 

Molt morro

ciutadà | 11/05/2010, 09:55

Morrooooo, menos morro i més obrir la Carretera PUBLICA de Pollença a LLuc. Ser el regidor a l'ombra d'urbanisme no té dona dret a tancar un camí públiccccccc

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb